Hàm Timer

Trả về một giá trị kiểu Single thể hiện số giây đã trôi qua kể từ nửa đêm.

Cú pháp

Timer

Chú thích

Trong Microsoft Windows Timer hàm Timer sẽ trả về các phần phân đoạn của một giây. Trên máy Macintosh, độ phân giải bộ đếm thời gian là một giây.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN Timer () là SecondsPast từ nhóm ProductSales theo hẹn giờ ();

Trả về số giây đã trôi qua từ nửa đêm dựa trên thời gian hệ thống và hiển thị trong phần cũ của cột.

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm Timer để tạm dừng ứng dụng. Ví dụ này cũng sử dụng Doevents để mang đến các quy trình khác trong khi tạm dừng.

Dim PauseTime, Start, Finish, TotalTime
If (MsgBox("Press Yes to pause for 5 seconds", _
4)) = vbYes Then
PauseTime = 5 ' Set duration.
Start = Timer ' Set start time.
Do While Timer < Start + PauseTime
DoEvents ' Yield to other processes.
Loop
Finish = Timer ' Set end time.
TotalTime = Finish - Start ' Calculate total time.
MsgBox "Paused for " & TotalTime & " seconds"
Else
End
End If

Xem Thêm

Chọn hàm ngày đúng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×