Hàm TimeValue

Trả về một Biến_thể (Ngày) chứa một giá trị thời gian.

Cú pháp

TimeValue ( thời gian )

Thời gian cần thiếttham đối thường là biểu thức chuỗi đại diện cho một thời gian từ 0:00:00 (12:00:00 giờ sáng) đến 23:59:59 (11:59:59 P.M.), bao gồm. Tuy nhiên, thời gian cũng có thể là bất kỳ biểu thức nào đại diện cho một thời gian trong phạm vi đó. Nếu thời gian có chứa null, null sẽ được trả về.

Chú thích

Bạn có thể nhập thời gian hợp lệ bằng cách dùng đồng hồ 12 giờ hoặc 24 giờ. Ví dụ, "2:24PM""14:24" đều là các đối số thời gian hợp lệ.

Nếu tham đối ti có chứa thông tin ngày, giá trị timeValue không trả về. Tuy nhiên, nếu thời gian bao gồm thông tin ngày không hợp lệ, lỗi xảy ra.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN TimeValue ([DateTime]) là Expr1 từ ProductSales;

Trả về giá trị thời gian của trường "DateTime" không có thông tin ngày và hiển thị trong cột Expr1.

CHỌN TimeValue ([DateTime]) làm thời gian từ ProductSales;

Trả về giá trị thời gian của trường "DateTime" không có thông tin ngày và hiển thị trong thời gian chính của cột.

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm timeValue để chuyển đổi một chuỗi thành thời gian. Bạn cũng có thể sử dụng literals ngày để gán trực tiếp một thời gian cho một biến _ thể hoặc ngày , ví dụ, mytime = #4:35:17 AM #.

Dim MyTime
MyTime = TimeValue("4:35:17 PM") ' Return a time.

Xem Thêm

Chọn hàm ngày đúng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×