Hàm TypeName

Trả về một chuỗi cung cấp thông tin về biến số.

Cú pháp

Typename ( varname )

tham đốivarname bắt buộc là một biến thể có chứa bất kỳ biến số nào ngoại trừ một biến số của một kiểu người dùng được xác định.

Chú thích

Chuỗi được trả về bởi hàm Typename có thể là bất kỳ một trong các thao tác sau:

Trả về chuỗi

Biến số

Loại đối tượng

Đối tượng có loại là objetttype

Byte

Giá trị byte

Số nguyên

Số nguyên

Quá

Số nguyên dài

Đơn

Số điểm nổi trong một độ chính xác

Kép

Số điểm nổi có độ chính xác kép

Tiền

Giá trị tiền tệ

Decimal

Giá trị thập phân

Ngày

Giá trị ngày

Chuỗi

Chuỗi

Boolean

Giá trị boolean

Lỗi

Một giá trị lỗi

Trống

Điều

Null

Không có dữ liệu hợp lệ

Object

Đối tượng

Không xác định

Một đối tượng có kiểu không xác định

Chả

Biến số đối tượng không tham chiếu đến đối tượng


Nếu varname là một array, Chuỗi trả về có thể là bất kỳ chuỗi nào có thể trả về (hoặc biến thể) với dấu ngoặc trống được nối. Ví dụ, nếu varname là một mảng số nguyên, hàm typename trả về "Integer()".

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm Typename để trả về thông tin về một biến.

Dim NullVar, MyType, StrVar As String
Dim IntVar As Integer, CurVar As Currency
Dim ArrayVar (1 To 5) As Integer
NullVar = Null ' Assign Null value.
MyType = TypeName(StrVar) ' Returns "String".
MyType = TypeName(IntVar) ' Returns "Integer".
MyType = TypeName(CurVar) ' Returns "Currency".
MyType = TypeName(NullVar) ' Returns "Null".
MyType = TypeName(ArrayVar) ' Returns "Integer()".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×