Hàm UBound

Trả về một số dài lớn nhất có thể sử dụng cho kích thước được chỉ định của một array.

Cú pháp

Ubound ( arrayname [, kích thước ] )

Cú pháp hàm Ubound có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

tên gọi

Bắt buộc. Tên của mảng biến số; tuân theo quy ước đặt tên biến chuẩn.

kích thước

Tùy chọn. Biến thể (dài). Số nguyên biểu thị các ràng buộc phía trên của kích thước sẽ được trả về. Sử dụng 1 cho kích thước đầu tiên, 2 cho lần thứ hai, v.v. Nếu kích thước được bỏ qua, 1 là giả định.


Chú thích

Hàm Ubound được dùng với hàm lbound để xác định kích cỡ của một mảng. Sử dụng hàm Lbound để tìm giới hạn thấp hơn của kích thước mảng.

Ubound trả về các giá trị sau đây cho một mảng với các kích thước sau:

Dim A(1 To 100, 0 To 3, -3 To 4)

Giá trị Trả về

UBound(A, 1)

100

UBound(A, 2)

3

UBound(A, 3)

4


Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm Ubound để xác định các chỉ số lớn nhất có sẵn cho kích thước biểu thị của một mảng.

Dim Upper
' Declare array variables.
Dim MyArray(1 To 10, 5 To 15, 10 To 20)
Dim AnyArray(10)
Upper = UBound(MyArray, 1) ' Returns 10.
Upper = UBound(MyArray, 3) ' Returns 20.
Upper = UBound(AnyArray) ' Returns 10.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×