Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể sử dụng hành động macro Quitaccess để thoát Access. Hành động macro Quitaccess cũng có thể xác định một trong một số tùy chọn để lưu đối tượng cơ sở dữ liệu trước khi thoát truy nhập.

Lưu ý: Hành động macro này sẽ không được phép nếu cơ sở dữ liệu không đáng tin cậy.

Lưu ý: Bắt đầu từ Access 2010, hành động thoát macro đã được đổi tên thành QuitAccess.

Thiết đặt

Hành động Quitaccess có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Tùy chọn

Xác định những điều sẽ xảy ra với các đối tượng chưa lưu khi bạn thoát khỏi Access. Bấm vào lời nhắc (để hiển thị hộp thoại hỏi xem liệu để lưu từng đối tượng), lưu tất cả (để lưu tất cả các đối tượng mà không cần nhắc theo các hộp thoại) hoặc thoát (để thoát khỏi mà không lưu bất kỳ đối tượng nào) trong hộp tùy chọn trong phần hành động của ngăn bộ dựng macro. Mặc định là lưu tất cả.

Chú thích

Access không chạy bất kỳ hành động nào làm theo hành động Quitaccess trong macro.

Bạn có thể sử dụng hành động này để thoát khỏi quyền truy nhập mà không nhắc từ lưu hộp thoại bằng cách sử dụng lệnh menu tùy chỉnh hoặc một nút trên biểu mẫu. Ví dụ, bạn có thể có một biểu mẫu cái mà bạn sử dụng để hiển thị các đối tượng trong không gian làm việc tùy chỉnh của mình. Biểu mẫu này có thể có nút bỏ phiếu chạy một macro có chứa hành động quitaccess bằng đối số tùy chọn được đặt để lưu tất cả.

Nếu bạn có bất kỳ đối tượng nào chưa lưu và cố gắng thoát khỏi Access, các hộp thoại xuất hiện giống như những đối tượng được hiển thị khi bạn sử dụng lời nhắc cho đối số tùy chọn của hành động quitaccess .

Bạn có thể sử dụng hành động lưu trong macro để lưu một đối tượng được chỉ định mà không cần phải thoát khỏi quyền truy nhập hoặc đóng đối tượng.

Để chạy hành động Quitaccess trong mô-đun Visual Basic for APPLICATIONS (VBA), hãy sử dụng phương pháp bỏ thuốc của đối tượng DoCmd .

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×