Hướng dẫn về Ruy-băng Power Query

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Các tab ribbon Power QueryTrình soạn thảo Truy vấn trong Excel là điểm khởi đầu cho mọi thứ bạn thực hiện bằng Power Query.

Tab ribbon POWER QUERY

Điều khiển ruy-băng

Mô tả

Từ Web

Nhập dữ liệu từ trang nội bộ hoặc trang bên ngoài nơi bạn có quyền truy nhập.

Từ Tệp

Nhập dữ liệu từ tệp:

 • Excel

 • CSV

 • XML

 • Văn bản

 • Thư mục

Từ Cơ sở dữ liệu

Nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu:

 • SQL Server

 • Microsoft Azure SQL

 • Access

 • Oracle

 • IBM DB2

 • MySQL

 • PostgreSQL

 • Sybase

 • Teradata

Từ các Nguồn khác

Nhập dữ liệu từ nguồn khác:

 • Danh sách SharePoint

 • Nguồn cấp OData

 • Microsoft Azure Marketplace

 • Tệp Hadoop (HDFS)

 • Microsoft Azure HDInsight

 • Microsoft Azure Dung lượng lưu trữ blob

 • Microsoft Azure Dung lượng lưu trữ bảng

 • Active Directory

 • Microsoft Exchange

 • Facebook

 • Truy vấn Trống

Từ Bảng

Tạo truy vấn mới được nối kết với bảng Excle đã chọn. Nếu phạm vi đã chọn không phải là một phần của bảng, nó sẽ được chuyển thành bảng.

Phối

Phép toán Phối sẽ tạo ra một truy vấn mới từ hai truy vấn hiện có. Để biết thêm về phép toán Phối, hãy xem Kết hợp nhiều truy vấn.

Chắp thêm

Phép toán Chắp thêm tạo truy vấn mới có chứa tất cả các hàng từ truy vấn đầu tiên và theo sau là tất cả hàng từ truy vấn thứ hai. Để biết thêm về phép toán Phối, hãy xem Kết hợp nhiều truy vấn.

Quản lý Sổ làm việc

Hiển thị ngăn Truy vấn Sổ làm việc để bạn có thể quản lý truy vấn sổ làm việc của mình.

Quản lý Truy vấn Chia sẻ

Hiển thị ngăn Truy vấn Chia sẻ để bạn có thể quản lý các truy vấn chia sẻ của bạn trên trang Power BI của tổ chức của mình.

Bản địa

Xác định các thiết đặt vùng dùng để diễn giải số, ngày và thời gian trong văn bản được nhập vào cho sổ làm việc này.

Kết hợp Nhanh

Điều khiển việc Power Query có kết hợp dữ liệu từ hai nguồn dữ liệu khác nhau một cách an toàn không.

Thiết đặt Nguồn Dữ liệu

Quản lý chứng danh nguồn dữ liệu, hoặc danh tính đăng nhập, cho mỗi kết nối nguồn dữ liệu mà bạn đã sử dụng, cùng với mức độ riêng tư của nguồn dữ liệu.

Cập nhật

Cài đặt phiên bản Power Query mới nhất.

Tùy chọn

Xác định các tùy chọn cho môi trường Power Query của bạn.

Trợ giúp

Dẫn hướng đến trải nghiệm trợ giúp toàn diện.

Đầu Trang

Tab ribbon TRUY VẤN

Lưu ý: Dải băng truy vấn chỉ xuất hiện khi trang tính sổ làm việc hiện đang được chọn có truy vấn được tải.

Điều khiển ruy-băng

Mô tả

Sửa Truy vấn

Sửa truy vấn đã chọn trong Trình soạn thảo Truy vấn.

Làm mới

Làm mới các truy vấn đã chọn.

Sao chép trùng lặp

Tạo bản truy vấn trùng lặp từ truy vấn đã chọn.

Tham chiếu

Tạo truy vấn mới tham chiếu đến truy vấn đã chọn.

Xóa bỏ

Xóa bỏ truy vấn đã chọn.

Phối

Phép toán Phối sẽ tạo ra một truy vấn mới từ hai truy vấn hiện có. Để biết thêm về phép toán Phối, hãy xem Kết hợp nhiều truy vấn.

Chắp thêm

Phép toán Chắp thêm tạo truy vấn mới có chứa tất cả các hàng từ truy vấn đầu tiên và theo sau là tất cả hàng từ truy vấn thứ hai. Để biết thêm về phép toán Phối, hãy xem Kết hợp nhiều truy vấn.

Chia sẻ

Chia sẻ truy vấn đã chọn. Để biết thêm thông tin về cách chia sẻ một truy vấn, hãy xem chia sẻ truy vấn.

Tab ruy-băng Trình soạn thảo Truy vấn 

Ribbon Trình soạn thảo Truy vấn

Lưu ý: Trình soạn thảo Truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo truy vấn mới bằng cách dùng Power Query.

Điều khiển ruy-băng

Mô tả

Tab Trang chủ

Áp dụng & Đóng

Áp dụng truy vấn dữ liệu của bạn để nhập dữ liệu vào trang tính Excel hoặc tải vào Mô hình Dữ liệu.

Hủy bỏ & Đóng

Hủy bỏ truy vấn dữ liệu của bạn.

Làm mới

Làm mới truy vấn để nhập dữ liệu mới nhất vào bảng mà không phải tạo lại truy vấn.

Loại bỏ Hàng trên cùng

Loại bỏ n hàng trên cùng.

Loại bỏ Cột

Loại bỏ các cột đã chọn hoặc Loại bỏ các cột khác khỏi truy vấn.

Loại bỏ Cách Hàng

Loại bỏ cách hàng trong bảng, bắt đầu từ Hàng thứ nhất cần loại bỏ, chỉ rõ Số hàng cần loại bỏ và Số hàng cần giữ lại.

Loại bỏ Lỗi

Loại bỏ hàng khỏi truy vấn có lỗi dữ liệu.

Loại bỏ Trùng lặp

Loại bỏ tất cả các hàng khỏi bảng có các giá trị trong các cột được lựa chọn bị trùng lặp với những giá trị trước đó. Hàng nơi một tập giá trị xuất hiện lần đầu tiên sẽ không bị loại bỏ.

Giữ lại Hàng Trên cùng

Giữ lại n hàng trên cùng.

Giữ lại Phạm vi

Chỉ rõ một phạm vi hàng, bắt đầu từ Hàng thứ nhất và mở rộng theo Số hàng cần giữ lại trong bảng

Phân tách Cột

Có thể phân tách một cột văn bản thành nhiều cột theo hai cách:

 • Dùng Dấu phân cách

 • Dùng Số Ký tự

Để biết thêm thông tin về cách phân tách cột văn bản, hãy xem Phân tách cột văn bản.

Nhóm Theo

Tóm tắt dữ liệu theo các giá trị của hàng. Ví dụ, trong một bảng có các cột Tiểu bang, Thành phố, Dân số, bạn có thể:

 • Nhóm theo Tiểu bang và đếm số thành phố trong mỗi tiểu bang hoặc cộng tổng dân số của các thành phố để có được dân số của mỗi tiểu bang

 • Nhóm theo Thành phố và đếm số lần xuất hiện của tên thành phố.

Để biết thêm thông tin về cách nhóm hàng, hãy xem Nhóm các hàng trong bảng.

Thay thế Giá trị

Thay thế một giá trị bằng một giá trị khác trong những cột được chọn. 

Biến đổi

Đối với giá trị văn bản, thay đổi cách diễn tả các giá trị trong cột:

 • Chữ thường

 • CHỮ HOA

 • Viết Hoa Từng Từ

 • Xén

 • Làm sạch

 • JSON

 • XML

Đối với giá trị Ngày/Thời Gian, thay đổi cách diễn tả các giá trị trong cột:

 • Ngày

 • Thời gian

 • Ngày

 • Tháng

 • Năm

 • Ngày Trong Tuần

Dùng Hàng Thứ nhất làm Tiêu đề

Mỗi tên tiêu đề bảng được thay thế bằng từng giá trị ô trong hàng đầu tiên của bảng.

Bỏ xoay

Chuyển đổi các cột đã chọn thành các cặp thuộc tính-giá trị. Để biết thông tin về cách bỏ xoay cột, hãy xem Bỏ xoay cột.

Chèn Cột Tùy chỉnh

Chèn một cột tùy chỉnh mới sau cột cuối cùng của bảng; ở đó bạn xác định công thức để tính toán các giá trị mới.

Để biết thêm thông tin về cách chèn cột, hãy xem Chèn cột tùy chỉnh vào bảng.

Chèn Cột Chỉ mục

Tạo cột chỉ mục mới bắt đầu từ số không.

Tạo Bản trùng lặp Cột

Tạo một bản trùng lặp của cột đã chọn ở bên phải của bảng. Tên cột mới sẽ là Bản sao của <tên cột>.

Phối

Phối truy vấn hiện tại với một truy vấn khác trong sổ làm việc hiện tại.

Chắp thêm

Chắp thêm một truy vấn khác trong sổ làm việc hiện tại vào cuối truy vấn hiện tại.

Tab Xem

Thiết đặt Truy vấn

Hiển thị ngăn Thiết đặt Truy vấn nơi bạn có thể Lọc & Định hình truy vấn, cho phép tải xuống, tải vào trang tính và tải vào mô hình dữ liệu.

Thanh Công thức

Đầu Trang

Tab ruy-băng TÌM KIẾM 

Điều khiển ruy-băng

Mô tả

Nhóm Phạm vi

Lọc tìm kiếm của bạn theo phạm vi của các nguồn dữ liệu:

 • Tất cả – Áp dụng một thuật ngữ tìm kiếm cho tất cả các nguồn dữ liệu thuộc phạm vi.

 • Chia sẻ của Tôi – Phạm vi các nguồn dữ liệu bao gồm các truy vấn chia sẻ của tôi.

 • Tổ chức (Dành cho Power Query 2.10) - Phạm vi nguồn dữ liệu bao gồm truy vấn chia sẻ của doanh nghiệp.

Nhóm Tinh chỉnh

Lọc tìm kiếm của bạn dựa trên một truy vấn hoặc một thuộc tính bảng. Ví dụ, để lọc xem trong tên truy vấn có từ Index không, bộ lọc tìm kiếm sẽ là name:(Index).

Thuộc tính bảng hoặc truy vấn

Mô tả

Tên

Lọc tìm kiếm của bạn dựa trên tên bảng và truy vấn.

Mô tả

Lọc tìm kiếm của bạn dựa trên mô tả bảng và truy vấn.

Từ

Lọc tìm kiếm của bạn để chỉ hiển thị những kết quả từ các trang web hoặc người cụ thể nào đó.

Nguồn Dữ liệu

Lọc tìm kiếm của bạn để chỉ bao gồm kết quả từ một nguồn dữ liệu cụ thể

Phạm vi Ngày

Lọc tìm kiếm của bạn dựa vào thời điểm truy vấn được sửa lần cuối. Các tùy chọn phạm vi ngày:

Hôm nay, Hôm qua, Tuần Này, Tuần Trước, Tháng Này, Tháng Trước, Năm Nay, Năm Trước

Tên Cột

Lọc tìm kiếm của bạn dựa trên tên cột.

Chứng nhận

Chỉ hiện các kết quả nơi truy vấn nguồn dữ liệu được chứng nhận.

Tìm kiếm Gần đây

Danh sách các tìm kiếm truy vấn gần đây của bạn.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×