Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hàm CORREL trả về hệ số tương quan của hai phạm vi ô. Dùng hệ số tương quan để xác định mối quan hệ giữa hai thuộc tính. Ví dụ, bạn có thể kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt độ trung bình của địa điểm nào đó với việc dùng điều hòa nhiệt độ.

Cú pháp

CORREL(array1, array2)

Cú pháp hàm CORREL có các đối số sau đây:

 • array1    Bắt buộc. Một phạm vi giá trị ô.

 • array2    Bắt buộc. Phạm vi thứ hai chứa các giá trị ô.

Chú thích

 • Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản, giá trị lô-gic hoặc ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên, ô có giá trị bằng không sẽ được bao gồm.

 • Nếu array1 và array2 có số điểm dữ liệu khác nhau, thì giá trị CORREL trả về #N/A.

 • Nếu array1 hoặc array2 trống hoặc nếu s (độ lệch chuẩn) của các giá trị của chúng bằng không, thì giá trị CORREL trả về kết quả #DIV/0! lỗi.

 • Hệ số tương quan gần với +1 hoặc -1, nó cho biết tương quan dương (+1) hoặc âm (-1) giữa các mảng. Tương quan dương có nghĩa là nếu các giá trị trong một mảng đang tăng dần, thì các giá trị trong mảng kia cũng tăng. Hệ số tương quan gần bằng 0, biểu thị không có tương quan nào hoặc yếu.

 • Phương trình cho hệ số tương quan là:

  Phương trình

  trong đó 

  x và y

  là các giá trị trung bình mẫu AVERAGE(array1) và AVERAGE(array2).

Ví dụ

Ví dụ sau đây trả về hệ số tương quan của hai tập dữ liệu trong các cột A và B.

Dùng hàm CORREL để trả về hệ số tương quan của hai tập dữ liệu trong cột A & B với =CORREL(A1:A6,B2:B6). Kết quả là 0,997054486.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×