Hàm CORREL

Hàm CORREL trả về hệ số tương quan của hai phạm vi ô. Dùng hệ số tương quan để xác định mối quan hệ giữa hai thuộc tính. Ví dụ, bạn có thể kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt độ trung bình của địa điểm nào đó với việc dùng điều hòa nhiệt độ.

Cú pháp

CORREL(array1, array2)

Cú pháp hàm CORREL có các đối số sau đây:

 • array1    Bắt buộc. Một phạm vi giá trị ô.

 • array2    Bắt buộc. Phạm vi thứ hai chứa các giá trị ô.

Chú thích

 • Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản, giá trị lô-gic hoặc ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên, ô có giá trị bằng không sẽ được bao gồm.

 • Nếu array1 và array2 có số điểm dữ liệu khác nhau, thì giá trị CORREL trả về #N/A.

 • Nếu array1 hoặc array2 trống hoặc nếu s (độ lệch chuẩn) của các giá trị của chúng bằng không, thì giá trị CORREL trả về kết quả #DIV/0! lỗi.

 • Hệ số tương quan gần với +1 hoặc -1, nó cho biết tương quan dương (+1) hoặc âm (-1) giữa các mảng. Tương quan dương có nghĩa là nếu các giá trị trong một mảng đang tăng dần, thì các giá trị trong mảng kia cũng tăng. Hệ số tương quan gần bằng 0, biểu thị không có tương quan nào hoặc yếu.

 • Phương trình cho hệ số tương quan là:

  Phương trình

  trong đó 

  x và y

  là các giá trị trung bình mẫu AVERAGE(array1) và AVERAGE(array2).

Ví dụ

Ví dụ sau đây trả về hệ số tương quan của hai tập dữ liệu trong các cột A và B.

Dùng hàm CORREL để trả về hệ số tương quan của hai tập dữ liệu trong cột A & B với =CORREL(A1:A6,B2:B6). Kết quả là 0,997054486.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trong Cộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×