Hàm Len

Trả về một khoảng thời gian dài có chứa số ký tự trong một chuỗi hoặc số byte cần thiết để lưu trữ biến số.

Cú pháp

Len ( chuỗi | varname)

Cú pháp hàm len có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

chuỗi

Bất kỳ biểu thức chuỗi hợp lệ nào. Nếu chuỗi có chứa null, null sẽ được trả về.

tên_biến

Bất kỳ tên biến số hợp lệ nào. Nếu varname chứa null, null sẽ được trả về. Nếu varname là một biến _ thể, len sẽ xử lý nó giống như một chuỗi và luôn trả về số ký tự chứa.

Chú thích

Một (và chỉ một) trong hai đối số có thể phải được xác định. Với kiểu người dùng được xác định, len sẽ trả về kích cỡ khi nó được ghi vào tệp.

Lưu ý:  Sử dụng hàm Lenb với dữ liệu byte chứa trong một chuỗi, như trong các ngôn ngữ Set ký tự byte kép (DBCS). Thay vì trả về số ký tự trong một chuỗi, hàm Lenb trả về số byte được sử dụng để đại diện cho chuỗi đó. Với các kiểu do người dùng xác định, hàm Lenb trả về kích cỡ trong bộ nhớ, bao gồm bất kỳ padding nào giữa các thành phần. Đối với mã mẫu sử dụng Lenb, hãy xem ví dụ thứ hai trong chủ đề ví dụ.

Lưu ý: Len có thể không thể xác định số lượng lưu trữ thực tế của byte bắt buộc khi sử dụng với các chuỗi độ dài biến đổi trong các kiểu dữ liệu do người dùng xác định.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN ProductID, len (ProductID) làm ProductLen từ ProductSales;

Trả về các giá trị từ trường "ProductID" và độ dài của các giá trị trong các cột ProductLen.

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ đầu tiên sử dụng len để trả về số ký tự trong một chuỗi hoặc số byte cần thiết để lưu trữ một biến. Loại... Kết thúc khối kiểu xác định CustomerRecord phải được dẫn trước bằng từ khóa riêng tư nếu nó xuất hiện trong một mô-đun lớp. Trong mô-đun chuẩn, một câu lệnh Type có thể là công khai.

Type CustomerRecord    ' Define user-defined type.
ID As Integer ' Place this definition in a
Name As String * 10 ' standard module.
Address As String * 30
End Type
Dim Customer As CustomerRecord ' Declare variables.
Dim MyInt As Integer, MyCur As Currency
Dim MyString, MyLen
MyString = "Hello World" ' Initialize variable.
MyLen = Len(MyInt) ' Returns 2.
MyLen = Len(Customer) ' Returns 42.
MyLen = Len(MyString) ' Returns 11.
MyLen = Len(MyCur) ' Returns 8.

Ví dụ thứ hai sử dụng Lenb và hàm do người dùng xác định (lenmbcs) để trả về số lượng ký tự byte trong một chuỗi nếu ANSI được dùng để đại diện cho chuỗi.

Function LenMbcs (ByVal str as String)
LenMbcs = LenB(StrConv(str, vbFromUnicode))
End Function
Dim MyString, MyLen
MyString = "ABc"
' Where "A" and "B" are DBCS and "c" is SBCS.
MyLen = Len(MyString)
' Returns 3 - 3 characters in the string.
MyLen = LenB(MyString)
' Returns 6 - 6 bytes used for Unicode.
MyLen = LenMbcs(MyString)
' Returns 5 - 5 bytes used for ANSI.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Xem Thêm

Hàm chuỗi và cách sử dụng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×