Hàm Sgn

Trả về một Biến_thể (Số_nguyên) cho biết dấu của một số.

Cú pháp

SGN ( số )

tham đốisố được yêu cầu có thể là bất kỳ biểu thức số hợp lệ nào.

Giá trị trả về

Nếu số

SGN trả về

Lớn hơn 0

1

Bằng 0

0

Nhỏ hơn 0

-1


Chú thích

Dấu hiệu của đối số số sẽ xác định giá trị trả về của hàm SGN .

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN Unitprice, SGN (unitprice) như PriceSign, Discount, SGN (Discount) là DiscountSign từ productSales;

Trả về "unitprice" và "Discount" bằng dấu hiệu tương ứng của chúng (1 cho dương,-1 cho âm và 0 cho giá trị bằng không) trong các cột PriceSign và DiscountSign tương ứng.

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm SGN để xác định dấu hiệu của một số.

Dim MyVar1, MyVar2, MyVar3, MySign
MyVar1 = 12: MyVar2 = -2.4: MyVar3 = 0
MySign = Sgn(MyVar1) ' Returns 1.
MySign = Sgn(MyVar2) ' Returns -1.
MySign = Sgn(MyVar3) ' Returns 0.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×