Hiểu về biến đổi truy vấn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để cung cấp kết quả tìm kiếm thích hợp cho truy vấn người dùng, thỉnh thoảng bạn phải thay đổi truy vấn đó. Ví dụ: giả sử bạn tạo tìm kiếm dọc cho Ảnh. Khi người nào đó nhập truy vấn về Ảnh dọc, bạn phải thay đổi truy vấn để nó chỉ trả về kết quả tìm kiếm là Ảnh.

Để thay đổi một truy vấn, bạn sử dụng bộ dựng truy vấn để cấu hình biến đổi truy vấn. Bạn có thể cấu hình biến đổi truy vấn để thay thế các thuộc tính của một truy vấn, chẳng hạn như nguồn kết quả truy vấn sẽ dùng để nhận kết quả tìm kiếm, hoặc thứ tự sắp xếp sẽ sử dụng khi nó hiển thị kết quả tìm kiếm. Biến đổi cũng thay thế văn bản của truy vấn bằng cách sử dụng một mẫu truy vấn mà bạn có thể cấu hình. Mẫu truy vấn là văn bản sẽ thay thế văn bản truy vấn và mẫu có thể bao gồm các biến truy vấn.

Một biến số truy vấn là chỗ dành sẵn cho một giá trị. Khi một biến đổi thay thế văn bản của một truy vấn với mẫu truy vấn, nó cũng sẽ thay thế biến số truy vấn trong mẫu với giá trị cụ thể.

Biến đổi thay thế biến theo ngữ cảnh truy vấn với giá trị liên quan tới ngữ cảnh truy vấn. Bảng sau đây cho biết một số ví dụ về biến theo ngữ cảnh truy vấn.

Biến đổi thay thế biến số truy vấn ngữ cảnh này

Việc này

{User.Name}

Tên người dùng đã nhập truy vấn

{Site.URL}

Trang nơi người dùng đã nhập giá trị

{Today}

Ngày hôm nay

Biến đổi thay thế biến số truy vấn gắn kết với một số văn bản trong truy vấn của người dùng. Bảng sau đây cho biết một số ví dụ về truy vấn gắn kết biến số.

Biến đổi thay thế biến số truy vấn gắn kết này

Việc này

{searchBoxQuery}

Truy vấn người dùng đã nhập

{searchTerms}

Truy vấn người dùng đã nhập, như đã thay đổi theo biến đổi gần đây nhất

Bạn có thể dùng biến số truy vấn gắn kết khi bạn thêm giới hạn vào truy vấn, chẳng hạn như khi bạn giới hạn truy vấn trong một kiểu nội dung cụ thể. Ví dụ: với tìm kiếm Ảnh dọc, bạn có thể cấu hình biến đổi truy vấn thêm "contenttype:picture" vào văn bản truy vấn bằng cách dùng mẫu truy vấn " {searchTerms} contenttype:picture". Nếu người dùng nhập truy vấn "moon" theo hướng dọc đó, biến đổi sẽ thay "{searchTerms}" bằng "moon". Theo đó, biến đổi truy vấn sẽ đổi truy vấn thành "moon contenttype:picture".

Bạn có thể cấu hình biến đổi truy vấn ở ba nơi:

  • Trong Phần Web chẳng hạn như Phần Web Tìm kiếm Kết quả. Cấu hình biến đổi trong Phần Web khi bạn không cần thực hiện cùng một thay đổi với các truy vấn ở bất kỳ đâu.

  • Trong quy tắc truy vấn, vốn xác định một số hành động sẽ được thực hiện chỉ khi được thỏa mãn điều kiện nhất định. Hai các hành động dùng biến đổi để thay đổi truy vấn:

    • Thêm khối kết quả vào trang kết quả tìm kếm. Hành động này tạo bản sao truy vấn và biến đổi chỉ thay đổi bản sao.

    • Thay đổi kết quả được xếp hạng. Hành động này thay đổi truy vấn người dùng đã nhập.

  • Trong nguồn kết quả truy vấn dùng để tìm kiếm kết quả.

Truy vấn người dùng được biến đổi theo Phần Web, sau đó là theo bất kỳ quy tắc truy vấn nào áp dụng và cuối cùng là theo nguồn kết quả. Vì vậy, khi bạn cấu hình biến đổi trong nguồn kết quả, bạn biết rằng các thay đổi trong biến đổi sẽ không bị xóa bỏ hoặc ghi đè bởi vì nguồn kết quả sẽ biến đổi truy vấn cuối cùng. Ví dụ: để đảm bảo rằng tìm kiếm Ảnh dọc chỉ trả về ảnh, bạn sẽ cấu hình biến đổi thích hợp trong nguồn kết quả rồi cấu hình Phần Web trong tìm kiếm dọc để dùng nguồn kết quả đó.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tổng quan về truy vấn xử lý trên TechNet.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×