Hoàn tác hoặc làm lại việc nhập dữ liệu hoặc thay đổi thiết kế

Bạn có thể hoàn tác và làm lại đến 20 hành động thiết kế hoặc nhập liệu cuối cùng của bạn trong Access. Để hoàn tác một hành động, nhấn Ctrl + Z. Để làm lại một hành động được hoàn tác, nhấn Ctrl + Y.

Các tính năng Hoàn tác và Làm lại giúp bạn loại bỏ hoặc lặp lại một hoặc nhiều hành động nhập liệu nhưng tất cả các hành động phải được hoàn tác hoặc làm lại theo thứ tự bạn đã làm hoặc đã hoàn tác chúng - bạn không thể bỏ qua các hành động. Ví dụ, nếu bạn thay đổi giá trị của ba trường trong một bản ghi và sau đó quyết định bạn muốn hoàn tác thay đổi đầu tiên bạn đã thực hiện, bạn phải hoàn tác cả ba thay đổi.

Tương tự, bạn có thể hoàn tác hầu hết các thay đổi thiết kế bạn thực hiện cho các đối tượng cơ sở dữ liệu, như thêm một điều khiển vào một báo cáo hoặc thêm thứ tự sắp xếp vào một trường truy vấn. Các thay đổi thiết kế cũng phải được hoàn tác theo thứ tự.

Trong bài viết này

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__toc309219852">Hoàn tác việc nhập dữ liệu</link>

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__toc309219853">Hoàn tác các thay đổi thiết kế</link>

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__toc309219854">Làm lại các hành động bạn đã hoàn tác</link>

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__toc309219855">Giúp ngăn chặn công việc bị mất</link>

Hoàn tác việc nhập dữ liệu

 • Để hoàn tác nhập dữ liệu gần nhất, nhấn Ctrl + Z.

 • Để hoàn tác một vài hành động, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây:

  • Trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, bấm vào mũi tên cạnh <ui>Hoàn tác Nhập</ui><mediaLinkInline><image xlink:href="8b423e26-fab7-4633-a7f0-43442ca758e1"></image></mediaLinkInline> và sau đó chọn các hành động bạn muốn hoàn tác.

   Tất cả các hành động nhập được chọn sẽ được đảo ngược. Tuy nhiên, các hành động bạn có thể hoàn tác sẽ bắt đầu với hành động gần đây nhất và bạn chỉ có thể hoàn tác các hành động theo thứ tự mà chúng đã xảy ra. Ví dụ, bạn không thể hoàn tác chỉ các thay đổi nhập thứ hai mà bạn đã thực hiện. Để hoàn tác thay đổi nhập thứ hai, bạn cũng phải hoàn tác hành động đã xảy ra trước nó.

  • Nếu bạn không thể vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh (ví dụ, bởi vì bạn đang dùng một biểu mẫu mô thức), hãy nhấn Ctrl + Z nhiều lần cho đến khi hành động mà bạn muốn hoàn tác được hoàn tác.

Quan trọng: Một số hành động không thể được hoàn tác, như bấm vào một lệnh trên tab <ui>Tệp</ui>. Khi một hành động không thể được hoàn tác, lệnh <ui>Hoàn tác Nhập</ui> chuyển thành<ui> Không thể Hoàn tác</ui>.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Đầu Trang</link>

Hoàn tác các thay đổi thiết kế

Bạn có thể hoàn tác các thay đổi thiết kế cho các đối tượng cơ sở dữ liệu theo cùng cách thức bạn hoàn tác việc nhập dữ liệu.

 • Để hoàn tác các thay đổi thiết kế gần nhất, nhấn Ctrl + Z

 • Để hoàn tác một vài hành động, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây:

  • Nhấn phím Ctrl + Z nhiều lần cho đến khi hành động bạn muốn hoàn tác được hoàn tác.

  • Trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, bấm vào mũi tên cạnh <ui>Hoàn tác</ui><mediaLinkInline><image xlink:href="8b423e26-fab7-4633-a7f0-43442ca758e1"></image></mediaLinkInline>, và sau đó chọn các hành động bạn muốn hoàn tác.

   Tất cả các hành động nhập được chọn sẽ được đảo ngược. Tuy nhiên, các hành động bạn có thể hoàn tác sẽ bắt đầu với hành động gần đây nhất và bạn chỉ có thể hoàn tác các hành động theo thứ tự mà chúng đã xảy ra. Ví dụ, bạn không thể hoàn tác chỉ các thay đổi nhập thứ hai mà bạn đã thực hiện. Để hoàn tác thay đổi nhập thứ hai, bạn cũng phải hoàn tác hành động đã xảy ra trước nó.

Quan trọng: Một số hành động không thể được hoàn tác, như bấm vào một lệnh trên tab <ui>Tệp</ui>. Khi một hành động không thể được hoàn tác, lệnh <ui>Hoàn tác</ui> đổi thành <ui>Không thể Hoàn tác</ui>.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Đầu Trang</link>

Làm lại các hành động bạn đã hoàn tác

 • Để làm lại hành động gần đây nhất mà bạn đã hoàn tác, nhấn CTRL + Y.

 • Để hoàn tác một số hành động, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây:

  • Nhấn phím Ctrl + Y nhiều lần cho đến khi các hành động được làm lại.

  • Trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, bấm vào mũi tên cạnh <ui>Làm lại</ui><mediaLinkInline><image xlink:href="ec787f53-fdb4-4590-91df-3db3a266d622"></image></mediaLinkInline> và sau đó bấm vào các hành động bạn muốn hoàn tác.

   Những hành động được làm lại theo thứ tự chúng được liệt kê. Bạn chỉ có thể làm lại các hành động theo thứ tự chúng đã xảy ra. Ví dụ, bạn không thể làm lại chỉ hành động thứ hai bạn đã hoàn tác. Để làm lại hành động thứ hai, bạn cũng phải làm lại hành động đi trước nó.

Quan trọng: Khi lệnh <ui>Hoàn tác</ui> và <ui>Làm lại</ui> không hoạt động, các hành động trước đó không thể được lặp lại.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Đầu Trang</link>

Giúp ngăn chặn công việc bị mất

Hoàn tác thực sự có thể tiết kiệm thời gian làm việc cho bạn nhưng không phải là sự thay thế cho việc tiết kiệm thường xuyên công việc của bạn. Bạn có thể giúp ngăn ngừa việc mất những gì đã làm do lỗi hoặc hỏng bằng cách dùng Sao lưu và Phục hồi và bằng cách dùng Phần Ứng dụng (một loại mẫu).

Sao lưu và Phục hồi

Trước khi bạn bắt đầu làm việc trên một phiên bản thiết kế chính, hãy tạo bản sao lưu cơ sở dữ liệu. Sau đó, nếu bạn thực hiện một loạt các thay đổi thiết kế và không thể hoàn tác tất cả, bạn có thể khôi phục lại từ bản sao lưu theo mức độ bạn cần. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem bài viết <link xlink:href="96539a81-5984-4d56-99ca-ee81f8d6356c">Bảo vệ dữ liệu của bạn bằng các quy trình sao lưu và phục hồi</link>.

Phần Ứng dụng

Nếu có những thành phần tiêu chuẩn bạn sử dụng trong hầu hết hoặc tất cả các cơ sở dữ liệu của bạn, hãy xem xét tạo ra phần ứng dụng. Phần ứng dụng là một loại mẫu bạn có thể thêm vào cơ sở dữ liệu hiện có và có thể bao gồm một hoặc nhiều đối tượng cơ sở dữ liệu, có hoặc không có dữ liệu.

Sau khi bạn thêm một phần ứng dụng, bạn có thể sửa đổi nó khi cần thiết. Nếu bạn có sai sót trong thiết kế hoặc chỉ đơn giản quyết định là bạn không thích các thay đổi bạn đã thực hiện, bạn có thể xóa các đối tượng được sửa đổi và thêm lại phần ứng dụng. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem bài viết <link xlink:href="b63b7d1b-851e-4bf8-8bbb-3e4840e789df">Lưu và tái sử dụng các thành phần thiết kế cơ sở dữ liệu</link>.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Đầu Trang</link>

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×