Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một giá trị nếu điều kiện bạn xác định trị là TRUE và một giá trị nếu nó định trị là FALSE. Dùng IF để tiến hành các kiểm tra có điều kiện trên giá trị và công thức.

Cú pháp

Nếu (logical_test,value_if_true,value_if_false)

Logical_test    là bất kỳ giá trị hoặc biểu thức có thể được đánh giá là TRUE hoặc FALSE. Ví dụ, [Quarter1] = 100 là một biểu thức lô-gic; Nếu giá trị trong một hàng của cột, [Quarter1], bằng 100, biểu thức đánh giá là true. Nếu không, biểu thức định trị là FALSE. Đối số này có thể dùng bất kỳ toán tử tính toán so sánh.

Value_if_true    là giá trị trả về nếu logical_test là đúng. Ví dụ, nếu đối số này là chuỗi văn bản "trong dự toán" và đối số logical_test đánh giá là TRUE, sau đó hàm IF sẽ hiển thị văn bản "trong dự toán". Nếu logical_test là đúng và value_if_true trống, đối số này trả về 0 (không). Để hiển thị từ TRUE, sử dụng giá trị lô-gic TRUE cho đối số này. Value_if_true có thể là một công thức khác.

Value_if_false    là giá trị trả về nếu logical_test là FALSE. Ví dụ, nếu đối số này là chuỗi văn bản "vượt dự toán" và đối số logical_test định trị là FALSE, sau đó hàm IF sẽ hiển thị văn bản "vượt dự toán". Nếu logical_test là FALSE và value_if_false nào được bỏ qua, (nghĩa là, sau khi value_if_true, không có dấu phẩy không có), sau đó giá trị lô-gic FALSE được trả về. Nếu logical_test là FALSE và value_if_false trống (nghĩa là, sau khi value_if_true, không có dấu phẩy theo sau là dấu ngoặc đơn đóng), sau đó trả về giá trị 0 (zero). Value_if_false có thể là một công thức khác.

Ghi chú

  • Lên tới bảy nếu hàm có thể được lồng vào nhau dưới dạng đối số value_if_true và value_if_false để tạo kiểm tra phức tạp hơn. Hãy xem lần cuối của các ví dụ sau đây.

  • Khi các đối số value_if_true và value_if_false nào được đánh giá, nếu trả về giá trị trả về các báo cáo.

  • Nếu bất kỳ đối số nếu mảng, mỗi thành phần của mảng được đánh giá khi thực hiện câu lệnh IF.

Ví dụ thiết 1

C OL1

Col2

Col3

Chi phí

Công thức

Mô tả (Kết quả)

50

= IF([Expense]<=100,"Within budget","Over budget")

Nếu số nhỏ hơn hoặc bằng 100, sau đó công thức Hiển thị "trong dự toán". Nếu không, hàm Hiển thị "vượt dự toán". (Trong vòng ngân sách)

23

45

89

50

=IF([Expense]=100,Sum([Col1],[Col2],[Col3]),"")

Nếu số là 100, sau đó ba giá trị được thêm vào. Nếu không, văn bản trống ("") được trả về. ()

Ví dụ thiết 2

ActualExpenses

PredictedExpenses

Công thức

Mô tả (Kết quả)

1500

900

= IF([ActualExpenses]>[PredictedExpenses],"Over Budget","OK")

Kiểm tra xem hàng đầu tiên là vượt dự toán (quá ngân sách)

500

900

= IF([ActualExpenses]>[PredictedExpenses],"Over Budget","OK")

Kiểm tra xem hàng thứ hai là vượt dự toán (OK)

Ví dụ thiết 3

Điểm

Công thức

Mô tả (Kết quả)

45

= IF ([điểm] > 89, "A", nếu ([điểm] > 79, "B", IF ([điểm] > 69, "C", nếu ([điểm] > 59, "D", "F")))

Gán điểm bằng chữ vào đầu tiên điểm (F)

90

= IF ([điểm] > 89, "A", nếu ([điểm] > 79, "B", IF ([điểm] > 69, "C", nếu ([điểm] > 59, "D", "F")))

Gán điểm bằng chữ vào thứ hai điểm (A)

78

= IF ([điểm] > 89, "A", nếu ([điểm] > 79, "B", IF ([điểm] > 69, "C", nếu ([điểm] > 59, "D", "F")))

Gán điểm bằng chữ vào phần thứ ba điểm (C)

Trong ví dụ trước, thứ hai câu lệnh IF cũng có đối số value_if_false câu lệnh IF đầu tiên. Tương tự, câu lệnh IF thứ ba là đối số value_if_false để câu lệnh IF thứ hai. Ví dụ, nếu logical_test đầu tiên ([điểm] > 89) là TRUE, "Một" được trả về. Nếu logical_test đầu tiên là FALSE, thứ hai nếu câu lệnh được đánh giá, v.v..

Xếp loại chữ cái được gán cho số bằng cách dùng phím sau đây (giả định sử dụng số nguyên chỉ).

Nếu điểm

Sau đó trả về

Lớn hơn 89

A

Từ 80 để 89

B

Từ 70 để 79

C

Từ 60 để 69

D

Nhỏ hơn 60

F

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×