IFNA (Hàm IFNA)

Hàm IFNA trả về giá trị mà bạn xác định nếu một công thức trả về giá trị lỗi #N/A; Nếu không thì nó trả về kết quả của công thức.

Cú pháp

IFNA(value, value_if_na)

Cú pháp hàm IFNA có các đối số sau đây.

Đối số

Mô tả

giá trị

Bắt buộc

Đối số được kiểm tra cho giá trị lỗi #N/A.

value_if_na

Bắt buộc

Giá trị cần trả về nếu công thức cho kết quả là giá trị lỗi #N/A.

Chú thích

  • Nếu Value hoặc value_if_na là một ô trống, IFNA sẽ xử lý nó dưới dạng một giá trị chuỗi trống ("").

  • Nếu Value là một công thức mảng, hàm IFNA trả về một mảng kết quả cho mỗi ô trong phạm vi được xác định trong giá trị.

Ví dụ

Trong ví dụ sau, IFNA sẽ kiểm tra kết quả của hàm VLOOKUP. Vì không tìm thấy Seattle trong phạm vi tra cứu, hàm VLOOKUP trả về giá trị lỗi #N/A. Hàm IFNA trả về chuỗi "Không tìm thấy" trong ô thay vì giá trị lỗi #N/A chuẩn.

Hình ảnh sử dụng IFNA với VLOOKUP để ngăn không cho hiển thị các lỗi #N/A.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trong Cộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×