Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm INFO trong Microsoft Excel.

Lưu ý: Hàm INFO không sẵn dùng trong Excel Online.

Mô tả

Trả về thông tin về môi trường điều hành hiện thời.

Cú pháp

INFO(type_text)

Cú pháp hàm INFO có các đối số dưới đây:

  • Type_text    Bắt buộc. Văn bản chỉ rõ kiểu thông tin bạn muốn được trả về.

Kiểu thông tin

Trả về

"thư mục"

Đường dẫn của thư mục hiện tại.

"số trang"

Số lượng trang tính trong sổ làm việc đang mở.

"gốc"

Trả về tham chiếu ô tuyệt đối của ô trên cùng và ngoài cùng bên trái có thể nhìn thấy trong cửa sổ, dựa vào vị trí cuộn hiện tại, dưới dạng văn bản có "$A:" ở đầu. Giá trị này nhằm để tương thích với Lotus 1-2-3 phiên bản 3.x. Giá trị thực trả về phụ thuộc vào thiết đặt kiểu tham chiếu hiện thời. Dùng D9 làm ví dụ, giá trị trả về sẽ là:

  • Kiểu tham chiếu A1     "$A:$D$9".

  • Kiểu tham chiếu R1C1    "$A:R9C4"

"phiên bản hệ điều hành"

Phiên bản hệ điều hành hiện thời, dưới dạng văn bản.

"phương pháp tính toán"

Phương pháp tính toán hiện thời; trả về "Tự động" hoặc "Thủ công".

"phiên bản"

Phiên bản của Microsoft Excel, dưới dạng văn bản.

"hệ thống"

Tên của môi trường điều hành:
Macintosh = "mac"
Windows = "pcdos"

Quan trọng: Trong những phiên bản Microsoft Excel trước đây, các giá trị kiểu thông tin "memavail", "memused"và "totmem" trả về thông tin về bộ nhớ. Những giá trị kiểu thông tin này không còn được hỗ trợ nữa và giờ đây trả về giá trị lỗi #N/A.

Ví dụ

Sao chép các công thức ví dụ trong bảng sau đây và dán vào một trang Excel mới. 

Công thức

Mô tả

Kết quả

=INFO("numfile")

Số lượng trang tính trong sổ làm việc đang mở

một số cho biết có bao nhiêu trang tính trong sổ làm việc hiện đang mở

=INFO("recalc")

Chế độ tính lại cho sổ làm việc.

"Tự động" hoặc "Thủ công" tùy thuộc vào trạng thái hiện tại của các tùy chọn tính toán của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×