Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm INTERCEPT trong Microsoft Excel.

Mô tả

Tính toán điểm mà tại đó một đường thẳng sẽ giao cắt với trục y bằng cách dùng các giá trị x và giá trị y hiện có. Điểm cắt được dựa vào đường hồi quy phù hợp nhất nối qua các giá trị x đã biết và giá trị y đã biết. Dùng hàm INTERCEPT khi bạn muốn xác định giá trị của biến số phụ thuộc khi biến số độc lập là 0 (không). Ví dụ, bạn có thể dùng hàm INTERCEPT để dự đoán điện trở của một kim loại tại 0°C khi các điểm dữ liệu của bạn được lấy ở nhiệt độ phòng và cao hơn.

Cú pháp

INTERCEPT(known_y's, known_x's)

Cú pháp hàm INTERCEPT có các đối số sau đây:

 • Known_y's    Bắt buộc. Tập hợp phụ thuộc các quan trắc hoặc dữ liệu.

 • Known_x's    Bắt buộc. Tập hợp độc lập các quan trắc hoặc dữ liệu.

Chú thích

 • Các đối số phải là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

 • Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị lô-gic, văn bản hay ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được bao gồm.

 • Nếu known_y's và known_x's có chứa số điểm dữ liệu khác nhau hoặc không chứa điểm dữ liệu nào, hàm INTERCEPT trả về giá trị lỗi #N/A.

 • Phương trình cho giao cắt của đường hồi quy, a, là:

  Phương trình

  trong đó độ dốc, b, được tính toán là:

  Phương trình

  và trong đó x và y là các mẫu AVERAGE(known_x's) và AVERAGE(known_y's).

 • Thuật toán ẩn dưới dùng trong hàm INTERCEPT và SLOPE khác với thuật toán ẩn dưới dùng trong hàm LINEST. Sự khác nhau giữa các thuật toán này có thể dẫn đến các kết quả khác nhau khi dữ liệu chưa được xác định và cộng tuyến. Ví dụ, nếu các điểm giá trị của đối số known_y's là 0 và các điểm dữ liệu của đối số known_x's là 1:

  • INTERCEPT và SLOPE trả về lỗi #DIV/0! . Thuật toán INTERCEPT và SLOPE được thiết kế để tìm một và chỉ một câu trả lời và trong trường hợp này có nhiều câu trả lời.

  • Hàm LINEST trả về giá trị 0. Thuật toán LINEST được thiết kế để trả về kết quả hợp lý của dữ liệu cộng tuyến và trong trường hợp này có thể tìm thấy ít nhất một câu trả lời.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Y đã biết

X đã biết

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

Công thức

Mô tả

Kết quả

=INTERCEPT(A2:A6, B2:B6)

Điểm mà tại đó một đường thẳng sẽ giao cắt với trục y bằng cách dùng các giá trị x và giá trị y trên đây

0,0483871

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×