Kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu (Power Query)

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Get & Transform trong Excel 2016.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ sử dụng trình soạn thảo truy vấn của Power query để nhập dữ liệu từ một tệp Excel cục bộ có chứa thông tin sản phẩm và từ nguồn cấp OData có chứa thông tin thứ tự sản phẩm. Bạn thực hiện các bước chuyển đổi và tổng hợp, rồi kết hợp dữ liệu từ cả hai nguồn để tạo một báo cáo Tổng Doanh thu theo Sản phẩm và Năm.

Để thực hiện hướng dẫn này, bạn cần các sản phẩm và sổ làm việc đơn hàng. Trong hộp thoại Lưu Dưới dạng, hãy đặt tên tệp là Products and Orders.xlsx.

Trong tài liệu hướng dẫn này

Tác vụ 1: Nhập sản phẩm vào sổ làm việc Excel

Bước 1: Kết nối với một sổ làm việc Excel

Bước 2: Tăng cấp hàng đầu tiên thành đầu trang của cột bảng

Bước 3: Xóa các cột khác để chỉ hiển thị các cột bạn muốn

Các bước Power Query được tạo

Bước 4: Nhập truy vấn sản phẩm

Tác vụ 2: Nhập dữ liệu đơn hàng từ nguồn cấp OData

Bước 1: Kết nối với nguồn cấp OData

Bước 2: Bung rộng bảng Order_Details

Bung rộng nối kết Bảng Order_Details

Bước 3: Xóa các cột khác để chỉ hiển thị các cột bạn muốn

Xóa các cột đã chọn

Bước 4: Tính dòng tổng cộng cho mỗi hàng Order_Details

Tính dòng tổng cộng cho mỗi hàng Order_Details

Bước 5: Chuyển đổi cột năm OrderDate

Bước 6: Nhóm các hàng bằng ProductID và Year

Bước 7: Đổi tên truy vấn

Tìm kết quả truy vấn

Các bước Power Query được tạo

Bước 8: Tắt tính năng tải xuống truy vấn trong một sổ làm việc Excel

Tắt tải xuống truy vấn

Tác vụ 3: Kết hợp các truy vấn Sản phẩm và Tổng Doanh thu

Bước 1: Phối ProductID cùng với truy vấn Tổng Doanh thu

Bước 2: Bung rộng cột phối

Bung rộng nối kết bảng NewColumn

Các bước Power Query được tạo

Bước 3: Tải truy vấn Tổng Doanh thu theo Sản phẩm vào Mô hình Dữ liệu Excel

Tải Tổng Doanh thu theo truy vấn Sản phẩm vào Mô hình Dữ liệu Excel

Truy vấn cuối cùng của Tổng Doanh thu theo Sản phẩm

Tác vụ 1: Nhập sản phẩm vào sổ làm việc Excel

Trong tác vụ này, bạn nhập sản phẩm từ tệp sản phẩm và đơn hàng. xlsx vào một sổ làm việc Excel.

Bước 1: Kết nối với một sổ làm việc Excel

 1. Tạo sổ làm việc Excel.

 2. Trong tab ribbon POWER QUERY, bấm Từ Tệp > Từ Excel.

 3. Trong hộp thoại trình duyệt Excel, duyệt hoặc nhập đường dẫn Sản phẩm và Đơn hàng.xlsx để nhập hoặc nối kết tới một tệp.

 4. Trong ngăn Bộ dẫn hướng, bấm đúp trang tính Products hoặc bấm Products và bấm vào Sửa Truy vấn. Khi bạn sửa một truy vấn hoặc kết nối với một nguồn dữ liệu mới, cửa sổ Trình soạn thảo Truy vấn sẽ xuất hiện.

  Lưu ý: Để xem video rất ngắn gọn về cách thức hiển thị Trình soạn thảo Truy vấn, hãy xem phần cuối của bài viết này.

Bước 2: Tăng cấp hàng đầu tiên thành đầu trang của cột bảng

Trong lưới Bản xem trước Truy vấn, hàng đầu tiên của bản không chứa tên của cột bảng. Để tăng cấp hàng đầu tiên thành đầu trang của cột bảng:

 1. Bấm biểu tượng bảng ( Biểu tượng Bảng ) ở góc trên bên trái của dạng xem trước dữ liệu.

 2. Bấm Dùng Hàng Đầu làm Đầu trang.

Tăng cấp hàng đầu tiên thành đầu trang của cột bảng

Bước 3: Xóa các cột khác để chỉ hiển thị các cột bạn muốn

Trong bước này bạn sẽ loại bỏ tất cả các cột, ngoại trừ ProductID, ProductName, CategoryID và QuantityPerUnit.

 1. Trong lưới Bản xem trước Truy vấn, chọn các cột ProductID, ProductName, CategoryIDQuantityPerUnit (dùng Ctrl+Bấm hoặc Shift+Bấm).

 2. Trong ribbon Trình soạn thảo Truy vấn, hãy bấm Loại bỏ Cột > Loại bỏ các cột khác hoặc bấm chuột phải vào một tiêu đề cột và bấm Loại bỏ các cột khác.

  Ẩn các cột khác

Các bước Power Query được tạo

Khi bạn thực hiện các hoạt động truy vấn trong Power Query, các bước truy vấn sẽ được tạo và liệt kê trong ngăn Thiết đặt Truy vấn, trong danh sách CÁC BƯỚC ĐÃ ÁP DỤNG. Mỗi bước truy vấn có một công thức Power Query tương ứng, còn được gọi là ngôn ngữ "M". Để biết thêm thông tin về ngôn ngữ công thức Power Query, hãy xem Tìm hiểu về Công thức Power Query.

Tác vụ

Bước truy vấn

Công thức

Kết nối với sổ làm việc Excel

Nguồn

Source{[Name="Products"]}[Data]

Tăng cấp hàng đầu tiên thành đầu trang của cột bảng

FirstRowAsHeader

Bảng. PromoteHeaders

(Sản phẩm)

Xóa các cột khác để chỉ hiển thị các cột bạn muốn

RemovedOtherColumns

Bảng. SelectColumns

(FirstRowAsHeader,{"ProductID", "ProductName", "CategoryID", "QuantityPerUnit"})

Bước 4: Nhập truy vấn sản phẩm

Trong bước này, bạn nhập các truy vấn Products vào sổ làm việc Excel của bạn.

 1. Trong ribbon Trình soạn thảo Truy vấn, bấm Áp dụng & Đóng. Các kết quả xuất hiện trong một trang tính Excel mới.

Đầu Trang

Tác vụ 2: Nhập dữ liệu đơn hàng từ nguồn cấp OData

Trong tác vụ này, bạn nhập dữ liệu vào sổ làm việc Excel của bạn từ nguồn cấp OData Northwind mẫu tại http://services.odata.org/Northwind/Northwind.svc.

Bước 1: Kết nối với nguồn cấp OData

 1. Trong tab ribbon POWER QUERY, bấm Từ Nguồn Khác > Từ Nguồn cấp OData.

 2. Trong hộp thoại Nguồn cấp OData Feed, nhập URL cho nguồn cấp Northwind OData.

 3. Bấm OK.

 4. Trong ngăn Bộ dẫn hướng, bấm đúp vào bảng Đơn Hàng hoặc bấm Đơn hàng rồi bấm Sửa.

Lưu ý: Khi bạn di chuyển con chuột của bạn qua một bảng, bạn sẽ thấy một bản xem trước bảng xuất hiện.

Di chuyển qua một Nguồn Dữ liệu

Bước 2: Bung rộng bảng Order_Details

Trong bước này, bạn bung rộng bảng Order_Details liên quan đến bảng Đơn hàng, để kết hợp các cột ProductID, UnitPriceQuantity từ Order_Details thành bảng Đơn hàng . Thao tác Bung rộng kết hợp các cột từ bảng liên quan thành một bảng chủ đề. Khi truy vấn chạy, các hàng từ bảng liên quan (Order_Details) được kết hợp thành các hàng từ bảng chủ đề (Đơn hàng).

Trong Power Query, cột chứa nối kết tới một bảng liên quan sẽ có một nối kết Mục nhập hoặc nối kết Bảng . Một nối kết Mục nhập dẫn hướng đến một bản ghi liên quan đơn lẻ và đại diện chomối quan hệ một đến một với một bảng chủ đề.Một nối kết Bảng dẫn hướng đến một bảng liên quan, và đại diện cho mối quan hệ một-đến-nhiều với một bảng chủ đề. Một nối kết đại diện cho các thuộc tính dẫn hướng trong một nguồn dữ liệu trong phạm vi mô hình quan hệ. Đối với một nguồn cấp OData, các thuộc tính dẫn hướng đại diện cho một thực thể với một liên kết khóa ngoài. Trong cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như SQL Server, các thuộc tính dẫn hướng đại diện cho các mối quan hệ khóa ngoài trong cơ sở dữ liệu.

Bung rộng nối kết Bảng Order_Details

Sau khi bạn bung rộng bảng Order_Details, ba cột mới và các hàng bổ sung được thêm vào bảng Đơn hàng, ứng với mỗi hàng trong bảng lồng hoặc bảng liên quan.

 1. Trong ngăn Xem trước Truy vấn, di chuyển đến cột Order_Details.

 2. Trong cột Order_Details , bấm vào biểu tượng bung rộng ( Bung rộng ).

 3. Trong menu thả xuống Bung rộng:

  1. Bấm (Chọn Tất cả Cột) để xóa tất cả cột.

  2. Bấm ProductID, UnitPrice và Quantity.

  3. Bấm OK.

   Bung rộng nối kết Bảng Order_Details

   Lưu ý: Trong Power Query, bạn có thể bung rộng các bảng được nối kết từ một cột, cũng như khả năng thực hiện các thao tác tổng hợp trên các cột của bảng nối kết trước khi bung rộng dữ liệu trong bảng chủ đề. Để biết thêm chi tiết về cách thực hiện các thao tác tổng hợp, hãy xem Tổng hợp dữ liệu từ cột.

Bước 3: Xóa các cột khác để chỉ hiển thị các cột bạn muốn

Trong bước này bạn xóa tất cả các cột ngoại trừ cột OrderDate, ProductID, UnitPriceQuantity . Trong tác vụ trước, bạn đã dùng Xóa các Cột Khác. Trong tác vụ này, bạn xóa các cột đã chọn.

Xóa các cột đã chọn

 1. Trong ngăn Xem trước Truy vấn, chọn tất cả cột:

  1. Bấm vào cột đầu tiên (OrderID).

  2. Shift+Click cột cuối cùng (Shipper).

  3. Ctrl+Click vào các cột OrderDate, Order_Details.ProductID, Order_Details.UnitPrice và Order_Details.Quantity.

 2. Bấm chuột phải vào đầu trang của cột đã chọn, rồi bấm Xóa Cột.

Bước 4: Tính dòng tổng cộng cho mỗi hàng Order_Details

Trong bước này, bạn tạo một Cột Tùy chỉnh để đếm tổng số dòng cho mỗi hàng Order_Details .

Tính dòng tổng cộng cho mỗi hàng Order_Details

 1. Trong ngăn xem trước truy vấn , bấm vào biểu tượng bảng ( Biểu tượng Bảng ) ở góc trên cùng bên trái của bản xem trước.

 2. Bấm Chèn Cột > Tùy chỉnh.

 3. Trong hộp thoại Chèn Cột Tùy chỉnh , trong hộp văn bản Công thức Cột Tùy chỉnh , nhập [Order_Details.UnitPrice] * [Order_Details.Quantity].

 4. Trong hộp văn bản Tên cột mới, nhập Tổng Dòng.

 5. Bấm OK.

Tính dòng tổng cộng cho mỗi hàng Order_Details

Bước 5: Chuyển đổi cột năm OrderDate

Trong bước này, bạn chuyển đổi cột OrderDate để kết xuất năm ngày tháng của đơn hàng.

 1. Trong lưới Bản xem trước, bấm chuột phải vào cột OrderDate, rồi bấm Chuyển đổi > Year.

 2. Đổi tên cột OrderDate thành Year:

  1. Bấm đúp chuột vào cột OrderDate và nhập Năm hoặc

  2. Bấm chuột phải vào cột OrderDate, bấm Đổi tên và nhập Năm.

Bước 6: Nhóm các hàng bằng ProductID và Year

 1. Trong lưới Bản xem trước Truy vấn, chọn YearOrder_Details.ProductID.

 2. Bấm chuột phải vào một trong các đầu trang, rồi bấm Nhóm Theo.

 3. Trong hộp thoại Nhóm Theo:

  1. Trong hộp văn bản Tên cột mới, nhập Tổng Doanh thu.

  2. Trong danh sách thả xuống Thao tác, chọn Tính tổng.

  3. Trong danh sách thả xuống Cột, chọn Tổng Dòng.

 4. Bấm OK.

  Hộp thoại Nhóm Theo cho Thao tác Tổng hợp

Bước 7: Đổi tên truy vấn

Trước khi bạn nhập dữ liệu bán hàng vào Excel, đặt tên truy vấn là Tổng Doanh thu:

 1. Trong ngăn Thiết đặt Truy vấn, trong hộp văn bản Tên, nhập Tổng Doanh thu.

Tìm kết quả truy vấn

Sau khi bạn thực hiện từng bước, bạn sẽ có một truy vấn Tổng Doanh thu trên nguồn cấp Northwind OData.

Tổng Doanh thu

Các bước Power Query được tạo

Khi bạn thực hiện các hoạt động truy vấn trong Power Query, các bước truy vấn sẽ được tạo và liệt kê trong ngăn Thiết đặt Truy vấn, trong danh sách CÁC BƯỚC ĐÃ ÁP DỤNG. Mỗi bước truy vấn có một công thức Power Query tương ứng, còn được gọi là ngôn ngữ "M". Để biết thêm thông tin về ngôn ngữ công thức Power Query, hãy xem Tìm hiểu về Công thức Power Query.

Tác vụ

Bước truy vấn

Công thức

Kết nối với nguồn cấp OData

Nguồn

Source{[Name="Orders"]}[Data]

Bung rộng bảng Order_Details

Bung rộng Order_Details

Bảng. ExpandTableColumn

(Orders, "Order_Details", {"ProductID", "UnitPrice", "Quantity"}, {"Order_Details.ProductID", "Order_Details.UnitPrice", "Order_Details.Quantity"})

Xóa các cột khác để chỉ hiển thị các cột bạn muốn

RemovedColumns

Bảng. RemoveColumns

(#"Expand Order_Details",{"OrderID", "CustomerID", "EmployeeID", "RequiredDate", "ShippedDate", "ShipVia", "Freight", "ShipName", "ShipAddress", "ShipCity", "ShipRegion", "ShipPostalCode", "ShipCountry", "Customer", "Employee", "Shipper"})

Tính tổng số dòng cho mỗi hàng Order_Details

InsertedColumns

Table. AddColumn

(RemovedColumns, "Custom", each [Order_Details.UnitPrice] * [Order_Details.Quantity])

Chuyển đổi cột OrderDate thành năm

RenamedColumns

Bảng. RenameColumns

(InsertedCustom,{{"Custom", "Line Total"}})

TransformedColumn

cột trong bảng.

(RenamedColumns,{{"OrderDate", Date.Year}})

RenamedColumns1

Bảng. RenameColumns

(TransformedColumn,{{"OrderDate", "Year"}})

Nhóm các hàng theo ProductID và Year

GroupedRows

Bảng. nhóm
(RenamedColumns1, {"year", "Order_Details. ProductID"}, {{"Total Sales", mỗi danh sách. sum ([tổng số dòng]), nhập số}})

Bước 8: Tắt tính năng tải xuống truy vấn trong một sổ làm việc Excel

Do truy vấn Tổng Doanh thu không đại diện cho báo cáo Tổng Doanh thu theo Sản phẩm và Năm , bạn hãy tắt tính năng tải xuống truy vấn trong sổ làm việc Excel. Khi tùy chọn Tải vào Trang tínhTắt trong ngăn Thiết đặt Truy vấn , kết quả dữ liệu của truy vấn này không được tải xuống, nhưng truy vấn vẫn có thể được kết hợp với các truy vấn khác để tạo thành kết quả như mong muốn. Bạn sẽ tìm hiểu cách kết hợp truy vấn này với truy vấn Sản phẩm trong tác vụ kế tiếp.

Tắt tính năng tải xuống truy vấn

 1. Trong ngăn Thiết đặt Truy vấn , bỏ chọn Tải vào trang tính.

 2. Trong ribbon Trình soạn thảo Truy vấn , bấm Áp dụng & Đóng. Trong ngăn Truy vấn Sổ làm việc , truy vấn Tổng Doanh thu hiển thị Tải đã được tắt.

  Tắt tải xuống truy vấn

Đầu Trang

Tác vụ 3: Kết hợp các truy vấn Sản phẩm và Tổng Doanh thu

Power Query cho phép bạn kết hợp nhiều truy vấn, bằng cách phối hoặc chắp thêm truy vấn. Thao tác Phối được thực hiện trên bất cứ truy vấn nào của Power Query với hình dạng bảng, độc lập với nguồn dữ liệu mà dữ liệu xuất phát từ đó. Để biết thêm thông tin về việc kết hợp các nguồn dữ liệu, hãy xem Kết hợp nhiều truy vấn.

Trong tác vụ này, bạn kết hợp các truy vấn Sản phẩmTổng Doanh thu bằng cách dùng một bước truy vấn PhốiBung rộng .

Bước 1: Phối ProductID cùng với truy vấn Tổng Doanh thu

 1. Trong sổ làm việc Excel, dẫn hướng đến truy vấn Sản phẩm trên Sheet2.

 2. Trong tab ribbon TRUY VẤN , bấm Phối.

 3. Trong hộp thoại Phối , chọn Sản phẩm làm bảng đầu tiên, rồi chọn Tổng Doanh thu làm bảng thứ nhì hoặc truy vấn liên quan để phối. Tổng Doanh thu sẽ trở thành một cột có thể bung rộng.

 4. Để khớp Tổng Doanh thu với Sản phẩm theo ProductID, chọn cột ProductID từ bảng Sản phẩm và cột Order_Details.ProductID từ bảng Tổng Doanh thu .

 5. Trong hộp thoại Mức độ Riêng tư:

  1. Chọn Thuộc tổ chức cho mức độ độc lập riêng tư của bạn đối với cả hai nguồn dữ liệu.

  2. Bấm Lưu.

 6. Bấm OK.

  Ghi chú Bảo mật: Mức độ Riêng tư ngăn chặn người dùng vô tình kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu, có thể là riêng tư hoặc thuộc tổ chức. Tùy vào truy vấn, người dùng có thể vô tình gửi dữ liệu từ nguồn dữ liệu riêng tư đến một nguồn dữ liệu khác có thể gây hại. Power Query phân tích từng nguồn dữ liệu và phân loại nó thàng mức độ riêng tư xác định: Công cộng, Thuộc tổ chức, và Riêng tư. Để biết thêm thông tin về Mức độ Riêng tư, hãy xem Mức độ Riêng tư.

  Hộp thoại Phối

Sau khi bạn bấm OK, thao tác Phối sẽ tạo một truy vấn. Kết quả truy vấn chứa tất cả các cột từ bảng đầu tiên (Sản phẩm), và một cột đơn lẻ chứa nối kết dẫn hướng đến bảng liên quan (Tổng Doanh thu). Một thao tác Bung rộng thêm cột mới vào bảng đầu tiên hoặc chủ đề từ bảng liên quan.

Kết quả Phối Cuối cùng

Bước 2: Bung rộng cột phối

Trong bước này, bạn bung rộng cột phối với tên NewColumn để tạo hai cột mới trong truy vấn Sản phẩm: NămTổng Doanh thu.

Bung rộng nối kết bảng NewColumn

 1. Trong lưới bản xem trước truy vấn , bấm vào biểu tượng bung rộng newcolumn ( Bung rộng ).

 2. Trong menu thả xuống Bung rộng:

  1. Bấm (Chọn Tất cả Cột) để xóa tất cả cột.

  2. Bấm vào NămTổng Doanh thu.

  3. Bấm OK.

 3. Đổi tên hai cột này thành NămTổng Doanh thu.

 4. Sắp xếp Giảm dần theo Tổng Doanh thu để tìm xem sản phẩm nào và năm nào mà sản phẩm đạt mức doanh thu cao nhất.

 5. Đổi tên truy vấn thành Tổng Doanh thu theo Sản phẩm.

Bung rộng nối kết bảng

Các bước Power Query được tạo

Khi bạn thực hiện các hành động truy vấn Phối trong Power Query, các bước truy vấn được tạo và liệt kê trong ngăn Thiết đặt Truy vấn , trong danh sách CÁC BƯỚC ĐÃ ÁP DỤNG . Mỗi bước truy vấn có một công thức Power Query, cũng được gọi là ngôn ngữ "M". Để biết thêm chi tiết về ngôn ngữ công thức Power Query, hãy xem Tìm hiểu về công thức Power Query.

Tác vụ

Bước truy vấn

Công thức

Phối ProductID vào truy vấn Tổng Doanh thu

Nguồn (nguồn dữ liệu cho phép toán Phối)

bảng. NestedJoin

(Products,{"ProductID"},#"Total Sales",{"Order_Details.ProductID"},"NewColumn")

Bung rộng cột phối

ExpandNewColumn

Bảng. ExpandTableColumn

(Source, "NewColumn", {"Year", "Total Sales"}, {"NewColumn.Year", "NewColumn.Total Sales"})

RenamedColumns

Bảng. RenameColumns

(#"Expand NewColumn",{{"NewColumn.Year", "Year"}, {"NewColumn.Total Sales", "Total Sales"}})

SortedRows

Bảng. sắp xếp

(RenamedColumns,{{"Total Sales", Order.Descending}})

Bước 3: Tải truy vấn Tổng Doanh thu theo Sản phẩm vào Mô hình Dữ liệu Excel

Trong bước này, bạn tắt tùy chọn Tải đến Trang tính và tải một truy vấn vào Mô hình Dữ liệu Excel, để lập một bảng báo cáo nối kết đến kết quả truy vấn. Ngoài việc tải kết quả truy vấn vào trang tính Excel, Power Query còn cho phép bạn tải một kết quả truy vấn vào Mô hình Dữ liệu Excel. Sau khi bạn tải dữ liệu vào Mô hình Dữ liệu Excel, bạn có thể dùng Power Pivot và Power View để phân tích thêm dữ liệu.

Tải Tổng Doanh thu theo truy vấn Sản phẩm vào Mô hình Dữ liệu Excel

 1. Trong ngăn Thiết đặt Truy vấn, bỏ chọn Tải đến trang tính và chọn Tải đến mô hình dữ liệu.

 2. Để tải truy vấn vào Mô hình Dữ liệu Excel, bấm Áp dụng & Đóng.

Tải Mô hình Dữ liệu Excel

Truy vấn cuối cùng của Tổng Doanh thu theo Sản phẩm

Sau khi bạn thực hiện từng bước, bạn sẽ có một truy vấn Tổng Doanh thu theo Sản phẩm kết hợp dữ liệu từ tệp Sản phẩm và Đơn hàng.xlsx và nguồn cấp Northwind OData. Truy vấn này có thể áp dụng cho một mô hình Power Pivot. Ngoài ra, các thay đổi đối với truy vấn trong Power Query sửa đổi và làm mới bảng kết quả trong mô hình Power Pivot.

Lưu ý: Trình soạn thảo Truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo truy vấn mới bằng cách dùng Power Query. Video sau đây cho thấy cửa sổ Trình soạn thảo Truy vấn xuất hiện sau khi sửa một truy vấn từ sổ làm việc Excel. Để xem trình soạn thảo truy vấn mà không đang tải hoặc sửa một truy vấn sổ làm việc hiện có, từ phần lấy dữ liệu bên ngoài trong tab Ribbon Power query , hãy chọn từ các nguồn khác > truy vấn trống. Video sau đây cho thấy một cách để hiển thị Trình soạn thảo Truy vấn.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Đầu trang

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×