Bỏ qua để tới nội dung chính

Kết nối với cơ sở dữ liệu chung của Business Contact Manager

Bạn có thể kết nối với cơ sở dữ liệu Business Contact Manager vốn đã được chia sẻ nếu bạn đã được chủ sở hữu cơ sở dữ liệu cấp quyền truy nhập. Cơ sở dữ liệu được chia sẻ có thể nằm trên cùng một máy tính (cục bộ) đó hoặc trên máy tính khác (từ xa).

Nếu bạn đã được cấp quyền truy nhập và kết nối với cơ sở dữ liệu chung, thì bạn có thể xem và cập nhật bản ghi cũng như mục lịch sử liên lạc, tạo bản ghi mới, di chuyển bản ghi đến và từ thư mục Các mục Đã xoá.

Bài viết này mô tả cách kết nối với cơ sở dữ liệu chung của Business Contact Manager cho Outlook nằm trên máy tính cục bộ của bạn hoặc máy tính từ xa.

Kết nối với cơ sở dữ liệu chung cục bộ hoặc từ xa

Để kết nối với cơ sở dữ liệu chung nằm trên cùng một máy tính mà bạn đang dùng, bạn phải được cấp quyền truy nhập vào cơ sở dữ liệu đó và cần phải hoàn thành trình hướng dẫn Khởi động Business Contact Manager cho hồ sơ Outlook của mình.

Nếu cơ sở dữ liệu chung nằm trên máy tính khác, bạn phải được cấp quyền truy nhập vào cơ sở dữ liệu đó, phải cài đặt Business Contact Manager cho Outlook trên máy tính của mình và phải hoàn thành trình hướng dẫn Khởi động Business Contact Manager cho hồ sơ Outlook của mình. Hãy xem các thủ tục sau đây để biết thêm thông tin về cách hoàn thành trình hướng dẫn Khởi động hoặc chuyển sang sử dụng cơ sở dữ liệu chung.

Để biết thêm thông tin về hồ sơ, hãy xem Giới thiệu về hồ sơ email Outlook.

Để truy nhập vào cơ sở dữ liệu chung, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây:

Mẹo:  Chủ sở hữu cơ sở dữ liệu nên cung cấp cho bạn tên của cơ sở dữ liệu, và tên của máy tính từ xa đang lưu trữ cơ sở dữ liệu, nếu có.

Nếu bạn đang dùng Business Contact Manager cho Outlook lần đầu tiên, hãy dùng trình hướng dẫn Khởi động để kết nối đến cơ sở dữ liệu được chia sẻ

 1. Trong trình hướng dẫn Khởi động, hãy bấm Tùy chỉnh.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu cơ sở dữ liệu nằm trên cùng một máy tính:    

   1. Bấm Kết nối với Cơ sở dữ liệu Cục bộ.

   2. Trong danh sách, hãy chọn cơ sở dữ liệu.

   3. Bấm Kết nối.

   4. Bấm Kết thúc.

  • Nếu cơ sở dữ liệu nằm trên máy tính khác:    

   1. Bấm Kết nối với Cơ sở dữ liệu Từ xa.

   2. Bên dưới Nhập tên của máy tính khác để kết nối với cơ sở dữ liệu trên máy tính đó, hãy nhập tên của máy tính đang chứa cơ sở dữ liệu chung.

    Lưu ý:  Nếu bạn không biết tên máy tính hoặc tên cơ sở dữ liệu, hãy liên hệ với người đã tạo cơ sở dữ liệu để biết thông tin này.

   3. Bấm Kết nối.

   4. Trong danh sách, hãy chọn cơ sở dữ liệu.

   5. Bấm Kết nối.

    Lưu ý:  Nếu máy tính của bạn là một phần trong nhóm làm việc, thì chủ sở hữu cơ sở dữ liệu phải cung cấp cho bạn mật khẩu tạm thời. Bạn sẽ được nhắc để thay đổi mật khẩu. Mật khẩu không thể để trống.

   6. Bấm vào một trong các tùy chọn sau đây:

    • Nếu bạn muốn tạo một bản sao cục bộ của cơ sở dữ liệu để dùng phòng trường hợp cơ sở dữ liệu từ xa không sẵn dùng, hãy bấm Có, hãy tạo bản sao ngoại tuyến của cơ sở dữ liệu.

    • Nếu bạn chỉ muốn dùng Business Contact Manager cho Outlook khi cơ sở dữ liệu từ xa sẵn dùng, hãy bấm Không, cảm ơn.

     Lưu ý: Nếu bạn tạo bản sao cục bộ (ngoại tuyến) của cơ sở dữ liệu được chia sẻ và bạn thực hiện thay đổi đối với bất kỳ thông tin nào, thì các thay đổi này sẽ được đồng bộ khi bản sao của bạn kết nối lại với cơ sở dữ liệu chung. Để biết thêm thông tin về cách làm việc ngoại tuyến và đồng bộ cơ sở dữ liệu cục bộ của bạn với cơ sở dữ liệu từ xa, hãy xem Làm việc ngoại tuyến trong Business Contact Manager.

   7. Bấm Hoàn tất.

Nếu bạn đã cài đặt Business Contact Manager cho Outlook, hãy làm theo các hướng dẫn này để kết nối với cơ sở dữ liệu chung

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm vào tab Trình Quản lý Liên hệ Công việc.

 3. Bấm nút Quản lý Cơ sở dữ liệu, rồi bấm Tạo hoặc Chọn Cơ sở dữ liệu.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

 5. Nếu cơ sở dữ liệu nằm trên cùng một máy tính:    

  1. Bấm Kết nối với Cơ sở dữ liệu Cục bộ.

  2. Trong danh sách, hãy chọn cơ sở dữ liệu.

  3. Bấm Kết nối.

 6. Nếu cơ sở dữ liệu nằm trên máy tính khác:    

  1. Bấm Kết nối với Cơ sở dữ liệu Từ xa.

  2. Bên dưới Nhập tên của máy tính khác để kết nối với cơ sở dữ liệu trên máy tính đó, hãy nhập tên của máy tính đang chứa cơ sở dữ liệu chung.

   Lưu ý:  Nếu bạn không biết tên máy tính hoặc tên cơ sở dữ liệu, hãy liên hệ với người đã tạo cơ sở dữ liệu để biết thông tin này.

  3. Bấm Kết nối.

  4. Trong danh sách, hãy chọn cơ sở dữ liệu.

  5. Bấm Kết nối.

   Lưu ý:  Nếu máy tính của bạn là một phần trong nhóm làm việc, thì chủ sở hữu cơ sở dữ liệu phải cung cấp cho bạn mật khẩu tạm thời. Bạn sẽ được nhắc để thay đổi mật khẩu. Mật khẩu không thể để trống.

  6. Bấm vào một trong các tùy chọn sau đây:

   • Nếu bạn muốn tạo một bản sao cục bộ của cơ sở dữ liệu để dùng phòng trường hợp cơ sở dữ liệu từ xa không sẵn dùng, hãy bấm Có, hãy tạo bản sao ngoại tuyến của cơ sở dữ liệu.

   • Nếu bạn chỉ muốn dùng Business Contact Manager cho Outlook khi cơ sở dữ liệu từ xa sẵn dùng, hãy bấm Không, cảm ơn.

    Lưu ý:  Nếu bạn tạo bản sao cục bộ (ngoại tuyến) của cơ sở dữ liệu được chia sẻ và bạn thực hiện thay đổi đối với bất kỳ thông tin nào, thì các thay đổi này sẽ được đồng bộ khi bản sao của bạn kết nối lại với cơ sở dữ liệu chung. Để biết thêm thông tin về cách làm việc ngoại tuyến và đồng bộ cơ sở dữ liệu cục bộ của bạn với cơ sở dữ liệu từ xa, hãy xem Làm việc ngoại tuyến trong Business Contact Manager.

Lưu ý:  Nhiều người có thể đồng thời sửa cùng một bản ghi trong cơ sở dữ liệu chung, vì nó không bị khóa. Nếu một bản ghi được nhiều người cùng sửa đồng thời, thì những thay đổi được lưu sau cùng sẽ ghi đè lên các thay đổi trước đó.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×