Khách không nhận được cuộc hội thoại email nhóm

Với quyền truy nhập của khách trong Nhóm sản phẩm Microsoft 365, các tổ chức có thể cộng tác với những người dùng bên ngoài sử dụng tài khoản email không phải là một phần của Microsoft 365. Nếu người dùng khách mời bạn được mời được liệt kê là thành viên nhóm nhưng không nhận được bất kỳ cuộc hội thoại email hoặc nhóm nào, hãy xác minh như sau:

Tiếp theo, hãy tìm hiểu xem khách được mời từ SharePoint và Azure Active Directory B2B. Nếu vậy, bạn có thể có một vấn đề về cấu hình trong danh bạ của bạn. Yêu cầu người quản trị CNTT của bạn giải quyết vấn đề bằng cách làm theo quy trình ba bước này:

 1. Tải xuống và cài đặt mô-đun Microsoft Azure Active Directory v2 PowerShell và trợ lý đăng nhập dịch vụ trực tuyến của Microsoft.

 2. Chạy một chuỗi lệnh PowerShell để kéo lên các thuộc tính tài khoản người dùng khách.

 3. Sửa cấu hình tài khoản khách.

 1. Tải xuống và cài đặt phiên bản 64 bit của mô-đun Microsoft Azure Active Directory v2 PowerShell. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Azuread.

 2. Tải xuống và cài đặt phiên bản 64-bit của trợ lý đăng nhập dịch vụ trực tuyến của Microsoft: trợ lý đăng nhập dịch vụ trực tuyến của Microsoft dành cho các chuyên gia RTW.

 1. Kết nối với Microsoft PowerShell bằng cách sử dụng thông tin xác thực người quản trị công ty bạn.

 2. Chạy lệnh ghép ngắn sau:

  Connect-AzureAD
 3. Trên trang nhập thông tin xác thực, hãy nhập thông tin xác thực người quản trị toàn cục Microsoft 365 của bạn. Hãy xem mục gán vai trò người quản trị trong Office 365 để biết thêm thông tin về các vai trò trong Microsoft 365.

  -HOẶC-

 1. Nhập các tùy chọn sau đây vào cửa sổ PowerShell. Nhấn Enter sau mỗi lệnh.

  Install-module azuread
  $adminusername=<global admin username>
  
  $adminpassword=<global admin password> 
  
  $password=ConvertTo-SecureString $adminpassword -AsPlainText –Force
  
  $credential=New-Object System.Management.Automation.PsCredential($adminusername,$password)
  
  $cred=Get-Credential -cred $credential
  
  Connect-AzureAD -cred $cred
 2. Tìm kiếm người dùng và thuộc tính được mời dựa trên địa chỉ email trong thuộc tính Othermail .

  Get-AzureADUser -All $true | ?{$_.OtherMails -eq " misconfiguredguestemail@organization.com"} | fl
 3. Nếu trường SMTP chính là trống và trường OtherMail có nhiều giá trị thì tài khoản người dùng khách sẽ không được cấu hình đúng. Sau đây là ví dụ:

  Ví dụ về tài khoản người dùng khách không được cấu hình đúng cách

Tùy chọn 1: Loại bỏ địa chỉ email từ thuộc tính Othermail . Thao số này sẽ giúp bạn làm cho một thuộc tính giá trị đơn lẻ có cùng địa chỉ email được mời đến địa chỉ email của khách. Lưu ý rằng khi bạn loại bỏ địa chỉ email, người dùng sẽ mất quyền truy nhập vào tất cả các tệp SharePoint đã được cấp cho địa chỉ đó.

  Sau đây là lệnh để loại bỏ địa chỉ:

Get-AzureADUser -ObjectId <<Userobjectid_from_above>> | Set-AzureADUser -OtherMails "<<Desired email address>>"

-HOẶC-

Tùy chọn 2: Xóa người dùng này và thêm lại họ vào nhóm. Lưu ý rằng khi bạn xóa người dùng, người đó sẽ mất quyền truy nhập vào tất cả các tệp SharePoint đã được cấp cho địa chỉ email của người dùng đó.

Chủ đề liên quan

Quản lý cáchttps://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/hh967611.aspxthư mục AZURE AD của bạn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×