Khắc phục sự cố về kiểm tra chính tả và ngữ pháp ở nhiều ngôn ngữ

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp ở nhiều ngôn ngữ có thể có một số sự cố cá biệt, như các từ viết đúng chính tả lại được gắn cờ là sai hoặc các từ viết sai chính tả ở một ngôn ngữ khác không được gắn cờ là sai. Bài viết này các vấn đề thường gặp và giúp bạn đảm bảo văn bản của bạn được xác định bằng ngôn ngữ đúng; điều đó đúng là từ điển ngôn ngữ được sử dụng để kiểm tra chính tả và ngữ pháp của bạn; và các công cụ ngôn ngữ tự động trong Office được bật.

Lưu ý: Nếu bạn chỉ muốn nhập một vài ký tự bằng một ngôn ngữ khác, hãy xem chèn dấu kiểm hoặc ký hiệu khác.

Các từ viết sai chính tả không được đánh dấu là sai chính tả

Hãy đảm bảo:

Đảm bảo ngôn ngữ mà bạn muốn đã được bật

Để kiểm tra chính xác chính tả và ngữ pháp trong ngôn ngữ khác, ngôn ngữ đó phải được bật trong Office. Nếu bạn cần dùng một ngôn ngữ không được liệt kê làm ngôn ngữ soạn thảo trong hộp thoại Đặt Tùy chọn Ngôn ngữ Office, có thể bạn cần tải và cài đặt một gói ngôn ngữ trước khi bạn có thể kiểm tra chính tả. Để biết thêm thông tin về cách bật ngôn ngữ trong Office, hãy xem mục thêm ngôn ngữ hoặc đặt tùy chọn ngôn ngữ tronggói phụ kiện Office và ngôn ngữ cho Office.

Đầu Trang

Bảo đảm áp dụng đúng ngôn ngữ cho văn bản

Nếu bộ kiểm tra chính tả không kiểm tra từ mà bạn gõ vào theo ngôn ngữ khác hoặc nếu nó đánh dấu từ đúng chính tả ở ngôn ngữ khác là bị sai chính tả, các từ có thể bị nhận diện sai ngôn ngữ.

Để thay đổi theo cách thủ công ngôn ngữ của các từ cụ thể hoặc một phần văn bản trong Word, hãy làm như sau:

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Ngôn ngữ, bấm vào Ngôn ngữ > Đặt Ngôn ngữ Kiểm lỗi.

  (Trong Word 2007, bấm vào Đặt Ngôn ngữ trong nhóm Kiểm lỗi.)

 2. Trong hộp thoại Ngôn ngữ, hãy chọn ngôn ngữ mà bạn muốn.

  Quan trọng: Nếu ngôn ngữ mà bạn muốn không được hiển thị trên dòng kép, bạn phải bật ngôn ngữ cho nó để sẵn dùng cho kiểm tra chính tả.

 3. Bắt đầu nhập.

  Lưu ý: Để nhập các ký tự như umlaut trong tiếng Đức (ö), tilde trong tiếng Tây Ban Nha (ñ), cedilla trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Ç), hoặc thậm chí một ký tự như dấu kiểm, trên tab Chèn, trong nhóm Biểu tượng, bấm Biểu tượng rồi bấm ký tự mà bạn muốn.

 4. Để chuyển lại về ngôn ngữ gốc hoặc chuyển sang ngôn ngữ khác, hãy lặp lại các Bước 1–3. Trong Bước 3, hãy chọn ngôn ngữ tiếp theo.

Đầu Trang

Đảm bảo đang sử dụng đúng từ điển ngôn ngữ

Hãy bảo đảm chọn đúng địa điểm của ngôn ngữ từ điển cho văn bản—ví dụ: Tiếng Anh (Mỹ) thay vì Tiếng Anh (Anh).

Để thay đổi từ điển cho một ngôn ngữ cụ thể trong Word, hãy làm như sau:

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Ngôn ngữ, bấm vào Ngôn ngữ > Đặt Ngôn ngữ Kiểm lỗi.

  (Trong Word 2007, bấm vào Đặt Ngôn ngữ trong nhóm Kiểm lỗi.)

 2. Trong hộp thoại Ngôn ngữ, hãy chọn ngôn ngữ mà bạn muốn.

  Quan trọng: Nếu ngôn ngữ mà bạn muốn không được hiển thị trên dòng kép, bạn phải bật ngôn ngữ cho nó để sẵn dùng cho kiểm tra chính tả.

  Lưu ý: Nếu phiên bản Office của bạn không cung cấp các công cụ soát lỗi như bộ kiểm tra chính tả cho ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng, bạn có thể cần có gói ngôn ngữ. Để biết thêm thông tin, hãy xem gói phụ kiện ngôn ngữ cho Office.

Để thay đổi từ điển cho văn bản được chọn, hãy làm như sau:

 1. Chọn văn bản bạn muốn thay đổi ngôn ngữ từ điển.

 2. Trên tab Xem lại, trong nhóm Ngôn ngữ, bấm vào Ngôn ngữ > Đặt Ngôn ngữ Kiểm lỗi.

  (Trong Word 2007, bấm vào Đặt Ngôn ngữ trong nhóm Kiểm lỗi.)

 3. Dưới mục Đánh dấu văn bản đã chọn là, bấm vào ngôn ngữ mà bạn muốn phần văn bản được nhận dạng. Nếu các ngôn ngữ bạn đang dùng không hiển thị bên trên dòng kép này, bạn phải bật các ngôn ngữ đó (bật tùy chọn đặc thù ngôn ngữ) để chúng sẵn dùng.

Đầu Trang

Hãy bảo đảm đã chọn hộp kiểm Tự động phát hiện ngôn ngữ

Để chọn hộp kiểm Tự động phát hiện ngôn ngữ trong Word, hãy làm như sau:

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Ngôn ngữ, bấm vào Ngôn ngữ > Đặt Ngôn ngữ Kiểm lỗi.

  (Trong Word 2007, bấm vào Đặt Ngôn ngữ trong nhóm Kiểm lỗi.)

 2. Trong hộp thoại Ngôn ngữ, chọn hộp kiểm Tự động phát hiện ngôn ngữ.

 3. Xem lại các ngôn ngữ hiển thị bên trên đường kép trong danh sách Đánh dấu văn bản đã chọn là. Word chỉ có thể phát hiện các ngôn ngữ được liệt kê bên trên dòng kép. Nếu các ngôn ngữ bạn cần không sẵn dùng, bạn phải bật ngôn ngữ soạn thảo để Word tự động phát hiện chúng.

  Hộp thoại Ngôn ngữ

Lưu ý: 

 • Tính năng phát hiện ngôn ngữ tự động yêu cầu một câu trong văn bản được viết bằng ngôn ngữ đó. Tùy thuộc vào độ dài của các câu, bạn có thể cần nhập vào một vài câu trước khi Word có đủ thông tin ngữ cảnh để tự động phát hiện ra ngôn ngữ đó và áp dụng từ điển đúng.

 • Các từ được viết giống nhau trong một số ngôn ngữ, như "centre" trong Tiếng Anh (Anh) và Tiếng Pháp (Pháp) có thể khiến hộp kiểm Tự động phát hiện ngôn ngữ nhận dạng sai ngôn ngữ trong văn bản. Để giải quyết sự cố này, hãy nhập thêm từ ở ngôn ngữ bạn muốn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Tự động phát hiện ngôn ngữ.

Đầu Trang

Hãy đảm bảo hộp kiểm Tự động chuyển bàn phím để khớp với ngôn ngữ của văn bản xung quanh được chọn

Hộp kiểm Tự động chuyển bàn phím để khớp với ngôn ngữ của văn bản xung quanh có thể được bật và gây ra các lỗi in do thay đổi ngôn ngữ bàn phím khi bạn nhập. Thử nhập thêm từ ở ngôn ngữ bạn muốn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Tự động chuyển bàn phím để khớp với ngôn ngữ của văn bản xung quanh.

Để chọn hộp kiểm Tự động chuyển bàn phím để khớp với ngôn ngữ của văn bản xung quanh (trong Office 2010, Office 2013 và Office 2016):

 1. Mở Word.

 2. Bấm vào Tệp > Tùy chọn > Nâng cao.

 3. Dưới Tùy chọn soạn thảo, hãy chọn hộp kiểm Tự động chuyển bàn phím để khớp với ngôn ngữ của văn bản xung quanh.

  Lưu ý: Hộp kiểm Tự động chuyển bàn phím để khớp với ngôn ngữ của văn bản xung quanh chỉ nhìn thấy được sau khi bạn bật bố trí bàn phím cho một ngôn ngữ. Nếu bạn không thấy tùy chọn này, bật một bố trí bàn phím cho ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.

Đầu Trang

Hãy bảo đảm hộp kiểm Không kiểm tra chính tả và ngữ pháp không được chọn

Nếu hộp kiểm Không kiểm tra chính tả và ngữ pháp được chọn, chính tả trong các tài liệu của bạn sẽ không được kiểm tra.

Để bỏ chọn hộp kiểm Tự động phát hiện ngôn ngữ trong Word, hãy làm như sau:

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Ngôn ngữ, bấm vào Ngôn ngữ > Đặt Ngôn ngữ Kiểm lỗi.

  (Trong Word 2007, bấm vào Đặt Ngôn ngữ trong nhóm Kiểm lỗi.)

 2. Trong hộp thoại Ngôn ngữ, hãy bỏ chọn hộp kiểm Không kiểm tra chính tả hoặc ngữ pháp.

  Hộp thoại Ngôn ngữ

Tìm hiểu thêm về kiểm tra chính tả và ngữ pháp ở các ngôn ngữ khác.

Đầu Trang

Đảm bảo rằng từ sai chính tả không vô tình bị thêm vào từ điển tùy chỉnh

Nếu một từ sai chính tả được thêm vào một từ điển tùy chỉnh, bạn cần tìm và xóa từ đó. Để biết thông tin về cách kiểm tra từ sai chính tả trong từ điển tùy chỉnh, hãy xem mục Sử dụng từ điển tùy chỉnh để thêm từ vào trình soát chính tả. Để biết thêm thông tin về cách loại bỏ một từ khỏi từ điển, hãy xem Thêm hoặc chỉnh sửa từ trong từ điển kiểm tra chính tả.

Đầu Trang

Ngôn ngữ từ điển mà tôi muốn không có tên trong hộp thoại Ngôn ngữ

Lý do phổ biến nhất khiến ngôn ngữ từ điển không xuất hiện trong danh sách Ngôn ngữ từ điển trong hộp thoại Ngôn ngữ là do ngôn ngữ đó không được bật làm ngôn ngữ soạn thảo hoặc không được đưa vào phiên bản Office đã cài đặt và bạn cần cài đặt gói ngôn ngữ dành cho ngôn ngữ đó. Để biết thêm thông tin về cách bật ngôn ngữ soạn thảo, xem mục Thay đổi ngôn ngữ Office sử dụng trong menu và công cụ kiểm lỗi.

Đầu Trang

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Liên hệ với chúng tôi về câu hỏi hoặc sự cố của bạn.

Thông tin thêm về chính tả và ngữ pháp

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp

Thêm hoặc chỉnh sửa từ trong từ điển kiểm tra chính tả

Trình soát chính tả và ngữ pháp không hoạt động như dự kiến

Thêm ngôn ngữ hoặc đặt tùy chọn ngôn ngữ trong Office

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong một ngôn ngữ khác

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×