Khai báo loại tên và dữ liệu của từng tham số trong truy vấn có tham biến.

Cú pháp

PARAMETERS name datatype [, name datatype [, ...]]

Khai báo PARAMETERS có các phần sau:

Phần

Mô tả

name

Tên của tham số. Được gán cho thuộc tính name của đối tượng tham số và được sử dụng để xác định tham số này trong tuyển tập tham số . Bạn có thể dùng tên dưới dạng một chuỗi được hiển thị trong hộp thoại trong khi ứng dụng của bạn chạy truy vấn. Sử dụng dấu ngoặc đơn ([]) để kèm theo văn bản có chứa khoảng trống hoặc dấu chấm câu. Ví dụ: [giá thấp] và [bắt đầu báo cáo với tháng nào?] là các đối số tên hợp lệ.

datatype

Một trong những loại dữ liệu Microsoft Access SQL chính hoặc tương đồng.


Chú thích

Đối với các truy vấn bạn chạy thường xuyên, bạn có thể sử dụng khai báo PARAMETERS để tạo truy vấn tham số. Truy vấn tham số có thể giúp tự động hóa quy trình thay đổi truy vấn tiêu chí. Với truy vấn tham số, mã của bạn sẽ cần phải cung cấp các tham số mỗi lần chạy truy vấn.

Không bắt buộc phải sử dụng khai báo PARAMETERS nhưng khi được tích hợp, khai báo này sẽ đứng trước mọi câu lệnh khác, gồm cả SELECT.

Nếu khai báo có nhiều tham số, phân tách các tham số đó bằng dấu phẩy. Ví dụ sau đây có hai tham số:

PARAMETERS [Low price] Currency, [Beginning date] DateTime;

Bạn có thể sử dụng name nhưng không sử dụng được datatype trong mệnh đề WHERE hoặc HAVING. Ví dụ sau đây yêu cầu cung cấp hai tham số rồi áp dụng tiêu chí cho các bản ghi trong bảng Đơn hàng:

PARAMETERS [Low price] Currency, [Beginning date] DateTime;

SELECT OrderID, OrderAmount FROM Orders WHERE OrderAmount > [Low price] AND OrderDate >= [Beginning date];Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×