Lọc bằng tiêu chí nâng cao

Nếu dữ liệu bạn muốn lọc yêu cầu tiêu chí phức tạp (chẳng hạn như type = "sản phẩm" hoặc nhân viên bán hàng = "Davolio"), bạn có thể sử dụng hộp thoại bộ lọc nâng cao .

Để mở hộp thoại bộ lọc nâng cao , hãy bấm dữ liệu > nâng cao.

Nhóm Sắp xếp & Lọc trên tab Dữ liệu

Ví dụ

Overview

Nhiều tiêu chí, một cột, bất kỳ tiêu chí nào đúng

Nhân viên bán hàng = "Davolio" OR Nhân viên bán hàng = "Buchanan"

Nhiều tiêu chí, nhiều cột, tất cả tiêu chí đều đúng

Loại = "Nông sản" AND Doanh số > 1000

Nhiều tiêu chí, nhiều cột, bất kỳ tiêu chí nào đúng

Loại = "Nông sản" OR Nhân viên bán hàng = "Buchanan"

Nhiều bộ tiêu chí, một cột trong tất cả các bộ

(Doanh số > 6000 AND Doanh số < 6500) OR (Doanh số < 500)

Nhiều bộ tiêu chí, nhiều cột trong mỗi bộ

(Người bán hàng = "Davolio" AND Sales >3000) HOẶC
(Người bán hàng = "Buchanan" và doanh số > 1500)

Tiêu chí ký tự đại diện

Nhân viên bán hàng = tên có 'u' là chữ cái thứ hai

Tổng quan

Lệnh Nâng cao hoạt động khác với lệnh Bộ lọc ở một số điểm quan trọng.

 • Nó hiển thị hộp thoại Bộ lọc Nâng cao thay cho menu Tự Lọc.

 • Bạn nhập tiêu chí nâng cao trong một phạm vi tiêu chí riêng biệt trên trang tính và phía trên phạm vi ô hoặc bảng mà bạn muốn lọc. Microsoft Office Excel sử dụng phạm vi tiêu chí riêng biệt trong hộp thoại Bộ lọc Nâng cao làm nguồn cho tiêu chí nâng cao.

Dữ liệu mẫu

Dữ liệu mẫu sau đây được sử dụng cho tất cả các quy trình trong bài viết này.

Dữ liệu bao gồm bốn hàng trống phía trên phạm vi danh sách sẽ được sử dụng như một phạm vi tiêu chí (A1: C4) và phạm vi danh sách (A6: C10). Phạm vi tiêu chí có các nhãn cột và chứa ít nhất một hàng trống giữa các giá trị tiêu chí và phạm vi danh sách.

Để làm việc với dữ liệu này, hãy chọn nó trong bảng sau đây, sao chép nó, rồi dán nó vào ô A1 của một trang tính Excel mới.

Loại

Nhân viên bán hàng

Doanh số

Loại

Nhân viên bán hàng

Doanh số

Nước giải khát

Suyama

5122 $

Thịt

Davolio

450 $

nông sản

Buchanan

6328 $

Nông sản

Davolio

6544 $

Toán tử so sánh

Bạn có thể so sánh hai giá trị bằng cách dùng các toán tử sau đây. Khi hai giá trị được so sánh bằng cách sử dụng những toán tử này, kết quả sẽ là giá trị lô-gic—TRUE hoặc FALSE.

Toán tử so sánh

Ý nghĩa

Ví dụ

= (dấu bằng)

Bằng

A1=B1

> (dấu lớn hơn)

Lớn hơn

A1>B1

< (dấu nhỏ hơn)

Nhỏ hơn

A1<B1

>= (dấu lớn hơn hoặc bằng)

Lớn hơn hoặc bằng

A1>=B1

<= (dấu nhỏ hơn hoặc bằng)

Nhỏ hơn hoặc bằng

A1<=B1

<> (dấu khác)

Khác

A1<>B1

Sử dụng dấu bằng để nhập văn bản hoặc giá trị

Vì dấu bằng (=) được sử dụng để chỉ báo công thức khi bạn nhập văn bản hoặc giá trị vào ô, nên Excel sẽ định trị nội dung bạn nhập; tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến kết quả lọc ngoài ý muốn. Để chỉ báo toán tử so sánh đẳng thức cho văn bản hoặc giá trị, hãy nhập tiêu chí dưới dạng biểu thức chuỗi vào ô thích hợp trong phạm vi tiêu chí:

=''= mục nhập ''

Trong đó mục nhập là văn bản hay giá trị mà bạn muốn tìm. Ví dụ:

Những gì bạn gõ vào ô

Những gì Excel đánh giá và hiển thị

="=Davolio"

=Davolio

="=3000"

=3000

Cân nhắc phân biệt chữ hoa chữ thường

Khi lọc dữ liệu văn bản, Excel không phân biệt ký tự chữ hoa và ký tự chữ thường. Tuy nhiên, bạn có thể dùng một công thức để thực hiện tìm kiếm phân biệt chữ hoa, chữ thường. Chẳng hạn, hãy xem phần Tiêu chí ký tự đại diện.

Sử dụng tên đã xác định trước

Bạn có thể đặt tên cho một phạm vi là Tiêu chí, và tham chiếu cho phạm vi đó sẽ tự động xuất hiện trong hộp Phạm vi tiêu chí. Bạn cũng có thể xác định tên Cơ sở dữ liệu cho phạm vi danh sách cần lọc và xác định tên Trích xuất cho phạm vi mà bạn muốn dán hàng tại đó và các phạm vi này sẽ tự động xuất hiện tương ứng trong hộp Phạm vi danh sách và Sao chép vào.

Tạo tiêu chí bằng cách sử dụng công thức

Bạn có thể dùng giá trị được tính vốn là kết quả của công thức để làm tiêu chí. Hãy ghi nhớ các điểm quan trọng sau đây:

 • Công thức phải đánh giá là TRUE hoặc FALSE.

 • Vì bạn đang dùng công thức, hãy nhập công thức như thông thường và không gõ biểu thức theo cách sau đây:

  =''= mục nhập ''

 • Không dùng nhãn cột để làm nhãn tiêu chí; hãy để trống nhãn tiêu chí hoặc dùng nhãn không phải là nhãn cột trong phạm vi danh sách (trong ví dụ dưới đây, đó là Giá trị Trung bình Tính toán và Kết quả khớp Chính xác).

  Nếu bạn dùng nhãn cột trong công thức thay vì tham chiếu ô tương đối hay tên phạm vi, thì Excel sẽ hiển thị giá trị lỗi chẳng hạn như #NAME? hoặc #VALUE! trong ô chứa tiêu chí. Bạn có thể bỏ qua lỗi này vì nó không ảnh hưởng đến cách lọc phạm vi danh sách.

 • Công thức mà bạn dùng cho tiêu chí phải sử dụng tham chiếu tương đối để tham chiếu đến ô tương ứng trong hàng dữ liệu đầu tiên.

 • Tất cả các tham chiếu khác trong công thức phải là tham chiếu tuyệt đối.

Nhiều tiêu chí, một cột, bất kỳ tiêu chí nào đúng

Logic Boole:    (Nhân viên bán hàng = "Davolio" OR Nhân viên bán hàng = "Buchanan")

 1. Chèn ít nhất ba hàng trống ở phía trên phạm vi danh sách mà có thể dùng làm phạm vi tiêu chí. Phạm vi tiêu chí phải có nhãn cột. Đảm bảo có ít nhất một hàng trống giữa các giá trị tiêu chí và phạm vi danh sách.

 2. Để tìm những hàng đáp ứng nhiều tiêu chí cho một cột, hãy gõ tiêu chí này ngay dưới tiêu chí kia trong các hàng riêng biệt của phạm vi tiêu chí. Sử dụng ví dụ, hãy nhập:

  Loại

  Nhân viên bán hàng

  Doanh số

  ="=Davolio"

  ="=Buchanan"

 3. Bấm vào một ô trong phạm vi danh sách. Sử dụng ví dụ, hãy bấm vào ô bất kỳ trong phạm vi A6:C10.

 4. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Nâng cao.

  Nhóm Sắp xếp &amp; Lọc trên tab Dữ liệu

 5. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để lọc phạm vi danh sách bằng cách ẩn các hàng không khớp với tiêu chí của bạn, hãy bấm Lọc danh sách, tại chỗ.

  • Để lọc phạm vi danh sách bằng cách sao chép các hàng khớp với tiêu chí của bạn vào vùng khác của trang tính, hãy bấm Sao chép vào vị trí khác, bấm vào hộp Sao chép vào, rồi bấm vào góc trên bên trái của vùng mà bạn muốn dán hàng.

   Mẹo    Khi sao chép hàng đã lọc vào vị trí khác, bạn có thể xác định cần đưa cột nào vào thao tác sao chép. Trước khi lọc, hãy sao chép nhãn cột cho các cột mong muốn vào hàng đầu tiên vùng mà bạn dự định dán hàng đã lọc. Khi bạn lọc, hãy nhập một tham chiếu đến các nhãn cột đã sao chép vào hộp Sao chép vào. Sau đó các hàng đã sao chép sẽ chỉ bao gồm các cột mà bạn đã sao chép nhãn.

 6. Trong hộp Phạm vi tiêu chí, hãy nhập tham chiếu cho phạm vi tiêu chí, bao gồm nhãn tiêu chí. Sử dụng ví dụ, hãy nhập $A$1:$C$3.

  Để di chuyển hộp thoại bộ lọc nâng cao ra khỏi cách tạm thời trong khi bạn chọn phạm vi tiêu chí, hãy bấm thu gọn hộp thoại Ảnh nút .

 7. Sử dụng ví dụ, kết quả đã lọc cho phạm vi danh sách là:

  Loại

  Nhân viên bán hàng

  Doanh số

  Thịt

  Davolio

  450 $

  nông sản

  Buchanan

  6.328 $

  Nông sản

  Davolio

  6.544 $

Nhiều tiêu chí, nhiều cột, tất cả tiêu chí đều đúng

Lô-gic Boolean:    (Loại = "Nông sản" AND Doanh số > 1000)

 1. Chèn ít nhất ba hàng trống ở phía trên phạm vi danh sách mà có thể dùng làm phạm vi tiêu chí. Phạm vi tiêu chí phải có nhãn cột. Đảm bảo có ít nhất một hàng trống giữa các giá trị tiêu chí và phạm vi danh sách.

 2. Để tìm các hàng đáp ứng nhiều tiêu chí trong nhiều cột, hãy gõ tất cả các tiêu chí vào cùng hàng của phạm vi tiêu chí. Sử dụng ví dụ, hãy nhập:

  Loại

  Nhân viên bán hàng

  Doanh số

  ="=Nông sản"

  >1000

 3. Bấm vào một ô trong phạm vi danh sách. Sử dụng ví dụ, hãy bấm vào ô bất kỳ trong phạm vi A6:C10.

 4. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Nâng cao.

  Nhóm Sắp xếp &amp; Lọc trên tab Dữ liệu

 5. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để lọc phạm vi danh sách bằng cách ẩn các hàng không khớp với tiêu chí của bạn, hãy bấm Lọc danh sách, tại chỗ.

  • Để lọc phạm vi danh sách bằng cách sao chép các hàng khớp với tiêu chí của bạn vào vùng khác của trang tính, hãy bấm Sao chép vào vị trí khác, bấm vào hộp Sao chép vào, rồi bấm vào góc trên bên trái của vùng mà bạn muốn dán hàng.

   Mẹo    Khi sao chép hàng đã lọc vào vị trí khác, bạn có thể xác định cần đưa cột nào vào thao tác sao chép. Trước khi lọc, hãy sao chép nhãn cột cho các cột mong muốn vào hàng đầu tiên vùng mà bạn dự định dán hàng đã lọc. Khi bạn lọc, hãy nhập một tham chiếu đến các nhãn cột đã sao chép vào hộp Sao chép vào. Sau đó các hàng đã sao chép sẽ chỉ bao gồm các cột mà bạn đã sao chép nhãn.

 6. Trong hộp Phạm vi tiêu chí, hãy nhập tham chiếu cho phạm vi tiêu chí, bao gồm nhãn tiêu chí. Sử dụng ví dụ, hãy nhập $A$1:$C$2.

  Để di chuyển hộp thoại bộ lọc nâng cao ra khỏi cách tạm thời trong khi bạn chọn phạm vi tiêu chí, hãy bấm thu gọn hộp thoại Ảnh nút .

 7. Sử dụng ví dụ, kết quả đã lọc cho phạm vi danh sách là:

  Loại

  Nhân viên bán hàng

  Doanh số

  nông sản

  Buchanan

  6.328 $

  Nông sản

  Davolio

  6.544 $

Nhiều tiêu chí, nhiều cột, bất kỳ tiêu chí nào đúng

Lô-gic boolean:     (Loại = "Nông sản" OR Nhân viên bán hàng = "Buchanan")

 1. Chèn ít nhất ba hàng trống ở phía trên phạm vi danh sách mà có thể dùng làm phạm vi tiêu chí. Phạm vi tiêu chí phải có nhãn cột. Đảm bảo có ít nhất một hàng trống giữa các giá trị tiêu chí và phạm vi danh sách.

 2. Để tìm các hàng đáp ứng nhiều tiêu chí trong nhiều cột, trong đó bất kỳ tiêu chí nào cũng có thể đúng, hãy gõ tiêu chí vào các cột và hàng khác nhau của phạm vi tiêu chí. Sử dụng ví dụ, hãy nhập:

  Loại

  Nhân viên bán hàng

  Doanh số

  ="=Nông sản"

  ="=Buchanan"

 3. Bấm vào một ô trong phạm vi danh sách. Sử dụng ví dụ, hãy bấm vào ô bất kỳ trong phạm vi danh sách A6:C10.

 4. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Nâng cao.

  Nhóm Sắp xếp &amp; Lọc trên tab Dữ liệu

 5. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để lọc phạm vi danh sách bằng cách ẩn các hàng không khớp với tiêu chí của bạn, hãy bấm Lọc danh sách, tại chỗ.

  • Để lọc phạm vi danh sách bằng cách sao chép các hàng khớp với tiêu chí của bạn vào vùng khác của trang tính, hãy bấm Sao chép vào vị trí khác, bấm vào hộp Sao chép vào, rồi bấm vào góc trên bên trái của vùng mà bạn muốn dán hàng.

  Mẹo: Khi sao chép hàng đã lọc vào vị trí khác, bạn có thể xác định cần đưa cột nào vào thao tác sao chép. Trước khi lọc, hãy sao chép nhãn cột cho các cột mong muốn vào hàng đầu tiên vùng mà bạn dự định dán hàng đã lọc. Khi bạn lọc, hãy nhập một tham chiếu đến các nhãn cột đã sao chép vào hộp Sao chép vào. Sau đó các hàng đã sao chép sẽ chỉ bao gồm các cột mà bạn đã sao chép nhãn.

 6. Trong hộp Phạm vi tiêu chí, hãy nhập tham chiếu cho phạm vi tiêu chí, bao gồm nhãn tiêu chí. Sử dụng ví dụ, hãy nhập $A$1:$B$3.

  Để di chuyển hộp thoại bộ lọc nâng cao ra khỏi cách tạm thời trong khi bạn chọn phạm vi tiêu chí, hãy bấm thu gọn hộp thoại Ảnh nút .

 7. Sử dụng ví dụ, kết quả đã lọc cho phạm vi danh sách là:

  Loại

  Nhân viên bán hàng

  Doanh số

  nông sản

  Buchanan

  6.328 $

  Nông sản

  Davolio

  6.544 $

Nhiều bộ tiêu chí, một cột trong tất cả các bộ

Lô-gic Boolean:     ( (Doanh số > 6000 AND Doanh số < 6500 ) OR (Doanh số < 500) )

 1. Chèn ít nhất ba hàng trống ở phía trên phạm vi danh sách mà có thể dùng làm phạm vi tiêu chí. Phạm vi tiêu chí phải có nhãn cột. Đảm bảo có ít nhất một hàng trống giữa các giá trị tiêu chí và phạm vi danh sách.

 2. Để tìm các hàng đáp ứng nhiều bộ tiêu chí, trong đó mỗi bộ chứa tiêu chí cho một cột, hãy đặt cùng một đầu đề cột cho nhiều cột. Sử dụng ví dụ, hãy nhập:

  Loại

  Nhân viên bán hàng

  Doanh số

  Doanh số

  >6000

  <6500

  <500

 3. Bấm vào một ô trong phạm vi danh sách. Sử dụng ví dụ, hãy bấm vào ô bất kỳ trong phạm vi danh sách A6:C10.

 4. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Nâng cao.

  Nhóm Sắp xếp &amp; Lọc trên tab Dữ liệu

 5. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để lọc phạm vi danh sách bằng cách ẩn các hàng không khớp với tiêu chí của bạn, hãy bấm Lọc danh sách, tại chỗ.

  • Để lọc phạm vi danh sách bằng cách sao chép các hàng khớp với tiêu chí của bạn vào vùng khác của trang tính, hãy bấm Sao chép vào vị trí khác, bấm vào hộp Sao chép vào, rồi bấm vào góc trên bên trái của vùng mà bạn muốn dán hàng.

   Mẹo: Khi sao chép hàng đã lọc vào vị trí khác, bạn có thể xác định cần đưa cột nào vào thao tác sao chép. Trước khi lọc, hãy sao chép nhãn cột cho các cột mong muốn vào hàng đầu tiên vùng mà bạn dự định dán hàng đã lọc. Khi bạn lọc, hãy nhập một tham chiếu đến các nhãn cột đã sao chép vào hộp Sao chép vào. Sau đó các hàng đã sao chép sẽ chỉ bao gồm các cột mà bạn đã sao chép nhãn.

 6. Trong hộp Phạm vi tiêu chí, hãy nhập tham chiếu cho phạm vi tiêu chí, bao gồm nhãn tiêu chí. Sử dụng ví dụ, hãy nhập $A$1:$D$3.

  Để di chuyển hộp thoại bộ lọc nâng cao ra khỏi cách tạm thời trong khi bạn chọn phạm vi tiêu chí, hãy bấm thu gọn hộp thoại Ảnh nút .

 7. Sử dụng ví dụ, kết quả đã lọc cho phạm vi danh sách là:

  Loại

  Nhân viên bán hàng

  Doanh số

  Thịt

  Davolio

  450 $

  nông sản

  Buchanan

  6.328 $

Nhiều bộ tiêu chí, nhiều cột trong mỗi bộ

Lô-gic Boolean:    ( (Nhân viên bán hàng = "Davolio" AND Doanh số >3000) OR (Nhân viên bán hàng = "Buchanan" AND Doanh số > 1500) )

 1. Chèn ít nhất ba hàng trống ở phía trên phạm vi danh sách mà có thể dùng làm phạm vi tiêu chí. Phạm vi tiêu chí phải có nhãn cột. Đảm bảo có ít nhất một hàng trống giữa các giá trị tiêu chí và phạm vi danh sách.

 2. Để tìm các hàng đáp ứng nhiều bộ tiêu chí, trong đó mỗi bộ chứa tiêu chí cho nhiều cột, hãy gõ mỗi bộ tiêu chí vào từng cột và hàng riêng biệt. Sử dụng ví dụ, hãy nhập:

  Loại

  Nhân viên bán hàng

  Doanh số

  ="=Davolio"

  >3000

  ="=Buchanan"

  >1500

 3. Bấm vào một ô trong phạm vi danh sách. Sử dụng ví dụ, hãy bấm vào ô bất kỳ trong phạm vi danh sách A6:C10.

 4. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Nâng cao.

  Nhóm Sắp xếp &amp; Lọc trên tab Dữ liệu

 5. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để lọc phạm vi danh sách bằng cách ẩn các hàng không khớp với tiêu chí của bạn, hãy bấm Lọc danh sách, tại chỗ.

  • Để lọc phạm vi danh sách bằng cách sao chép các hàng khớp với tiêu chí của bạn vào vùng khác của trang tính, hãy bấm Sao chép vào vị trí khác, bấm vào hộp Sao chép vào, rồi bấm vào góc trên bên trái của vùng mà bạn muốn dán hàng.

   Mẹo    Khi sao chép hàng đã lọc vào vị trí khác, bạn có thể xác định cần đưa cột nào vào thao tác sao chép. Trước khi lọc, hãy sao chép nhãn cột cho các cột mong muốn vào hàng đầu tiên vùng mà bạn dự định dán hàng đã lọc. Khi bạn lọc, hãy nhập một tham chiếu đến các nhãn cột đã sao chép vào hộp Sao chép vào. Sau đó các hàng đã sao chép sẽ chỉ bao gồm các cột mà bạn đã sao chép nhãn.

 6. Trong hộp Phạm vi tiêu chí, hãy nhập tham chiếu cho phạm vi tiêu chí, bao gồm nhãn tiêu chí. Sử dụng ví dụ, nhập $A $1: $C $3.To di chuyển hộp thoại bộ lọc nâng cao ra khỏi cách tạm thời trong khi bạn chọn phạm vi tiêu chí, hãy bấm thu gọn hộp thoại Ảnh nút .

 7. Sử dụng ví dụ, kết quả đã lọc cho phạm vi danh sách sẽ là:

  Loại

  Nhân viên bán hàng

  Doanh số

  nông sản

  Buchanan

  6.328 $

  Nông sản

  Davolio

  6.544 $

Tiêu chí ký tự đại diện

Lô-gíc Boolean:    Nhân viên bán hàng = tên có 'u' là chữ cái thứ hai

 1. Để tìm những giá trị văn bản có chung một số ký tự, nhưng không có chung các ký tự khác, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau đây:

  • Nhập một hoặc nhiều ký tự mà không có dấu bằng (=) để tìm các hàng có giá trị văn bản nằm trong cột bắt đầu bằng các ký tự đó. Chẳng hạn, nếu bạn gõ văn bản Dav làm tiêu chí, thì Excel sẽ tìm thấy "Davolio", "David" và "Davis".

  • Dùng ký tự đại diện.

   Sử dụng

   Để tìm

   ? (dấu hỏi)

   Bất kỳ ký tự
   đơn nào Ví dụ, SM? th tìm "Smith" và "Smyth"

   * (dấu hoa thị)

   Số ký tự
   bất kỳ Ví dụ, * East tìm thấy "Northeast" và "Southeast"

   ~ (dấu ngã) tiếp theo là ?, *, hoặc ~

   Dấu chấm hỏi, dấu sao hoặc dấu ngã
   Ví dụ, fy91 ~? tìm "fy91?"

 2. Chèn ít nhất ba hàng trống ở phía trên phạm vi danh sách mà có thể dùng làm phạm vi tiêu chí. Phạm vi tiêu chí phải có nhãn cột. Đảm bảo có ít nhất một hàng trống giữa các giá trị tiêu chí và phạm vi danh sách.

 3. Trong các hàng bên dưới nhãn cột, hãy nhập tiêu chí mà bạn muốn so khớp. Sử dụng ví dụ, hãy nhập:

  Loại

  Nhân viên bán hàng

  Doanh số

  ="=Me*"

  ="=?u*"

 4. Bấm vào một ô trong phạm vi danh sách. Sử dụng ví dụ, hãy bấm vào ô bất kỳ trong phạm vi danh sách A6:C10.

 5. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Nâng cao.

  Nhóm Sắp xếp &amp; Lọc trên tab Dữ liệu

 6. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để lọc phạm vi danh sách bằng cách ẩn các hàng không khớp với tiêu chí của bạn, hãy bấm Lọc danh sách, tại chỗ

  • Để lọc phạm vi danh sách bằng cách sao chép các hàng khớp với tiêu chí của bạn vào vùng khác của trang tính, hãy bấm Sao chép vào vị trí khác, bấm vào hộp Sao chép vào, rồi bấm vào góc trên bên trái của vùng mà bạn muốn dán hàng.

   Mẹo: Khi sao chép hàng đã lọc vào vị trí khác, bạn có thể xác định cần đưa cột nào vào thao tác sao chép. Trước khi lọc, hãy sao chép nhãn cột cho các cột mong muốn vào hàng đầu tiên vùng mà bạn dự định dán hàng đã lọc. Khi bạn lọc, hãy nhập một tham chiếu đến các nhãn cột đã sao chép vào hộp Sao chép vào. Sau đó các hàng đã sao chép sẽ chỉ bao gồm các cột mà bạn đã sao chép nhãn.

 7. Trong hộp Phạm vi tiêu chí, hãy nhập tham chiếu cho phạm vi tiêu chí, bao gồm nhãn tiêu chí. Sử dụng ví dụ, hãy nhập $A$1:$B$3.

  Để di chuyển hộp thoại bộ lọc nâng cao ra khỏi cách tạm thời trong khi bạn chọn phạm vi tiêu chí, hãy bấm thu gọn hộp thoại Ảnh nút .

 8. Sử dụng ví dụ, kết quả đã lọc cho phạm vi danh sách là:

  Loại

  Nhân viên bán hàng

  Doanh số

  Nước giải khát

  Suyama

  5.122 $

  Thịt

  Davolio

  450 $

  nông sản

  Buchanan

  6.328 $

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trong Cộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×