Liên kết đến hoặc nhập dữ liệu từ Salesforce

Liên kết đến hoặc nhập dữ liệu từ Salesforce

Bạn có thể liên kết đến hoặc nhập dữ liệu từ Salesforce, là một giải pháp quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM), kinh doanh trên nền tảng điện toán đám mây. Để biết thêm thông tin, xem mục Salesforce.com.

 • Khi bạn liên kết đến dữ liệu, Access sẽ tạo ra một kết nối hai chiều giúp đồng bộ hóa các thay đổi cho dữ liệu trong Access và Salesforce.

 • Khi bạn nhập dữ liệu, Access sẽ tạo ra bản sao dữ liệu sử dụng một lần, do vậy, những thay đổi cho dữ liệu trong Access hoặc Salesforce sẽ không được đồng bộ hóa.

Kết nối từ Access đến Salesforce

Ghi chú    Khả năng liên kết đến hoặc nhập dữ liệu từ Salesforce chỉ được hỗ trợ trong các phiên bản được cấp phép số lượng lớn của Access 2019 hoặc các gói doanh nghiệp sau đây Microsoft 365: Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn, Office 365 Enterprise E3 và Office 365 Enterprise E5. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục so sánh các gói doanh nghiệp Microsoft 365.

Trước khi bạn bắt đầu

Bạn muốn mọi thứ trở nên suôn sẻ hơn? Vậy thì hãy thực hiện những chuẩn bị sau đây trước khi bạn liên kết hoặc nhập:

 • Xác định thông tin kết nối cần thiết, bao gồm tên người dùng, mật khẩu và mã thông báo. Bạn phải nhập một mã thông báo bảo mật là mã chữ và số phân biệt chữ hoa/thường, nếu bạn tìm cách truy nhập Salesforce từ địa chỉ Giao thức Internet (IP) nằm ngoài phạm vi IP tin cậy của công ty bạn. Để biết thêm thông tin, xem mục Đặt lại Mã mật mã Bảo mật của Bạn.

 • Trình điều khiển ODBC được sử dụng để truy nhập Salesforce yêu cầu tài khoản Salesforce dựa trên Developer Edition, Professional Edition, Enterprise Edition hoặc Unlimited Edition. Để sử dụng trình điều khiển này, bạn phải có quyền truy nhập API được kích hoạt. Để biết thêm thông tin, xem mục Điều khiển Quyền truy nhập Máy khách API Riêng lẻ vào Tổ chức Salesforce của Bạn.

 • Xác định các bảng bạn muốn liên kết đến hoặc nhập. Bạn có thể liên kết đến hoặc nhập nhiều hơn một bảng với một thao tác duy nhất.

 • Cân nhắc số lượng cột trong từng bảng. Access không hỗ trợ quá 255 trường cho một bảng, do vậy, Access sẽ chỉ liên kết hoặc nhập 255 cột đầu tiên.

 • Xác định tổng số dữ liệu hiện được nhập. Kích cỡ tối đa của một cơ sở dữ liệu Access là hai gigabyte, trừ đi dung lượng cần thiết cho các đối tượng hệ thống. Nếu Salesforce có chứa các bảng lớn, có thể bạn sẽ không thể nhập toàn bộ dữ liệu vào một cơ sở dữ liệu Access duy nhất. Trong trường hợp này, hãy cân nhắc liên kết đến dữ liệu thay vì nhập.

 • Bảo mật cho cơ sở dữ liệu Access của bạn và thông tin kết nối mà cơ sở dữ liệu chứa bằng cách sử dụng một vị trí tin cậy, cùng một mật khẩu cơ sở dữ liệu Access. Để biết thêm thông tin, xem mục Quyết định có tin cậy một cơ sở dữ liệu hay khôngMã hóa cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng mật khẩu cơ sở dữ liệu.

 • Lên kế hoạch tạo thêm các mối quan hệ. Access liên kết đến hoặc nhập các bảng đã chọn nhưng không phải mọi bảng có liên quan trong mô hình dữ liệu Salesforce. Để biết thêm thông tin về mô hình dữ liệu này, xem mục Tổng quan về Mô hình Dữ liệu.

  Access không tự động tạo các mối quan hệ giữa những bảng có liên quan này. Bạn có thể tạo thủ công các mối quan hệ giữa các bảng mới và bảng hiện có bằng cách sử dụng cửa sổ Mối quan hệ. Để biết thêm thông tin, xem mục Cửa sổ Mối quan hệ là gì? và mục Tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mối quan hệ.

Giai đoạn 1: Bắt đầu

 1. Chọn Dữ liệu Bên ngoài > Nguồn Dữ liệu Mới > Từ Dịch vụ Trực tuyến > Từ Salesforce.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để nhập, chọn Nhập dữ liệu nguồn vào một bảng mới trong cơ sở dữ liệu hiện tại.

  • Để liên kết, chọn Liên kết nguồn dữ liệu bằng cách tạo bảng được liên kết.

 3. Chọn OK.

Giai đoạn 2: Nhập thông tin xác thực và tham số chuỗi kết nối

Trong hộp thoại Microsoft Access – Kết nối với Salesforce , thực hiện các thao tác sau đây:

 1. Nhập tên người dùng và mật khẩu vào hộp Tên người dùngMật khẩu.

 2. Nhập mã thông báo bảo mật vào hộp Mã thông báo Bảo mật.

 3. Tùy ý nhập một hoặc nhiều tham số kết nối vào hộp Tham số Chuỗi Kết nối Bổ sung .

  Để biết thêm thông tin, xem mục Tham số Kết nối.

Giai đoạn 3: Chọn Bảng để liên kết đến hoặc nhập

 1. Trong hộp thoại Liên kết Bảng hoặc Nhập Đối tượng, ở mục Bảng, chọn từng bảng mà bạn muốn liên kết hoặc nhập, rồi bấm OK.

  Danh sách bảng để liên kết hoặc nhập
 2. Trong một hoạt động liên kết, quyết định xem có chọn Lưu Mật khẩu hay không.

  Bảo mật    Việc chọn tùy chọn này sẽ giúp bạn không cần phải nhập thông tin xác thực mỗi lần bạn mở Access và truy nhập dữ liệu. Tuy nhiên, hoạt động này sẽ lưu trữ mật khẩu chưa mã hóa trong cơ sở dữ liệu Access, nghĩa là những người có thể truy nhập vào nội dung nguồn đều có thể xem tên người dùng và mật khẩu. Nếu bạn chọn tùy chọn này, chúng tôi khuyên bạn nên lưu trữ cơ sở dữ liệu Access ở một vị trí đáng tin cậy và tạo mật khẩu cơ sở dữ liệu Access. Để biết thêm thông tin, xem mục Quyết định có tin cậy một cơ sở dữ liệu hay khôngMã hóa cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng mật khẩu cơ sở dữ liệu.

Giai đoạn 4: Tạo đặc tả và tác vụ (chỉ Nhập)

Kết quả

Khi thao tác liên kết hoặc nhập hoàn tất, các bảng sẽ xuất hiện trong Ngăn Dẫn hướng có cùng tên với bảng hoặc dạng xem Salesforce. Trong khi thao tác nhập, nếu tên đó đã được sử dụng, Access sẽ gắn thêm "1" vào tên bảng mới. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đổi tên các bảng thành tên nào đó có ý nghĩa hơn.

Trong thao tác nhập, Access sẽ không bao giờ ghi đè bảng trong cơ sở dữ liệu. Mặc dù bạn không thể trực tiếp gắn thêm dữ liệu Salesforce cho bảng hiện có nhưng bạn vẫn có thể tạo truy vấn chắp thêm để gắn thêm dữ liệu sau khi đã nhập dữ liệu từ các bảng tương tự.

Trong thao tác liên kết, nếu các cột đang ở chế độ chỉ đọc trong bảng Salesforce, các cột đó cũng sẽ ở chế độ chỉ đọc trong Access.

Mẹo    Để xem chuỗi kết nối, hãy di chuột qua bảng trong ngăn dẫn hướng Access.

Cập nhật thiết kế bảng được liên kết

Bạn không thể thêm, xóa hoặc sửa đổi các cột hay thay đổi kiểu dữ liệu trong bảng được liên kết. Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi thiết kế, hãy thực hiện hoạt động này trong Salesforce. Để xem thay đổi thiết kế trong Access, hãy cập nhật các bảng được liên kết:

 1. Chọn Dữ liệu Ngoài > Trình quản lý Bảng được Liên kết.

 2. Tìm kiếm từng bảng được liên kết mà bạn muốn cập nhật, chọn OK, rồi chọn Đóng.

Tham số Kết nối

Bảng sau mô tả các tham số kết nối mà bạn có thể nhập trong hộp Tham số Chuỗi Kết nối Bổ sung của hộp thoại Microsoft Access – Kết nối với Salesforce .

Phân tách hai hoặc nhiều tham số bằng dấu chấm phẩy. Sử dụng các ví dụ cú pháp sau đây làm hướng dẫn:

UID=myaccount;BulkBatchSize=9000;UseNumeric=1;

Tên Khóa

Mô tả

Giá trị mặc định

Bắt buộc

PWD

Mật khẩu tương ứng với tên người dùng mà bạn đã cung cấp trong trường Tên người dùng (khóa UID).

Không có

UID

Tên người dùng dành cho tài khoản Salesforce của bạn.

Không có

AutoLogout

Khi tùy chọn này được bật (1), kết nối Salesforce được đăng xuất khi trình điểu khiển đóng kết nối.

Khi tùy chọn này được tắt (0), kết nối Salesforce không được đăng xuất khi trình điểu khiển đóng kết nối.

1

Không

BulkBatchSize

Số hàng tối đa được chứa trong một cuộc gọi API Hàng loạt khi thực hiện DML. Giá trị tối đa là 10000

5000

Không

CERTSPATH

Đường dẫn đầy đủ của tệp PEM chứa chứng chỉ CA tin cậy để xác minh máy chủ. Nếu tùy chọn này không được đặt thì trình điểu khiển mặc định sử dụng tệp PEM chứng chỉ CA tin cậy do trình điều khiển cài đặt.

Tệp cacerts.pem trong thư mục con \lib thuộc thư mục cài đặt của trình điều khiển.

Không

METADATALEVEL

Khi tùy chọn này được bật (khóa được đặt thành 1 hoặc LIGHT), trình điều khiển sẽ suy luận siêu dữ liệu dựa trên một mẫu dữ liệu nhỏ chứ không phải là tất cả dữ liệu.

Khi tùy chọn này được tắt (khóa được đặt thành 0 hoặc FULL), trình điều khiển sẽ suy luận siêu dữ liệu dựa trên tất cả dữ liệu.

Xóa (0 hoặc FULL)

Không

PARSEMETHOD

Ngôn ngữ truy vấn mà trình điểu khiển sử dụng để phân tích các truy vấn. Chọn một trong các cài đặt sau đây hoặc đặt khóa thành một trong các giá trị trong dấu ngoặc đơn:

 • Thử Phân tích Truy vấn dưới dạng Chỉ SOQL (0 hoặc SOQL_ONLY)

 • Thử Phân tích Truy vấn dưới dạng Chỉ SQL (1 hoặc SQL_ONLY)

 • Thử Phân tích Truy vấn dưới dạng SOQL Trước, SQL Sau (2 hoặc SOQL_FIRST)

 • Thử Phân tích Truy vấn dưới dạng SQL Trước, SOQL Sau (3 hoặc SQL_FIRST)

Thử Phân tích Truy vấn dưới dạng SOQL Trước, SQL Sau (2 hoặc SOQL_ FIRST)

Không

PROXYHOST

Tên máy chủ hoặc địa chỉ IP của máy chủ proxy mà bạn muốn kết nối thông qua.

Không có

Có, nếu kết nối thông qua máy chủ proxy.

PROXYPORT

Số cổng mà máy chủ proxy sử dụng để lắng nghe các kết nối máy khách.

Không có

Có, nếu kết nối thông qua máy chủ proxy.

PROXYPWD

Mật khẩu mà bạn sử dụng để truy nhập vào máy chủ proxy.

Không có

Có, nếu kết nối với máy chủ proxy yêu cầu xác thực.

PROXYUID

Tên người dùng mà bạn sử dụng để truy nhập vào máy chủ proxy.

Không có

Có, nếu kết nối với máy chủ proxy yêu cầu xác thực.

QueryAll

Khi tùy chọn này được bật (1), người dùng Salesforce sẽ không thể thực hiện các tìm kiếm bản ghi đã xóa bằng cách tích hợp tham số isDeleted=true.

Khi tùy chọn này được tắt (0), người dùng sẽ không thể tìm kiếm bản ghi đã xóa.

0

Không

SANITIZECATALOGNAME

Khi tùy chọn này được bật (1), trình điều khiển sẽ sửa đổi tên danh mục bằng cách loại bỏ tất cả ký tự mã định danh SQL-92 không hợp lệ và thay thế tất cả khoảng trống bằng gạch dưới.

Khi tùy chọn này được tắt (0), trình điều khiển sẽ không sửa đổi tên danh mục.

Xóa (0)

Không

URL

URL để kết nối với hộp cát Salesforce.

Không có

Không

UseAnalyticAPI

Khi tùy chọn này được bật (1), trình điều khiển thực thi các báo cáo bằng API Phân tích.

Khi tùy chọn này được tắt (0), trình điều khiển thực thi các báo cáo thông qua URL.

Đã chọn (1)

Không

USELABEL

Khi tùy chọn này được bật (1), trình điều khiển sử dụng tên và nhãn trường từ Salesforce làm tên và nhãn trong dữ liệu được trả về tương ứng.

Khi tùy chọn này được tắt (0), trình điều khiển sử dụng tên trường từ Salesforce làm tên và nhãn trong dữ liệu được trả về.

Xóa (0)

Không

UseNumeric

Khi tùy chọn này được bật (1), trình điều khiển trả về dữ liệu dưới dạng dữ liệu SQL_NUMERIC thay vì dữ liệu SQL_DOUBLE.

Khi tùy chọn này được tắt (0), trình điều khiển trả về dữ liệu dưới dạng dữ liệu SQL_DOUBLE.

Xóa (0)

Không

UseWVarChar

Tùy chọn này xác định cách các kiểu dữ liệu được ánh xạ đến SQL. Khi tùy chọn này được bật (1), trình điều khiển trả về dữ liệu dưới dạng dữ liệu SQL_WVARCHAR thay vì dữ liệu SQL_VARCHAR.

Khi tùy chọn này được bật (1), trình điều khiển trả về dữ liệu dưới dạng dữ liệu SQL_VARCHAR.

Xóa (0)

Không

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×