Mệnh đề FROM

Xác định các bảng hoặc truy vấn có chứa trường được liệt kê trong câu lệnh SELECT.

Cú pháp

SELECT fieldlist
FROM tableexpression [IN externaldatabase]

Câu lệnh SELECT chứa mệnh đề FROM có những phần sau đây:

Phần

Mô tả

fieldlist

Tên của những trường cần truy xuất cùng với mọi biệt danh tên trường, hàm tổng hợp SQL , các vị từ chọn (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW hoặc TOP) hay các tùy chọn khác của câu lệnh SELECT.

tableexpression

Một biểu thức xác định những bảng chứa dữ liệu được truy xuất. Biểu thức này có thể là một tên bảng, một tên truy vấn đã lưu hoặc tổ hợp xuất phát từ INNER JOIN, LEFT JOIN hay RIGHT JOIN.

externaldatabase

Đường dẫn đầy đủ của cơ sở dữ liệu bên ngoài có chứa mọi bảng trong tableexpression.


Chú thích

FROM là bắt buộc và tuân theo mọi câu lệnh SELECT.

Thứ tự tên bảng trong tableexpression không quan trọng.

Để cải thiện hiệu suất và dễ dàng sử dụng, chúng tôi đề xuất bạn nên sử dụng một bảng nối kết thay vì mệnh đề IN để truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu bên ngoài.

Ví dụ sau đây cho thấy cách bạn có thể truy xuất dữ liệu từ bảng Nhân viên:

SELECT LastName, FirstName
FROM Employees;Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×