Mệnh đề HAVING

Mệnh đề HAVING trong Access xác định những bản ghi đã nhóm được hiển thị trong câu lệnh SELECT bằng mệnh đề GROUP BY. Sau khi mệnh đề GROUP BY kết hợp các bản ghi, mệnh đề HAVING sẽ hiển thị mọi bản ghi được nhóm bởi mệnh đề GROUP BY trong đó có thỏa mãn các điều kiện của mệnh đề HAVING.

Cú pháp

SELECT fieldlist
FROM table
WHERE selectcriteria
GROUP BY groupfieldlist
[HAVING groupcriteria]

Câu lệnh SELECT có chứa mệnh đề HAVING có những phần sau đây:

Phần

Mô tả

fieldlist

Tên của một hoặc nhiều trường cần truy xuất cùng với mọi biệt danh tên trường, hàm tổng hợp SQL, các vị từ chọn (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW hoặc TOP) hay các tùy chọn khác của câu lệnh SELECT.

table

Tên của bảng mà các bản ghi được truy xuất từ đó.

selectcriteria

Tiêu chí lựa chọn. Nếu câu lệnh có mệnh đề WHERE, thì bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Access sẽ nhóm các giá trị sau khi áp dụng điều kiện WHERE cho các bản ghi.

groupfieldlist

Tên của tối đa 10 trường được dùng để nhóm các bản ghi. Thứ tự của tên trường trong groupfieldlist xác định cấp độ nhóm, từ cấp nhóm cao nhất đến thấp nhất.

groupcriteria

Biểu thức xác định những bản ghi đã nhóm cần hiển thị.

Ghi chú

Mệnh đề HAVING là tùy chọn.

Mệnh đề HAVING tương tự như mệnh đề WHERE, nó xác định những bản ghi nào được chọn. Sau khi các bản ghi được nhóm bởi mệnh đề GROUP BY, mệnh đề HAVING sẽ xác định bản ghi nào được hiển thị:

SELECT CategoryID,
Sum(UnitsInStock)
FROM Products
GROUP BY CategoryID
HAVING Sum(UnitsInStock) > 100 And Like "BOS*";

Mệnh đề HAVING có thể chứa tối đa 40 biểu thức được nối bằng các toán tử lô-gic, chẳng hạn như AndOr.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×