Mệnh đề IN

Xác định các bảng trong mọi cơ sở dữ liệu ngoài mà bộ máy cơ sở dữ liệu của Microsoft Access có thể kết nối, như cơ sở dữ liệu dBASE hoặc Paradox hay cơ sở dữ liệu Microsoft Access bên ngoài.

Cú pháp

Để xác định bảng đích:

[CHỌN | CHÈN] vào đích trong
{Path | ["đường dẫn" "Type"] | ["" [nhập; CƠ sở dữ liệu = Path]]}

Để xác định bảng nguồn:

TỪ tableexpression trong
{Path | ["đường dẫn" "Type"] | ["" [nhập; CƠ sở dữ liệu = Path]]}

Câu lệnh SELECT chứa mệnh đề IN có những phần sau đây:

Phần

tả

đích

Tên của bảng bên ngoài mà dữ liệu sẽ được chèn vào.

tableexpression

Tên của những bảng có dữ liệu được truy xuất từ đó. Tham đối này có thể là một tên bảng, một truy vấn đã lưu hoặc kết hợp xuất phát từ INNER JOIN, LEFT JOIN hoặc RIGHT JOIN.

path

Đường dẫn đầy đủ cho thư mục hoặc tệp có chứa bảng.

type

Tên loại cơ sở dữ liệu được sử dụng để tạo bảng nếu cơ sở dữ liệu không phải là cơ sở dữ liệu Microsoft Access (ví dụ: dBASE III, dBASE IV, Paradox 3.x hoặc Paradox 4.x).

Chú thích

Bạn có thể sử dụng IN để chỉ kết nối với một cơ sở dữ liệu bên ngoài mỗi thời điểm.

Trong một số trường hợp, tham đối path sẽ tham chiếu đến thư mục chứa các tệp cơ sở dữ liệu. Ví dụ: khi thao tác với bảng cơ sở dữ liệu dBASE, Microsoft FoxPro hoặc Paradox, tham đối path chỉ rõ thư mục có chứa tệp .dbf hay .db. Tên tệp của bảng được lấy từ các tham đối destination hoặc tableexpression.

Để chỉ định một cơ sở dữ liệu không phải của Microsoft Access, hãy gắn thêm dấu chấm phẩy (;) vào tên và đưa vào dấu ngoặc đơn (' ') hoặc ngoặc kép (" "). Ví dụ: 'dBASE IV;' hoặc "dBASE IV;" được chấp nhận.

Bạn cũng có thể sử dụng từ dành riêng DATABASE để chỉ định cơ sở dữ liệu bên ngoài. Chẳng hạn, các dòng sau đều chỉ định cùng một bảng:

... FROM Table IN "" [dBASE IV; DATABASE=C:\DBASE\DATA\SALES;];

... FROM Table IN "C:\DBASE\DATA\SALES" "dBASE IV;"

Lưu ý: 

  • Để cải thiện hiệu suất và dễ dàng sử dụng, hãy sử dụng bảng nối kết thay vì IN.

  • Bạn cũng có thể sử dụng từ dành riêng IN dưới dạng toán tử so sánh trong biểu thức.


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×