Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về một mảng dọc của các giá trị thường xảy ra nhất, hoặc các giá trị lặp lại trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu. Đối với mảng ngang, hãy dùng TRANSPOSE(MODE. MULT(number1,number2,...)).

Hàm này trả về nhiều kết quả nếu có nhiều số yếu vị. Do hàm này trả về dãy giá trị, nó phải được nhập như một công thức mảng.

Cú pháp

MODE.MULT((number1,[number2],...)

Cú pháp hàm MODE.MULT có các đối số dưới đây:

  • Number1     Bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên cho những gì bạn muốn tính số yếu vị.

  • Number2, ...     Tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 254 cho những gì bạn muốn tính số yếu vị. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng đơn hay tham chiếu tới một mảng thay thế cho các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Chú thích

  • Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

  • Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị lô-gic, văn bản hay ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được bao gồm.

  • Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

  • Nếu bộ dữ liệu không chứa điểm dữ liệu lặp, MODE.MULT trả về giá trị lỗi #N/A.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

1

2

3

4

3

2

1

2

3

5

6

1

Công thức

Mô tả

Kết quả

=MODE.MULT(A2:A13)

Công thức=MODE.MULT(A2:A13)phải được nhập như một công thức mảng. Khi được nhập như một công thức mảng, MODE.MULT trả về 1, 2 và 3 như các số yếu vị do chúng xuất hiện 3 lần. Nếu công thức không được nhập như công thức mảng, kết quả duy nhất là 1. Kết quả này tương tự kết quả cho ra khi sử dụng hàm MODE.SNGL. Khi tôi tạo công thức mảng, tôi đưa vào thêm một vài ô để đảm bảo rằng toàn bộ các số yếu vị được trả về. Tôi dựng công thức mảng trong khoảng C15:C22. Khi không có số yếu vị bổ sung, thì sẽ không có giá trị lỗi #N/A.

1

2

3

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×