We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Trả về một mảng dọc của các giá trị thường xảy ra nhất, hoặc các giá trị lặp lại trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu. Đối với mảng ngang, hãy dùng TRANSPOSE(MODE. MULT(number1,number2,...)).

Hàm này trả về nhiều kết quả nếu có nhiều số yếu vị. Do hàm này trả về dãy giá trị, nó phải được nhập như một công thức mảng.

Cú pháp

MODE.MULT((number1,[number2],...)

Cú pháp hàm MODE.MULT có các đối số dưới đây:

  • Number1     Bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên cho những gì bạn muốn tính số yếu vị.

  • Number2, ...     Tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 254 cho những gì bạn muốn tính số yếu vị. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng đơn hay tham chiếu tới một mảng thay thế cho các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Chú thích

  • Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

  • Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị lô-gic, văn bản hay ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được bao gồm.

  • Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

  • Nếu bộ dữ liệu không chứa điểm dữ liệu lặp, MODE.MULT trả về giá trị lỗi #N/A.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

1

2

3

4

3

2

1

2

3

5

6

1

Công thức

Mô tả

Kết quả

=MODE.MULT(A2:A13)

Công thức=MODE.MULT(A2:A13)phải được nhập như một công thức mảng. Khi được nhập như một công thức mảng, MODE.MULT trả về 1, 2 và 3 như các số yếu vị do chúng xuất hiện 3 lần. Nếu công thức không được nhập như công thức mảng, kết quả duy nhất là 1. Kết quả này tương tự kết quả cho ra khi sử dụng hàm MODE.SNGL. Khi tôi tạo công thức mảng, tôi đưa vào thêm một vài ô để đảm bảo rằng toàn bộ các số yếu vị được trả về. Tôi dựng công thức mảng trong khoảng C15:C22. Khi không có số yếu vị bổ sung, thì sẽ không có giá trị lỗi #N/A.

1

2

3

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×