Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm ODDFYIELD trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về lợi tức của một chứng khoản có kỳ thứ nhất là kỳ lẻ (ngắn hạn hoặc dài hạn).

Cú pháp

ODDFYIELD(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, [basis])

Quan trọng: Ngày nên được nhập bằng cách dùng hàm DATE hoặc nhập như là kết quả của những công thức hay hàm khác. Ví dụ, sử dụng DATE(2008,5,23) cho ngày 23 tháng năm năm 2008. Vấn đề có thể xảy ra nếu nhập ngày tháng dạng văn bản.

Cú pháp hàm ODDFYIELD có các đối số sau đây:

 • Settlement    Bắt buộc. Ngày thanh toán chứng khoán. Ngày thanh toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành khi chứng khoán được bán cho người mua.

 • Maturity    Bắt buộc. Ngày đáo hạn của chứng khoán. Ngày đáo hạn là ngày mà chứng khoán hết hạn.

 • Issue    Bắt buộc. Ngày phát hành chứng khoán.

 • First_coupon    Bắt buộc. Ngày phiếu lãi thứ nhất của chứng khoán.

 • Rate    Bắt buộc. Lãi suất của chứng khoán.

 • Pr    Bắt buộc. Giá của chứng khoán.

 • Redemption    Bắt buộc. Giá trị hoàn trả của chứng khoán trên mỗi $100 mệnh giá.

 • Frequency    Bắt buộc. Số lần thanh toán phiếu lãi hàng năm. Đối với thanh toán hàng năm, tần suất = 1; đối với nửa năm, tần suất = 2; đối với hàng quý, tần suất = 4.

 • Basis    Tùy chọn. Loại cơ sở đếm ngày sẽ dùng.

Cơ sở

Cơ sở đếm ngày

0 hoặc bỏ qua

US (NASD) 30/360

1

Thực tế/thực tế

2

Thực tế/360

3

Thực tế/365

4

European 30/360

Chú thích

 • Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 1 tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 1 tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng một năm 1900.

 • Ngày kết toán là ngày người mua mua một phiếu lãi, ví dụ như trái phiếu. Ngày đáo hạn là ngày mà phiếu lãi hết hạn. Ví dụ, giả sử một trái phiếu thời hạn 30 năm được phát hành ngày 01 Tháng 1 năm 2008 và người mua mua trái phiếu đó sáu tháng sau. Ngày phát hành sẽ là 01 tháng 1 năm 2008, ngày kết toán sẽ là 01 tháng 7 năm 2008 và ngày đáo hạn sẽ là 01 tháng 1 năm 2038 nghĩa là 30 năm sau ngày 01 tháng 1 năm 2008, tức là ngày phát hành.

 • Settlement, maturity, issue, first_coupon và basis bị cắt cụt thành số nguyên.

 • Nếu settlement, maturity, issue hoặc first_coupon không phải là ngày hợp lệ, thì hàm ODDFYIELD trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu rate < 0 hoặc nếu pr < 0, hàm ODDFYIELD trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu basis < 0 hoặc nếu basis > 4, thì hàm ODDFYIELD trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Điều kiện ngày sau đây phải được thỏa mãn; nếu không hàm ODDFYIELD trả về giá trị lỗi #NUM! :

  maturity > first_coupon > settlement > issue

 • Excel dùng kỹ thuật lặp để tính toán hàm ODDFYIELD. Hàm này dùng phương pháp Newton dựa trên công thức dùng cho hàm ODDFPRICE. Lợi tức được thay đổi qua 100 lần lặp cho tới khi giá ước tính với lợi tức đã cho gần sát với giá. Hãy xem hàm ODDFPRICE để biết công thức mà hàm ODDFYIELD sử dụng.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả đối số

11/11/2008

Ngày kết toán

1/3/2021

Ngày đáo hạn

15/10/2008

Ngày phát hành

1/3/2009

Ngày phiếu lãi đầu tiên

5,75%

Phần trăm phiếu lãi

84,50

Giá

100

Giá trị hoàn trả

2

Tần suất là nửa năm một lần

0

Cơ sở 30/360

Công thức

Mô tả

K ết quả

=ODDFYIELD(A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10)

Lợi tức cho chứng khoán có kỳ thứ nhất là kỳ lẻ (ngắn hạn hoặc dài hạn), cho trái phiếu sử dụng các số hạng trong các ô A2:A10 làm đối số cho hàm. Kết quả là (0,0772, hay 7,72%).

7,72%

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×