PHÂN VỊ. Hàm EXC trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, trong đó k nằm trong phạm vi 0..1, không bao gồm 0 và 1.

=PERCENTILE. EXC(array,k)

Cú pháp hàm PERCENTILE.EXC có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

array

Bắt buộc

Mảng hoặc phạm vi dữ liệu xác định vị trí tương đối.

k

Bắt buộc

Mảng hoặc phạm vi dữ liệu xác định vị trí tương đối.

Lưu ý: 

  • Nếu đối số mảng để trống, hàm PERCENTILE.EXC trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu k không có dạng số, thì hàm PERCENTILE.EXC trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu k ≤ 0 hoặc nếu k ≥ 1, thì hàm PERCENTILE.EXC trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu k không phải là bội số của 1/(n + 1), thì percentILE. Nội suy EXC để xác định giá trị tại phân vị thứ k.

  • Hàm PERCENTILE.EXC sẽ nội suy khi giá trị cho phân vị đã xác định nằm giữa hai giá trị trong mảng. Nếu hàm không thể nội suy cho phân vị, k đã xác định, thì Excel trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Kỳ thi của PERCENTILE. EXC (Hàm EXC)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Hàm PERCENTILE

Hàm PERCENTILE.INC

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×