Trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, trong đó k nằm trong phạm vi 0..1, bao gồm 0 và 1.

Bạn có thể dùng hàm này để thiết lập ngưỡng chấp nhận. Ví dụ, bạn có thể quyết định kiểm tra những ứng viên đạt điểm cao hơn phân vị thứ 90.

Cú pháp

PERCENTILE.INC(array,k)

Cú pháp hàm PERCENTILE.INC có các đối số sau đây:

  • Mảng     Bắt buộc. Mảng hoặc phạm vi dữ liệu xác định vị trí tương đối.

  • K     Bắt buộc. Giá trị phân vị trong phạm vi 0..1, bao gồm cả 0 và 1.

Chú thích

  • Nếu đối số mảng để trống, hàm PERCENTILE.INC trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu k không có dạng số, thì hàm PERCENTILE.INC trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu k < 0 hoặc nếu k > 1, thì hàm PERCENTILE.INC trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu k không phải là bội số của 1/(n - 1), thì hàm PERCENTILE.INC nội suy để xác định giá trị của phân vị thứ k.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

1

3

2

4

Công thức

Mô tả

K ết quả

=PERCENTILE.INC(A2:A5,0.3)

Phân vị thứ 30 của danh sách trong phạm vi A2:A5.

1,9

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×