Phát hành mẫu biểu mẫu vào một máy chủ đang chạy dịch vụ biểu mẫu InfoPath

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trước khi người dùng của bạn có thể điền vào biểu mẫu dựa trên một mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt trong trình duyệt Web, bạn phải phát hành mẫu biểu mẫu của bạn lên máy chủ đang chạy InfoPath Forms Services và sau đó duyệt cho phép mẫu biểu mẫu.

Trong bài viết này

Tổng quan

Bạn có thể phát hành mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt tới máy chủ đang chạy InfoPath Forms Services để cho phép người dùng để điền biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này trong trình duyệt Web. Nếu mẫu biểu mẫu của bạn sẽ được dùng trong các tình huống sau đây, bạn sẽ cần người quản trị phê duyệt phát hành nó:

 • Mẫu biểu mẫu có chứa lệnh hoặc mã được quản lý.

  Lưu ý: Script sẽ được chuyển đổi thành được quản lý mã trước khi phát hành mẫu biểu mẫu.

 • Mẫu biểu mẫu yêu cầu tin cậy hoàn toàn bảo mật mức, cho phép các kết quả biểu mẫu có quyền truy nhập đầy đủ vào các tài nguyên hệ thống trên máy tính của người dùng, chẳng hạn như tệp và thiết đặt.

 • Mẫu biểu mẫu sẽ dùng kết nối dữ liệu được quản lý bởi người quản trị.

 • Mẫu biểu mẫu được kích hoạt Hiển thị trên thiết bị di động.

Để phát hành mẫu biểu mẫu yêu cầu người quản trị phê duyệt, bạn phải trước tiên phát hành mẫu biểu mẫu của bạn vào một thư mục được chia sẻ mạng nơi người quản trị máy chủ có thể tải mẫu biểu mẫu lên máy chủ đang chạy InfoPath Forms Services, và sau đó triển khai biểu mẫu mẫu. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách người quản trị máy chủ có thể triển khai mẫu biểu mẫu trong phần Xem thêm .

Nếu mẫu biểu mẫu của bạn sẽ được dùng trong các tình huống khác, bạn có thể phát hành nó lên thư viện tài liệu hoặc như là một kiểu nội dung trang.

Khi của mẫu biểu mẫu được phát hành lên máy chủ đang chạy InfoPath Forms Services, nó có thể được dùng trong những cách sau đây:

 • Dưới dạng mẫu cho tất cả biểu mẫu trong thư viện tài liệu mới hoặc hiện có     Bạn có thể phát hành mẫu biểu mẫu sẽ được dùng làm mẫu cho tất cả các biểu mẫu trong thư viện tài liệu mới hoặc hiện có. Mẫu biểu mẫu có thể được ký điện tử nhưng không chứa bất kỳ script hoặc mã được quản lý.

 • Dưới dạng một kiểu nội dung trang cho nhiều tài liệu thư viện hoặc tuyển tập trang     Bạn có thể phát hành mẫu biểu mẫu sẽ được dùng làm mẫu cho biểu mẫu trong nhiều thư viện tài liệu hoặc tuyển tập trang. Bạn có thể phát hành mẫu biểu mẫu dưới dạng một kiểu nội dung của site nếu nhiều thư viện trong tuyển tập trang sẽ sử dụng mẫu biểu mẫu này. Tuy nhiên, bạn không thể phát hành mẫu biểu mẫu dưới dạng một kiểu nội dung của site nếu nó chứa bất kỳ script hoặc mã được quản lý. Mẫu biểu mẫu với script hoặc mã được quản lý trước tiên phải được phát hành đến một thư mục mạng chia sẻ. Sau đó người quản trị có thể tải các mẫu biểu mẫu lên máy chủ và triển khai chúng.

Trước khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, sử dụng bộ kiểm tra thiết kế để kiểm tra vấn đề biểu mẫu mẫu biểu mẫu của bạn. Sau khi tìm và khắc phục bất kỳ vấn đề với mẫu biểu mẫu, bạn có thể sử dụng trình hướng dẫn phát hành để phát hành mẫu biểu mẫu vào máy chủ chạy InfoPath Forms Services.

Phát hành mẫu biểu mẫu là không giống như lưu một mẫu biểu mẫu. Khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu, trình hướng dẫn phát hành thêm vị trí phát hành và xử lý các hướng dẫn vào mẫu biểu mẫu để người dùng có thể mở biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này. Khi bạn lưu một mẫu biểu mẫu, bạn đang lưu một bản sao của mẫu biểu mẫu, giống như khi bạn lưu tệp vào máy tính của bạn. Bạn nên luôn dùng trình hướng dẫn phát hành khi bạn muốn mẫu biểu mẫu của bạn sẵn dùng cho những người dùng để điền.

Đầu trang

Trước khi bắt đầu

Trước khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt tới máy chủ đang chạy InfoPath Forms Services, hãy làm như sau:

 • Xác nhận với người quản trị của bạn có quyền cần thiết trên máy chủ để phát hành mẫu biểu mẫu của bạn vào thư viện tài liệu hoặc phát hành mẫu biểu mẫu của bạn dưới dạng một kiểu nội dung trang mới.

 • Xác nhận với người quản trị đó Office InfoPath 2007 đang chạy trên máy chủ và nó được cấu hình để hiển thị biểu mẫu InfoPath dưới dạng trang Web.

 • Nếu bạn phát hành mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt yêu cầu người quản trị phê duyệt, hãy yêu cầu người quản trị cho vị trí của thư mục được chia sẻ mạng nơi bạn nên lưu mẫu biểu mẫu của bạn. Thư mục này là nơi bạn sẽ phát hành mẫu biểu mẫu. Sau khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu, người quản trị sẽ tải mẫu biểu mẫu từ vị trí này vào máy chủ.

Đầu trang

Phát hành mẫu biểu mẫu lên thư viện tài liệu mới

Khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu lên thư viện tài liệu, mỗi biểu mẫu đã được tạo trong thư viện đó sẽ được dựa trên mẫu biểu mẫu tương tự. Bạn có thể sử dụng trình hướng dẫn phát hành để phát hành mẫu biểu mẫu lên thư viện tài liệu. Trình hướng dẫn phát hành sửa đổi mẫu biểu mẫu để sử dụng trong thư viện tài liệu, tạo thư viện tài liệu mới, và sau đó lưu mẫu biểu mẫu dưới dạng mẫu biểu mẫu mặc định cho thư viện tài liệu đó. Sau khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu, bạn phải cấu hình trang web Microsoft Windows SharePoint Services để hiển thị biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này trong trình duyệt Web. Nếu bạn không cấu hình SharePoint site, người dùng không có Office InfoPath 2007 cài đặt trên máy tính của họ sẽ nhận được lỗi khi tìm cách mở một biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này.

 1. Trên menu tệp , bấm lưu.

 2. Trong hộp thoại Lưu như , hãy duyệt đến vị trí mà bạn muốn lưu mẫu biểu mẫu, sau đó bấm lưu.

 3. Để mở ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế , bấm Kiểm tra thiết kế trên menu công cụ .

 4. Nếu có lỗi trong danh sách ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế , khắc phục các lỗi đó, sau đó bấm làm mới để xác định xem lỗi vẫn còn tồn tại.

 5. Trên menu tệp , bấm phát hành.

 6. Trong trình hướng dẫn phát hành, bấm vào một SharePoint server có hoặc không có dịch vụ biểu mẫu InfoPath, sau đó bấm tiếp theo.

 7. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong hộp nhập vị trí của site SharePoint hoặc dịch vụ biểu mẫu InfoPath , nhập vị trí của trang SharePoint nơi bạn muốn phát hành mẫu biểu mẫu của bạn, sau đó bấm tiếp theo.

 8. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy chọn hộp kiểm bật biểu mẫu này để thể điền bằng cách sử dụng một trình duyệt , bấm Thư viện tài liệu, sau đó bấm tiếp theo.

 9. Bấm tạo thư viện tài liệu mới, sau đó bấm tiếp theo.

 10. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, nhập tên và mô tả cho thư viện tài liệu, sau đó bấm tiếp theo.

 11. Chọn các trường trong mẫu biểu mẫu mà bạn muốn xuất hiện dưới dạng cột trong dạng xem mặc định của thư viện tài liệu.

  Cách thực hiện?

  1. Bấm vào Thêm.

  2. Chọn trường mà bạn muốn thêm dưới dạng một cột trong thư viện tài liệu, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Nhập tên cho cột trong hộp tên cột .

   • Chọn cột site trong danh sách nhóm cột Site , chọn tên trong danh sách tên cột , và sau đó bấm OK.

    Lưu ý: Nếu bạn đã chọn một trường lặp để hiển thị dữ liệu trong thư viện tài liệu, bạn có thể xác định cách bạn muốn hiển thị các trường trong thư viện tài liệu bằng cách bấm vào một giá trị trong danh sách hàm . Bạn có thể chọn có hiển thị giá trị đầu tiên trong trường, giá trị cuối cùng trong trường, hoặc một số lượng tất cả các lần xuất hiện của trường, hoặc có sáp nhập tất cả các giá trị.

  3. Bấm vào OK.

  Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách hiển thị dữ liệu trong cột trong thư viện tài liệu trong phần xem thêm .

 12. Bấm Tiếp.

 13. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, xác nhận rằng thông tin hiển thị là chính xác, sau đó bấm phát hành.

 14. Để xác định xem bạn đã phát hành mẫu biểu mẫu, hãy bấm mở thư viện tài liệu này. Nếu bạn đã phát hành mẫu biểu mẫu, trình duyệt Web của bạn sẽ mở với biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu.

 15. Cấu hình site SharePoint để hiển thị biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này trong trình duyệt Web.

  Cách thực hiện?

  1. Mở SharePoint site trong trình duyệt Web.

  2. Trên menu Hành động trang ở góc trên bên phải của trang, bấm Thiết đặt trang, sau đó bấm Sửa đổi tất cả thiết đặt trang.

  3. Bên dưới Quản trị trang, bấm Thư viện Site và danh sách.

  4. Bấm tên trang web tùy chỉnh.

  5. Trong phần Thiết đặt Chung, hãy bấm Thiết đặt nâng cao.

  6. Trong trình duyệt hỗ trợ tài liệu, bấm Hiển thị dưới dạng trang Web, sau đó bấm OK.

Đầu trang

Phát hành mẫu biểu mẫu dưới dạng một loại nội dung site

Khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu là một kiểu nội dung trang, trình hướng dẫn phát hành sửa đổi mẫu biểu mẫu để sử dụng làm một kiểu nội dung trang. Giống như bạn thực hiện khi tạo một thư viện tài liệu mới, bạn có thể chuyển đổi mẫu biểu mẫu của bạn vào một mẫu biểu mẫu trình duyệt hỗ trợ trong trình hướng dẫn phát hành. Trình hướng dẫn sau đó lưu mẫu biểu mẫu với máy chủ là một kiểu nội dung trang.

 1. Trên menu tệp , bấm lưu.

 2. Trong hộp thoại Lưu như , hãy duyệt đến vị trí mà bạn muốn lưu mẫu biểu mẫu, sau đó bấm lưu.

 3. Để mở ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế , bấm Kiểm tra thiết kế trên menu công cụ .

 4. Nếu có lỗi trong danh sách ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế , khắc phục các lỗi đó, sau đó bấm làm mới để xác định xem lỗi vẫn còn tồn tại.

 5. Trên menu tệp , bấm phát hành.

 6. Trong trình hướng dẫn phát hành, bấm vào một SharePoint server có hoặc không có dịch vụ biểu mẫu InfoPath, sau đó bấm tiếp theo.

 7. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong hộp nhập vị trí của site SharePoint hoặc dịch vụ biểu mẫu InfoPath , nhập vị trí của trang SharePoint nơi bạn muốn phát hành mẫu biểu mẫu của bạn, sau đó bấm tiếp theo.

 8. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy chọn hộp kiểm bật biểu mẫu này để thể điền bằng cách sử dụng một trình duyệt , bấm Kiểu nội dung trang (nâng cao), sau đó bấm tiếp theo.

 9. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy bấm tạo một kiểu nội dung mới.

 10. Trong danh sách cơ sở nội dung nhập trên , bấm vào biểu mẫu và sau đó bấm tiếp theo.

 11. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, nhập tên và mô tả cho kiểu nội dung mới này, sau đó bấm tiếp theo.

 12. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong hộp xác định vị trí và tên tệp cho mẫu biểu mẫu , nhập vị trí của trang SharePoint, sau đó bấm duyệt.

 13. Trong hộp thoại duyệt , hãy duyệt đến vị trí trên máy chủ mà bạn muốn phát hành mẫu biểu mẫu là một kiểu nội dung site, và sau đó trong hộp tên tệp , nhập tên của mẫu biểu mẫu và bấm lưu.

 14. Bấm Tiếp.

 15. Chọn các trường trong mẫu biểu mẫu mà bạn muốn xuất hiện dưới dạng cột trong dạng xem mặc định của thư viện tài liệu.

  Cách thực hiện?

  1. Bấm vào Thêm.

  2. Chọn trường mà bạn muốn thêm dưới dạng một cột trong thư viện tài liệu, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Nhập tên cho cột trong hộp tên cột .

   • Chọn cột site trong danh sách nhóm cột Site , chọn tên trong danh sách tên cột , và sau đó bấm OK.

    Lưu ý: Nếu bạn đã chọn một trường lặp để hiển thị dữ liệu trong thư viện tài liệu, bạn có thể xác định cách bạn muốn hiển thị các trường trong thư viện tài liệu bằng cách bấm vào một giá trị trong danh sách hàm . Bạn có thể chọn có hiển thị giá trị đầu tiên trong trường, giá trị cuối cùng trong trường, hoặc một số lượng tất cả các lần xuất hiện của trường, hoặc có sáp nhập tất cả các giá trị.

  3. Bấm vào OK.

  Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách hiển thị dữ liệu trong cột trong thư viện tài liệu trong phần xem thêm .

 16. Bấm Tiếp.

 17. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, xác nhận rằng thông tin hiển thị là chính xác, sau đó bấm phát hành.

 18. Bấm đóng, sau đó xác nhận rằng của mẫu biểu mẫu là một kiểu nội dung trên SharePoint site.

  Cách thực hiện?

  1. Mở SharePoint site trong trình duyệt Web.

  2. Trên menu Hành động trang ở góc trên bên phải của trang, bấm Thiết đặt trang.

  3. Trong Thiết đặt trang, dưới bộ sưu tập, bấm kiểu nội dung trang.

   Mẫu biểu mẫu của bạn sẽ được liệt kê trong phần Kiểu nội dung InfoPath trong Bộ sưu tập kiểu nội dung Site.

Đầu trang

Phát hành mẫu biểu mẫu yêu cầu người quản trị phê duyệt

Các kịch bản sau đây yêu cầu người quản trị phê duyệt phát hành mẫu biểu mẫu với một máy chủ đang chạy InfoPath Forms Services:

 • Mẫu biểu mẫu có chứa mã được quản lý.

  Lưu ý: Script sẽ được chuyển đổi thành được quản lý mã trước khi phát hành mẫu biểu mẫu.

 • Mẫu biểu mẫu yêu cầu tin cậy hoàn toàn bảo mật mức, cho phép các kết quả biểu mẫu có quyền truy nhập đầy đủ vào các tài nguyên hệ thống trên máy tính của người dùng, chẳng hạn như tệp và thiết đặt.

 • Mẫu biểu mẫu sẽ dùng kết nối dữ liệu được quản lý bởi người quản trị.

 • Mẫu biểu mẫu được kích hoạt Hiển thị trên thiết bị di động.

Để phát hành mẫu biểu mẫu yêu cầu người quản trị phê duyệt, bạn phải trước tiên phát hành mẫu biểu mẫu của bạn vào một thư mục được chia sẻ mạng nơi người quản trị máy chủ có thể tải mẫu biểu mẫu lên máy chủ đang chạy InfoPath Forms Services, và sau đó triển khai biểu mẫu mẫu. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách người quản trị máy chủ có thể triển khai mẫu biểu mẫu trong phần Xem thêm .

 1. Trên menu tệp , bấm lưu.

 2. Trong hộp thoại Lưu như , hãy duyệt đến vị trí mà bạn muốn lưu mẫu biểu mẫu, sau đó bấm lưu.

 3. Để mở ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế , bấm Kiểm tra thiết kế trên menu công cụ .

 4. Nếu có lỗi trong danh sách ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế , khắc phục các lỗi đó, sau đó bấm làm mới để xác định xem lỗi vẫn còn tồn tại.

 5. Trên menu tệp , bấm phát hành.

 6. Trong trình hướng dẫn phát hành, bấm vào một SharePoint server có hoặc không có dịch vụ biểu mẫu InfoPath, sau đó bấm tiếp theo.

 7. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong hộp nhập vị trí của site SharePoint hoặc dịch vụ biểu mẫu InfoPath , nhập vị trí của trang SharePoint nơi bạn muốn phát hành mẫu biểu mẫu của bạn, sau đó bấm tiếp theo.

 8. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy chọn hộp kiểm cho phép duyệt mẫu biểu mẫu này , bấm Mẫu biểu mẫu cho người quản trị-phê duyệt (nâng cao), sau đó bấm tiếp theo.

 9. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong hộp xác định vị trí và tên tệp cho mẫu biểu mẫu , hãy bấm duyệt.

 10. Trong hộp thoại duyệt , duyệt đến vị trí của thư mục mạng chia sẻ, và sau đó trong hộp tên tệp , nhập tên của mẫu biểu mẫu và bấm lưu.

 11. Bấm Tiếp.

 12. Chọn các trường trong mẫu biểu mẫu mà bạn muốn xuất hiện dưới dạng cột trong dạng xem mặc định của thư viện tài liệu.

  Cách thực hiện?

  1. Bấm vào Thêm.

  2. Chọn trường mà bạn muốn thêm dưới dạng một cột trong thư viện tài liệu, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Nhập tên cho cột trong hộp tên cột .

   • Chọn cột site trong danh sách nhóm cột Site , chọn tên trong danh sách tên cột , và sau đó bấm OK.

    Lưu ý: Nếu bạn đã chọn một trường lặp để hiển thị dữ liệu trong thư viện tài liệu, bạn có thể xác định cách bạn muốn hiển thị các trường trong thư viện tài liệu bằng cách bấm vào một giá trị trong danh sách hàm . Bạn có thể chọn có hiển thị giá trị đầu tiên trong trường, giá trị cuối cùng trong trường, hoặc một số lượng tất cả các lần xuất hiện của trường, hoặc có sáp nhập tất cả các giá trị.

  3. Bấm vào OK.

  Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách hiển thị dữ liệu trong cột trong thư viện tài liệu trong phần xem thêm .

 13. Bấm Tiếp.

 14. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, xác nhận rằng thông tin hiển thị là chính xác, sau đó bấm phát hành.

Sau khi phát hành mẫu biểu mẫu, yêu cầu người quản trị máy chủ của bạn để tải mẫu biểu mẫu lên máy chủ, và sau đó kích hoạt mẫu biểu mẫu cho một tuyển tập trang. Để biết thêm thông tin về tải lên và triển khai mẫu biểu mẫu cho máy chủ chạy InfoPath Forms Services, bấm vào nối kết trong phần Xem thêm về triển khai mẫu biểu mẫu chứa mã.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×