Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Phím tắt dùng để làm việc với các hình, hộp văn bản và WordArt

Lưu ý: Các lối tắt bàn phím được mô tả trong bài viết này liên quan tới kiểu bố trí bàn phím Hoa Kỳ. Phím trên các bố trí khác có thể không tương ứng chính xác với các phím trên bàn phím ở Hoa Kỳ .

Với các lối tắt bàn phím mà bạn nhấn hai hoặc nhiều phím đồng thời, các phím để nhấn được phân tách bằng một dấu cộng (+). Với các lối tắt bàn phím mà bạn nhấn một phím ngay sau một phím khác thì các phím để nhấn được phân tách bởi một dấu phẩy (,).

Để biết các phím tắt nhằm làm việc với đồ họa SmartArt, xem mục Phím tắt cho đồ họa SmartArt.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn một đối tượng (với văn bản đã chọn nằm bên trong đối tượng).

Phím Esc

Chọn một đối tượng (với một đối tượng đã chọn).

Tab hoặc Shift+Tab cho tới khi đối tượng bạn muốn được chọn

Chọn văn bản trong một đối tượng (với một đối tượng đã chọn).

Nhập

Chọn tất cả các đối tượng (với một đối tượng đã chọn).

Ctrl+A

Chọn một đối tượng nằm bên dưới các đối tượng khác và xoay xuôi qua chồng đối tượng.

Bấm Tab sau khi bạn đã chọn đối tượng trên cùng

Chọn một đối tượng nằm bên dưới các đối tượng khác và xoay ngược qua chồng đối tượng.

Bấm Shift+Tab sau khi bạn đã chọn đối tượng trên cùng

Chọn nhiều hình dạng.

Nhấn và giữ Ctrl đồng thời bấm các hình dạng

Chọn nhiều hình dạng có văn bản.

Nhấn và giữ Shift đồng thời bấm các hình dạng

Mở hoặc đóng ngăn Chọn.

Alt+F10

Cắt đối tượng đã chọn.

Ctrl+X

Sao chép đối tượng đã chọn.

Ctrl+C

Dán đối tượng đã cắt hoặc sao chép.

Ctril+V

Chỉ sao chép định dạng.

Phím Ctrl+Shift+C

Chỉ dán định dạng.

Phím Ctrl+Shift+V

Dán đặc biệt.

Ctrl+Alt+V

Phân nhóm hình dạng, ảnh hoặc WordArt.

Bấm Ctrl+G sau khi bạn đã chọn các mục bạn muốn phân nhóm

Rã nhóm hình dạng, ảnh hoặc WordArt.

Ctrl+Shift+G sau khi bạn đã chọn nhóm muốn rã nhóm

Hiện hoặc ẩn lưới.

Shift+F9

Hiện hoặc ẩn hướng dẫn.

Alt+F9

Hoàn tác hành động cuối.

Ctrl+Z

Làm lại hành động cuối.

Ctrl+Y

Phím tắt để sử dụng trong ngăn Chọn

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở ngăn Chọn.

Alt+F10

Xoay tròn tiêu điểm qua các ngăn khác nhau.

F6

Di chuyển tiêu điểm tới từng mục hoặc từng nhóm.

Mũi tên Lên Mũi tên Xuống

Di chuyển tiêu điểm từ một mục trong một nhóm tới một nhóm mẹ.

Mũi tên Trái

Di chuyển tiêu điểm từ một nhóm tới mục đầu tiên trong nhóm đó.

Mũi tên Phải

Bung rộng một nhóm tập trung và tất cả các nhóm con của nó.

* (chỉ trên bàn phím số)

Bung rộng một nhóm tập trung.

+ (chỉ trên bàn phím số)

Thu gọn một nhóm tập trung.

- (chỉ trên bàn phím số)

Di chuyển tiêu điểm tới một mục và chọn nó.

Shift+Mũi tên Lên hoặc Shift+Mũi tên Xuống

Chọn một mục tập trung.

Phím cách hoặc Enter

Thêm một đối tượng khác vào vùng chọn.

Shift+Phím cách

Hủy chọn một mục tập trung.

Shift+Enter

Di chuyển một mục đã chọn về phía trước.

Ctrl+Shift+F

Di chuyển một mục đã chọn về phía sau.

Ctrl+Shift+B

Hiện hoặc ẩn một mục tập trung.

Ctrl+Shift+S

Đổi tên một mục tập trung.

F2

Chuyển tiêu điểm bàn phím trong phạm vi ngăn Chọn giữa dạng xem cây và các nút Hiện Tất cả và Ẩn Tất cả.

Tab hoặc Shift+Tab

Thu gọn tất cả các nhóm.

Alt+Shift+1

Bung rộng tất cả các nhóm.

Alt+Shift+9

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn một đối tượng (với văn bản đã chọn nằm bên trong đối tượng).

Phím Esc

Chọn một đối tượng (với một đối tượng đã chọn).

Tab hoặc Shift+Tab cho tới khi đối tượng bạn muốn được chọn

Chọn văn bản trong một đối tượng (với một đối tượng đã chọn).

Shift+Mũi tên Phải

Chọn nhiều hình dạng.

Nhấn và giữ Ctrl đồng thời bấm các hình dạng

Chọn nhiều hình dạng có văn bản.

Nhấn và giữ Shift đồng thời bấm các hình dạng

Cắt đối tượng đã chọn.

Ctrl+X

Sao chép đối tượng đã chọn.

Ctrl+C

Dán đối tượng đã cắt hoặc sao chép.

Ctrl+V

Hoàn tác hành động cuối.

Ctrl+Z

Làm lại hành động cuối.

Ctrl+Y

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn đối tượng (với văn bản đã chọn nằm bên trong đối tượng).

ESC

Chọn một đối tượng (với một đối tượng đã chọn).

TAB hoặc SHIFT+TAB cho đến khi đối tượng mà bạn muốn được chọn

Chọn văn bản bên trong một đối tượng (với một đối tượng được chọn).

ENTER

Chọn tất cả các đối tượng (với một đối tượng đã chọn)

CTRL+A

Chọn đối tượng bên dưới các đối tượng khác và chuyển về phía trước qua chồng đối tượng.

Nhấn TAB sau khi bạn chọn đối tượng trên cùng

Chọn đối tượng bên dưới các đối tượng khác và chuyển về phía sau qua chồng đối tượng.

Nhấn SHIFT+TAB sau khi bạn chọn đối tượng trên cùng

Chọn nhiều hình

Nhấn và giữ CONTROL trong khi bạn bấm vào các hình

Chọn nhiều hình với văn bản

Nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào các hình

Mở hoặc đóng ngăn Chọn.

ALT+F10

Cắt đối tượng đã chọn.

CTRL+X

Sao chép đối tượng đã chọn.

CTRL+C

Dán đối tượng đã cắt hoặc sao chép.

CTRL+V

Chỉ sao chép định dạng.

CTRL+SHIFT+C

Chỉ dán định dạng.

CTRL+SHIFT+V

Dán đặc biệt.

CTRL+ALT+V

Nhóm các hình, ảnh hoặc WordArt.

Nhấn CTRL+G sau khi bạn chọn các mục mà bạn muốn nhóm

Hủy nhóm các hình, ảnh hoặc WordArt.

Nhấn CTRL+SHIFT+G sau khi bạn chọn nhóm mà mình muốn hủy nhóm

Hiện hoặc ẩn lưới.

SHIFT+F9

Hiện hoặc ẩn đường căn.

ALT+F9

Hoàn tác hành động cuối.

CTRL+Z

Làm lại hành động cuối.

CTRL+Y

Sao chép các thuộc tính của một hình dạng

 1. Chọn hình dạng có các thuộc tính mà bạn muốn sao chép.

  Nếu bạn chọn một hình dạng có văn bản đính kèm, bạn sao chép hình dạng và kiểu của văn bản cũng như thuộc tính của hình dạng.

 2. Nhấn CTRL+SHIFT+C để sao chép các thuộc tính hình.

 3. Nhấn phím TAB hoặc SHIFT+TAB để chọn hình hoặc đối tượng bạn muốn sao chép thuộc tính đến đó.

 4. Nhấn CTRL+SHIFT+V.

Chỉnh sửa một đối tượng được nhúng hoặc được liên kết

 1. Nhấn TAB hoặc SHIFT+TAB để chọn đối tượng bạn muốn.

 2. Nhấn SHIFT+F10 cho menu lối tắt.

 3. Nhấn MŨI TÊN XUỐNG để chọn <variable> Đối tượng, phím ENTER hoặc MŨI TÊN PHẢI để hiển thị menu phụ, rồi chọn Chỉnh sửa.

Chèn đồ họa SmartArt

 1. Nhấn và nhả ALT, N, rồi M để chọn SmartArt.

 2. Nhấn các phím mũi tên để chọn loại đồ họa SmartArt bạn muốn.

 3. Nhấn TAB, rồi nhấn các phím mũi tên để chọn bố trí đồ họa SmartArt bạn muốn chèn.

 4. Nhấn ENTER.

Chèn hộp văn bản

 1. Nhấn và nhả ALT, N để hiển thị tab Chèn.

 2. Sử dụng các phím MŨI TÊN để di chuyển đến Hộp văn bản, nằm trong nhóm Văn bản.

  Nếu bạn đã bật hỗ trợ ngôn ngữ Đông Nam Á trên máy tính, hãy sử dụng phím mũi tên để chọn Hộp văn bản ngang hoặc Hộp văn bản dọc.

 3. Nhấn CTRL+ENTER.

 4. Nhập văn bản bạn muốn.

Chèn WordArt

 1. Nhấn và thả ALT, sau đó N, rồi W để chọn WordArt.

 2. Dùng phím mũi tên để chọn kiểu WordArt mà bạn muốn và sau đó nhấn ENTER.

 3. Nhập vào văn bản mà bạn muốn.

Chọn một hình dạng

Lưu ý: Nếu con trỏ của bạn nằm bên trong văn bản, hãy nhấn ESC.

 • Nhấn TAB để chuyển về trước (hoặc SHIFT+TAB để chuyển về sau) qua các hình hoặc đối tượng cho đến khi núm điều khiển đổi cỡ xuất hiện trên đối tượng bạn muốn chọn.

 • Để chọn nhiều mục, hãy sử dụng ngăn chọn. Để mở ngăn chọn, nhấn và nhả ALT, H, SL, rồi P.

Phím tắt để sử dụng trong ngăn Chọn

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở ngăn Chọn.

ALT+F10

Xoay tròn tiêu điểm qua các ngăn khác nhau.

F6

Hiển thị menu ngữ cảnh.

SHIFT+F10

Di chuyển tiêu điểm lên một mục hoặc nhóm duy nhất.

MŨI TÊN LÊN hoặc MŨI TÊN XUỐNG

Di chuyển tiêu điểm từ một mục trong một nhóm đến nhóm cha mẹ.

MŨI TÊN TRÁI

Di chuyển tiêu điểm từ một nhóm đến mục đầu tiên trong nhóm đó.

MŨI TÊN PHẢI

Bung rộng một nhóm tập trung và tất cả các nhóm con của nó.

* (chỉ trên bàn phím số)

Bung rộng một nhóm tập trung.

+ (chỉ trên bàn phím số)

Thu gọn một nhóm tập trung.

- (chỉ trên bàn phím số)

Di chuyển tiêu điểm tới một mục và chọn nó.

SHIFT+MŨI TÊN LÊN hoặc SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG

Chọn một mục được đặt tiêu điểm.

PHÍM CÁCH hoặc ENTER

Thêm một đối tượng khác vào vùng chọn.

SHIFT+PHÍM CÁCH

Hủy bỏ vùng chọn mục tập trung.

SHIFT+ENTER

Di chuyển một mục được chọn về trước.

CTRL+SHIFT+F

Di chuyển một mục được chọn về sau.

CTRL+SHIFT+B

Hiển thị hoặc ẩn mục được đặt làm tiêu điểm.

CTRL+SHIFT+S

Đổi tên một mục tập trung.

F2

Chuyển tiêu điểm bàn phím trong phạm vi ngăn Chọn giữa dạng xem cây và các nút Hiện Tất cả và Ẩn Tất cả.

TAB hoặc SHIFT+TAB

Thu gọn tất cả các nhóm.

ALT+SHIFT+1

Mở rộng tất cả các nhóm.

ALT+SHIFT+9

Chỉnh sửa các điểm trong hình

Lưu ý: Bấm vào hình, rồi nhấn ALT+J+D+E+E.

 • Để thêm một điểm, bấm vào viền ngoài hình trong khi nhấn CTRL.

 • Để xóa một điểm, bấm vào điểm đó trong khi nhấn CTRL.

 • Để đặt điểm dưới dạng điểm mịn, nhấn SHIFT đồng thời kéo một trong hai núm điều khiển đính kèm với điểm. Sau khi bạn dừng kéo, điểm đó sẽ được thay đổi thành điểm mịn. Điểm mịn nối hai phân đoạn có độ dài bằng nhau.

 • Để đặt điểm dưới dạng điểm thẳng, nhấn CTRL đồng thời kéo một trong hai núm điều khiển đính kèm với điểm. Sau khi bạn dừng kéo, điểm đó sẽ thay đổi thành điểm thẳng. Điểm thẳng nối hai phân đoạn có độ dài khác nhau.

 • Để đặt điểm dưới dạng điểm góc, nhấn ALT đồng thời kéo một trong hai núm điều khiển đính kèm với điểm. Sau khi bạn dừng kéo, điểm đó sẽ thay đổi thành điểm góc. Điểm góc nối hai phân đoạn với một phân đoạn di chuyển theo hướng khác.

 • Để hủy bỏ thay đổi đối với điểm và phân đoạn, nhấn ESC trước khi nhả nút chuột.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển đến cuối Hộp văn bản.

CTRL+END

Di chuyển đến đầu Hộp văn bản.

CTRL+HOME

Thay đổi giữa ẩn đối tượng, hiển thị đối tượng và hiển thị chỗ dành sẵn cho đối tượng.

CTRL+6

Chọn đối tượng (với văn bản đã chọn nằm bên trong đối tượng).

ESC

Chọn một đối tượng (với một đối tượng đã chọn).

TAB hoặc SHIFT+TAB cho đến khi đối tượng mà bạn muốn được chọn

Chọn đối tượng bên dưới các đối tượng khác và chuyển về phía trước qua chồng đối tượng.

Nhấn TAB sau khi bạn chọn đối tượng trên cùng

Chọn đối tượng bên dưới các đối tượng khác và chuyển về phía sau qua chồng đối tượng.

Nhấn SHIFT+TAB sau khi bạn chọn đối tượng trên cùng

Mở ngăn Chọn.

Nhấn ALT, H, FD, rồi P

Cắt đối tượng đã chọn.

CTRL+X

Sao chép đối tượng đã chọn.

CTRL+C

Dán đối tượng đã cắt hoặc sao chép.

CTRL+V

Chỉ sao chép định dạng.

CTRL+SHIFT+C

Chỉ dán định dạng.

CTRL+SHIFT+V

Dán đặc biệt.

CTRL+ALT+V

Hoàn tác hành động cuối.

CTRL+Z

Làm lại hành động cuối.

CTRL+Y

Sao chép các thuộc tính của một hình dạng

 1. Chọn hình dạng có các thuộc tính mà bạn muốn sao chép.

  Nếu bạn chọn một hình dạng có văn bản đính kèm, bạn sao chép hình dạng và kiểu của văn bản cũng như thuộc tính của hình dạng.

 2. Nhấn CTRL+SHIFT+C để sao chép các thuộc tính hình.

 3. Nhấn phím TAB hoặc SHIFT+TAB để chọn hình hoặc đối tượng bạn muốn sao chép thuộc tính đến đó.

 4. Nhấn CTRL+SHIFT+V.

Chỉnh sửa một đối tượng được nhúng hoặc liên kết

 1. Nhấn SHIFT+TAB để chọn đối tượng mà bạn muốn.

 2. Nhấn SHIFT+F10 cho menu lối tắt.

 3. Nhấn MŨI TÊN XUỐNG để chọn <variable> Đối tượng, rồi chọn Chỉnh sửa.

Chèn đồ họa SmartArt

 1. Nhấn và nhả ALT, N, rồi M để chọn SmartArt.

 2. Nhấn các phím mũi tên để chọn loại đồ họa SmartArt bạn muốn.

 3. Nhấn TAB, rồi nhấn các phím mũi tên để chọn bố trí đồ họa SmartArt bạn muốn chèn.

 4. Nhấn ENTER.

Chèn hộp văn bản

 1. Nhấn và nhả ALT, rồi nhấn N sau đó nhấn x.

 2. Nhấn CTRL+ENTER để chèn hộp văn bản.

 3. Nhập văn bản bạn muốn.

Chèn WordArt

 1. Nhấn và thả ALT, sau đó N, rồi W để chọn WordArt.

 2. Dùng phím mũi tên để chọn kiểu WordArt mà bạn muốn và sau đó nhấn ENTER.

 3. Nhập vào văn bản mà bạn muốn.

Chọn một hình dạng

Lưu ý: Nếu con trỏ của bạn nằm bên trong văn bản, hãy nhấn ESC.

 • Nhấn TAB để chuyển về trước (hoặc SHIFT+TAB để chuyển về sau) qua các hình hoặc đối tượng cho đến khi núm điều khiển đổi cỡ xuất hiện trên đối tượng bạn muốn chọn.

 • Để chọn nhiều mục, hãy sử dụng ngăn chọn. Để mở ngăn chọn, nhấn và nhả ALT, H, FD, rồi P.

Phím tắt để sử dụng trong ngăn Chọn

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở ngăn Chọn.

Nhấn ALT, H, FD, rồi P

Xoay tròn tiêu điểm qua các ngăn khác nhau.

F6

Hiển thị menu ngữ cảnh.

SHIFT+F10

Di chuyển tiêu điểm lên một mục hoặc nhóm duy nhất.

MŨI TÊN LÊN hoặc MŨI TÊN XUỐNG

Di chuyển tiêu điểm từ một mục trong một nhóm đến nhóm cha mẹ.

MŨI TÊN TRÁI

Di chuyển tiêu điểm từ một nhóm đến mục đầu tiên trong nhóm đó.

MŨI TÊN PHẢI

Bung rộng một nhóm tập trung và tất cả các nhóm con của nó.

* (chỉ trên bàn phím số)

Bung rộng một nhóm tập trung.

+ (chỉ trên bàn phím số)

Thu gọn một nhóm tập trung.

- (chỉ trên bàn phím số)

Di chuyển tiêu điểm tới một mục và chọn nó.

SHIFT+MŨI TÊN LÊN hoặc SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG

Chọn một mục được đặt tiêu điểm.

PHÍM CÁCH hoặc ENTER

Hủy lựa chọn một mục được đặt tiêu điểm.

SHIFT+ PHÍM CÁCH hoặc SHIFT+ENTER

Hiển thị hoặc ẩn mục được đặt làm tiêu điểm.

CTRL+SHIFT+S

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn đối tượng (với văn bản đã chọn nằm bên trong đối tượng).

ESC

Chọn một đối tượng (với một đối tượng đã chọn).

TAB hoặc SHIFT+TAB cho đến khi đối tượng mà bạn muốn được chọn

Cắt đối tượng đã chọn.

CTRL+X

Sao chép đối tượng đã chọn.

CTRL+C

Dán đối tượng đã cắt hoặc sao chép.

CTRL+V

Chỉ sao chép định dạng.

CTRL+SHIFT+C

Chỉ dán định dạng.

CTRL+SHIFT+V

Dán đặc biệt.

CTRL+ALT+V

Hoàn tác hành động cuối.

CTRL+Z

Làm lại hành động cuối.

CTRL+Y

Sao chép các thuộc tính của một hình dạng

 1. Chọn hình dạng có các thuộc tính mà bạn muốn sao chép.

  Nếu bạn chọn một hình dạng có văn bản đính kèm, bạn sao chép hình dạng và kiểu của văn bản cũng như thuộc tính của hình dạng.

 2. Nhấn CTRL+SHIFT+C để sao chép các thuộc tính hình.

 3. Nhấn phím TAB hoặc SHIFT+TAB để chọn hình hoặc đối tượng bạn muốn sao chép thuộc tính đến đó.

 4. Nhấn CTRL+SHIFT+V.

Chỉnh sửa một đối tượng được nhúng hoặc liên kết

 1. Nhấn SHIFT+TAB để chọn đối tượng mà bạn muốn.

 2. Nhấn SHIFT+F10 cho menu lối tắt.

 3. Nhấn MŨI TÊN XUỐNG để chọn <variable> Đối tượng, rồi chọn Chỉnh sửa.

Chèn đối tượng

 1. Nhấn ALT, N, rồi J.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây.

  • Nhấn MŨI TÊN XUỐNG để chọn một kiểu đối tượng, rồi nhấn ENTER để tạo đối tượng.

  • Nhấn CTRL+TAB để chuyển đến tab Tạo từ tệp, rồi nhập tên tệp của đối tượng mà bạn muốn chèn hoặc duyệt đến tệp.

Chèn đồ họa SmartArt

 1. Nhấn và nhả ALT, N, rồi M để chọn SmartArt.

 2. Nhấn các phím mũi tên để chọn loại đồ họa SmartArt bạn muốn.

 3. Nhấn TAB, rồi nhấn các phím mũi tên để chọn bố trí đồ họa SmartArt bạn muốn chèn.

 4. Nhấn ENTER.

Chèn hộp văn bản

 1. Nhấn và thả phím ALT, N, rồi nhấn X.

 2. Hãy nhấn các phím mũi tên để chọn hộp văn bản bạn muốn, rồi nhấn ENTER.

 3. Nhập văn bản bạn muốn.

 4. Khi bạn đã nhập xong và muốn quay lại để chỉnh sửa văn bản trong tài liệu của mình, nhấn SHIFT+F10, chọn Thoát chỉnh sửa văn bản trên menu lối tắt, rồi nhấn ESC.

Chèn WordArt

 1. Nhấn và thả ALT, N, rồi nhấn W để chọn WordArt.

 2. Nhấn phím mũi tên để chọn kiểu WordArt bạn muốn, rồi nhấn ENTER.

 3. Nhập văn bản bạn muốn.

 4. Nhấn TAB, rồi nhấn ENTER.

Chọn một hình dạng

Lưu ý: Nếu con trỏ của bạn nằm bên trong văn bản, hãy nhấn ESC.

 • Nhấn TAB để chuyển về trước (hoặc SHIFT+TAB để chuyển về sau) qua các hình hoặc đối tượng cho đến khi núm điều khiển đổi cỡ xuất hiện trên đối tượng bạn muốn chọn.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn đối tượng (với văn bản đã chọn nằm bên trong đối tượng).

ESC

Chọn một đối tượng (với một đối tượng đã chọn).

TAB hoặc SHIFT+TAB cho đến khi đối tượng mà bạn muốn được chọn

Chọn văn bản bên trong một đối tượng (với một đối tượng được chọn).

ENTER

Chọn tất cả đối tượng.

CTRL+A (trên tab Trang chiếu)

Chọn đối tượng bên dưới các đối tượng khác và chuyển về phía trước qua chồng đối tượng.

Nhấn TAB sau khi bạn chọn đối tượng trên cùng

Chọn đối tượng bên dưới các đối tượng khác và chuyển về phía sau qua chồng đối tượng.

Nhấn SHIFT+TAB sau khi bạn chọn đối tượng trên cùng

Mở ngăn Chọn.

Nhấn ALT, H, SL, rồi P

Cắt đối tượng đã chọn.

CTRL+X

Sao chép đối tượng đã chọn.

CTRL+C

Dán đối tượng đã cắt hoặc sao chép.

CTRL+V

Chỉ sao chép định dạng.

CTRL+SHIFT+C

Chỉ dán định dạng.

CTRL+SHIFT+V

Dán đặc biệt.

CTRL+ALT+V

Nhóm các hình, ảnh hoặc WordArt.

Nhấn CTRL+G sau khi bạn chọn các mục mà bạn muốn nhóm

Hủy nhóm các hình, ảnh hoặc WordArt.

Nhấn CTRL+SHIFT+G sau khi bạn chọn nhóm mà mình muốn hủy nhóm

Hiện hoặc ẩn lưới.

SHIFT+F9

Hiện hoặc ẩn đường căn.

ALT+F9

Hoàn tác hành động cuối.

CTRL+Z

Làm lại hành động cuối.

CTRL+Y

Sao chép các thuộc tính của một hình dạng

 1. Chọn hình dạng có các thuộc tính mà bạn muốn sao chép.

  Nếu bạn chọn một hình dạng có văn bản đính kèm, bạn sao chép hình dạng và kiểu của văn bản cũng như thuộc tính của hình dạng.

 2. Nhấn CTRL+SHIFT+C để sao chép các thuộc tính hình.

 3. Nhấn phím TAB hoặc SHIFT+TAB để chọn hình hoặc đối tượng bạn muốn sao chép thuộc tính đến đó.

 4. Nhấn CTRL+SHIFT+V.

Chỉnh sửa một đối tượng được nhúng hoặc liên kết

 1. Nhấn SHIFT+TAB để chọn đối tượng mà bạn muốn.

 2. Nhấn SHIFT+F10 cho menu lối tắt.

 3. Nhấn MŨI TÊN XUỐNG để chọn <variable> Đối tượng, rồi chọn Chỉnh sửa.

Chèn đồ họa SmartArt

 1. Nhấn và nhả ALT, N, rồi M để chọn SmartArt.

 2. Nhấn các phím mũi tên để chọn loại đồ họa SmartArt bạn muốn.

 3. Nhấn TAB, rồi nhấn các phím mũi tên để chọn bố trí đồ họa SmartArt bạn muốn chèn.

 4. Nhấn ENTER.

Chèn hộp văn bản

 1. Nhấn và nhả ALT, N, rồi X.

 2. Nhấn phím TAB để chuyển đến Hộp văn bản, nằm trên tab Chèn trong nhóm Văn bản.

  Nếu bạn đã bật hỗ trợ ngôn ngữ Đông Nam Á trên máy tính, hãy sử dụng phím mũi tên để chọn Hộp văn bản ngang hoặc Hộp văn bản dọc.

 3. Nhấn CTRL+ENTER.

 4. Nhập văn bản bạn muốn.

Chèn WordArt

 1. Nhấn và thả ALT, sau đó N, rồi W để chọn WordArt.

 2. Dùng phím mũi tên để chọn kiểu WordArt mà bạn muốn và sau đó nhấn ENTER.

 3. Nhập vào văn bản mà bạn muốn.

Chọn một hình dạng

Lưu ý: Nếu con trỏ của bạn nằm bên trong văn bản, hãy nhấn ESC.

 • Nhấn TAB để chuyển về trước (hoặc SHIFT+TAB để chuyển về sau) qua các hình hoặc đối tượng cho đến khi núm điều khiển đổi cỡ xuất hiện trên đối tượng bạn muốn chọn.

 • Để chọn nhiều mục, hãy sử dụng ngăn chọn. Để mở ngăn chọn, nhấn và nhả ALT, H, SL, rồi P.

Phím tắt để sử dụng trong ngăn Chọn

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở ngăn Chọn.

Nhấn ALT, H, SL, rồi P

Xoay tròn tiêu điểm qua các ngăn khác nhau.

F6

Hiển thị menu ngữ cảnh.

SHIFT+F10

Di chuyển tiêu điểm lên một mục hoặc nhóm duy nhất.

MŨI TÊN LÊN hoặc MŨI TÊN XUỐNG

Di chuyển tiêu điểm từ một mục trong một nhóm đến nhóm cha mẹ.

MŨI TÊN TRÁI

Di chuyển tiêu điểm từ một nhóm đến mục đầu tiên trong nhóm đó.

MŨI TÊN PHẢI

Bung rộng một nhóm tập trung và tất cả các nhóm con của nó.

* (chỉ trên bàn phím số)

Bung rộng một nhóm tập trung.

+ (chỉ trên bàn phím số)

Thu gọn một nhóm tập trung.

- (chỉ trên bàn phím số)

Di chuyển tiêu điểm tới một mục và chọn nó.

SHIFT+MŨI TÊN LÊN hoặc SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG

Chọn một mục được đặt tiêu điểm.

PHÍM CÁCH hoặc ENTER

Hủy lựa chọn một mục được đặt tiêu điểm.

SHIFT+ PHÍM CÁCH hoặc SHIFT+ENTER

Di chuyển một mục được chọn về trước.

CTRL+SHIFT+F

Di chuyển một mục được chọn về sau.

CTRL+SHIFT+B

Hiển thị hoặc ẩn mục được đặt làm tiêu điểm.

CTRL+SHIFT+S

Đổi tên một mục tập trung.

F2

Chuyển tiêu điểm bàn phím trong phạm vi ngăn Chọn giữa dạng xem cây và các nút Hiện Tất cả và Ẩn Tất cả.

TAB hoặc SHIFT+TAB

Thu gọn tất cả các nhóm.

ALT+SHIFT+1

Mở rộng tất cả các nhóm.

ALT+SHIFT+9

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×