Bỏ qua để tới nội dung chính

Phụ lục về quyền riêng tư đối với Microsoft Lync Server 2013

Cập nhật lần cuối: Tháng 2 năm 2013

Nội dung

Lưu trữ

Nguồn cấp về Hoạt động Cập nhật

Dịch vụ Sổ Địa chỉ

Điều khiển Chấp nhận Cuộc gọi

Thu thập và Báo cáo Dữ liệu Bản ghi Chi tiết Cuộc gọi (CDR)

Ủy quyền Cuộc gọi

Nhận dạng đối tượng gọi

Hiển thị Tên Bên Gọi

Ghi nhật ký Phía Máy khách

Dịch vụ Khẩn cấp (911)

Cơ sở hạ tầng Địa điểm

Máy chủ Lync Web App

Dạng Địa điểm Loại bỏ Máy chủ Trung gian khỏi Đường đi của Đa phương tiện

Phần đính kèm cho Cuộc họp

Truyền Tệp Ngang hàng

Trò chuyện Nhóm Liên tục

Ảnh Cá nhân

Xác thực PIN

Bỏ phiếu

Cộng tác trên PowerPoint

Thông tin Hiện diện và Liên hệ

Chế độ Bảo mật

Số máy Riêng

Thu thập và Báo cáo Dữ liệu Chất lượng Trải nghiệm (QoE)

Kiểm soát Truy nhập Dựa trên Vai trò

Ghi

Dịch vụ Nhóm Phản hồi - Ẩn danh hóa qua Đại diện

Ghi nhật ký Phía Máy chủ

Báo cáo Lỗi Đăng nhập

Tìm kiếm Kỹ năng

Xén Thông minh

Lưu trữ Liên hệ Hợp nhất

Cải thiện Chất lượng Thoại

Cộng tác qua Bảng trắng

Trang này là bổ sung của Điều khoản về Quyền riêng tư đối với các Sản phẩm Microsoft Lync. Để hiểu được các thông lệ thu thập và sử dụng dữ liệu liên quan tới một sản phẩm hoặc dịch vụ Microsoft Lync cụ thể, bạn nên đọc cả Điều khoản về Quyền riêng tư đối với các Sản phẩm Microsoft Lync cũng như bổ sung này.

Bổ sung về quyền riêng tư này trình bày việc triển khai và sử dụng phần mềm truyền thông Microsoft Lync 2013 được triển khai trong doanh nghiệp của bạn. Nếu công ty của bạn đang dùng Lync Server như một phần của giải pháp hoặc dịch vụ trực tuyến (nói cách khác, nếu một bên thứ ba [ví dụ: Microsoft] đang lưu trữ các máy chủ mà phần mềm chạy trên đó) thì thông tin sẽ được chuyển tới bên thứ ba đó. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng dữ liệu được chuyển tới bên thứ ba đó, vui lòng tham vấn người quản trị doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Lưu trữ

Tác dụng của Tính năng Này: Tính năng lưu trữ giúp cho các tổ chức cần đáp ứng các yêu cầu về lưu giữ thông tin do yêu cầu của ngành hoặc theo luật, hay những tổ chức có các yêu cầu riêng về lưu giữ thông tin, có được một cách thức lưu trữ một số phần liên lạc nhất định, có liên quan đến Lync và dữ liệu về việc sử dụng nhằm hỗ trợ việc tuân thủ các yêu cầu đó.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Tính năng lưu trữ giúp lưu giữ nội dung của các tin nhắn tức thời ngang hàng và nhiều bên, nội dung hội thảo, bao gồm nội dung được tải lên (ví dụ: bản phân phát) và nội dung có liên quan đến sự kiện (ví dụ: tham gia, rời đi, tải lên, chia sẻ và các thay đổi trong khả năng hiển thị) trên một máy chủ được người quản trị doanh nghiệp cấu hình. Nhưng bạn không thể lưu trữ các lệnh truyền tệp ngang hàng, phần âm thanh/video cho cuộc hội thoại ngang hàng, việc chia sẻ ứng dụng trong cuộc hội thoại ngang hàng, các chú thích và cuộc bỏ phiếu trong hội thảo. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Cho phép tổ chức lưu trữ nội dung để đáp ứng các yêu cầu lưu trữ thông tin của tổ chức, ngành hoặc theo luật.

Lựa chọn/Điều khiển: Tính năng lưu trữ bị tắt theo mặc định. Tính năng này không có chức năng điều khiển ở cấp độ người dùng; người quản trị doanh nghiệp có nhiệm vụ quản lý tính năng này cho tổ chức.

 • Từ trang Thiết đặt Theo dõi và Lưu trữ, cập nhật Chính sách Lưu trữCấu hình Lưu trữ.

Để bật chức năng tích hợp Exchange:

 • Từ trang Thiết đặt Theo dõi và Lưu trữ và cập nhật Cấu hình Lưu trữ.

Lưu ý: Sau khi đã bật tích hợp Exchange, người dùng có tài khoản tại Microsoft Exchange Server 2010 hoặc mới hơn cần được quản lý từ Pa-nen Điều khiển Exchange.

Nguồn cấp về Hoạt động Cập nhật

Tác dụng của Tính năng này: Nguồn cấp về Hoạt động Cập nhật cho phép người dùng cuối xem các "cập nhật xã hội" từ các liên hệ trên danh sách Liên hệ của họ. Tính năng này cho phép người dùng cuối hiển thị cho người khác các ghi chú cá nhân gần đây nhất của bạn, các thay đổi với ảnh của bạn và các thay đổi với chức danh hoặc địa điểm văn phòng của bạn.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền: Người dùng cuối sẽ phát hành, thông qua hiện diện, thông tin sau đây trong Microsoft Lync 2013:

 • Thời gian cập nhật ảnh công ty của họ (từ danh bạ công ty của doanh nghiệp, như Dịch vụ Miền Thư mục Hoạt động)

 • Một ảnh web (mà người dùng cuối tải lên và muốn người khác nhìn thấy) với thời gian đã cập nhật

 • Thời gian chức danh ở công ty của họ được thay đổi và chính chức danh đó (từ danh bạ công ty)

 • Thời gian địa điểm văn phòng công ty của họ được thay đổi và chính địa điểm văn phòng đó (từ danh bạ công ty)

 • Lịch sử một số ghi chú cá nhân mới nhất đã được đăng

 • Ghi chú Vắng mặt của họ từ Microsoft Exchange Server

Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng thông tin: Thông tin này sẽ được chia sẻ với các liên hệ trong danh sách Liên hệ của người dùng cuối, những người đang xem nguồn cấp về hoạt động cập nhật của họ và có quan hệ bảo mật là Gia đình và Bạn bè, Nhóm làm việc, Đồng nghiệp hoặc Liên hệ Bên ngoài.

Lựa chọn/Điều khiển: Người quản trị doanh nghiệp có thể cấu hình thiết đặt cùng dải PersonalNoteHistoryDepth, thiết đặt này sẽ kiểm soát số lượng ghi chú cá nhân sẽ được giữ cho người dùng cuối. Nếu được đặt là 0 thì không lịch sử ghi chú nào được giữ và chỉ ghi chú hiện tại được lưu (tương tự như ở các bản phát hành trước). Mỗi người dùng cuối cũng sẽ có quyền không phát hành bất kỳ thứ gì cho Nguồn cấp về Hoạt động Cập nhật của họ bằng cách chọn thiết đặt thích hợp trong hộp thoại tùy chọn của máy khách Lync của họ.

Dịch vụ Sổ Địa chỉ

Tác dụng của Tính năng này: Dịch vụ Sổ Địa chỉ cho phép máy khách Lync Server, như máy khách Lync 2010 và máy khách bàn làm việc mới hơn, Lync cho thiết bị di động, v.v. tìm kiếm liên hệ.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Người dùng cuối cung cấp một chuỗi tìm kiếm mà sau đó được sử dụng để tìm kiếm kết quả khớp trong cơ sở dữ liệu Sổ Địa chỉ hoặc trong các tệp tải xuống Sổ Địa chỉ. Bất kỳ bản ghi nào khớp được tìm thấy cho chuỗi tìm kiếm đã cho sẽ được trả về cho máy khách.

Sử dụng Thông tin: Thông tin trong chuỗi tìm kiếm sẽ được sử dụng để tìm kiếm các bản ghi khớp.

Lựa chọn/Điều khiển: Dịch vụ Sổ Địa chỉ được bật theo mặc định. Không có tùy chọn nào để tắt dịch vụ này.

Điều khiển Chấp nhận Cuộc gọi

Tác dụng của Tính năng này: Điều khiển Chấp nhận Cuộc gọi cho phép người quản trị doanh nghiệp kiểm soát lưu lượng âm thanh/video Lync Server trên nối kết WAN.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Điều khiển Chấp nhận Cuộc gọi thu thập, xử lý và nhận các địa chỉ IP của người gọi và người được gọi, thông tin vị trí điểm cuối (bên trong hoặc bên ngoài mạng doanh nghiệp) của cả hai phía và cuộc gọi có được liên kết hay không. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Người quản trị doanh nghiệp có thể dùng thông tin này để quản trị việc dùng một nối kết WAN nhất định cho các cuộc gọi âm thanh/video Lync Server của doanh nghiệp.

Lựa chọn/Điều khiển: Theo mặc định, tính năng Điều khiển Chấp nhận Cuộc gọi được tắt và có thể được người quản trị doanh nghiệp bật bằng cách vào trang thiết đặt Cấu hình Mạng của Pa-nen Điều khiển Lync Server và cập nhật Chính sách chung để bật quản lý băng thông.

Lưu ý: Các dịch vụ khẩn cấp có thể bị ảnh hưởng bởi chính sách Điều khiển Chấp nhận Cuộc gọi (nghĩa là, các dịch vụ khẩn cấp có thể được định tuyến đến đường trục sai).

Thu thập và Báo cáo Dữ liệu Bản ghi Chi tiết Cuộc gọi (CDR)

Tác dụng của Tính năng này: Tính năng Thu thập và Báo cáo Dữ liệu Bản ghi Chi tiết Cuộc gọi (CDR) thu thập và báo cáo chi tiết về các đăng ký, liên lạc ngang hàng và cuộc họp có thể đã diễn ra bằng cách sử dụng Lync Server.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu được bật, dữ liệu từ tất cả các đăng ký, liên lạc ngang hàng và cuộc họp sẽ được ghi lại vào cơ sở dữ liệu CDR. (Nội dung không được ghi lại.) Dữ liệu CDR được lưu trong cơ sở dữ liệu Máy chủ Theo dõi được triển khai trong doanh nghiệp và được báo cáo trong một bộ báo cáo Máy chủ Theo dõi chuẩn. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Dữ liệu CDR có thể được dùng để xem lại lịch sử các đăng ký, liên lạc ngang hàng và cuộc họp đã diễn ra trong tổ chức.

Lựa chọn/Điều khiển: CDR được bật theo mặc định nhưng người quản trị doanh nghiệp phải cài đặt một Máy chủ Theo dõi, được kết nối với một cơ sở dữ liệu phụ trợ của Máy chủ Theo dõi, để thu thập dữ liệu CDR. Người quản trị doanh nghiệp có thể triển khai các báo cáo chuẩn của Máy chủ Theo dõi hoặc tạo ra báo cáo tùy chỉnh bằng cách truy vấn cơ sở dữ liệu của Máy chủ Theo dõi.

Ủy quyền Cuộc gọi

Tác dụng của Tính năng này: Ứng dụng Ủy quyền Cuộc gọi cho phép người dùng ủy quyền một hay nhiều cá nhân (đại diện) thay mặt cho mình để thực hiện hay nhận cuộc gọi và thiết lập hay tham dự các buổi họp trực tuyến.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Khi ủy quyền cho Đại diện, người dùng phải cung cấp thông tin liên hệ của người đại diện trong quá trình cấu hình. Những người dùng được thiết lập với tư cách là đại diện sẽ nhận được thông báo cho họ biết rằng ai đó trong tổ chức của họ đã ủy quyền cho họ với tư cách là đại diện. Khi (những) đại diện trả lời cuộc gọi thay mặt cho người đã ủy quyền cho họ với tư cách là đại diện, người đó sẽ nhận được thông báo qua email báo cho họ biết về sự kiện này. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Lync sử dụng thông tin liên hệ của đại diện để cho phép họ thực hiện hoặc nhận cuộc gọi và lên lịch hoặc tham gia cuộc họp thay mặt cho người mà họ đại diện.

Lựa chọn/Điều khiển: Ủy quyền Cuộc gọi bị tắt theo mặc định. Người quản trị doanh nghiệp có thể bật và tắt Ủy quyền Cuộc gọi đối với tổ chức của họ bằng cách đặt EnableDelegation (Bật Đại diện) là True.

Lưu ý: Người quản trị doanh nghiệp có thể cấu hình Đại diện Lịch Exchange đồng bộ với Lync Server 2010 hay phiên bản mới hơn. Khi được bật, Đại diện Lịch Exchange với các quyền thích hợp (bằng hoặc lớn hơn quyền Tác giả Không sửa) sẽ được thêm tự động làm đại diện trong Lync. Tuy nhiên, điều này không làm thay đổi thiết đặt Chuyển tiếp Cuộc gọi.

Nhận dạng đối tượng gọi

Tác dụng của Tính năng này: Nhận dạng đối tượng gọi kiểm soát số điện thoại hiển thị cho bên được gọi. Người quản trị doanh nghiệp có thể chọn ghi đè Nhận dạng đối tượng gọi bằng cách cung cấp một số thay thế sẽ được hiển thị là Nhận dạng đối tượng gọi cho tất cả cuộc gọi đi từ tổ chức của họ hoặc cho một bộ các số cụ thể. Ví dụ: người quản trị có thể cấu hình Nhận dạng Đối tượng gọi để số công ty chung được hiển thị thay cho số điện thoại cơ quan cá nhân của người dùng.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Số điện thoại của người dùng hoặc số điện thoại được cấu hình thay thế. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Khi thực hiện cuộc gọi, số điện thoại của người dùng hoặc một số thay thế (nếu được cấu hình) sẽ được hiển thị cho người nhận cuộc gọi.

Lựa chọn/Điều khiển: Có thể chọn hoặc bỏ chọn Bỏ Nhận dạng Đối tượng gọi bằng cách vào trang Định tuyến của Pa-nen Điều khiển Lync Server. Nếu Bỏ Nhận dạng Đối tượng gọi không được chọn, số điện thoại của người gọi sẽ được hiển thị. Nếu Bỏ Nhận dạng Đối tượng gọi được chọn, số thay thế phải được cung cấp và sẽ được hiển thị với bên được gọi

Hiển thị Tên Bên Gọi

Tác dụng của Tính năng này: Tên Hiển thị này chứa tên của người dùng cuối như được lưu trong kho cục bộ Lync Server (Dịch vụ Sổ Địa chỉ). Đối với cuộc gọi đi từ người dùng cuối trên Lync Server đến mạng điện thoại chuyển mạch công cộng (PSTN), tính năng này gửi đi thông tin Tên Hiển thị bất kỳ đến cổng PSTN đi ra/IP-PBX/bộ điều khiển đường viền phiên.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Đối với cuộc gọi đi từ mạng Lync Server, Tên Hiển thị được gửi đến Cổng PSTN đi ra/IP-PBX/Bộ điều khiển Đường viền Phiên nếu không có giới hạn quyền riêng tư nào trong Lync Server để cung cấp thông tin này. Sau đó, thông tin này có thể được hiển thị với bên được gọi.

Sử dụng Thông tin: Thông tin được dùng để bên được gọi nhìn thấy tên của bên gọi được hiển thị cùng với số điện thoại của bên gọi. Thông tin này không nên được xem là có tính xác định.

Lựa chọn/Điều khiển: Hiện tại, không có nút điều khiển nào trong Lync Server để đặt giới hạn quyền riêng tư cho việc cung cấp thông tin Tên Hiển thị. Tên Hiển thị luôn được truyền từ máy chủ. Các Cổng PSTN/IP-PBX/Bộ điều khiển Đường viền Phiên nhất định có thể có khả năng lọc hoặc thay thế thông tin Tên Hiển thị trên mỗi hướng cuộc gọi (đến, đi).

Ghi nhật ký Phía Máy khách

Tác dụng của Tính năng Này: Tính năng ghi nhật ký phía máy khách giúp thu thập thông tin mà nhóm hỗ trợ cấp hai có thể sử dụng để xác định nguyên nhân của vấn đề. Nhật ký Phía Máy khách được lưu cục bộ trên máy tính của người dùng.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Khi tính năng Ghi nhật ký Phía Máy khách được bật, thông tin sử dụng cụ thể sẽ được ghi nhật ký và lưu trên máy tính của người dùng. Thông tin này có thể bao gồm địa điểm và chủ đề của cuộc họp; thông báo về giao thức khởi tạo phiên (SIP); trả lời thư mời Lync; thông tin về người gửi và người nhận tin nhắn tức thời; tuyến đường tin nhắn đi qua; danh sách Liên hệ của người dùng và thông tin hiện diện; tên của bất kỳ ứng dụng nào được chia sẻ, phần đính kèm, tệp Microsoft PowerPoint, bảng trắng hoặc cuộc bỏ phiếu mà họ chia sẻ để bao gồm mọi câu hỏi bỏ phiếu được chia sẻ và chỉ mục cách họ bỏ phiếu đều được ghi vào nhật ký phía máy khách. Nội dung cuộc hội thoại trên Lync (tin nhắn tức thời, sàn PowerPoint, nội dung trong bảng trắng, ghi chú, chi tiết cuộc bỏ phiếu, v.v...) không được lưu trong nhật ký phía máy khách. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin đã thu thập trong nhật ký phía máy khách có thể được bộ phận hỗ trợ khách hàng của người dùng sử dụng hoặc có thể được gửi đến Microsoft để khắc phục sự cố của Lync.

Lựa chọn/Điều khiển: Ghi nhật ký Phía Máy khách bị tắt theo mặc định. Người quản trị doanh nghiệp có thể bật hoặc tắt tính năng này đối với doanh nghiệp của họ bằng cách đặt ucEnableUserLogging là 1.

Dịch vụ Khẩn cấp (911)

Tác dụng của Tính năng Này: Khi được người quản trị doanh nghiệp bật, Dịch vụ Khẩn cấp cho phép Lync truyền một địa điểm đến một nhà cung cấp dịch vụ định tuyến bên thứ ba được khách hàng chọn. Sau đó, nhà cung cấp dịch vụ định tuyến bên thứ ba sẽ truyền địa điểm đến những người trả lời khẩn cấp khi một số dịch vụ khẩn cấp được quay số (như 911 ở Hoa Kỳ). Khi được bật, thông tin về địa điểm được truyền cho nhân viên của dịch vụ khẩn cấp là địa điểm mà người quản trị doanh nghiệp gán cho từng người dùng (ví dụ: tòa nhà và số văn phòng) và nhập vào cơ sở dữ liệu địa điểm hoặc, nếu địa điểm đó không sẵn dùng, là địa điểm mà người dùng đã nhập thủ công trong trường địa điểm. Nếu một người dùng quay số dịch vụ khẩn cấp trong khi đang sử dụng Lync thông qua kết nối Internet không dây trong khi họ vẫn đang ở nơi làm việc, thông tin địa điểm được truyền tới những người trả lời khẩn cấp sẽ chỉ là địa điểm gần đúng dựa trên địa điểm được quy gán cho điểm cuối không dây mà máy tính của họ hiện đang liên lạc. Hơn nữa, thông tin về địa điểm của điểm cuối không dây đó là do người quản trị doanh nghiệp nhập và do đó, thông tin về địa điểm được truyền đến nhân viên dịch vụ khẩn cấp có thể không phải là địa điểm thực của người dùng cuối. Để hoạt động với đầy đủ chức năng, tính năng này đòi hỏi doanh nghiệp phải lưu giữ một dịch vụ định tuyến được cung cấp bởi các nhà cung cấp giải pháp được chứng nhận và dịch vụ chỉ sẵn dùng trong lãnh thổ Hoa Kỳ.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin về địa điểm do Lync thu nhận được xác định theo thông tin tự động về địa điểm do Máy chủ Thông tin về địa điểm nhập hoặc theo thông tin do người dùng nhập thủ công trong trường địa điểm. Thông tin này được lưu trong bộ nhớ trên máy tính của người dùng, vì vậy, khi một số dịch vụ khẩn cấp được nhập, thông tin về địa điểm này được truyền cùng với cuộc gọi có mục đích định tuyến đến nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp thích hợp và cung cấp địa điểm gần đúng của người dùng. Địa điểm của người dùng cũng có thể được gửi bằng cách sử dụng tin nhắn tức thời tới bộ phận an ninh tại địa phương. Đối với cuộc gọi khẩn cấp, bản ghi chi tiết cuộc gọi sẽ chứa thông tin địa điểm của họ. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Địa điểm được dùng để định tuyến cuộc gọi đến nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp thích hợp và để điều vận những người trả lời khẩn cấp. Thông tin này cũng có thể được gửi đến bộ phận an ninh của doanh nghiệp dưới dạng thông báo cùng với thông tin địa điểm và thông tin gọi lại của người gọi.

Lựa chọn/Điều khiển: Tính năng này bị tắt theo mặc định. Người quản trị doanh nghiệp có thể bật tính năng này.

Đã tắt:

Dịch vụ Khẩn cấp được tắt theo mặc định. Nếu được người quản trị doanh nghiệp bật, Chính sách địa điểm có thể được thay đổi hoặc xóa bỏ khỏi mạng con và/hoặc người dùng và dịch vụ định tuyến có thể bị ngắt kết nối khỏi nhà cung cấp dịch vụ.

Bật:

Cần phải xác định và chỉ định Chính sách Địa điểm cho phép kích hoạt Dịch vụ Khẩn cho một trong hai mạng con nơi các máy khách giao tiếp hợp nhất (UC) sẽ đăng ký từ hoặc đến người dùng hoặc cả hai. Phải có được dịch vụ định tuyến Dịch vụ Khẩn cấp từ nhà cung cấp dịch vụ và phải thiết lập kết nối định tuyến đến nhà cung cấp dịch vụ.

Lưu ý: Người quản trị doanh nghiệp có thể giới hạn khả năng gọi khẩn cấp đến địa điểm làm việc của người dùng, vì vậy người dùng nên kiểm tra với người quản trị của mình để biết thông tin về mức độ khả dụng của chức năng gọi khẩn cấp.

Cơ sở hạ tầng Địa điểm

Tác dụng của Tính năng này: Thông tin địa điểm và múi giờ của người dùng cuối được tính toán và chia sẻ với người khác qua chức năng hiện diện.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Dữ liệu địa điểm địa lý của người dùng cuối được thu thập theo một trong hai cơ chế: người dùng nhập dữ liệu thủ công hoặc dữ liệu được Máy chủ Thông tin Địa điểm (“LIS”) của doanh nghiệp cung cấp tự động. Ngoài ra, múi giờ của người dùng cuối được truy xuất từ hệ điều hành Windows trên máy tính của người dùng cuối. Dữ liệu địa điểm được thu nhập gồm có một chuỗi "mô tả" cũng như thông tin địa chỉ được định dạng. Mô tả là một chuỗi bất kỳ giúp thông báo cho người khác về địa điểm của người dùng cuối (như “Nhà riêng” hay “Cơ quan”), trong khi thông tin địa chỉ được định dạng là một địa chỉ dân sự (như “5678 Main St, Buffalo, NY, 98052”). Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Mô tả địa điểm và dữ liệu múi giờ được chia sẻ với người khác thông qua hiện diện Lync, dựa trên cách thức cấu hình quyền riêng tư Hiện diện của họ. Thông tin được hiển thị trong thẻ liên hệ của người dùng. Lưu ý rằng địa chỉ được định dạng hoặc địa chỉ dân sự không được chia sẻ trên thẻ liên hệ nhưng có thể được truyền đến nhân viên dịch vụ khẩn cấp nếu người dùng cuối thực hiện cuộc gọi khẩn cấp (ví dụ: 911). (Xem mô tả “Dịch vụ Khẩn cấp”.)

Lựa chọn/Điều khiển: Người quản trị doanh nghiệp có các nút điều khiển sau:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled: Nếu được đặt là True, mục nhập tên địa điểm trong trường địa điểm và hộp thoại địa điểm đầy đủ sẽ sẵn dùng bằng cách sử dụng mục Đặt địa điểm trong menu vùng địa điểm. Nếu được đặt là False, một mục nhập địa điểm giới hạn sẵn dùng cho tên địa điểm trong trường địa điểm. Tương tự, khi nút điều khiển được đặt là True, dữ liệu địa điểm sẽ được chia sẻ cho các cuộc gọi dịch vụ khẩn cấp. Nếu được đặt là False, dữ liệu địa điểm sẽ không được chia sẻ trên các cuộc gọi dịch vụ khẩn cấp. Người dùng cuối không thể ghi đè dữ liệu này. Xin lưu ý rằng mô tả địa điểm (dù được truy xuất từ LIS hoặc do người dùng cuối nhập) sẽ vẫn được chia sẻ qua hiện diện bất kể điều khiển được đặt là gì.

 • UseLocationForE911Only: Nếu được đặt là True, dữ liệu địa điểm trong LIS sẽ không được chia sẻ tự động qua hiện diện. Nếu được đặt là False, dữ liệu địa điểm trong LIS sẽ được chia sẻ tự động qua hiện diện.

 • PublishLocationDataDefault: Điều khiển này cấu hình hành vi mặc định cho tất cả người dùng đã không lựa chọn chính thức chia sẻ hoặc không chia sẻ mô tả địa điểm của họ bằng cách sử dụng hiện diện. Nếu được đặt là True, theo mặc định, địa điểm sẽ được chia sẻ. Nếu được đặt là False, theo mặc định, địa điểm sẽ không được chia sẻ.

 • LocationRequired: Thiết đặt này kiểm soát việc người dùng cuối có được nhắc nhập địa điểm của họ hay không. Có ba giá trị có thể xảy ra: Có, Từ chối và Không.

  • - Hiển thị "Đặt địa điểm của bạn" bằng màu đỏ nếu không có dữ liệu Địa điểm.

  • Từ chối - Hiển thị "Đặt địa điểm của bạn" bằng màu đỏ với một dấu "X" bên cạnh nếu không có dữ liệu địa điểm. Người dùng cuối có thể bấm “X” để xem tuyên bố từ chối. Lưu ý: Nếu người quản trị doanh nghiệp chọn giá trị này, họ sẽ cần cung cấp văn bản của tuyên bố từ chối.

  • Không - Hiển thị "Đặt địa điểm của bạn" bằng màu đen nếu không có dữ liệu địa điểm.

Máy chủ Lync Web App

Tác dụng của Tính năng này: Cấu phần web Microsoft Lync Web App cần được triển khai để dùng Lync Web App, đây là một chương trình gắn vào trình duyệt Microsoft Silverlight cung cấp trải nghiệm cuộc họp.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Địa chỉ đăng nhập, mật khẩu và thông tin cuộc họp của người dùng cuối sẽ được sử dụng để xác thực người dùng trước khi kết nối người dùng với cuộc họp. Thông tin chia sẻ chương trình và chia sẻ màn hình máy tính sẽ được chia sẻ với tất cả người dùng trong cuộc họp đó. Tất cả người dự cuộc họp sẽ có thể xem thông tin liên hệ và hiện diện của người dùng cuối.

Sử dụng Thông tin: Địa chỉ đăng nhập, mật khẩu và thông tin cuộc họp của người dùng sẽ được sử dụng để xác thực người dùng trước khi kết nối người dùng này với cuộc họp.

Lựa chọn/Điều khiển: Cấu phần web Lync Web App được bật theo mặc định.

Dạng Địa điểm Loại bỏ Máy chủ Trung gian khỏi Đường đi của Đa phương tiện

Tác dụng của Tính năng này: Loại bỏ Máy chủ Trung gian khỏi Đường đi của Đa phương tiện xác định địa điểm của các địa chỉ IP đầu cuối của đa phương tiện cục bộ mặc định của một người dùng Lync Server và Cổng PSTN/IP-PBX/Bộ điều khiển Đường viền Phiên được sử dụng trong cuộc gọi PSTN hoặc PBX liên kết với người dùng đó. Nếu hai yếu tố được định vị sao cho chúng được kết nối tốt, không giới hạn băng thông và loại bỏ máy chủ trung gian khỏi đường đi của đa phương tiện đã được bật, đa phương tiện sẽ đi trực tiếp giữa người dùng Lync Server và Cổng PSTN/IP-PBX/Bộ điều khiển Đường viền Phiên, bỏ qua Máy chủ Trung gian Lync Server. Tín hiệu cho cuộc gọi sẽ tiếp tục đi từ người dùng Lync Server đến Máy chủ Trung gian Lync Server và đến Cổng PSTN/IP-PBX/Bộ điều khiển Đường viền Phiên.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Địa điểm của địa chỉ IP đầu cuối của đa phương tiện mặc định cục bộ cho người dùng cuối và Cổng PSTN/IP-PBX/Bộ điều khiển Đường viền Phiên được xác định bằng cách khớp mỗi địa chỉ IP của đa phương tiện mặc định cục bộ với một ID bỏ qua máy chủ trung gian được lưu trong kho lưu trữ cấu hình Lync Server. ID bỏ qua máy chủ trung gian là một GUID và không được lọc bởi Proxy Truy nhập, nên nó được cung cấp cho người dùng bên ngoài và người dùng liên kết, cũng như sẵn dùng với người dùng bên trong. Tính năng này không gửi bất kỳ thông tin nào đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Nếu người dùng Lync Server và Cổng PSTN/IP-PBX/Bộ điều khiển Đường viền Phiên ở cùng bản địa hệ thống, ID bỏ qua máy chủ trung gian liên kết với mỗi IP đa phương tiện mặc định cục bộ của mỗi thành phần sẽ giống nhau. Bên nhận được ID bỏ qua máy chủ trung gian từ thiết bị ngang hàng sẽ thấy ID bỏ qua máy chủ trung gian của mình hoàn toàn khớp. Trong trường hợp đó, đa phương tiện cho cuộc gọi được phép đi trực tiếp giữa người dùng Lync Server và Cổng PSTN/IP-PBX/Bộ điều khiển Đường viền Phiên, bỏ qua Máy chủ Trung gian.

Lựa chọn/Điều khiển: Loại bỏ máy chủ trung gian khỏi đường đi của đa phương tiện được tắt theo mặc định cho cả toàn bộ và mỗi đường trục đến một Cổng PSTN/IP-PBX/Bộ điều khiển Đường viền Phiên nhất định. Người quản trị doanh nghiệp có thể bật loại bỏ máy chủ trung gian khỏi đường đi của đa phương tiện cho toàn bộ và cho một đường trục nhất định bằng cách sử dụng hai phương pháp dưới đây.

Sử dụng Pa-nen Điều khiển Lync Server

 • Bật bỏ qua máy chủ trung gian cho toàn bộ bằng cách bấm Cấu hình Mạng, bấm đúp vào cấu hình Toàn bộ trong danh sách rồi trên trang Sửa Thiết đặt Toàn bộ, bấm Bật loại bỏ máy chủ trung gian khỏi đường đi của đa phương tiện và chọn độ chi tiết.

 • Bật bỏ qua máy chủ trung gian cho một đường trục nhất định bằng cách bấm Định tuyến Thoại, bấm tab Cấu hình Đường trục, bấm đúp vào một đường trục hiện có rồi bấm Bật bỏ qua máy chủ trung gian khỏi đường đi của phương tiện.

Sử dụng Microsoft Lync Server 2013 Management Shell

 • Các lệnh ghép ngắn New-CsTrunkConfiguration hoặc Set-CsTrunkConfiguration có thể được sử dụng để bật bỏ qua máy chủ trung gian khỏi đường đi của đa phương tiện cho một đường trục.

 • Các lệnh ghép ngắn New-CsNetworkMediaBypassConfigurationSet-CsNetworkConfiguration có thể được sử dụng để bật bỏ qua máy chủ trung gian khỏi đường đi của phương tiện cho toàn bộ.

Phần đính kèm cho Cuộc họp

Tác dụng của Tính năng Này: Phần đính kèm cho Cuộc họp cho phép người tổ chức cuộc họp tải lên và chia sẻ tệp với người dự cuộc họp bằng cách hiển thị chúng trong cuộc họp hoặc để tải xuống sau.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Phần đính kèm cho cuộc họp được người tổ chức cuộc họp tải lên và được lưu trong Lync Server. Thời gian tồn tại của phần đính kèm trên máy chủ là do người quản trị doanh nghiệp cấu hình. Chúng sẵn có để người tổ chức và người dự cuộc họp tải xuống cho đến khi người tổ chức cuộc họp xóa chúng hoặc khi thời gian lưu giữ do người quản trị cấu hình kết thúc. Lúc đó, phần đính kèm cho cuộc họp sẽ bị xóa. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Phần đính kèm đã tải lên cho cuộc họp được chia sẻ cho người dự cuộc họp và họ có thể tải chúng xuống. Tính khả dụng của phần đính kèm có thể bị hạn chế theo vai trò của người dự cuộc họp (người tổ chức, diễn giả, mọi người). Nếu phần đính kèm bị hạn chế truy nhập đối với một vai trò cụ thể, thì phần này sẽ không hiển thị trong danh sách phần đính kèm của họ.

Lựa chọn/Điều khiển: Phần đính kèm cho cuộc họp được bật theo mặc định. Người quản trị doanh nghiệp có thể bật hoặc tắt tính năng này cho bất kỳ hoặc tất cả người dùng thông qua chính sách Cho phép Truyền Tệp.

Truyền Tệp Ngang hàng

Tác dụng của Tính năng Này: Truyền Tệp Ngang hàng cho phép người dùng Lync truyền tệp đến một người dùng khác trong các hội thoại nhắn tin tức thời ngang hàng (hai bên).

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Tệp được truyền trực tiếp giữa người sở hữu tệp và người còn lại trong hội thoại. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Người dùng chọn khởi chạy truyền tệp và chọn tệp cần truyền. Người nhận tệp phải đồng ý nhận tệp một cách rõ ràng. Các tệp được chia sẻ bằng Truyền Tệp Ngang hàng không được lưu trên Lync Server.

Lựa chọn/Điều khiển: Tính năng truyền tệp Ngang hàng được bật theo mặc định. Người quản trị doanh nghiệp có thể bật hoặc tắt tính năng này cho bất kỳ hoặc tất cả người dùng thông qua chính sách Cho phép Truyền tệp Ngang hàng.

Trò chuyện Nhóm Liên tục

Tác dụng của Tính năng Này: Trò chuyện liên tục cho phép người dùng cộng tác bằng cách đăng tin nhắn vào phòng trò chuyện liên tục. Dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ và thành viên của phòng trò chuyện có thể truy nhập vào dữ liệu này, gồm cả dữ liệu lịch sử. Trò chuyện Nhóm Liên tục cho phép người dùng tổ chức các hội thoại nhóm, tìm kiếm và tham gia hội thoại trò chuyện nhóm, tìm kiếm nội dung trong và giữa các phòng và tạo bộ lọc để theo dõi hội thoại về những chủ đề cụ thể.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Trò chuyện Nhóm Liên tục lưu nội dung của các hội thoại trò chuyện nhóm trên máy chủ do người quản trị doanh nghiệp cấu hình. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Trò chuyện Nhóm Liên tục là một kiểu trò chuyện liên tục khá giống với "phòng trò chuyện", nơi hội thoại thực sự không bao giờ chấm dứt với các thành viên tham gia và rời khỏi cuộc hội thoại. Để làm được điều này, việc trò chuyện phải diễn ra liên tục.

Lựa chọn/Điều khiển: Trò chuyện Nhóm Liên tục phải được người quản trị doanh nghiệp bật. Nếu bật tính năng này, người quản trị có thể kiểm soát thời gian lưu giữ, máy chủ lưu thông tin này, liệu lịch sử Trò chuyện Nhóm có được lưu trữ cho mục đích tuân thủ hoặc mục đích khác hay không và quản lý/thay đổi bất kỳ thuộc tính nào trong phòng. Người dùng có vai trò khác nhau sẽ có quyền truy nhập khác nhau vào dữ liệu được lưu trữ, như được tóm tắt trong danh sách dưới đây.

 • Người quản trị có thể xóa nội dung cũ hơn (ví dụ: nội dung đã đăng trước một ngày nhất định) khỏi bất kỳ phòng trò chuyện nào để tránh cho kích cỡ của cơ sở dữ liệu không bị tăng nhanh. Hoặc họ có thể xóa hay thay các tin nhắn bị coi là không phù hợp đối với một phòng trò chuyện cho trước. (hoặc bị coi là không đúng chỗ)

 • Người dùng cuối, kể cả người viết tin nhắn, không thể xóa nội dung khỏi bất kỳ phòng trò chuyện nào.

 • Ngưởi quản lý phòng trò chuyện có thể tắt, nhưng không thể xóa phòng. Chỉ người quản trị là có thể xóa phòng trò chuyện sau khi phòng được tạo.

Ảnh Cá nhân

Tác dụng của Tính năng Này: Ảnh Cá nhân cho phép người dùng hiển thị ảnh cá nhân của mình cho người khác trong tổ chức của họ trên Thẻ Liên hệ. Nếu người dùng chọn hiển thị ảnh cá nhân của mình trong thẻ liên hệ, những người dùng khác của Lync có thể nhìn thấy ảnh đó trong danh sách liên hệ Lync của họ bằng cách sử dụng tùy chọn “Hiện ảnh liên hệ". Nếu người dùng chọn hiển thị ảnh cá nhân của mình với những người dùng khác, họ có thể chọn hiển thị ảnh mặc định được tổ chức của mình sử dụng nếu kích hoạt khả năng này đối với doanh nghiệp hay họ có thể tải ảnh lên từ máy tính của mình.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Tùy chọn chia sẻ Ảnh Cá nhân và bất kỳ ảnh tùy chỉnh nào đã được tải lên. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin được lưu trên máy chủ Lync và được dùng để tùy chỉnh trải nghiệm của người dùng và chia sẻ với người khác.

Lựa chọn/Điều khiển: Người quản trị doanh nghiệp điều khiển:

•Người dùng có thể chia sẻ hoặc không chia sẻ ảnh ban đầu theo mặc định. Ảnh này có thể được ghi đè.

•Kích cỡ tối đa của ảnh mà người dùng có thể tải lên.

•Loại ảnh được phép.

Xác thực PIN

Tác dụng của Tính năng này: Xác thực PIN là một cơ chế được dùng để xác thực những người dùng tham dự cuộc họp Tham dự Tự động Hội thảo và để xác thực những người dùng đang triển khai Microsoft Lync Phone Edition lần đầu tiên. Người dùng nhập số điện thoại hoặc đuôi mở rộng và mã PIN mà Lync Server dùng để xác nhận chứng danh của người dùng. Mã PIN có thể do người dùng đặt hoặc do người quản trị doanh nghiệp cung cấp.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Trong khi xác thực, số điện thoại hoặc đuôi mở rộng và mã PIN của người dùng được thu thập. Lync Server đối chiếu thông tin này với cơ sở dữ liệu phụ trợ của mình. Mã PIN được lưu trong cơ sở dữ liệu nền dưới dạng băm một chiều vì mục đích bảo mật. Khi được đặt, không ai có thể nhìn thấy mã PIN. Người dùng hoặc người quản trị hoặc người dùng bộ phận trợ giúp có thể đặt hoặc đặt lại mã PIN.

Khi người quản trị hoặc người dùng bộ phận trợ giúp đặt hoặc đặt lại mã PIN, mã PIN mới được hiển thị và có thể gửi qua email đến người dùng. Mẫu email được cung cấp có thể tùy chỉnh được và bao gồm văn bản thông báo cho người dùng biết rằng có thể mã PIN đã được người quản trị hoặc người dùng bộ phận trợ giúp nhìn thấy và do đó, người dùng nên đặt lại mã PIN.

Sử dụng Thông tin: Lync Server dùng mã PIN để xác thực người dùng với cuộc họp hoặc để triển khai điện thoại chạy Lync Phone Edition.

Lựa chọn/Điều khiển: Tính năng này được bật theo mặc định. Người quản trị doanh nghiệp có thể tắt xác thực PIN từ trang Thiết đặt Bảo mật của Pa-nen Điều khiển Lync Server bằng cách chọn hộp kiểm Xác thực PIN.

Bỏ phiếu

Tác dụng của Tính năng Này: Bỏ phiếu cho phép người tổ chức cuộc họp nhanh chóng tập hợp thông tin hoặc tổng hợp lựa chọn của người dự cuộc họp và hội thoại. Thông tin này cũng có thể được lưu và phân tích sau cuộc họp.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Các phiếu bầu cá nhân đều ẩn danh. Tất cả các diễn giả đều nhìn thấy kết quả bỏ phiếu tổng hợp và kết quả này có thể hiển thị cho tất cả người dự. Bỏ phiếu được lưu trên Máy chủ Lync theo các chính sách hết hạn nội dung cuộc họp như được người quản trị doanh nghiệp quy định. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Tính năng bỏ phiếu tăng cường khả năng cộng tác bằng cách giúp các diễn giả nhanh chóng xác định được tùy chọn ưu tiên của người dự.

Lựa chọn/Điều khiển: Người quản trị doanh nghiệp có các chính sách sau

 • EnableDataCollaboration: Chính sách này cho phép người quản trị doanh nghiệp hạn chế tất cả các tính năng cộng tác trên dữ liệu – Cộng tác Microsoft PowerPoint, Chia sẻ Tệp, Bỏ phiếu, Cộng tác qua Bảng trắng và Phần đính kèm. Nếu chính sách này được đặt là False, các chính sách thuộc cấp độ tính năng dành cho các tính năng này là không phù hợp.

 • AllowPolling: Chính sách này cho phép người quản trị doanh nghiệp bật hoặc tắt tính năng Bỏ phiếu. Tính năng này được bật theo mặc định.

Cộng tác trên PowerPoint

Tác dụng của Tính năng Này: Cộng tác trên PowerPoint cho phép người dùng hiển thị, xem và ghi chú thích cho bản trình bày PowerPoint trong một cuộc họp hoặc cuộc hội thoại trực tuyến.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Hành động của người dùng cuối xác định tất cả các cách sử dụng tính năng này - tải lên, dẫn hướng hoặc ghi chú thích cho bản trình bày PowerPoint. Mọi tệp được trình bày trong hội thoại hoặc cuộc họp sẽ được truyền tới tất cả người dự cuộc họp và họ có thể truy xuất tệp trực tiếp từ một thư mục trên máy tính của họ. Chủ sở hữu tệp hoặc diễn giả có thể hạn chế người khác lưu tệp, nhưng việc đó không hạn chế họ truy xuất hoặc xem tệp. Các tệp PowerPoint được lưu trên Lync Server theo các chính sách hết hạn nội dung cuộc họp như được định nghĩa bởi người quản trị doanh nghiệp. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Cộng tác với PowerPoint giúp những người dự cuộc hội thoại trình bày một cách hiệu quả và nhận phản hồi.

Lựa chọn/Điều khiển: Người quản trị doanh nghiệp có các chính sách sau:

 • EnableDataCollaboration: Chính sách này cho phép người quản trị doanh nghiệp hạn chế hoặc cho phép tất cả các tính năng cộng tác trên dữ liệu – Cộng tác PowerPoint, Chia sẻ Tệp, Bỏ phiếu, Cộng tác qua Bảng trắng và Phần đính kèm. Nếu chính sách này được đặt là False, các chính sách thuộc cấp độ tính năng dành cho các tính năng này là không phù hợp.

 • Cho phép chú giải: Chính sách này cho phép người quản trị doanh nghiệp hạn chế các khả năng ghi chú thích trên nội dung PowerPoint đối với người dự cuộc họp.

Ngoài ra, các diễn giả có thể hạn chế ghi chú thích trên bản trình bày PowerPoint theo vai trò người dự (Không người nào, Chỉ diễn giả, Mọi người) thông qua hộp thoại Tùy chọn Cuộc họp. Thiết đặt này sẵn dùng trên mỗi cuộc họp.

Thông tin Hiện diện và Liên hệ

Tác dụng của Tính năng này: Hiện diện và Thông tin Liên hệ cho phép người dùng xem hiện diện và thông tin liên hệ về những người dùng khác (cả bên trong lẫn bên ngoài tổ chức), đồng thời chia sẻ thông tin được công bố riêng của họ chẳng hạn như hiện diện, trạng thái, chức danh, số điện thoại, địa điểm và ghi chú. Người quản trị doanh nghiệp cũng có thể cấu hình tích hợp với Microsoft Outlook và Microsoft Exchange Server để hiển thị các thông báo vắng mặt và các thông tin tình trạng khác của người dùng (ví dụ: khi một người dùng đã được lên lịch họp trong lịch Outlook của họ).

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Địa chỉ đăng nhập và mật khẩu của người dùng để đăng nhập và xác thực. Bất kỳ số điện thoại bổ sung nào mà họ có thể muốn cung cấp, những thông tin chẳng hạn như thông báo vắng mặt và các thông tin về trạng thái khác nếu người quản trị đã cấu hình tích hợp Microsoft Outlook và Microsoft Exchange Server và chúng được bật trong Outlook; bao gồm bất kỳ ghi chú hay tính sẵn sàng nào có thể được người dùng cung cấp theo cách thủ công trong Thẻ Liên hệ. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Địa chỉ và mật khẩu đăng nhập được dùng để đăng nhập vào Lync và kết nối với máy chủ Lync. Dựa trên cách thức người dùng cấu hình thiết đặt quyền riêng tư của họ, người dùng Lync khác và các chương trình sẽ có thể truy nhập vào hiện diện, liên hệ và thông tin trạng thái, nếu được công bố, để người dùng có thể liên lạc tốt hơn với nhau.

Lựa chọn/Điều khiển: Người dùng có thể chọn thông tin nào được công bố về họ hoặc người quản trị doanh nghiệp có thể thay mặt họ cấu hình thông tin được công bố. Người quản trị doanh nghiệp có thể tắt khả năng kiểm soát thông tin được phát hành của người dùng cuối bằng cách vào các trang Người dùngThiết đặt IM và Hiện diện của Pa-nen Điều khiển Lync Server.

Chế độ Bảo mật

Tác dụng của Tính năng này: Chế độ Bảo mật là một thiết đặt cho phép người dùng quyết định thông tin hiện diện (như Rảnh, Bận, Không Làm Phiền v.v.) mà họ muốn chia sẻ với các liên hệ trong danh sách Liên hệ của họ.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Bật Chế độ Quyền riêng tư sẽ đưa Lync vào chế độ mà trong đó người dùng có thể điều chỉnh các thiết đặt người dùng sao cho thông tin hiện diện của họ chỉ được chia sẻ với các liên hệ trong danh sách Liên hệ của họ. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thiết đặt này cho phép người dùng xác định cách thức chia sẻ dữ liệu hiện diện của họ.

Lựa chọn/Điều khiển:

 • Người quản trị doanh nghiệp, ở cấp độ nhóm, có thể chọn bật Chế độ Bảo mật (bằng cách sử dụng thiết đặt cùng dải Bật Chế độ Bảo mật). Theo mặc định, khi được bật, mọi người dùng cuối của Lync sẽ chuyển sang Chế độ Bảo mật ngay khi họ đăng nhập.

 • Khi Chế độ Bảo mật được bật trên máy chủ, thông qua thiết đặt quản trị, người dùng cuối có thể chọn cho phép tất cả mọi người nhìn thấy Hiện diện của họ (Chế độ Chuẩn) hoặc chỉ cho phép những liên hệ của họ nhìn thấy Hiện diện của họ (Chế độ Bảo mật).

 • Nếu chế độ Chuẩn được bật trên máy chủ, thông qua thiết đặt quản trị, người dùng cuối sẽ không thể chuyển sang Chế độ Bảo mật. Họ chỉ có thể hoạt động ở Chế độ Chuẩn. Tuy nhiên, họ có thể "bỏ chọn trước" Chế độ Bảo mật sao cho nếu sau này người quản trị chuyển sang Chế độ Bảo mật, họ sẽ không bị chuyển khi đăng nhập vào Lync.

Số máy Riêng

Tác dụng của Tính năng này: Số máy riêng là một tính năng cung cấp thêm số điện thoại chưa được công bố cho người dùng cuối. Người dùng cuối có thể chọn cung cấp số điện thoại bổ sung cho người khác.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: từ tính năng Số máy Riêng được thu thập tương tự như cách xử lý các cuộc gọi đến số máy công cộng thông thường, nghĩa là, các bản ghi chi tiết cuộc gọi sẽ được lưu giống như đối với bất kỳ cuộc gọi nào.

Có những lúc số máy riêng sẽ được vô tình gửi đến bên thứ ba, ví dụ như khi người gọi đến số máy riêng chuyển cuộc gọi cho một người khác.

Sử dụng Thông tin: Thông tin này được sử dụng để cung cấp lịch sử của các cuộc gọi. Vui lòng xem phần Thu thập và Báo cáo Dữ liệu Bản ghi Chi tiết Cuộc gọi để biết thêm thông tin.

Lựa chọn/Điều khiển: Không có quyền điều khiển nào của người dùng cuối hay người quản trị dành cho tính năng này.

Thu thập và Báo cáo Dữ liệu Chất lượng Trải nghiệm (QoE)

Tác dụng của Tính năng Này: Tính năng Thu thập và Báo cáo Dữ liệu Chất lượng Trải nghiệm (QoE) thu thập và báo cáo chất lượng phương tiện của các liên lạc và cuộc họp ngang hàng sử dụng Lync. Các số liệu thống kê này gồm có địa chỉ IP, mức độ hao phí, thiết bị được sử dụng, các tình trạng chất lượng kém đã xảy ra trong cuộc gọi, v.v....

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu người quản trị của doanh nghiệp bật QoE, dữ liệu chất lượng phương tiện của các liên lạc và cuộc họp ngang hàng Lync được ghi lại trong cơ sở dữ liệu QoE. Khả năng này không ghi lại nội dung của Lync. Dữ liệu QoE được lưu trong cơ sở dữ liệu điểm cuối Máy chủ Theo dõi được triển khai trong doanh nghiệp và được báo cáo trong một bộ báo cáo Máy chủ Theo dõi chuẩn. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Người quản trị doanh nghiệp có quyền truy nhập vào thông tin này và có thể dùng thông tin này để thu thập phản hồi về chất lượng của phương tiện đang chạy trong hệ thống. Thông tin này chứa địa chỉ IP của người dùng.

Lựa chọn/Điều khiển: QoE được bật theo mặc định nhưng người quản trị doanh nghiệp phải cài đặt một Máy chủ Theo dõi, được kết nối với một cơ sở dữ liệu nền của Máy chủ Theo dõi, để thu thập dữ liệu QoE. Người quản trị doanh nghiệp có thể triển khai các báo cáo chuẩn của Máy chủ Theo dõi hoặc tạo ra báo cáo tùy chỉnh bằng cách truy vấn cơ sở dữ liệu của Máy chủ Theo dõi.

Người quản trị Doanh nghiệp có thể tắt báo cáo QoE bằng cách dùng lệnh ghép ngắn Windows PowerShell sau đây cho Lync Server:

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Kiểm soát Truy nhập Dựa trên Vai trò

Tác dụng của Tính năng này: Tính năng Kiểm soát Truy nhập Dựa trên Vai trò (RBAC) cho phép ủy quyền các quyền quản trị cho những tình huống của người quản trị doanh nghiệp. Tương tác giữa người quản trị doanh nghiệp với các giao diện quản lý có thể giới hạn ở các thao tác được phép nhất định và ở những đối tượng nào có thể được thay đổi.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Các khả năng của người quản trị doanh nghiệp được đánh giá tại thời gian chạy dựa trên tư cách thành viên nhóm của người dùng, nhất là các nhóm bảo mật Thư mục Hoạt động. Các khả năng của một vai trò trong hệ thống được cấu hình và đặt trong máy chủ quản lý trung tâm.

Sử dụng Thông tin: Người quản trị doanh nghiệp có thể cấu hình các vai trò quản trị RBAC bổ sung cho một triển khai nhất định. Người quản trị doanh nghiệp có thể xem tất cả các vai trò mà một người quản trị khác là một thành viên.

Lựa chọn/Điều khiển: Đây là cơ chế bảo mật/ủy quyền cho các nhiệm vụ quản lý CNTT. Tính năng này không tác động đến cũng như không hiển thị với người dùng cuối.

Ghi

Tác dụng của Tính năng Này: Tính năng Ghi cho phép người dự cuộc họp ghi lại mọi thông tin âm thanh, video, nhắn tin tức thời (IM), chia sẻ ứng dụng, bản trình bày Microsoft PowerPoint, bảng trắng và bỏ phiếu xuất hiện trong cuộc họp để lưu trữ hoặc phát lại.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu những người tham dự cuộc họp chọn ghi một phiên, tính năng ghi sẽ được lưu cục bộ trên máy tính của họ. Nếu những người tham dự chia sẻ nội dung trong cuộc họp đang được ghi, nội dung đó sẽ được bao gồm trong bản ghi cuộc họp. Khi một người tham dự bắt đầu ghi, một thông báo cho biết quá trình ghi đã bắt đầu sẽ được phát tới tất cả những người tham dự với máy khách và thiết bị tương thích. Những người tham dự trong phiên đã ghi là người đang sử dụng máy khách hay thiết bị không tương thích sẽ được ghi nhưng không nhận được thông báo ghi. Dưới đây là danh sách máy khách và thiết bị không tương thích. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Máy khách không tương thích bao gồm:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (Bản phát hành 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (Bản phát hành 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Thiết bị không tương thích bao gồm:

 • Phiên bản Điện thoại của Microsoft Lync 2010

 • Phiên bản Điện thoại của Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Phiên bản Điện thoại của Microsoft Office Communicator 2007

Lưu ý: Bất kể thiết bị được sử dụng, người tham dự sử dụng video ở chế độ toàn màn hình trong suốt cuộc họp hay hội thoại sẽ không được phát tín hiệu rằng quá trình ghi đã bắt đầu cho đến khi người đó quay trở về cửa sổ hội thoại.

Sử dụng Thông tin: Bản ghi được lưu cục bộ trên máy của người dùng và có thể được người sở hữu dùng hoặc chia sẻ giống như bất kỳ loại tệp nào khác. Nếu xảy ra lỗi trong giai đoạn xuất bản của bản ghi, dữ liệu được chụp ở trạng thái tạm dừng ghi có thể vô tình được đưa vào bản ghi. Nếu bất kỳ phần nào của giai đoạn xuất bản gặp lỗi (Xem phần Trình quản lý Ghi để biết về trạng thái "Cảnh báo.."), thì bạn không nên phân phối các bản ghi cho những người khác ngay cả khi chúng có thể được phát lại ở một số dạng thức.

Lựa chọn/Điều khiển: Người quản trị doanh nghiệp có các nút điều khiển sau:

 • AllowConferenceRecording: Thiết đặt chính sách mặc định là False.

  • Đối với người dùng nâng cấp từ cuộc gọi ngang hàng thành cuộc họp, nếu chính sách của họ được đặt là True, tất cả diễn giả sẽ có thể ghi.

  • Đối với người dùng bắt đầu một cuộc họp vì mục đích đặc biệt, nếu chính sách của họ được đặt là True, tất cả diễn giả sẽ có thể ghi.

  • Đối với người dùng đã lên lịch cuộc họp, nếu chính sách của họ được đặt là True tại thời điểm người đầu tiên tham gia cuộc họp, tất cả diễn giả sẽ có thể ghi.

  • Đối với ba tình huống này, nếu người dùng đã nâng cấp, khởi tạo hoặc lên lịch một chính sách của cuộc họp được đặt là False, bản ghi không sẵn dùng với bất kỳ diễn giả hay người dự nào.

  • Nếu chính sách được thay đổi trong khi cuộc họp đang diễn ra, chính sách có thể không có hiệu lực cho đến khi tất cả người dự đã thoát và tham gia lại cuộc họp.

 • EnableP2PRecording: Mặc định là False và được đặt tại thời điểm người dùng đăng nhập vào Lync.

  • Nếu được đặt là True, người dùng nào khởi tạo cuộc hội thoại với một người khác cũng có chính sách này được đặt là True thì sẽ có thể ghi.

  • Người dùng chỉ có thể ghi nếu cả hai bên ở liên lạc ngang hàng đều được phép ghi.

 • AllowExternalToRecord: Mặc định là False. Người dùng bên ngoài bao gồm cả người dùng được liên kết và người dùng ẩn danh.

  • Cuộc họp: Chính sách AllowExternalToRecord được áp dụng tại thời điểm người đầu tiên tham gia cuộc họp và chỉ khi AllowConferenceRecording được đặt là True.

   • Nếu được đặt là True, trong cuộc họp cho phép ghi thì các diễn giả ngoài doanh nghiệp cũng sẽ được phép ghi. Nếu chính sách được thay đổi trong khi cuộc họp đang diễn ra, chính sách mới sẽ không có hiệu lực cho đến khi tất cả người dự đã thoát và tham gia lại cuộc họp.

   • Nếu được đặt là False, trong cuộc họp cho phép ghi thì các diễn giả ngoài doanh nghiệp sẽ không được phép ghi. Nếu chính sách được thay đổi trong khi cuộc họp đang diễn ra, chính sách mới có thể không có hiệu lực cho đến khi tất cả người dự đã thoát và tham gia lại cuộc họp.

  • Ngang hàng (P2P): Chính sách AllowExternalToRecord được áp dụng cho các cuộc hội thoại ngang hàng chỉ khi chính sách EnableP2PRecording được đặt là True.

   • Nếu được đặt là True, người dùng ngoài doanh nghiệp sẽ được phép ghi.

   • Nếu được đặt là False, người dùng ngoài doanh nghiệp sẽ không được phép ghi, trong khi người dùng nào ngăn cản ghi ngoài doanh nghiệp sẽ có thể ghi.

Dịch vụ Nhóm Phản hồi - Ẩn danh hóa qua Đại diện

Tác dụng của Tính năng này: Dịch vụ Nhóm Phản hồi (RGS) cho phép người quản trị doanh nghiệp tạo và cấu hình một hoặc nhiều nhóm phản hồi nhỏ cho mục đích định tuyến và xếp hàng chờ các cuộc gọi đến tới một hoặc nhiều đại diện được chỉ định hoặc người dùng cuối. Tính năng này cho phép đại diện RGS xử lý cuộc gọi mà không tự động tiết lộ danh tính của mình với bên từ xa.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Danh tính của đại diện không hiển thị theo cách có thể nhìn thấy nếu bên từ xa đang sử dụng máy khách Liên lạc Microsoft hoặc điện thoại PSTN, nhưng danh tính được truyền trong các gói Giao thức Mô tả Phiên (SDP) khi phương thức IM được thêm vào cuộc gọi thoại ẩn danh. Do đó, danh tính có thể được truy xuất từ dấu vết máy khách. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Máy khách Liên lạc không phải của Microsoft có thể hiển thị thông tin về đại diện trong giao diện người dùng và do đó tiết lộ danh tính của đại diện. Tính năng này có thể cho phép bên từ xa gọi trực tiếp một đại diện mà không cần sử dụng RGS.

Lựa chọn/Điều khiển: Không có quyền điều khiển nào của người dùng cuối hay người quản trị dành cho tính năng này.

Ghi nhật ký Phía Máy chủ

Tác dụng của Tính năng này: Tính năng Ghi nhật ký Phía Máy chủ cho phép người quản trị doanh nghiệp thu thập các loại lưu lượng khác nhau đến và đi từ bất kỳ miền nào hoặc Mã định danh Tài nguyên Đồng bộ (URI).

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu người quản trị doanh nghiệp bật tính năng ghi nhật ký cho Lync, thì lưu lượng đến và đi từ miền đã xác định hoặc URI được đưa vào các tệp nhật ký. Tùy thuộc vào cấu hình, thông tin được thu thập này có thể được sử dụng cho mục đích gỡ lỗi. Thông tin về người dùng cuối, như thông tin sau đây, được người quản trị ghi vào tệp đã xác định: chủ đề cuộc họp, địa điểm, tin nhắn SIP, các trả lời thư mời Lync, thông tin về người gửi và người nhận của mỗi tin nhắn Lync, tuyến đường tin nhắn đi qua, Danh sách liên hệ, thông tin hiện diện, nội dung cuộc hội thoại IM, cũng như tên của bất kỳ chương trình nào được chia sẻ, Tài liệu đính kèm, tệp Microsoft PowerPoint, bảng trắng, cuộc bỏ phiếu và câu hỏi bỏ phiếu, chỉ mục của các tùy chọn bỏ phiếu họ đã chọn. Không thông tin nào được tự động gửi đến Microsoft, nhưng người quản trị có thể chọn gửi thông tin thủ công.

Sử dụng Thông tin: Nhật ký phía máy chủ có thể được dùng để khắc phục sự cố các vấn đề Lync, nghĩa là, xác định xem vấn đề nào đang gặp phải trên máy chủ hay miền nào.

Lựa chọn/Điều khiển: Theo mặc định, tính năng Ghi nhật ký Phía Máy chủ tắt và phải được người quản trị doanh nghiệp bật. Người quản trị có thể dùng các lệnh ghép ngắn ở giao diện dòng lệnh Windows PowerShell sau đây để bật hoặc tắt tính năng này trên mỗi trang, dịch vụ hoặc máy chủ: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration và Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Để ghi nhật ký nội dung của cuộc hội thoại IM, một số thiết đặt nhất định phải được đặt với sự trợ giúp từ Microsoft Support.

Báo cáo Lỗi Đăng nhập

Tác dụng của Tính năng này: Tính năng Báo cáo Lỗi Đăng nhập tự động tạo thông báo lỗi khi người dùng thất bại trong việc cố gắng đăng nhập Lync. Sau đó, người dùng sẽ nhận được các tùy chọn để gửi báo cáo lỗi tới Microsoft.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin được thu thập trong báo cáo lỗi chứa các thông tin như chất lượng kết nối Internet của người dùng và mã lỗi hay dữ liệu ngoại lệ được tạo ra từ việc đăng nhập thất bại. Báo cáo có thể chứa các thông tin nhận dạng cá nhân như địa chỉ IP người dùng và Giao thức Khởi tạo Phiên Bộ nhận diện Tài nguyên Đồng nhất (SIP URI). Thông tin này có thể được gửi tới Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Dữ liệu chứa Báo cáo Lỗi Đăng nhập được Microsoft sử dụng để giúp khắc phục và giải quyết sự cố trong vấn đề đăng nhập. Dữ liệu này cũng có thể được sử dụng bởi Microsoft để xác định các vấn đề đăng nhập và xu hướng chung nhằm giúp nâng cao trải nghiệm đăng nhập Lync.

Lựa chọn/Kiểm soát: Tính năng này thường tắt theo mặc định và được quản lý bởi người quản trị doanh nghiệp. Người quản trị có thể chọn luôn gửi hoặc không bao giờ gửi báo cáo lỗi đăng nhập tới Microsoft hoặc cho phép người dùng quyết định.

Tìm kiếm Kỹ năng

Tác dụng của Tính năng này: Tính năng Tìm kiếm Kỹ năng cho phép người dùng tìm kiếm người trong doanh nghiệp của mình bằng cách sử dụng thuộc tính bất kỳ được liệt kê trong dịch vụ Microsoft SharePoint (ví dụ, tên, email, kỹ năng, lĩnh vực chuyên môn v.v.) Tính năng này chỉ sẵn dùng nếu người quản trị doanh nghiệp đã triển khai SharePoint và bật tích hợp Lync và SharePoint.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Truy vấn tìm kiếm được nhập vào Lync sẽ được gửi đến Máy chủ SharePoint của doanh nghiệp. Phản hồi từ SharePoint được Lync xử lý, kết quả tìm kiếm và thông tin liên quan được hiển thị. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin do người dùng nhập được gửi đến SharePoint để nhận kết quả tìm kiếm, kết quả này được hiển thị trong Lync.

Lựa chọn/Điều khiển: Tính năng này có thể được người quản trị doanh nghiệp bật hoặc tắt bằng 4 thiết đặt cùng dải.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Xén Thông minh

Tác dụng của Tính năng Này: Khi người dùng chia sẻ video trong hội thảo video, Xén Thông minh sẽ xác định vị trí đầu của người dùng trong trường xem của webcam của họ bằng chức năng dò tìm khuôn mặt. Khi đã xác định được vị trí đầu của người dùng, máy khách Lync 2013 sẽ diễn giải thông tin đó thành các tọa độ và thêm chúng vào luồng truyền phát bit video đang gửi. Máy khách Lync 2013 nhận sẽ dùng thông tin đó để xén luồng truyền phát bit video đến từ tỷ lệ khung ảnh (hướng ngang) gốc theo các tọa độ hình chữ nhật để đặt đầu người dùng vào giữa video bị xén. Xén Thông minh là chức năng thời gian thực, có nhiệm vụ theo dõi liên tục chuyển động của người dùng, điều chỉnh thông tin tọa độ có trong luồng truyền phát bit video để máy khách Lync 2013 nhận có thể điều chỉnh mức xén video sao cho đầu của người dùng được đặt ở giữa dạng xem video.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Tọa độ của đầu người dùng trong trường xem của camera của họ được thêm vào luồng truyền phát bit video. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Tọa độ sẽ được dùng để xén chính xác phần video đến.

Lựa chọn/Điều khiển: Bạn không thể tắt tính năng này.

Lưu ý: Người dùng máy khách Lync kế thừa và Lync cho thiết bị di động sẽ nhìn thấy video được gửi với tỷ lệ khung ảnh đầy đủ.

Lưu trữ Liên hệ Hợp nhất

Tác dụng của Tính năng Này: Lưu trữ Liên hệ Hợp nhất gồm có ba tính năng chính:

 • Phối tìm kiếm – Tính năng này phối danh sách Địa chỉ Toàn cầu (GAL) với danh bạ Outlook cá nhân của người dùng để khi người dùng tìm kiếm liên hệ, sẽ chỉ có một mục nhập trong kết quả tìm kiếm.

 • Phối liên hệ – Tính năng này tổng hợp thông tin liên hệ giữa các mục nhập của Outlook và GAL dựa trên các email và/hoặc mã định danh đăng nhập khớp nhau. Khi một kết quả khớp được xác định, Lync sẽ tổng hợp dữ liệu từ ba nguồn dữ liệu (Outlook, GAL và hiện diện). Dữ liệu tổng hợp này được hiển thị trên nhiều cấu phần giao diện người dùng, bao gồm kết quả tìm kiếm, danh sách Liên hệ của bạn và thẻ liên hệ.

 • Tạo liên hệ Outlook cho liên hệ Lync (đồng bộ hóa liên hệ) – Lync sẽ tạo liên hệ Outlook cho tất cả các liên hệ của người dùng trong thư mục liên hệ mặc định, nếu người dùng có hộp thư trên Microsoft Exchange Server 2010 hoặc mới hơn. Nhờ có liên hệ Outlook cho mọi liên hệ Lync, người dùng có thể truy nhập thông tin liên hệ Lync từ Outlook, Outlook Web Access và các thiết bị di động có đồng bộ hóa liên hệ với Exchange.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Lync tổng hợp thông tin liên hệ từ hiện diện, Thư mục Hoạt động và Outlook. Thông tin này được Lync sử dụng nội bộ. Khi tạo các liên hệ Outlook, Lync sẽ ghi thông tin liên hệ trong hiện diện, Thư mục Hoạt động và Outlook vào Exchange. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin liên hệ từ Hiện diện, Thư mục Hoạt động và Outlook được hiển thị trong giao diện người dùng Lync (Danh sách liên hệ, thẻ liên hệ, kết quả tìm kiếm, v.v.). Thông tin này cũng có thể được ghi vào Exchange bằng chức năng đồng bộ hóa liên hệ (mục thứ ba trong danh sách trước).

Lựa chọn/Điều khiển: Tính năng này được người quản trị doanh nghiệp bật hoặc tắt qua thiết đặt cùng dải EnableExchangeContactSync.

Cải thiện Chất lượng Thoại

Tác dụng của Tính năng Này: Lync cung cấp thông báo cho người dùng để giúp cải thiện chất lượng cuộc gọi của họ nếu chương trình phát hiện thấy có vấn đề về thiết bị, mạng hoặc máy tính trong cuộc gọi.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin về thiết đặt thiết bị âm thanh, mạng và các kết nối phương tiện khác của người dùng cuối được Lync thu thập để xác định chất lượng âm thanh. Nếu Lync xác định thấy có yếu tố nào đó đang tác động xấu đến chất lượng âm thanh trong khi liên lạc thoại, thì người dùng cuối sẽ được thông báo rằng có vấn đề về chất lượng thoại. Người dự cuộc gọi khác chỉ được hiển thị thông báo rằng người dùng cuối đang dùng một thiết bị tạo ra chất lượng âm thanh kém. Họ không biết người dùng cuối đang sử dụng thiết bị gì. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin được gửi đến những người khác trong cuộc gọi được sử dụng để cải tiến chất lượng của cuộc gọi.

Lựa chọn/Điều khiển: Người quản trị doanh nghiệp có thể tắt thông báo chất lượng thoại về thiết bị bằng cách làm theo lệnh PowerShell được mô tả bên dưới.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Cộng tác qua Bảng trắng

Tác dụng của Tính năng Này: Cộng tác qua Bảng trắng cho phép người dùng tạo và chia sẻ bảng trắng ảo để người dự phiên có thể tạo ghi chú, bản vẽ và nhập hình ảnh nhằm làm việc cùng nhau trong cuộc họp và cuộc hội thoại.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Tất cả người dự sẽ nhìn thấy chú thích được tạo trên bảng trắng. Khi lưu bảng trắng, bảng trắng cùng tất cả chú thích sẽ được lưu trên Lync Server. Dữ liệu này sẽ được lưu giữ trên máy chủ tuân theo chính sách hết hạn nội dung cuộc họp do người quản trị đặt. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Tính năng Bảng trắng tăng cường khả năng cộng tác bằng cách cho phép người dự cuộc họp thảo luận các ý tưởng, động não, ghi chú, v.v....

Lựa chọn/Điều khiển: Người quản trị doanh nghiệp có các chính sách sau:

 • Chính sách quản trị EnableDataCollaboration – Chính sách này cho phép người quản trị doanh nghiệp hạn chế tất cả các tính năng cộng tác trên dữ liệu – Cộng tác Microsoft PowerPoint, Chia sẻ Tệp, Bỏ phiếu, Cộng tác qua Bảng trắng và Tài liệu đính kèm. Nếu chính sách này được đặt là False, các chính sách thuộc cấp độ tính năng dành cho các tính năng này là không phù hợp.

 • Chính sách người quản trị AllowAnnotations – Chính sách này cho phép người quản trị doanh nghiệp hạn chế các khả năng ghi chú thích đối với tất cả những người dự cuộc họp. Nếu thiết đặt này tắt, người dùng cuối sẽ không nhìn thấy điểm nhập để tạo bảng trắng trong giao diện người dùng Lync.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×