Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm PHONETIC  trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trích xuất các ký tự ngữ âm (furigana) từ một chuỗi văn bản.

Cú pháp

PHONETIC(reference)

Cú pháp hàm PHONETIC có các đối số dưới đây:

  • Tham chiếu    Bắt buộc. Chuỗi văn bản hoặc tham chiếu tới một ô đơn lẻ hoặc một phạm vi ô có chứa chuỗi văn bản furigana.

Chú thích

  • Nếu reference là một phạm vi ô, thì hàm trả về chuỗi ký tự furigana trong ô ở góc trên bên trái của phạm vi.

  • Nếu reference là một phạm vi các ô không liền kề, thì hàm trả về giá trị lỗi #NA.

Ví dụ

Nếu ô C4 chứa " Tokyo Tokyo Tokyo" và ô B7 chứa " osaka osaka osaka", thì điều sau đây đúng:

=PHONETIC(C4) bằng " Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo#x80 "

=PHONETIC(B7) bằng " osaka osaka osaka osaka osaka"

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×