×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Print headings or titles on every page

If you want to print a sheet that will have many printed pages, you can set options to print the sheet's headings or titles on every page.

Excel automatically provides headings for columns (A, B, C) and rows (1, 2, 3). You type titles in your sheet that describe the content in rows and columns. In the following illustration, for example, Projected is a row title and 2nd QTR is a column title.

Sheet with headings and labels

Callout 1 Row headings

Callout 2 Column headings

Callout 3  Column titles

Callout 4  Row titles

Print row and column headings

 1. Click the sheet.

 2. On the Page Layout tab, in the Sheet Options group, select the Print check box under Headings.

  On the Page Layout tab, under Headings, select Print

 3. On the File menu, click Print.

  You can see how your sheet will print in the preview pane.

Print row or column titles on every page

 1. Click the sheet.

 2. On the Page Layout tab, in the Page Setup group, click Page Setup.

  On the Page Layout tab, select Page Setup

 3. Under Print Titles, click in Rows to repeat at top or Columns to repeat at left and select the column or row that contains the titles you want to repeat.

 4. Click OK.

 5. On the File menu, click Print.

  You can see how your sheet will print in the preview pane.

Print row and column headings

 1. Click the sheet.

 2. On the Layout tab, under Print, select the Headings check box.

  Layout tab, Print group

 3. On the File menu, click Print.

  You can see how your sheet will print before you print it by clicking Preview.

Print row titles on every page

 1. Click the sheet.

 2. On the Layout tab, under Print, click Repeat Titles.

  Layout tab, Print group

 3. Click in the Columns to repeat at left box, and then on the sheet, select the column that contains the row titles.

  Tip: To minimize and expand the Page Setup dialog box so that you can see more of your sheet, click Minimize page setup options or Expand page setup options next to the box that you clicked in.

 4. Click OK.

 5. On the File menu, click Print.

  You can see how your sheet will print before you print it by clicking Preview.

Print column titles on every page

 1. Click the sheet.

 2. On the Layout tab, under Print, click Repeat Titles.

  Layout tab, Print group

 3. Under Print titles, click in the Rows to repeat at top box, and then on the sheet, select the row that contains the column titles.

  Tip: To minimize and expand the Page Setup dialog box so that you can see more of your sheet, click Minimize page setup options or Expand page setup options next to the box that you clicked in.

 4. Click OK.

 5. On the File menu, click Print.

  You can see how your sheet will print before you print it by clicking Preview.

See also

Print part of a sheet

Print with landscape orientation

Scale the sheet size for printing

Preview pages before you print

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×