Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook.

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook.

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Đối với những người không sử dụng bộ đọc màn hình, hãy xem mục thay đổi kích cỡ hoặc định dạng văn bản hoặc tạo văn bản và các ứng dụng lớn hơn (trong Windows) hoặc định dạng thư email trong Outlook for Mac.

Sử dụng Outlook bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để thêm hoặc chỉnh sửa văn bản trong thư email của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn có thể thay đổi phông chữ, áp dụng các tùy chọn định dạng khác nhau và sử dụng đầu đề để cải thiện tính dễ đọc cho thư của bạn.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thêm hoặc chỉnh sửa văn bản

 1. Để bắt đầu soạn thảo email, nhấn Ctrl+N trong hộp thư đến của bạn. Bạn sẽ nghe thấy: "Untitled, message, <message format>, window, To, editing" (Chỉnh sửa thư Chưa có tiêu đề, cửa sổ <định dạng thư>, Đến).

  Lưu ý: Để tìm hiểu thêm về soạn email trong Outlook, hãy tham khảo mục tạo và gửi email.

 2. Khi soạn thư email, nếu cần, hãy nhấn phím Tab nhiều lần để truy nhập nội dung thư. Khi tiêu điểm di chuyển đến nội dung thư, Trình tường thuật sẽ thông báo: "<Message title> message, editing" (< Tiêu đề thư > thư, đang chỉnh sửa). Trong JAWS, bạn nghe thấy: "Message, Edit" (chỉnh sửa).

 3. Nếu bạn đang soạn thư mới, hãy bắt đầu nhập.

  Nếu có văn bản bạn muốn sửa đổi hoặc tiếp tục soạn thảo, hãy dùng các phím mũi tên để dẫn hướng văn bản thư và Shift+phím mũi tên để chọn văn bản. Nhập để thêm hoặc thay thế văn bản.

Thay đổi phông

 1. Khi soạn thư email, chọn đoạn văn bản bạn muốn thay đổi hoặc đặt tiêu điểm vào nội dung thư nếu chưa có văn bản. Để chọn văn bản, sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng văn bản trong thư và sử dụng các phím Shift + mũi tên để chọn.

 2. Nhấn Alt+H, rồi F, F. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến trường phông chữ. Bạn sẽ nghe thấy: "Font" (Phông chữ). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy phông chữ hiện được chọn.

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống để di chuyển qua tùy chọn phông chữ. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo các phông chữ khi bạn di chuyển. Khi ở phông chữ bạn muốn sử dụng, nhấn Enter. Phông chữ được chọn sẽ được áp dụng.

Thay đổi phông chữ mặc định cho thư email

Khi bạn thay đổi phông chữ mặc định, phông chữ được chọn sẽ được áp dụng mỗi lần bạn sử dụng Outlook. Bạn có thể thay đổi phông chữ mặc định cho những thư mới mà bạn soạn, cũng như các thư trả lời và chuyển tiếp một cách độc lập.

 1. Trong Outlook, nhấn Alt+F, T để mở cửa sổ Tùy chọn Outlook trên tab Tệp. Bạn sẽ nghe thấy: "Outlook options" (Tùy chọn Outlook).

 2. Nhấn M để đi đến các tùy chọn cho Thư. Bạn sẽ nghe thấy: "Mail" (Thư).

 3. Nhấn Alt+F để đi đến nút Mẫu nền thư và Phông chữ, rồi nhấn Enter. Hộp thoại Chữ ký và Mẫu nền thư mở ra với tab Mẫu nền thư Cá nhân được chọn, và bạn sẽ nghe thấy: "Signatures and Stationery" (Chữ ký và Mẫu nền thư).

 4. Để di chuyển đến tùy chọn bạn muốn thay đổi, chọn một trong các mục sau:

  • Để thay đổi phông chữ mặc định cho thư email mới mà bạn soạn, nhấn Alt+F.

  • Để thay đổi phông chữ mặc định cho thư trả lời và chuyển tiếp, nhấn Alt+O.

  • Để thay đổi phông chữ mặc định cho soạn thảo và đọc văn bản thuần, nhấn Alt+N.

 5. Hộp thoại Phông chữ mở ra với tiêu điểm nằm trong trường Phông chữ. Để di chuyển qua tùy chọn phông chữ, nhấn phím Mũi tên xuống. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo phông chữ khi bạn di chuyển. Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter. Hộp thoại Phông chữ đóng và bạn trở về hộp thoại Chữ ký và Mẫu nền thư.

 6. Để chấp nhận thay đổi và áp dụng phông chữ mới, nhấn phím Tab liên tục cho đến khi bạn nghe thấy "OK, button" (Nút OK), rồi nhấn Enter.

 7. Để đóng cửa sổ Tùy chọn Outlook và trở về dạng xem chính của Outlook, nhấn Esc.

Thay đổi cỡ phông

 1. Khi soạn thư email, chọn văn bản cần đổi kích cỡ hoặc đặt tiêu điểm vào nội dung thư nếu chưa có văn bản.

 2. Nhấn Alt+H, F, S. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến trường cỡ phông. Bạn sẽ nghe thấy "Font size" (Cỡ phông) cùng cỡ phông hiện được chọn.

 3. Nhập cỡ phông mới bạn muốn sử dụng, rồi nhấn Enter. Kích cỡ mới được áp dụng.

Thay đổi cỡ phông mặc định cho thư email

Khi bạn thay đổi cỡ phông mặc định, cỡ phông được chọn sẽ được áp dụng mỗi lần bạn sử dụng Outlook. Bạn có thể thay đổi cỡ phông mặc định cho những thư mới mà bạn soạn, cũng như các thư trả lời và chuyển tiếp một cách độc lập.

 1. Trong Outlook, nhấn Alt+F, T để mở cửa sổ Tùy chọn Outlook trên tab Tệp. Bạn sẽ nghe thấy: "Outlook options" (Tùy chọn Outlook).

 2. Nhấn M để đi đến các tùy chọn cho Thư. Bạn sẽ nghe thấy: "Mail" (Thư).

 3. Nhấn Alt+F để đi đến nút Mẫu nền thư và Phông chữ, rồi nhấn Enter. Hộp thoại Chữ ký và Mẫu nền thư mở ra với tab Mẫu nền thư Cá nhân được chọn, và bạn sẽ nghe thấy: "Signatures and Stationery" (Chữ ký và Mẫu nền thư).

 4. Để di chuyển đến tùy chọn bạn muốn thay đổi, chọn một trong các mục sau:

  • Để thay đổi cỡ phông mặc định cho thư email mới mà bạn soạn, nhấn Alt+F.

  • Để thay đổi cỡ phông mặc định cho thư trả lời và chuyển tiếp, nhấn Alt+O.

  • Để thay đổi cỡ phông mặc định cho soạn thảo và đọc văn bản thuần, nhấn Alt+N.

 5. Hộp thoại Phông chữ mở ra với tiêu điểm nằm trong trường Phông chữ. Để di chuyển đến trường Kích cỡ, nhấn Alt+S. Bạn sẽ nghe thấy "Size" (Kích cỡ) và cỡ phông hiện tại. Để thay đổi cỡ phông, hãy nhập kích cỡ bạn muốn sử dụng, chẳng hạn như 16, rồi nhấn Enter. Hộp thoại Phông chữ đóng và bạn trở về hộp thoại Chữ ký và Mẫu nền thư.

 6. Để chấp nhận thay đổi và áp dụng cỡ phông mới, nhấn phím Tab liên tục cho đến khi bạn nghe thấy "OK, button" (Nút OK), rồi nhấn Enter.

 7. Để đóng cửa sổ Tùy chọn Outlook và trở về dạng xem chính của Outlook, nhấn Esc.

Thay đổi cỡ phông cho các mục trong hộp thư đến

Bố trí của hộp thư đến được gọi là dạng xem và bạn có thể tùy chỉnh dạng xem—hoặc thậm chí tạo các dạng xem mới—bằng cách sử dụng tab Dạng xem trong Outlook của mình.

 1. Trong Outlook, đi tới hộp thư đến của bạn, rồi nhấn Alt+V, V. Hộp thoại Cài đặt Dạng xem Nâng cao: Thu gọn sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy "Advanced View Settings" (Cài đặt Dạng xem Nâng cao).

  Mẹo: Để nhanh chóng đến hộp thư đến của bạn, nhấn Ctrl+Shift+I.

 2. Để đi tới cài đặt phông chữ, nhấn Alt+O. Hộp thoại Cài đặt Khác sẽ mở ra. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: "Other settings, Column font" (Cài đặt khác, Phông cột). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy "Other settings, dialog" (Hộp thoại Cài đặt khác).

 3. Để di chuyển đến tùy chọn bạn muốn thay đổi, chọn một trong các mục sau:

  • Để thay đổi cỡ phông cho đầu đề cột trong hộp thư đến của bạn, nhấn Alt+C.

  • Để thay đổi cỡ phông cho tiêu đề thư hiển thị trong hộp thư đến của bạn, nhấn Alt+W.

  • Để thay đổi cỡ phông cho bản xem trước thư hiển thị trong hộp thư đến của bạn, nhấn Alt+T.

 4. Hộp thoại Phông chữ mở ra với tiêu điểm nằm trong trường Phông chữ, bạn sẽ nghe thấy "Font" (Phông chữ). Để di chuyển đến trường Kích cỡ, nhấn Alt+S. Bạn sẽ nghe thấy "Size" (Kích cỡ) và cỡ phông hiện tại. Để thay đổi cỡ phông, hãy nhập kích cỡ bạn muốn sử dụng, chẳng hạn như 16, rồi nhấn Enter. Hộp thoại Phông chữ đóng và bạn trở về hộp thoại Cài đặt Khác.

 5. Nhấn phím Tab liên tục cho tới khi bạn nghe thấy: "OK, button" (Nút OK), rồi nhấn Enter. Hộp thoại Cài đặt Khác đóng lại.

 6. Để đóng hộp thoại Cài đặt Dạng xem Nâng cao: Thu gọn và áp dụng cỡ phông mới, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "OK, button" (Nút OK), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ trở về dạng xem chính của Outlook.

Sử dụng phông chủ đề

 1. Khi soạn thư email, nhấn Alt+P, rồi T, F. Danh sách phông chủ đề sẽ mở ra và bạn sẽ nghe thấy: "Office". Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Office button selected" (Nút Office được chọn).

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống hoặc Lên để di chuyển qua tùy chọn phông chữ. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo các phông chữ khi bạn di chuyển.

 3. Khi ở trên tùy chọn bạn muốn, nhấn Enter.

Áp dụng đậm, nghiêng hoặc gạch dưới

 1. Khi soạn thư email, chọn đoạn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Chọn tùy chọn định dạng:

  Để thực hiện điều này

  Nhấn

  Áp dụng định dạng đậm.

  Ctrl+B

  Áp dụng định dạng nghiêng.

  Ctrl+I

  Áp dụng định dạng gạch dưới.

  Ctrl+U

Thêm đầu đề

 1. Khi soạn thư email, chọn đoạn văn bản bạn muốn chuyển thành đầu đề hoặc đặt tiêu điểm nơi bạn muốn chèn đầu đề.

 2. Nhấn Alt+O, L. Lựa chọn Kiểu sẽ mở ra, và bạn sẽ nghe thấy: "Styles" (Kiểu). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Styles group box" (Hộp nhóm Kiểu).

 3. Sử dụng phím mũi tên để di chuyển qua các tùy chọn kiểu. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo các phông chữ khi bạn di chuyển.

 4. Khi ở trên kiểu đầu đề bạn muốn sử dụng, nhấn Enter. Nếu đã có đoạn văn bản được chọn, kiểu đầu đề sẽ được áp dụng cho đoạn văn bản đó. Nếu bạn đang chèn đầu đề mới, bạn có thể nhập đầu đề ngay.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo ra các danh sách gạch đầu dòng hoặc đánh số trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để phóng to hoặc thu nhỏ trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng Outlook cho iOS bằng VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của iOS, để thêm hoặc chỉnh sửa văn bản trong thư email của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào thư email mới

 1. Khi bạn bắt đầu soạn thư email mới, tiêu điểm được đặt trong trường Đến. Bạn sẽ nghe thấy: "To, text field" (Đến, trường văn bản). Để di chuyển tới nội dung thư, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Multi-line text field" (Trường văn bản nhiều dòng).

  Lưu ý: Để tìm hiểu cách bắt đầu soạn email trong Outlook cho iOS, tham khảo mục Tạo và gửi email.

 2. Nhấn đúp vào màn hình, rồi bắt đầu nhập bằng bàn phím trên màn hình. Để đi tới bàn phím, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy một thành phần bàn phím:

  Mẹo: Bạn cũng có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. VoiceOver sẽ thông báo các mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn mục, hãy nhấc ngón tay lên, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Chỉnh sửa văn bản trong thư email

 1. Khi soạn thư email, trượt nhanh sang phải hoặc trái để di chuyển tới nội dung thư, nếu cần. Khi tiêu điểm di chuyển đến nội dung thư, bạn sẽ nghe thấy: "Multi-line text field" (Trường văn bản nhiều dòng).

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh lên hoặc xuống nhiều lần để di chuyển qua từng chữ cái của văn bản cho đến khi bạn đến được vị trí để chỉnh sửa hoặc thêm văn bản.

 3. Trượt nhanh sang phải để di chuyển đến bàn phím trên màn hình, rồi chỉnh sửa văn bản bằng bàn phím.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để phóng to hoặc thu nhỏ trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng Outlook cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình được tích hợp sẵn của Android, để thêm hoặc chỉnh sửa văn bản trong thư email của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào thư email mới

 1. Khi soạn thư email, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Message body" (Nội dung thư).

  Lưu ý: Để tìm hiểu cách bắt đầu soạn email trong Outlook cho Android, tham khảo mục Tạo và gửi email.

 2. Nhấn đúp vào màn hình để đặt tiêu điểm vào nội dung thư.

 3. Bắt đầu nhập bằng bàn phím trên màn hình.

  Mẹo: Bạn có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, hãy đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. TalkBack sẽ thông báo mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục, hãy nhấc ngón tay khi đến lượt mục đó. Tùy theo cài đặt thiết bị mà có thể bạn cần nhấn đúp vào màn hình để chèn ký tự.

Chỉnh sửa văn bản trong thư email

 1. Khi soạn thư email, trước hết, hãy định vị đoạn văn bản bạn muốn chỉnh sửa. Bạn có thể, chẳng hạn, trượt nhanh lên cho đến khi bạn nghe thấy chế độ điều hướng phù hợp nhất với mục đích của bạn, như "Words" (Từ) hoặc "Lines" (Dòng).

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy đoạn văn bản bạn muốn chỉnh sửa hoặc tiếp tục soạn thảo. Tiêu điểm nằm ngay trước từ hoặc dòng văn bản được thông báo.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để chỉnh sửa văn bản.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để phóng to hoặc thu nhỏ trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng Outlook trên web bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để thêm hoặc chỉnh sửa văn bản trong thư email của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách thay đổi phông chữ, cỡ phông và áp dụng các tùy chọn định dạng khác nhau, chẳng hạn như đậm, nghiêng và gạch dưới.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Chủ đề này giả định rằng Ngăn đọc ở trạng thái tắt.

 • Khi bạn sử dụng Outlook trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ, bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và ra lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) có áp dụng cho trình duyệt web – không áp dụng cho Outlook trên web.

 • Chúng tôi hiện đang cập nhật Outlook.office.com (Outlook trên Web). Một số người hiện đã đang sử dụng Outlook mới, với những người còn lại, phiên bản cổ điển sẽ là trải nghiệm mặc định cho tới khi chúng tôi hoàn tất việc cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục Nhận trợ giúp về Outlook trên web mới. Do các hướng dẫn trong chủ đề này áp dụng cho trải nghiệm mới, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển từ trải nghiệm cổ điển sang Outlook mới. Để chuyển sang Outlook mới, nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới), rồi nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Command toolbar" (Thanh công cụ lệnh) thay vì "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới) thì nghĩa là bạn đã đang sử dụng Outlook mới.

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào thư email mới

 1. Khi bạn bắt đầu soạn email mới, tiêu điểm được đặt trong trường Đến. Để truy nhập nội dung thư, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Message body, editing" (Đang chỉnh sửa nội dung thư).

  Lưu ý: Để tìm hiểu cách bắt đầu soạn email trong Outlook trên web, hãy tham khảo mục tạo và gửi email.

 2. Nhập tin nhắn của bạn.

Chỉnh sửa văn bản hiện có trong thư email

 1. Để chỉnh sửa hoặc tiếp tục soạn thư email hiện có, dẫn hướng đến nội dung thư bằng phím Tab hoặc Shift+Tab.

 2. Dẫn hướng nội dung thư bằng, chẳng hạn, các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy đoạn văn bản mình muốn.

 3. Để chọn đoạn văn bản, nhấn Shift+phím mũi tên.

 4. Để thêm hoặc thay thế văn bản, hãy nhập.

Thay đổi phông

 1. Khi soạn thư email, chọn văn bản để thay đổi hoặc đặt tiêu điểm vào nội dung thư nếu chưa có văn bản.

 2. Nhấn phím Tab một lần. Bạn nghe thấy "tùy chọn định dạng", tiếp theo là tùy chọn hiện đang được chọn.

 3. Nhấn phím mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "phông, nút đã thu gọn".

 4. Nhấn Enter. Menu phông chữ mở ra.

 5. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống để di chuyển qua tùy chọn phông chữ. Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter.

Thay đổi cỡ phông

 1. Khi soạn thư email, chọn văn bản để thay đổi hoặc đặt tiêu điểm vào nội dung thư nếu chưa có văn bản.

 2. Nhấn phím Tab một lần. Bạn nghe thấy "tùy chọn định dạng", tiếp theo là tùy chọn hiện đang được chọn.

 3. Nhấn phím mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "cỡ phông, nút đã thu gọn".

 4. Nhấn Enter. Menu cỡ phông mở ra.

 5. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống để di chuyển qua tùy chọn cỡ phông. Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter.

Áp dụng đậm, nghiêng hoặc gạch dưới

 1. Khi soạn thư email, chọn văn bản để thay đổi hoặc đặt tiêu điểm vào nội dung thư nếu chưa có văn bản.

 2. Hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để áp dụng định dạng đậm, nhấn Ctrl+B.

  • Để áp dụng định dạng nghiêng, nhấn Ctrl+I.

  • Để gạch dưới văn bản, hãy nhấn Ctrl + U.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để phóng to hoặc thu nhỏ trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×