Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và chỉnh sửa cước chú, cũng như chú thích cuối trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và chỉnh sửa cước chú, cũng như chú thích cuối trong Word

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Word bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để đọc và nhảy đến cước chú và chú thích cuối trong tài liệu Word của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách thêm cước chú và chú thích cuối mới cũng như sửa đổi, chuyển đổi và loại bỏ những tính năng hiện có. Cước chú thường xuất hiện ở cuối trang và chú thích cuối thường ở cuối tài liệu hoặc phần.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Đọc cước chú

Khi bạn đọc hoặc dẫn hướng tài liệu, các tham chiếu cước chú sẽ tự động được đọc cùng với văn bản. Bạn cũng có thể nhanh chóng dẫn hướng đến cũng như chỉ đọc các cước chú trong tài liệu.

 1. Sau khi mở một tài liệu có cước chú, nhấn Alt + S để mở tab tham khảo .

 2. Để chọn tùy chọn cước chú tiếp theo , nhấn O, N để đi đến số tham chiếu cước chú tiếp theo trong tài liệu của bạn.

  Mẹo: Để quay lại số tham chiếu cước chú trước đó, nhấn phím P.

 3. Để chuyển đến văn bản cước chú ở cuối trang, hãy nhấn Alt + S, H. Nếu bạn có cả cước chú và chú thích cuối trong tài liệu, cửa sổ Hiển thị ghi chú sẽ bật lên. Nhấn Enter để đi tới cước chú.

 4. Để bắt đầu đọc cước chú, nhấn phím SR + R.

 5. Để trở về số tham chiếu cước chú hiện tại trong văn bản của nội dung tài liệu, hãy nhấn Alt + S, H.

Đọc chú thích cuối

Khi bạn đọc hoặc dẫn hướng tài liệu, các tham chiếu chú thích cuối sẽ tự động được đọc cùng với văn bản. Bạn có thể nhanh chóng dẫn hướng đến cũng như chỉ đọc các chú thích cuối trong tài liệu.

 1. Sau khi mở một tài liệu có chú thích cuối, nhấn Alt + S để mở tab tham khảo .

 2. Để chọn tùy chọn cước chú tiếp theo , nhấn O, X để đi đến dấu tham chiếu chú thích cuối tiếp theo trong tài liệu của bạn.

  Mẹo: Để quay lại dấu tham chiếu cước chú trước đó, nhấn V.

 3. Để chuyển đến văn bản chú thích cuối ở cuối tài liệu, hãy nhấn Alt + S, H. Nếu bạn có cả cước chú và chú thích cuối trong tài liệu, cửa sổ Hiển thị ghi chú sẽ bật lên. Nhấn Shift + Tab + phím mũi tên xuống, rồi nhấn Enter để đi tới chú thích cuối.

 4. Để bắt đầu đọc chú thích cuối, nhấn phím SR + R.

 5. Để trở về dấu tham chiếu chú thích cuối hiện tại trong văn bản của nội dung tài liệu, hãy nhấn Alt + S, H.

Chuyển đến cước chú hoặc chú thích cuối

Bạn có thể di chuyển đến và từ tham chiếu cước chú hoặc chú thích cuối trong khi đọc tài liệu bằng bộ đọc màn hình.

 1. Sau khi mở một tài liệu có cước chú hoặc chú thích cuối, hãy đặt con trỏ vào tham chiếu cước chú hoặc chú thích cuối. Trình tường thuật thông báo: "tham chiếu cước chú" hoặc "tham chiếu chú thích cuối".

 2. Để di chuyển đến văn bản tham chiếu cước chú ở cuối trang, hãy nhấn phím SR + Insert. Trình tường thuật thông báo tham chiếu cước chú hoặc chú thích cuối, chẳng hạn như "cước chú 1".

 3. Để đọc cước chú hoặc chú thích cuối, nhấn phím SR + R.

 4. Để trở lại dấu cước chú hoặc chú thích cuối ban đầu trong văn bản của nội dung tài liệu, hãy nhấn phím SR + Shift + Insert.

Thêm cước chú

Word chèn dấu tham chiếu trong nội dung văn bản và thêm văn bản tham chiếu cước chú ở cuối trang.

 1. Sau khi mở tài liệu của bạn, hãy đặt con trỏ ở nơi bạn muốn chèn cước chú.

 2. Để mở tab Tham khảo, nhấn Alt+S.

 3. Để chọn tùy chọn chèn cước chú , nhấn F. trình tường thuật thông báo số tham chiếu hoặc đánh dấu đã thêm vào văn bản và tiêu điểm di chuyển đến cuối trang.

 4. Viết văn bản tham chiếu cước chú.

 5. Khi bạn đã hoàn thành với văn bản tham chiếu, hãy nhấn Alt + S, H để trở về điểm chèn tham chiếu cước chú trong tài liệu.

Thêm chú thích cuối

Word chèn dấu tham chiếu trong nội dung văn bản và thêm văn bản tham chiếu chú thích cuối ở cuối tài liệu.

 1. Sau khi mở tài liệu của bạn, hãy đặt con trỏ ở nơi bạn muốn chèn chú thích cuối.

 2. Để mở tab Tham khảo, nhấn Alt+S.

 3. Để chọn tùy chọn chèn chú thích cuối , nhấn E. trình tường thuật thông báo dấu tham chiếu hoặc số được thêm vào văn bản và tiêu điểm sẽ di chuyển đến cuối tài liệu.

 4. Viết văn bản tham chiếu chú thích cuối.

 5. Khi bạn đã hoàn thành với văn bản tham chiếu, nhấn Alt + S, H để trở về điểm chèn dấu tham chiếu chú thích cuối trong văn bản nội dung tài liệu.

Tùy chỉnh cước chú và chú thích cuối

Bạn có thể thay đổi cách cước chú và chú thích cuối xuất hiện trong tài liệu. Ví dụ: bạn có thể thay đổi định dạng số hoặc vị trí văn bản tham chiếu xuất hiện trong tài liệu.

 1. Sau khi mở một tài liệu có cước chú hoặc chú thích cuối, nhấn Alt + S để mở tab tham khảo .

 2. Để mở hộp thoại Cước chú và Chú thích cuối, nhấn Q.

 3. Trong hộp thoại, bạn có thể chọn, ví dụ:

  • Khi cước chú hoặc chú thích cuối của bạn sẽ xuất hiện trong tài liệu.

  • Định dạng đánh số để dùng cho từng mục.

  • Số mà bạn muốn bắt đầu.

  • Dù bạn có sử dụng đánh số liên tục cho toàn bộ tài liệu hay không, hãy khởi động lại tại mỗi phần.

   Mẹo: Để khởi động lại đánh số cước chú hoặc chú thích cuối, bạn cũng phải chèn dấu ngắt phần vào tài liệu của mình:

   1. Đặt con trỏ đến nơi bạn muốn dấu ngắt phần này xảy ra.

   2. Nhấn Alt, P, B để mở menu ngắt .

   3. Nhấn phím mũi tên xuống để chọn loại dấu ngắt phần mà bạn muốn, rồi nhấn Enter để chèn nó.

  • Cho dù những thay đổi được xác định được áp dụng cho toàn bộ tài liệu hay chỉ là phần mà bạn đang tham dự.

  Để di chuyển giữa các trường và nút hộp thoại, nhấn phím tab. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển qua các tùy chọn trong một trường, rồi nhấn Enter để chọn tùy chọn.

 4. Để áp dụng các thay đổi cho một tài liệu có cước chú hoặc chú thích cuối hiện có, nhấn phím tab liên tục cho đến khi bạn đến được nút áp dụng . Nhấn Phím cách để áp dụng thay đổi cho tài liệu cũng như để đóng hộp thoại.

  Để áp dụng các thiết đặt cho một tài liệu mà không có cước chú hoặc chú thích cuối hiện có, nhấn phím tab liên tục cho đến khi bạn đến được nút chèn . Nhấn Phím cách để chèn cước chú hoặc chú thích cuối vào tài liệu cũng như để đóng hộp thoại.

Lưu ý: Để chỉnh sửa diện mạo của cước chú và chú thích cuối trong tài liệu, bạn có thể sửa văn bản cước chú và kiểu văn bản chú thích cuối. Để mở cửa sổ kiểu , dẫn hướng đến cước chú hoặc chú thích cuối, nhấn Shift + F10 để mở menu ngữ cảnh, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Style" (kiểu), rồi nhấn Enter.

Chuyển đổi tất cả cước chú hoặc chú thích cuối

Bạn có thể chuyển đổi cước chú thành chú thích cuối hoặc ngược lại.

 1. Sau khi mở một tài liệu có cước chú hoặc chú thích cuối, nhấn Alt + S để mở tab tham khảo .

 2. Để mở hộp thoại Cước chú và Chú thích cuối, nhấn Q.

 3. Nhấn phím tab nhiều lần cho đến khi bạn đến được nút chuyển đổi , rồi nhấn phím cách để chọn nó. Hộp thoại Chuyển đổi Ghi chú sẽ mở ra.

 4. Trong hộp thoại Chuyển đổi Ghi chú, sử dụng các phím mũi tên để thay đổi các lựa chọn cho đến khi chọn được tùy chọn bạn muốn. Nhấn phím tab để di chuyển đến nút OK , rồi nhấn phím cách để chọn nó. Hộp thoại chuyển đổi ghi chú sẽ đóng lại và tiêu điểm trở về hộp thoại cước chú và chú thích cuối.

 5. Trong hộp thoại này, nút Chèn đã được chọn. Nhấn Phím cách để tiến hành chuyển đổi cũng như để đóng hộp thoại.

Xóa cước chú và chú thích cuối

Nếu bạn muốn loại bỏ cước chú hoặc chú thích cuối, hãy xóa số hoặc dấu tham chiếu trong thân văn bản thay vì xóa văn bản tham chiếu cước chú hoặc chú thích cuối ở cuối trang, phần hoặc tài liệu. Nếu bạn loại bỏ văn bản tham chiếu, số tham chiếu hoặc đánh dấu vẫn trong tài liệu của bạn. Khi bạn loại bỏ số hoặc dấu tham chiếu, chú thích sẽ được loại bỏ hoàn toàn và các số hoặc dấu tham chiếu còn lại sẽ được cập nhật theo.

 1. Sau khi mở một tài liệu có cước chú hoặc chú thích cuối, nhấn Alt + S để mở tab tham khảo .

 2. Để chọn cước chú hoặc chú thích cuối, nhấn O, rồi sử dụng phím Mũi tên lên và xuống để duyệt qua các tùy chọn. Trình tường thuật sẽ thông báo phím cho các mục khi bạn di chuyển.

 3. Để chọn cước chú hoặc chú thích cuối, hãy nhấn phím tương ứng, chẳng hạn như N cho cước chú tiếp theo. Con trỏ giờ được đặt phía trước dấu tham chiếu cước chú hoặc chú thích cuối trong thân văn bản.

 4. Để loại bỏ tham chiếu, nhấn xóa hai lần. Trình tường thuật thông báo: "Delete" (xóa).

  Trong JAWS, nhấn Delete. JAWS thông báo: "đã chọn khoảng trống". Sau đó, nhấn xóa một lần nữa. Cước chú hoặc chú thích cuối hiện đã được loại bỏ.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm, đọc và xóa chú thích trong Word

Lối tắt bàn phím trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử dụng Word for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của iOS, để đọc và nhảy đến cước chú và chú thích cuối trong tài liệu Word của bạn. Bạn cũng có thể thêm cước chú và chú thích cuối mới hoặc loại bỏ những mục hiện có. Cước chú thường xuất hiện ở cuối trang và chú thích cuối thường ở cuối tài liệu hoặc phần.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong Word for iOS, hãy đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong Word for iPhone

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên đọc và chỉnh sửa tài liệu trong Dạng xem Bố trí In. VoiceOver có thể không hoạt động đáng tin cậy trong các dạng xem khác.

Trong chủ đề này

Thêm cước chú

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy đi đến vị trí mà bạn muốn thêm cước chú, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Hiển thị Ribbon", rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab hiện đang được chọn, ví dụ: "Home, tab" (tab trang đầu).

 3. Nhấn đúp vào màn hình. Menu tab mở rộng.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert, tab" (chèn, tab), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert cước chú, nút", rồi nhấn đúp vào màn hình. VoiceOver thông báo số cước chú và tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản cước chú trong nội dung tài liệu.

 6. Trượt một ngón tay dọc theo bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Hide Ribbon, Button" (nút ẩn dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bàn phím trên màn hình xuất hiện ở phía dưới cùng của màn hình.

 7. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản cước chú.

Thêm chú thích cuối

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy đi đến vị trí mà bạn muốn thêm chú thích cuối, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Hiển thị Ribbon", rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab hiện đang được chọn, ví dụ: "Home, tab" (tab trang đầu).

 3. Nhấn đúp vào màn hình. Menu tab mở rộng.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert, tab" (chèn, tab), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert EndNote, Button" (nút chèn chú thích cuối), rồi nhấn đúp vào màn hình. VoiceOver thông báo số chú thích cuối và tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản chú thích cuối trong nội dung tài liệu.

 6. Trượt một ngón tay dọc theo bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Hide Ribbon, Button" (nút ẩn dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bàn phím trên màn hình xuất hiện ở phía dưới cùng của màn hình.

 7. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản chú thích cuối.

Nhảy đến và đọc cước chú hoặc chú thích cuối

 1. Trong nội dung tài liệu, trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo cước chú hoặc chú thích cuối. Bạn nghe thấy, ví dụ: "tham chiếu cước chú", tiếp theo là số cước chú.

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản cước chú hoặc chú thích cuối, và VoiceOver đọc ghi chú.

Xóa một cước chú hoặc chú thích cuối

 1. Trong nội dung tài liệu, trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo cước chú hoặc chú thích cuối. Bạn nghe thấy, ví dụ: "tham chiếu cước chú", tiếp theo là số cước chú.

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản cước chú hoặc chú thích cuối.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để xóa văn bản khỏi trường cước chú hoặc chú thích cuối.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử dụng Word for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để đọc và chuyển đến cước chú và chú thích cuối trong tài liệu Word của bạn. Bạn cũng có thể thêm cước chú và chú thích cuối mới cũng như định dạng và loại bỏ những mục hiện có. Cước chú thường xuất hiện ở cuối trang và chú thích cuối thường ở cuối tài liệu hoặc phần.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thêm cước chú

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy đi đến vị trí mà bạn muốn thêm cước chú, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "not chọn, More Options, Switch" (chưa kiểm tra, tùy chọn khác), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy "menu tab", tiếp theo là tab hiện được chọn, ví dụ: "Home, selected" (đã chọn).

 3. Nhấn đúp vào màn hình. Menu tab sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert tab" (tab Chèn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "cước chú nút", rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản cước chú và bàn phím trên màn hình xuất hiện ở phía dưới cùng của màn hình.

 6. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản cước chú.

Thêm chú thích cuối

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy đi đến vị trí mà bạn muốn thêm chú thích cuối, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "not chọn, More Options, Switch" (chưa kiểm tra, tùy chọn khác), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy "menu tab", tiếp theo là tab hiện được chọn, ví dụ: "Home, selected" (đã chọn).

 3. Nhấn đúp vào màn hình. Menu tab sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert tab" (tab Chèn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "EndNote Button" (nút chú thích cuối), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản chú thích cuối và bàn phím trên màn hình xuất hiện ở phía dưới cùng của màn hình.

 6. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản chú thích cuối.

Nhảy đến và đọc cước chú hoặc chú thích cuối

 1. TalkBack thông báo cước chú và chú thích cuối khi đọc tài liệu. Bạn nghe thấy, ví dụ: "tham chiếu cước chú", tiếp theo là số ghi chú. Để chuyển đến văn bản cước chú hoặc chú thích cuối, nhấn đúp vào màn hình.

  TalkBack đọc ghi chú tự động.

Xóa một cước chú hoặc chú thích cuối

 1. Di chuyển đến dấu tham chiếu cước chú hoặc chú thích cuối mà bạn muốn xóa bỏ.

 2. Để mở menu ngữ cảnh cục bộ, hãy trượt nhanh lên-sau đó-phải. Bạn nghe thấy: "cảnh báo, menu ngữ cảnh cục bộ."

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Actions" (hành động), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "cảnh báo, hành động".

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "menu ngữ cảnh khởi chạy", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "cut Button" (nút cắt), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tham chiếu cước chú hoặc chú thích cuối và văn bản ghi chú sẽ bị loại bỏ.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử dụng Word Mobile với trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Windows, để đọc và chuyển đến cước chú và chú thích cuối trong tài liệu Word của bạn. Bạn cũng có thể thêm cước chú và chú thích cuối mới cũng như loại bỏ những tính năng hiện có. Cước chú thường xuất hiện ở cuối trang và chú thích cuối thường ở cuối tài liệu hoặc phần.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Chuyển đến cước chú hoặc chú thích cuối

 1. Khi đọc tài liệu Word, hãy trượt nhanh lên hoặc xuống bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "Items" (mục).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "cước chú" hoặc "chú thích cuối", theo sau là số cước chú hoặc chú thích cuối, rồi nhấn đúp vào màn hình để đặt điểm chèn đến đầu cước chú hoặc chú thích cuối.

Thêm cước chú

Word Mobile chèn dấu tham chiếu trong nội dung văn bản và thêm văn bản tham chiếu cước chú ở cuối trang.

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy chọn vị trí bạn muốn chèn cước chú.

 2. Trượt nhanh lên hoặc xuống bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "Items" (mục).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Home Button" (nút trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu chính hiện đã được bung rộng.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert" (chèn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "cước chú nút", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản tham chiếu cước chú.

Thêm chú thích cuối

Word Mobile chèn dấu tham chiếu trong nội dung văn bản và thêm văn bản tham chiếu chú thích cuối ở cuối tài liệu.

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy chọn vị trí bạn muốn chèn chú thích cuối.

 2. Trượt nhanh lên hoặc xuống bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "Items" (mục).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Home Button" (nút trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu chính hiện đã được bung rộng.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert" (chèn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "EndNote Button" (nút chú thích cuối), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản tham chiếu chú thích cuối.

Xóa cước chú và chú thích cuối

Nếu bạn muốn loại bỏ cước chú hoặc chú thích cuối, hãy xóa số hoặc dấu tham chiếu trong thân văn bản thay vì xóa văn bản tham chiếu cước chú hoặc chú thích cuối ở cuối trang, phần hoặc tài liệu. Nếu bạn loại bỏ văn bản tham chiếu, số tham chiếu hoặc đánh dấu vẫn trong tài liệu của bạn. Khi bạn loại bỏ số hoặc dấu tham chiếu, chú thích sẽ được loại bỏ hoàn toàn và các số hoặc dấu tham chiếu còn lại sẽ được cập nhật theo.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả cho tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử dụngWord dành cho web bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để đọc và nhảy đến cước chú và chú thích cuối trong tài liệu Word của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn tìm hiểu cách thêm cước chú và chú thích cuối mới cũng như định dạng và loại bỏ các chú thích hiện có. Cước chú thường xuất hiện ở cuối trang và chú thích cuối thường ở cuối tài liệu hoặc phần.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng Word dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Do Word dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word dành cho web.

Trong chủ đề này

Đọc cước chú

 1. Trong tài liệu của bạn, nhấn Alt + phím logo Windows + S, S, F để mở ngăn cước chú.

 2. Nhấn phím SR + phím mũi tên phải để đọc nội dung của cước chú.

 3. Để dẫn hướng giữa các cước chú trong tài liệu của bạn, nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Previous cước chú, nút" hoặc "cước chú tiếp theo, nút", rồi nhấn Enter.

 4. Để thoát khỏi ngăn cước chú, nhấn esc.

Đọc chú thích cuối

 1. Trong tài liệu của bạn, nhấn Alt + phím logo Windows + S, S, E để mở ngăn chú thích cuối.

 2. Nhấn phím SR + phím mũi tên phải để đọc nội dung của chú thích cuối.

 3. Để dẫn hướng giữa các chú thích cuối trong tài liệu của bạn, hãy nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Previous EndNote, Button" (nút chú thích cuối) hoặc "chú thích cuối tiếp theo, nút", rồi nhấn Enter.

 4. Để thoát khỏi ngăn chú thích cuối, nhấn esc.

Chuyển đến cước chú hoặc chú thích cuối

Bộ đọc màn hình thông báo cước chú và chú thích cuối khi đọc tài liệu.

 1. Khi bộ đọc màn hình thông báo một số cước chú hoặc chú thích cuối, hãy dừng chế độ đọc, rồi nhấn phím mũi tên trái cho đến khi bạn nghe thấy số lượng ghi chú, theo sau là "nhóm, cước chú," hoặc "nhóm, chú thích cuối", rồi chọn lại số ghi chú.

 2. Để chuyển đến ngăn cước chú hoặc chú thích cuối, nhấn Ctrl + F8.

Thêm cước chú

 1. Trong tài liệu của bạn, di chuyển đến vị trí mà bạn muốn thêm cước chú.

 2. Nhấn Alt + phím logo Windows + S, R, F. Bạn nghe thấy: "Editing cước chú".

 3. Nhập văn bản cước chú.

 4. Để thoát khỏi ngăn cước chú, nhấn esc.

Thêm chú thích cuối

 1. Trong tài liệu của bạn, di chuyển đến vị trí mà bạn muốn thêm chú thích cuối.

 2. Nhấn Alt + phím logo Windows + S, R, E. Bạn nghe thấy: "Editing chú thích cuối".

 3. Nhập văn bản chú thích cuối.

 4. Để thoát khỏi ngăn chú thích cuối, nhấn esc.

Định dạng cước chú

Bạn có thể thay đổi kiểu và kích cỡ phông chữ và thụt lề của cước chú. Những thay đổi này có thể được áp dụng cho một hoặc tất cả cước chú.

 1. Trong tài liệu của bạn, nhấn Alt + phím logo Windows + S, S, F. Bạn nghe thấy: "Editing cước chú".

 2. Nhấn phím SR + phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Format cước, Button" (nút ghi chú định dạng), rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "Dialog, tùy chọn định dạng". Tiêu điểm nằm trên menu kiểu phông.

 3. Để thay đổi kiểu phông chữ, nhấn Alt + phím mũi tên xuống. Menu kiểu phông mở rộng. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy kiểu phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

 4. Để thay đổi cỡ phông, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "font size" (kích cỡ phông), rồi nhấn Alt + phím mũi tên xuống. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy cỡ phông bạn muốn, rồi nhấn Enter.

 5. Để thay đổi thụt lề, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn thụt lề mà bạn muốn. Trình tường thuật cũng được thông báo nếu tùy chọn bật hoặc tắt. Để chọn, nhấn Enter.

 6. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để áp dụng các thay đổi đối với cước chú hiện tại, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Apply Button" (nút áp dụng), rồi nhấn Enter.

  • Để áp dụng các thay đổi cho tất cả cước chú, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "apply to all, Button" (nút áp dụng cho tất cả,), rồi nhấn Enter.

 7. Để trở về nội dung văn bản, nhấn esc.

Định dạng chú thích cuối

Bạn có thể thay đổi kiểu và cỡ phông và thụt lề của chú thích cuối. Những thay đổi này có thể được áp dụng cho một hoặc tất cả các chú thích cuối.

 1. Trong tài liệu của bạn, nhấn Alt + phím logo Windows + S, S, E. Bạn nghe thấy: "Editing chú thích cuối".

 2. Nhấn phím SR + phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Format endnotes, Button" (nút định dạng chú thích), rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "Dialog, tùy chọn định dạng". Tiêu điểm nằm trên menu kiểu phông.

 3. Để thay đổi kiểu phông chữ, nhấn Alt + phím mũi tên xuống. Menu kiểu phông mở rộng. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy kiểu phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

 4. Để thay đổi cỡ phông, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "font size" (kích cỡ phông), rồi nhấn Alt + phím mũi tên xuống. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy cỡ phông bạn muốn, rồi nhấn Enter.

 5. Để thay đổi thụt lề, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn thụt lề mà bạn muốn. Trình tường thuật cũng được thông báo nếu tùy chọn bật hoặc tắt. Để chọn, nhấn Enter.

 6. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để áp dụng các thay đổi đối với chú thích cuối hiện tại, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Apply Button" (nút áp dụng), rồi nhấn Enter.

  • Để áp dụng các thay đổi cho tất cả các chú thích cuối, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "apply to all, Button" (nút áp dụng cho tất cả,), rồi nhấn Enter.

 7. Để trở về nội dung văn bản, nhấn esc.

Xóa một cước chú hoặc chú thích cuối

 1. Dẫn hướng đến cước chú hoặc chú thích cuối mà bạn muốn xóa bỏ.

 2. Nhấn Ctrl + F8 để nhảy đến ngăn cước chú hoặc chú thích cuối.

 3. Xóa văn bản trong cước chú hoặc chú thích cuối.

 4. Nhấn esc để trở về số tham chiếu cước chú hoặc chú thích cuối trong nội dung văn bản.

 5. Nhấn Shift + phím mũi tên trái hoặc phải để chọn số tham chiếu trong nội dung văn bản, rồi nhấn Delete.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào Word

Lối tắt bàn phím trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×