Sử dụng bộ đọc màn hình để chuyển đổi hình ảnh thành các bảng trong ứng dụng Office

Sử dụng bộ đọc màn hình để chuyển đổi hình ảnh thành các bảng trong ứng dụng Office

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Ứng dụng Office với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trong iOS, để chụp ảnh của một mục Hiển thị dữ liệu trong định dạng bảng và trích xuất bảng từ ảnh. Bạn có thể mở bảng được trích trong Excel để chỉnh sửa, sao chép bảng hoặc có VoiceOver đọc nội dung bảng cho bạn. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách trích xuất các bảng từ một hình ảnh đã lưu.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Chuyển đổi hình ảnh thành bảng

Bạn có thể sử dụng Ứng dụng Office với camera điện thoại của bạn để chụp ảnh của bảng, ví dụ, trên bảng trắng và chuyển đổi hình ảnh thành bảng mà bạn có thể sửa trong Excel. Ngoài ra, bạn có thể sao chép bảng được trích xuất và dán nó, ví dụ như đối với thư email. Bạn cũng có thể sử dụng một hình ảnh hiện có, ví dụ như từ ảnh.

Lưu ý: Để dùng Ứng dụng Office chụp ảnh, bạn cần cho phép ứng dụng truy nhập vào camera của mình. Bạn có thể thực hiện điều này trong cài đặt Ứng dụng Office.

Trích xuất bảng từ hình ảnh và mở bảng trong Excel

 1. Trong Ứng dụng Office, chạm vào gần phía dưới cùng của màn hình với bốn ngón tay. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở phía dưới cùng của màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Actions" (hành động), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu hành động sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Image to Table" (ảnh đến bảng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Chế độ camera kích hoạt.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chụp ảnh với camera của thiết bị, hãy trỏ camera về phía bảng mà bạn muốn chụp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Capture" (bắt đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để chọn một ảnh hiện có, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "bộ sưu tập", theo sau là tên của ảnh bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

   Nếu ảnh không có trong bộ sưu tập, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "chọn ảnh từ thư viện", rồi nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng Ảnh sẽ mở ra. Xác định vị trí ảnh và nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 5. Bạn nghe thấy: "góc trên bên trái." Giờ đây, bạn có thể cắt xén hình ảnh nếu cần để chỉ hiện bảng trong hình ảnh. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy điều khiển cắt xén mà bạn muốn sử dụng, rồi nhấn đúp và giữ màn hình và trượt ngón tay của bạn để điều chỉnh vùng cắt xén. Bạn có thể cần ai đó để giúp bạn với bước này.

 6. Sau khi bạn đã hoàn tất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (xong), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng Office bắt đầu xử lý hình ảnh.

 7. Sau khi bảng đã được trích xuất, bạn sẽ nghe thấy một cue âm thanh và số lượng cột và hàng trong bảng. Để đọc nội dung của hàng bảng theo hàng, hãy trượt nhanh sang phải. Bạn nghe thấy nội dung của một ô và vị trí của ô trong bảng.

 8. Để mở bảng trong Excel, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Open in Excel" (mở bằng Excel), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bảng sẽ mở ra trong Excel. Bạn nghe thấy: "công thức nội dung". Giờ đây, bạn có thể chỉnh sửa và lưu bảng theo định dạng tệp Excel.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn nghe thấy "Open anyway" thay vì "công thức nội dung", điều này nghĩa là Ứng dụng Office đã phát hiện các lỗi có thể xảy ra chẳng hạn như lỗi chính tả trong bảng của bạn. Để tiếp tục mà không xem xét bảng, nhấn đúp vào màn hình.

  • Để xem lại các lỗi có thể xảy ra trong bảng:

  1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Review" (xem lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  2. Tiêu điểm di chuyển đến ô có chứa lỗi bị nghi ngờ và bạn nghe thấy nội dung hiện tại trong ô. Sử dụng bàn phím trên màn hình để khắc phục lỗi có thể xảy ra, sau đó trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done Button" (nút hoàn tất), rồi nhấn đúp vào màn hình.

   Nếu bạn tìm thấy không có gì để khắc phục trong ô, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được nút bỏ qua , rồi nhấn đúp vào màn hình.

  3. Tiêu điểm di chuyển đến ô tiếp theo có lỗi có thể xảy ra. Xem lại nội dung ô và thực hiện hành động như hướng dẫn trong bước ở trên. Sau khi bạn đã hoàn tất việc xem lại, bảng sẽ mở ra trong Excel.

 9. Sau khi bạn đã hoàn tất việc chỉnh sửa bảng trong Excel, hãy gõ nhẹ vào đầu màn hình với bốn ngón tay. Bạn nghe thấy tên của trang tính. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close file" (đóng tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 10. Nếu bạn có đăng kýMicrosoft 365 và bạn đã kết nối với OneDrive, tệp sẽ được lưu tự động. Nếu không, bạn sẽ được cảnh báo để lưu các thay đổi của mình. Để lưu trang tính, ví dụ như điện thoại của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save dấu chấm lửng" (lưu dấu chấm lửng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 11. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản tên tệp . Nếu bạn muốn thay đổi tên của trang tính, hãy sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 12. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để tìm vị trí mà bạn muốn lưu trang tính, rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tệp được lưu và tiêu điểm trở về tab trang đầu.

Trích xuất bảng từ hình ảnh và sao chép bảng

 1. Trong Ứng dụng Office, chạm vào gần phía dưới cùng của màn hình với bốn ngón tay. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở phía dưới cùng của màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Actions" (hành động), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu hành động sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Image to Table" (ảnh đến bảng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Chế độ camera kích hoạt.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chụp ảnh với camera của thiết bị, hãy trỏ camera về phía bảng mà bạn muốn chụp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Capture" (bắt đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để chọn một ảnh hiện có, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "bộ sưu tập", theo sau là tên của ảnh bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

   Nếu ảnh không có trong bộ sưu tập, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "chọn ảnh từ thư viện", rồi nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng Ảnh sẽ mở ra. Xác định vị trí ảnh và nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 5. Bạn nghe thấy: "góc trên bên trái." Giờ đây, bạn có thể cắt xén hình ảnh nếu cần để chỉ hiện bảng trong hình ảnh. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy điều khiển cắt xén mà bạn muốn sử dụng, rồi nhấn đúp và giữ màn hình và trượt ngón tay của bạn để điều chỉnh vùng cắt xén. Bạn có thể cần ai đó để giúp bạn với bước này.

 6. Sau khi bạn đã hoàn tất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (xong), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng Office bắt đầu xử lý hình ảnh.

 7. Sau khi bảng đã được trích xuất, bạn sẽ nghe thấy một cue âm thanh và số lượng cột và hàng trong bảng. Để đọc nội dung của hàng bảng theo hàng, hãy trượt nhanh sang phải. Bạn nghe thấy nội dung của một ô và vị trí của ô trong bảng.

 8. Để sao chép bảng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Copy Text" (sao chép văn bản), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "bảng đã sao chép". Giờ đây, bạn có thể dán và chỉnh sửa bảng mà bạn muốn sử dụng, ví dụ như trong thư email hoặc trang chiếu PowerPoint.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn nghe thấy "Copy anyway" thay vì "bảng đã sao chép", điều này nghĩa là Ứng dụng Office đã phát hiện các lỗi có thể xảy ra chẳng hạn như lỗi chính tả trong bảng của bạn. Để tiếp tục mà không xem xét bảng, nhấn đúp vào màn hình.

  • Để xem lại các lỗi có thể xảy ra trong bảng:

  1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Review" (xem lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  2. Tiêu điểm di chuyển đến ô có chứa lỗi bị nghi ngờ và bạn nghe thấy nội dung hiện tại trong ô. Sử dụng bàn phím trên màn hình để khắc phục lỗi có thể xảy ra, sau đó trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done Button" (nút hoàn tất), rồi nhấn đúp vào màn hình.

   Nếu bạn tìm thấy không có gì để khắc phục trong ô, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được nút bỏ qua , rồi nhấn đúp vào màn hình.

  3. Tiêu điểm di chuyển đến ô tiếp theo có lỗi có thể xảy ra. Xem lại nội dung ô và thực hiện hành động như hướng dẫn trong bước ở trên. Sau khi bạn đã hoàn tất việc xem lại, bảng đó sẽ được sao chép.

 9. Để thoát khỏi dạng xem bảng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close" (đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "cảnh báo, loại bỏ bảng?" Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "yes" (có), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 10. Tiêu điểm trở về chế độ camera. Bạn nghe thấy: "Cancel" (hủy). Để trở về menu hành động , nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chuyển đổi hình ảnh thành văn bản trong ứng dụng Office

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các tệp PDF trong ứng dụng Office

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với ứng dụng Office

Tìm hiểu bố trí của ứng dụng Office với bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng ứng dụng Office

Sử dụng Ứng dụng Office với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Android, để chụp ảnh của một mục Hiển thị dữ liệu trong định dạng bảng và trích xuất bảng từ ảnh. Bạn có thể mở bảng được trích trong Excel để chỉnh sửa, sao chép bảng hoặc có TalkBack đọc nội dung bảng cho bạn. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách trích xuất các bảng từ một hình ảnh đã lưu.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Chuyển đổi hình ảnh thành bảng

Bạn có thể sử dụng Ứng dụng Office với camera điện thoại của bạn để chụp ảnh của bảng, ví dụ, trên bảng trắng và chuyển đổi hình ảnh thành bảng mà bạn có thể sửa trong Excel. Ngoài ra, bạn có thể sao chép bảng được trích xuất và dán nó, ví dụ như đối với thư email. Bạn cũng có thể sử dụng một hình ảnh hiện có, ví dụ như từ phương tiện, ảnhhoặc ứng dụng bộ sưu tập tùy thuộc vào thiết bị của bạn.

Lưu ý: Để dùng Ứng dụng Office chụp ảnh, bạn cần cho phép ứng dụng truy nhập vào camera của mình. Bạn có thể thực hiện điều này trong cài đặt Ứng dụng Office.

Trích xuất bảng từ hình ảnh và mở bảng trong Excel

 1. Trong Ứng dụng Office, trượt nhanh xuống dưới. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở phía dưới cùng của màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Actions" (hành động), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu hành động sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Image to Table" (ảnh đến bảng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Chế độ camera kích hoạt.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chụp ảnh với camera của thiết bị, hãy trỏ camera về phía bảng mà bạn muốn chụp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Capture" (bắt đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để chọn một ảnh hiện có, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "bộ sưu tập", theo sau là tên của ảnh bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

   Nếu ảnh không có trong bộ sưu tập, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "chọn ảnh từ thư viện", rồi nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng cho hình ảnh đã lưu của bạn sẽ mở ra. Bạn có thể được nhắc để cho phép ứng dụng truy nhập vào ảnh của bạn. Xác định vị trí ảnh và nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 5. Bạn nghe thấy: "xén ảnh". Giờ đây, bạn có thể cắt xén hình ảnh nếu cần để chỉ hiện bảng trong hình ảnh. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy điều khiển cắt xén mà bạn muốn sử dụng, rồi nhấn đúp và giữ màn hình và trượt ngón tay của bạn để điều chỉnh vùng cắt xén. Bạn có thể cần ai đó để giúp bạn với bước này.

 6. Sau khi bạn đã hoàn tất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "confirm" (xác nhận), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng Office bắt đầu xử lý hình ảnh.

 7. Sau khi bảng đã được trích xuất, bạn sẽ nghe thấy: "Table trích từ ảnh". Để đọc nội dung của hàng bảng theo hàng, hãy trượt nhanh sang phải. Bạn nghe thấy nội dung của một ô và vị trí của ô trong bảng.

 8. Để mở bảng trong Excel, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Open in Excel" (mở bằng Excel), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bảng sẽ mở ra trong Excel. Bạn nghe thấy: "Book, Editing" (sách, chỉnh sửa). Giờ đây, bạn có thể chỉnh sửa bảng theo định dạng tệp Excel.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn nghe thấy "cảnh báo" thay vì "sách, chỉnh sửa, điều này nghĩa là Ứng dụng Office đã phát hiện các lỗi có thể xảy ra chẳng hạn như lỗi chính tả trong bảng của bạn. Để tiếp tục mà không xem xét bảng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Open anyway" (mở), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để xem lại các lỗi có thể xảy ra trong bảng:

  1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Review all" (xem lại tất cả), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  2. Tiêu điểm di chuyển đến ô có chứa lỗi bị nghi ngờ và bạn nghe thấy nội dung hiện tại trong ô. Sử dụng bàn phím trên màn hình để khắc phục lỗi, rồi trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done Button" (nút hoàn tất), rồi nhấn đúp vào màn hình.

   Nếu không có gì để khắc phục trong ô, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được nút bỏ qua , rồi nhấn đúp vào màn hình.

  3. Tiêu điểm di chuyển đến ô tiếp theo có lỗi có thể xảy ra. Xem lại nội dung ô và thực hiện hành động như hướng dẫn trong bước ở trên. Sau khi bạn đã hoàn tất việc xem lại, bảng sẽ mở ra trong Excel.

 9. Sau khi bạn đã hoàn tất việc chỉnh sửa bảng trong Excel, hãy trượt nhanh xuống sau đó-trái. Nếu bạn có đăng kýMicrosoft 365 và bạn đã kết nối với OneDrive, tệp sẽ được lưu tự động. Nếu không, bạn sẽ được cảnh báo để lưu các thay đổi của mình.

 10. Để lưu trang tính, ví dụ như điện thoại của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản tên tệp. Nhấn đúp vào màn hình và sử dụng bàn phím trên màn hình để thay đổi tên nếu cần thiết.

 11. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn tìm thấy vị trí mà bạn muốn lưu tệp, rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Trích xuất bảng từ hình ảnh và sao chép bảng

 1. Trong Ứng dụng Office, trượt nhanh xuống dưới. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở phía dưới cùng của màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Actions" (hành động), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu hành động sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Image to Table" (ảnh đến bảng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Chế độ camera kích hoạt.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chụp ảnh với camera của thiết bị, hãy trỏ camera về phía bảng mà bạn muốn chụp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Capture" (bắt đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để chọn một ảnh hiện có, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "bộ sưu tập", theo sau là tên của ảnh bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

   Nếu ảnh không có trong bộ sưu tập, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "chọn ảnh từ thư viện", rồi nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng cho hình ảnh đã lưu của bạn sẽ mở ra. Bạn có thể được nhắc để cho phép ứng dụng truy nhập vào ảnh của bạn. Xác định vị trí ảnh và nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 5. Bạn nghe thấy: "xén ảnh". Giờ đây, bạn có thể cắt xén hình ảnh nếu cần để chỉ hiện bảng trong hình ảnh. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy điều khiển cắt xén mà bạn muốn sử dụng, rồi nhấn đúp và giữ màn hình và trượt ngón tay của bạn để điều chỉnh vùng cắt xén. Bạn có thể cần ai đó để giúp bạn với bước này.

 6. Sau khi bạn đã hoàn tất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "confirm" (xác nhận), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng Office bắt đầu xử lý hình ảnh.

 7. Sau khi bảng đã được trích xuất, bạn sẽ nghe thấy: "Table trích từ ảnh". Để đọc nội dung của hàng bảng theo hàng, hãy trượt nhanh sang phải. Bạn nghe thấy nội dung của một ô và vị trí của ô trong bảng.

 8. Để sao chép bảng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Copy Table" (bản sao bảng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "bảng đã sao chép". Giờ đây, bạn có thể dán và chỉnh sửa bảng mà bạn muốn sử dụng, ví dụ như trong thư email hoặc trang chiếu PowerPoint.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn nghe thấy "cảnh báo" thay vì "bảng đã sao chép", điều này nghĩa là Ứng dụng Office đã phát hiện các lỗi có thể xảy ra chẳng hạn như lỗi chính tả trong bảng của bạn. Để tiếp tục mà không xem xét bảng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Copy anyway" (sao chép), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để xem lại các lỗi có thể xảy ra trong bảng:

  1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Review all" (xem lại tất cả), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  2. Tiêu điểm di chuyển đến ô có chứa lỗi bị nghi ngờ và bạn nghe thấy nội dung hiện tại trong ô. Sử dụng bàn phím trên màn hình để khắc phục lỗi, rồi trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done Button" (nút hoàn tất), rồi nhấn đúp vào màn hình.

   Nếu không có gì để khắc phục trong ô, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được nút bỏ qua , rồi nhấn đúp vào màn hình.

  3. Tiêu điểm di chuyển đến ô tiếp theo có lỗi có thể xảy ra. Xem lại nội dung ô và thực hiện hành động như hướng dẫn trong bước ở trên. Sau khi bạn đã hoàn tất việc xem lại, bảng đó sẽ được sao chép.

 9. Để thoát khỏi dạng xem bảng, hãy trượt nhanh xuống sau đó-trái. Bạn nghe thấy: "cảnh báo, hãy loại bỏ bảng?" Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "yes" (có), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm trở về chế độ camera.

 10. Để thoát khỏi chế độ camera và quay lại menu hành động , hãy trượt nhanh xuống sau đó-trái.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chuyển đổi hình ảnh thành văn bản trong ứng dụng Office

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các tệp PDF trong ứng dụng Office

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với ứng dụng Office

Tìm hiểu bố trí của ứng dụng Office với bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng ứng dụng Office

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×