Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để chuyển đổi hình ảnh thành các bảng trong Ứng dụng Office

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng Microsoft 365 ứng dụng với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để chụp ảnh một mục hiển thị dữ liệu trong định dạng bảng và trích xuất bảng từ ảnh. Bạn có thể mở bảng được trích xuất trong Excel để chỉnh sửa, sao chép bảng hoặc để VoiceOver đọc nội dung của bảng cho bạn. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách trích xuất bảng từ hình ảnh đã lưu.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Chuyển đổi ảnh thành bảng

Bạn có thể sử dụng Microsoft 365 ứng dụng cùng với camera điện thoại để chụp ảnh bảng, ví dụ: trên bảng trắng và chuyển đổi hình ảnh thành bảng bạn có thể chỉnh sửa trong Excel. Ngoài ra, bạn có thể sao chép bảng được trích xuất và dán nó, ví dụ, vào một thư email. Bạn cũng có thể sử dụng một hình ảnh hiện có, ví dụ: từ Ảnh.

Lưu ý: Để sử dụng Microsoft 365 ứng dụng để chụp ảnh, bạn cần cho phép ứng dụng truy nhập vào camera của bạn. Bạn có thể thực hiện điều này trong phần Microsoft 365 ứng dụng đặt.

Trích xuất bảng từ hình ảnh và mở bảng trong Excel

 1. Trong cửa Microsoft 365 ứng dụng, dùng bốn ngón tay nhấn vào gần cuối màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở cuối màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Actions" (Hành động) rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Hành động mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Image to table" (Hình ảnh thành bảng) thì nhấn đúp vào màn hình. Chế độ camera sẽ kích hoạt.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chụp ảnh bằng camera trên thiết bị của bạn, hãy trỏ camera về bảng bạn muốn chụp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Capture" (Chụp) rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để chọn ảnh hiện có, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Gallery" (Bộ sưu tập) theo sau là tên ảnh bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

   Nếu ảnh không nằm trong bộ sưu tập, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Choose photo from library" (Chọn ảnh từ thư viện) thì nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng Ảnh sẽ mở ra. Định vị ảnh và nhấn đúp vào màn hình để chọn ảnh đó.

 5. Bạn sẽ nghe thấy: "Top left corner" (Góc trên bên trái). Giờ đây, bạn có thể cắt xén hình ảnh nếu chỉ cần hiển thị bảng trong hình ảnh. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy điều khiển cắt xén mình muốn sử dụng, sau đó nhấn đúp và giữ màn hình, trượt ngón tay để điều chỉnh khu vực cắt xén. Bạn có thể cần một người trợ giúp với bước này.

 6. Sau khi hoàn tất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong) thì nhấn đúp vào màn hình. Tính Microsoft 365 ứng dụng đầu xử lý hình ảnh.

 7. Sau khi bảng đã được trích xuất, bạn sẽ nghe thấy một hiển thị âm thanh và số cột và hàng trong bảng. Để đọc nội dung của từng hàng trong bảng, trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy nội dung của một ô và vị trí của ô trong bảng.

 8. Để mở bảng trong dạng xem Excel, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Open in Excel" (Mở trong hộp thoại Excel) thì nhấn đúp vào màn hình. Bảng sẽ mở ra trong Excel. Bạn sẽ nghe thấy: "Formula content" (Nội dung công thức). Giờ đây, bạn có thể chỉnh sửa và lưu bảng theo Excel dạng tệp mới.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn nghe thấy "Open anyway" (Vẫn mở) thay vì "Formula content" (Nội dung công thức) thì nghĩa là Microsoft 365 ứng dụng đã phát hiện các lỗi có thể xảy ra, chẳng hạn như lỗi chính tả trong bảng của bạn. Để tiếp tục mà không xem lại bảng, nhấn đúp vào màn hình.

  • Để xem lại các lỗi có thể xảy ra trong bảng:

  1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Review" (Xem lại) thì nhấn đúp vào màn hình.

  2. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến ô chứa lỗi bị nghi ngờ và bạn nghe thấy nội dung hiện tại trong ô. Sử dụng bàn phím trên màn hình để khắc phục các lỗi có thể xảy ra, rồi trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done button" (Nút Xong) thì nhấn đúp vào màn hình.

   Nếu bạn không tìm thấy gì để khắc phục trong ô, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được nút Bỏ qua, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  3. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến ô tiếp theo với một lỗi có thể xảy ra. Xem lại nội dung của ô và thực hiện hành động như được hướng dẫn trong bước ở trên. Sau khi bạn đã hoàn tất đánh giá, bảng sẽ mở ra trong Excel.

 9. Sau khi bạn hoàn tất chỉnh sửa bảng trong Excel, dùng bốn ngón tay nhấn vào đầu màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên trang tính. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close file" (Đóng tệp) thì nhấn đúp vào màn hình.

 10. Nếu bạn có đăngMicrosoft 365 và bạn được kết nối với OneDrive, tệp sẽ được lưu tự động. Nếu không, bạn sẽ được cảnh báo lưu các thay đổi của mình. Để lưu trang tính, ví dụ: vào điện thoại của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save ellipses" (Lưu dấu ba chấm) thì nhấn đúp vào màn hình.

 11. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản Tên tệp. Nếu bạn muốn thay đổi tên trang tính, sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 12. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để tìm vị trí mà bạn muốn lưu trang tính, rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu) thì nhấn đúp vào màn hình. Tệp được lưu và tiêu điểm trở về tab Trang đầu.

Trích xuất bảng từ ảnh và sao chép bảng

 1. Trong cửa Microsoft 365 ứng dụng, dùng bốn ngón tay nhấn vào gần cuối màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở cuối màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Actions" (Hành động) rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Hành động mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Image to table" (Hình ảnh thành bảng) thì nhấn đúp vào màn hình. Chế độ camera sẽ kích hoạt.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chụp ảnh bằng camera trên thiết bị của bạn, hãy trỏ camera về bảng bạn muốn chụp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Capture" (Chụp) rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để chọn ảnh hiện có, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Gallery" (Bộ sưu tập) theo sau là tên ảnh bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

   Nếu ảnh không nằm trong bộ sưu tập, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Choose photo from library" (Chọn ảnh từ thư viện) thì nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng Ảnh sẽ mở ra. Định vị ảnh và nhấn đúp vào màn hình để chọn ảnh đó.

 5. Bạn sẽ nghe thấy: "Top left corner" (Góc trên bên trái). Giờ đây, bạn có thể cắt xén hình ảnh nếu chỉ cần hiển thị bảng trong hình ảnh. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy điều khiển cắt xén mình muốn sử dụng, sau đó nhấn đúp và giữ màn hình, trượt ngón tay để điều chỉnh khu vực cắt xén. Bạn có thể cần một người trợ giúp với bước này.

 6. Sau khi hoàn tất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong) thì nhấn đúp vào màn hình. Tính Microsoft 365 ứng dụng đầu xử lý hình ảnh.

 7. Sau khi bảng đã được trích xuất, bạn sẽ nghe thấy một hiển thị âm thanh và số cột và hàng trong bảng. Để đọc nội dung của từng hàng trong bảng, trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy nội dung của một ô và vị trí của ô trong bảng.

 8. Để sao chép bảng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Copy text" (Sao chép văn bản) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Table copied" (Đã sao chép bảng). Giờ đây, bạn có thể dán và chỉnh sửa bảng mà bạn muốn sử dụng bảng, ví dụ: trong thư email hoặc trang PowerPoint chiếu.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn nghe thấy "Copy anyway" (Vẫn sao chép) thay vì "Table copied" (Đã sao chép bảng) thì có nghĩa là Microsoft 365 ứng dụng đã phát hiện các lỗi có thể xảy ra, chẳng hạn như lỗi chính tả trong bảng của bạn. Để tiếp tục mà không xem lại bảng, nhấn đúp vào màn hình.

  • Để xem lại các lỗi có thể xảy ra trong bảng:

  1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Review" (Xem lại) thì nhấn đúp vào màn hình.

  2. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến ô chứa lỗi bị nghi ngờ và bạn nghe thấy nội dung hiện tại trong ô. Sử dụng bàn phím trên màn hình để khắc phục các lỗi có thể xảy ra, rồi trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done button" (Nút Xong) thì nhấn đúp vào màn hình.

   Nếu bạn không tìm thấy gì để khắc phục trong ô, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được nút Bỏ qua, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  3. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến ô tiếp theo với một lỗi có thể xảy ra. Xem lại nội dung của ô và thực hiện hành động như được hướng dẫn trong bước ở trên. Sau khi bạn đã hoàn tất đánh giá, bảng sẽ được sao chép.

 9. Để thoát dạng xem bảng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close" (Đóng) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Alert, discard table?" (Cảnh báo, bỏ bảng?) Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Yes" (Có) thì nhấn đúp vào màn hình.

 10. Tiêu điểm sẽ quay lại chế độ máy ảnh. Bạn sẽ nghe thấy: "Cancel" (Hủy bỏ). Để trở về menu Hành động, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chuyển đổi hình ảnh thành văn bản trong trung tâm Ứng dụng Office

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các tệp PDF trong Ứng dụng Office

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Ứng dụng Office

Tìm hiểu bố trí trang Ứng dụng Office với bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Ứng dụng Office

Sử dụng Microsoft 365 ứng dụng với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Android, để chụp ảnh một mục hiển thị dữ liệu trong định dạng bảng và trích xuất bảng từ ảnh. Bạn có thể mở bảng được trích xuất trong Excel để chỉnh sửa, sao chép bảng hoặc để TalkBack đọc nội dung của bảng cho bạn. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách trích xuất bảng từ hình ảnh đã lưu.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Chuyển đổi ảnh thành bảng

Bạn có thể sử dụng Microsoft 365 ứng dụng cùng với camera điện thoại để chụp ảnh bảng, ví dụ: trên bảng trắng và chuyển đổi hình ảnh thành bảng bạn có thể chỉnh sửa trong Excel. Ngoài ra, bạn có thể sao chép bảng được trích xuất và dán nó, ví dụ, vào một thư email. Bạn cũng có thể sử dụng một hình ảnh hiện có, ví dụ: từ ứng dụng Phươngtiện , Ảnhhoặc Bộ sưu tập tùy thuộc vào thiết bị của bạn.

Lưu ý: Để sử dụng Microsoft 365 ứng dụng để chụp ảnh, bạn cần cho phép ứng dụng truy nhập vào camera của bạn. Bạn có thể thực hiện điều này trong phần Microsoft 365 ứng dụng đặt.

Trích xuất bảng từ hình ảnh và mở bảng trong Excel

 1. Trong cửa Microsoft 365 ứng dụng, trượt nhanh xuống rồi lên. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở cuối màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Actions" (Hành động) rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Hành động mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Image to table" (Hình ảnh thành bảng) thì nhấn đúp vào màn hình. Chế độ camera sẽ kích hoạt.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chụp ảnh bằng camera trên thiết bị của bạn, hãy trỏ camera về bảng bạn muốn chụp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Capture" (Chụp) rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để chọn ảnh hiện có, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Gallery" (Bộ sưu tập) theo sau là tên ảnh bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

   Nếu ảnh không nằm trong bộ sưu tập, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Choose photo from library" (Chọn ảnh từ thư viện) thì nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng cho hình ảnh đã lưu của bạn sẽ mở ra. Bạn có thể được nhắc cho phép ứng dụng truy nhập vào ảnh của bạn. Định vị ảnh và nhấn đúp vào màn hình để chọn ảnh đó.

 5. Bạn sẽ nghe thấy: "Crop image" (Xén hình ảnh). Giờ đây, bạn có thể cắt xén hình ảnh nếu chỉ cần hiển thị bảng trong hình ảnh. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy điều khiển cắt xén mình muốn sử dụng, sau đó nhấn đúp và giữ màn hình, trượt ngón tay để điều chỉnh khu vực cắt xén. Bạn có thể cần một người trợ giúp với bước này.

 6. Sau khi hoàn tất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Confirm" (Xác nhận) thì nhấn đúp vào màn hình. Tính Microsoft 365 ứng dụng đầu xử lý hình ảnh.

 7. Sau khi đã trích xuất bảng, bạn sẽ nghe thấy: "Table extracted from image" (Bảng được trích xuất từ hình ảnh). Để đọc nội dung của từng hàng trong bảng, trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy nội dung của một ô và vị trí của ô trong bảng.

 8. Để mở bảng trong dạng xem Excel, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Open in Excel" (Mở trong hộp thoại Excel) thì nhấn đúp vào màn hình. Bảng sẽ mở ra trong Excel. Bạn sẽ nghe thấy: "Book, editing" (Đang chỉnh sửa sách). Giờ đây, bạn có thể chỉnh sửa bảng theo Excel dạng tệp mới.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn nghe thấy "Alert icon" (Biểu tượng cảnh báo) thay vì "Book, editing" (Đang chỉnh sửa sách) thì có nghĩa là Microsoft 365 ứng dụng đã phát hiện các lỗi có thể xảy ra, như lỗi chính tả trong bảng của bạn. Để tiếp tục mà không xem lại bảng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Open anyway" (Vẫn mở) thì nhấn đúp vào màn hình.

  • Để xem lại các lỗi có thể xảy ra trong bảng:

  1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Review all" (Xem lại tất cả) thì nhấn đúp vào màn hình.

  2. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến ô chứa lỗi bị nghi ngờ và bạn nghe thấy nội dung hiện tại trong ô. Sử dụng bàn phím trên màn hình để sửa lỗi, rồi trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done button" (Nút Xong) thì nhấn đúp vào màn hình.

   Nếu không có gì để khắc phục trong ô, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được nút Bỏ qua, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  3. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến ô tiếp theo với một lỗi có thể xảy ra. Xem lại nội dung của ô và thực hiện hành động như được hướng dẫn trong bước ở trên. Sau khi bạn đã hoàn tất đánh giá, bảng sẽ mở ra trong Excel.

 9. Sau khi bạn hoàn tất chỉnh sửa bảng trong Excel, trượt nhanh xuống rồi sang trái. Nếu bạn có đăngMicrosoft 365 và bạn được kết nối với OneDrive, tệp sẽ được lưu tự động. Nếu không, bạn sẽ được cảnh báo lưu các thay đổi của mình.

 10. Để lưu trang tính, ví dụ: vào điện thoại của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu) rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản tên tệp. Nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để thay đổi tên, nếu cần.

 11. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn tìm thấy vị trí mình muốn lưu tệp, rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu) thì nhấn đúp vào màn hình.

Trích xuất bảng từ ảnh và sao chép bảng

 1. Trong cửa Microsoft 365 ứng dụng, trượt nhanh xuống rồi lên. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở cuối màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Actions" (Hành động) rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Hành động mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Image to table" (Hình ảnh thành bảng) thì nhấn đúp vào màn hình. Chế độ camera sẽ kích hoạt.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chụp ảnh bằng camera trên thiết bị của bạn, hãy trỏ camera về bảng bạn muốn chụp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Capture" (Chụp) rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để chọn ảnh hiện có, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Gallery" (Bộ sưu tập) theo sau là tên ảnh bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

   Nếu ảnh không nằm trong bộ sưu tập, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Choose photo from library" (Chọn ảnh từ thư viện) thì nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng cho hình ảnh đã lưu của bạn sẽ mở ra. Bạn có thể được nhắc cho phép ứng dụng truy nhập vào ảnh của bạn. Định vị ảnh và nhấn đúp vào màn hình để chọn ảnh đó.

 5. Bạn sẽ nghe thấy: "Crop image" (Xén hình ảnh). Giờ đây, bạn có thể cắt xén hình ảnh nếu chỉ cần hiển thị bảng trong hình ảnh. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy điều khiển cắt xén mình muốn sử dụng, sau đó nhấn đúp và giữ màn hình, trượt ngón tay để điều chỉnh khu vực cắt xén. Bạn có thể cần một người trợ giúp với bước này.

 6. Sau khi hoàn tất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Confirm" (Xác nhận) thì nhấn đúp vào màn hình. Tính Microsoft 365 ứng dụng đầu xử lý hình ảnh.

 7. Sau khi đã trích xuất bảng, bạn sẽ nghe thấy: "Table extracted from image" (Bảng được trích xuất từ hình ảnh). Để đọc nội dung của từng hàng trong bảng, trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy nội dung của một ô và vị trí của ô trong bảng.

 8. Để sao chép bảng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Copy table" (Sao chép bảng) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Table copied" (Đã sao chép bảng). Giờ đây, bạn có thể dán và chỉnh sửa bảng mà bạn muốn sử dụng bảng, ví dụ: trong thư email hoặc trang PowerPoint chiếu.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn nghe thấy "Alert icon" (Biểu tượng cảnh báo) thay vì "Table copied" (Bảng được sao chép) thì có nghĩa là Microsoft 365 ứng dụng đã phát hiện các lỗi có thể xảy ra, chẳng hạn như lỗi chính tả trong bảng của bạn. Để tiếp tục mà không xem lại bảng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Copy anyway" (Vẫn sao chép) thì nhấn đúp vào màn hình.

  • Để xem lại các lỗi có thể xảy ra trong bảng:

  1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Review all" (Xem lại tất cả) thì nhấn đúp vào màn hình.

  2. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến ô chứa lỗi bị nghi ngờ và bạn nghe thấy nội dung hiện tại trong ô. Sử dụng bàn phím trên màn hình để sửa lỗi, rồi trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done button" (Nút Xong) thì nhấn đúp vào màn hình.

   Nếu không có gì để khắc phục trong ô, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được nút Bỏ qua, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  3. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến ô tiếp theo với một lỗi có thể xảy ra. Xem lại nội dung của ô và thực hiện hành động như được hướng dẫn trong bước ở trên. Sau khi bạn đã hoàn tất đánh giá, bảng sẽ được sao chép.

 9. Để thoát dạng xem bảng, trượt nhanh xuống dưới rồi sang trái. Bạn sẽ nghe thấy: "Alert, discard the table?" (Cảnh báo, bỏ bảng?) Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Yes" (Có) thì nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ quay lại chế độ máy ảnh.

 10. Để thoát khỏi chế độ camera và trở về menu Hành động, trượt nhanh xuống rồi sang trái.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chuyển đổi hình ảnh thành văn bản trong trung tâm Ứng dụng Office

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các tệp PDF trong Ứng dụng Office

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Ứng dụng Office

Tìm hiểu bố trí trang Ứng dụng Office với bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Ứng dụng Office

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×