Sử dụng bộ đọc màn hình để di chuyển hoặc sao chép một thư mục hoặc tệp trong thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để di chuyển hoặc sao chép một thư mục hoặc tệp trong thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng SharePoint trong Microsoft 365 với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để di chuyển hoặc sao chép một hoặc nhiều thư mục hoặc tệp từ một vị trí đến một vị trí khác trong cùng thư viện tài liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng SharePoint trong Microsoft 365, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint trong Microsoft 365 chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint trong Microsoft 365.

Trong chủ đề này

Di chuyển thư mục hoặc tệp trong thư viện tài liệu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365 là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint trong Microsoft 365, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365 và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint trong Microsoft 365, nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua). Nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365 và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

  Mẹo: Nếu bạn không nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) thì bạn đang sử dụng trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365.

 3. Trong dạng xem danh sách hoặc dạng xem ô, dẫn hướng đến tệp hoặc thư mục mà bạn muốn di chuyển bằng cách sử dụng các phím mũi tên, rồi chọn nó bằng cách nhấn phím cách. Bạn có thể chọn nhiều hơn một tệp hoặc thư mục.

 4. Di chuyển tiêu điểm đến thanh menu bằng cách nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Share" (chia sẻ).

 5. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Move to" (di chuyển đến), rồi nhấn Enter. Hộp thoại di chuyển mục đến: sẽ mở ra.

 6. Để di chuyển đến danh sách đích, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "danh sách đích hàng đầu".

 7. Để chọn một đích, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy đích mình muốn, rồi nhấn Enter. Mục di chuyển đến: hộp thoại sẽ đóng lại và mục sẽ được di chuyển đến đích.

  Mẹo: Để tạo một thư mục mới cho các tệp:

  1. Trong hộp thoại di chuyển mục đến: , chọn một đích mà bạn muốn tạo thư mục tại, rồi nhấn Enter.

  2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "New Folder" (thư mục mới), rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "nhập tên thư mục của bạn."

  3. Nhập tên thư mục.

  4. Để di chuyển đến nút tạo , nhấn phím tab, rồi nhấn Enter. Một thư mục mới được tạo và tiêu điểm sẽ di chuyển tới thư mục đó.

  5. Để di chuyển mục tới thư mục mới, hãy nhấn Enter.

Sao chép thư mục hoặc tệp trong thư viện tài liệu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365 là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint trong Microsoft 365, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365 và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint trong Microsoft 365, nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua). Nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365 và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

  Mẹo: Nếu bạn không nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) thì bạn đang sử dụng trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365.

 3. Trong dạng xem danh sách hoặc dạng xem ô, dẫn hướng đến tệp hoặc thư mục mà bạn muốn sao chép bằng cách sử dụng các phím mũi tên, rồi chọn nó bằng cách nhấn phím cách. Bạn có thể chọn nhiều hơn một tệp hoặc thư mục.

 4. Di chuyển tiêu điểm đến thanh menu bằng cách nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Share" (chia sẻ).

 5. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Copy to" (sao chép), rồi nhấn Enter. Hộp thoại sao chép vào: hộp thoại sẽ mở ra.

 6. Để di chuyển đến danh sách đích, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "danh sách đích hàng đầu".

 7. Để chọn đích cho mục đó, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy đích mình muốn, rồi nhấn Enter. Mục sao chép vào: hộp thoại sẽ đóng lại và mục được sao chép đến đích.

  Mẹo: Để tạo một thư mục mới, nơi bạn có thể đặt tệp đã sao chép:

  1. Trong hộp thoại sao chép mục: , chọn một đích mà bạn muốn tạo thư mục tại, rồi nhấn Enter.

  2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "New Folder" (thư mục mới), rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "nhập tên thư mục của bạn."

  3. Nhập tên thư mục.

  4. Để di chuyển đến nút tạo , nhấn phím tab, rồi nhấn Enter. Một thư mục mới được tạo và tiêu điểm sẽ di chuyển tới thư mục đó.

  5. Để sao chép mục vào thư mục mới, nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sao chép liên kết cho tệp hoặc thư mục trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo thư mục trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng SharePoint Online

Sử dụng SharePoint trong Microsoft 365 với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để di chuyển hoặc sao chép một hoặc nhiều thư mục hoặc tệp từ một vị trí đến một vị trí khác trong cùng thư viện tài liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng SharePoint trong Microsoft 365, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint trong Microsoft 365 chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint trong Microsoft 365.

Trong chủ đề này

Di chuyển thư mục hoặc tệp trong thư viện tài liệu

 1. Mở thư viện tài liệu SharePoint trong Microsoft 365 nơi tệp hoặc thư mục mà bạn muốn di chuyển có vị trí.

 2. Để di chuyển đến danh sách các thư mục và tệp, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Toggle Selection for all Items" (chuyển đổi lựa chọn cho tất cả các mục).

 3. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn tìm thấy tệp hoặc thư mục mà bạn muốn.

 4. Để mở menu ngữ cảnh cho tệp hoặc thư mục, hãy nhấn Shift + F10.

 5. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Move to" (di chuyển đến), rồi nhấn Enter. Hộp thoại di chuyển mục đến sẽ mở ra.

 6. Để di chuyển đến danh sách đích, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "danh sách đích hàng đầu".

 7. Để chọn một đích, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy đích mình muốn, rồi nhấn Enter. Hộp thoại di chuyển mục đến sẽ đóng lại và mục sẽ được di chuyển đến đích.

  Mẹo: Để tạo một thư mục mới cho các tệp:

  1. Trong hộp thoại di chuyển mục đến , hãy chọn đích mà bạn muốn tạo thư mục tại, rồi nhấn Enter.

  2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "New Folder" (thư mục mới), rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "nhập tên thư mục của bạn."

  3. Nhập tên thư mục.

  4. Để di chuyển đến nút tạo , nhấn phím tab, rồi nhấn Enter. Một thư mục mới được tạo và tiêu điểm sẽ di chuyển tới thư mục đó.

  5. Để di chuyển mục tới thư mục mới, hãy nhấn Enter.

Sao chép thư mục hoặc tệp trong thư viện tài liệu

 1. Mở thư viện tài liệu SharePoint trong Microsoft 365 nơi tệp hoặc thư mục mà bạn muốn sao chép được đặt.

 2. Để di chuyển đến danh sách các thư mục và tệp, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Toggle Selection for all Items" (chuyển đổi lựa chọn cho tất cả các mục).

 3. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn tìm thấy tệp hoặc thư mục mà bạn muốn.

 4. Để mở menu ngữ cảnh cho tệp hoặc thư mục, hãy nhấn Shift + F10.

 5. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Copy to" (sao chép), rồi nhấn Enter. Hộp thoại sao chép mục to sẽ mở ra.

 6. Để di chuyển đến danh sách đích, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "danh sách đích hàng đầu".

 7. Để chọn một đích, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy đích mình muốn, rồi nhấn Enter. Hộp thoại sao chép đến sẽ đóng lại và mục được sao chép đến đích.

  Mẹo: Để tạo một thư mục mới cho các tệp:

  1. Trong hộp thoại sao chép mục đến , hãy chọn đích mà bạn muốn tạo thư mục tại, rồi nhấn Enter.

  2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "New Folder" (thư mục mới), rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "nhập tên thư mục của bạn."

  3. Nhập tên thư mục.

  4. Để di chuyển đến nút tạo , nhấn phím tab, rồi nhấn Enter. Một thư mục mới được tạo và tiêu điểm sẽ di chuyển tới thư mục đó.

  5. Để sao chép mục vào thư mục mới, nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sao chép liên kết cho tệp hoặc thư mục trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo thư mục trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×