Sử dụng bộ đọc màn hình để di chuyển tác vụ giữa hoặc trong danh sách để thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để di chuyển tác vụ giữa hoặc trong danh sách để thực hiện

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Làm bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để sắp xếp các tác vụ của bạn bằng cách di chuyển chúng giữa các danh sách. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

Di chuyển một nhiệm vụ vào danh sách khác

Bạn có thể sắp xếp danh sách nhiệm vụ của mình bằng cách di chuyển các tác vụ từ một danh sách này sang danh sách khác.

 1. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Lists" (danh sách). Bạn sẽ nghe thấy tên danh sách hiện được chọn.

 2. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của danh sách có chứa nhiệm vụ mà bạn muốn di chuyển. Nhấn Enter để mở danh sách.

 3. Để di chuyển đến nội dung danh sách nhiệm vụ, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy mục nhiệm vụ.

 4. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy nhiệm vụ mà bạn muốn di chuyển.

 5. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn Shift+F10.

 6. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Move nhiệm vụ", rồi nhấn Enter.

 7. Sử dụng các phím mũi tên lên và xuống để chọn danh sách đích, rồi nhấn Enter để di chuyển tác vụ đến danh sách đã chọn.

  Lưu ý: Các danh sách đích có thể bao gồm danh sách nhiệm vụ và danh sách bạn đã tạo.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiện tất cả các tác vụ có ngày đến hạn trong danh sách có kế hoạch trong việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm các bước và đặt tầm quan trọng vào một nhiệm vụ trong việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong thực hiện

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng đến thực hiện

Sử dụng To Do cho iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của iOS, để sắp xếp các tác vụ của bạn bằng cách di chuyển chúng giữa các danh sách. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách sắp xếp các mục trong danh sách nhiệm vụ theo thứ tự bạn muốn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Di chuyển một nhiệm vụ vào danh sách khác

Bạn có thể sắp xếp danh sách nhiệm vụ của mình bằng cách di chuyển các tác vụ từ một danh sách này sang danh sách khác.

 1. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar" (thanh bên). Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của danh sách có chứa nhiệm vụ mà bạn muốn di chuyển. Nhấn đúp vào màn hình để mở danh sách.

 3. Trượt nhanh sang phải. Bạn nghe thấy: "danh sách tùy chọn". Nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để nhập chế độ sửa danh sách, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit" (chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy nhiệm vụ mà bạn muốn di chuyển, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

  Mẹo: Bạn có thể chọn nhiều tác vụ để di chuyển đến cùng một danh sách.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Move" (di chuyển), rồi nhấn đúp để chọn.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy danh sách đích mình muốn, rồi nhấn đúp để di chuyển tác vụ đến danh sách đã chọn.

  Lưu ý: Các danh sách đích có thể bao gồm danh sách nhiệm vụ và danh sách bạn đã tạo.

Sắp xếp lại các tác vụ trong một danh sách

Bạn có thể sắp xếp danh sách nhiệm vụ của mình bằng cách sắp xếp các tác vụ theo thứ tự bạn muốn.

 1. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar" (thanh bên). Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của danh sách mà bạn muốn sắp xếp. Nhấn đúp vào màn hình để mở danh sách.

 3. Trượt nhanh sang phải. Bạn nghe thấy: "danh sách tùy chọn". Nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để nhập chế độ chỉnh sửa danh sách, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit" (chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Đối với mỗi nhiệm vụ mà bạn muốn sắp xếp lại trong danh sách, hãy thực hiện như sau:

  1. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy nhiệm vụ mà bạn muốn di chuyển, rồi trượt nhanh sang phải. Bạn nghe thấy: "sắp xếp lại", tiếp theo là tên nhiệm vụ.

  2. Để bật di chuyển tác vụ, nhấn đúp vào màn hình và giữ. Khi bạn nghe thấy bộ phát âm thanh, hãy kéo ngón tay lên hoặc xuống màn hình cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mà bạn muốn di chuyển tác vụ đến đó.

  3. Khi nhiệm vụ ở vị trí bạn muốn, hãy nhấc ngón tay của bạn.

 6. Khi bạn đã hoàn thành sắp xếp lại danh sách, để thoát khỏi chế độ chỉnh sửa danh sách, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Cancel" (hủy bỏ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiện tất cả các tác vụ có ngày đến hạn trong danh sách có kế hoạch trong việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm các bước và đặt tầm quan trọng vào một nhiệm vụ trong việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong thực hiện

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng đến thực hiện

Sử dụng To Do cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Android, để sắp xếp các tác vụ của bạn bằng cách di chuyển chúng giữa các danh sách. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách sắp xếp các mục trong danh sách nhiệm vụ theo thứ tự bạn muốn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Di chuyển một nhiệm vụ vào danh sách khác

Bạn có thể sắp xếp danh sách nhiệm vụ của mình bằng cách di chuyển các tác vụ từ một danh sách này sang danh sách khác.

 1. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Sidebar" (thanh bên). Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của danh sách có chứa nhiệm vụ mà bạn muốn di chuyển. Nhấn đúp vào màn hình để mở danh sách.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy nhiệm vụ mà bạn muốn di chuyển. Nhấn đúp vào màn hình và giữ để chọn nó. Bạn nghe thấy: "Hiển thị thanh công cụ cho hành động hàng loạt."

  Mẹo: Bạn có thể chọn nhiều tác vụ để di chuyển đến cùng một danh sách. Để chọn một nhiệm vụ khác, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy nhiệm vụ, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "More Options" (tùy chọn khác). Nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Move" (di chuyển), rồi nhấn đúp để chọn.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy danh sách đích mình muốn, rồi nhấn đúp để di chuyển tác vụ đến danh sách đã chọn.

  Lưu ý: Các danh sách đích có thể bao gồm danh sách nhiệm vụ và danh sách bạn đã tạo.

Sắp xếp lại các tác vụ trong một danh sách

Bạn có thể sắp xếp danh sách nhiệm vụ của mình bằng cách sắp xếp các tác vụ theo thứ tự bạn muốn.

 1. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Sidebar" (thanh bên). Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của danh sách có chứa nhiệm vụ mà bạn muốn di chuyển. Nhấn đúp vào màn hình để mở danh sách.

 3. Đối với mỗi nhiệm vụ mà bạn muốn sắp xếp lại trong danh sách, hãy thực hiện như sau:

  1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy nhiệm vụ mà bạn muốn di chuyển. Nhấn đúp vào màn hình và giữ để chọn nó. Bạn nghe thấy: "Hiển thị thanh công cụ cho hành động hàng loạt."

  2. Kéo ngón tay lên hoặc xuống màn hình và sau đó nhấc ngón tay của bạn. TalkBack thông báo vị trí mới của nhiệm vụ trong danh sách.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiện tất cả các tác vụ có ngày đến hạn trong danh sách có kế hoạch trong việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm các bước và đặt tầm quan trọng vào một nhiệm vụ trong việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong thực hiện

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng đến thực hiện

Sử dụng To Do phiên bản web bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để sắp xếp các tác vụ của bạn bằng cách di chuyển chúng giữa các danh sách. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật bằng cách sử dụng Edge và JAWS bằng Chrome, nhưng nó có thể làm việc với các trình duyệt và bộ đọc màn hình miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng To Do phiên bản web với trình tường thuật, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình.

Di chuyển một nhiệm vụ vào danh sách khác

Bạn có thể sắp xếp danh sách nhiệm vụ của mình bằng cách di chuyển các tác vụ từ một danh sách này sang danh sách khác.

 1. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của danh sách có chứa nhiệm vụ mà bạn muốn di chuyển. Nhấn Enter để mở danh sách.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy nhiệm vụ mà bạn muốn di chuyển.

 3. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn Shift+F10.

 4. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Move nhiệm vụ", rồi nhấn Enter.

 5. Để chọn danh sách đích, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của danh sách bạn muốn, rồi nhấn Enter. Nhiệm vụ được di chuyển đến danh sách đã chọn.

  Lưu ý: Các danh sách đích có thể bao gồm danh sách nhiệm vụ và danh sách bạn đã tạo.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiện tất cả các tác vụ có ngày đến hạn trong danh sách có kế hoạch trong việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm các bước và đặt tầm quan trọng vào một nhiệm vụ trong việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng đến thực hiện

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×