Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong cần làm

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Làm bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo danh sách nhiệm vụ cho một dự án cụ thể, đường thời gian hoặc thói quen. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách thay đổi thiết kế danh sách, chia sẻ danh sách, sắp xếp danh sách theo cách bạn muốn và xóa bỏ danh sách khi bạn không còn cần đến chúng nữa.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Tạo danh sách

Tạo một danh sách các nhiệm vụ mà bạn muốn hoàn thành, ví dụ như một ngày hoặc dự án cụ thể.

 1. Để tạo danh sách mới trong Làm, hãy nhấn Ctrl + L. Danh sách chưa có tiêu đề mới được tạo và tiêu điểm di chuyển đến trường tên danh sách.

 2. Nhập tên danh sách của bạn, rồi nhấn Enter.

 3. Để thêm một nhiệm vụ vào danh sách mới của bạn, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add a Task" (Thêm tác vụ), rồi nhấn Enter. Nhập văn bản nhiệm vụ, rồi nhấn Enter.

Đổi tên danh sách

Bạn có thể đổi tên danh sách để phù hợp hơn với mục đích của mình.

Lưu ý: Danh sách đổi tên chỉ có thể cho các danh sách bạn đã tạo.

 1. Nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Lists" (danh sách), tiếp theo là tên của danh sách hiện đang được chọn.

 2. Nhấn phím mũi tên xuống hoặc lên cho đến khi bạn nghe thấy danh sách bạn muốn đổi tên, rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tên hiện tại của danh sách, theo sau là "đổi tên danh sách, nút". Nhấn Enter để sửa tên.

 4. Nhập tên mới cho danh sách, rồi nhấn Enter để áp dụng.

Thay đổi chủ đề danh sách

Thay đổi chủ đề của danh sách để phù hợp với thiết kế bạn muốn.

 1. Nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Lists" (danh sách), tiếp theo là tên của danh sách hiện đang được chọn.

 2. Nhấn phím mũi tên xuống hoặc lên cho đến khi bạn nghe thấy danh sách bạn muốn sửa, rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn đến được nút chỉnh sửa, rồi nhấn Enter để mở menu.

 4. Để chọn màu chủ đề, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy màu chủ đề. Sau đó, nhấn phím mũi tên trái và phải để tìm màu bạn muốn, rồi nhấn phím cách để chọn nó. Màu được chọn hiện đang được xác định là "đã chọn".

 5. Để thay đổi hình nền của chủ đề, nhấn phím mũi tên xuống một lần. Sau đó, nhấn phím mũi tên trái và phải để tìm hình ảnh bạn muốn, rồi nhấn phím cách để chọn.

 6. Nhấn esc để đóng menu.

Hiển thị hoặc ẩn các tác vụ đã hoàn thành

Theo mặc định, các tác vụ đã hoàn thành và chưa hoàn thành được hiển thị trong danh sách của bạn. Để giúp bạn sắp xếp danh sách của mình, bạn có thể ẩn các tác vụ đã hoàn thành.

 1. Nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Lists" (danh sách), tiếp theo là tên của danh sách hiện đang được chọn.

 2. Nhấn phím mũi tên xuống hoặc lên cho đến khi bạn nghe thấy danh sách bạn muốn sửa, rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn đến được nút chỉnh sửa, rồi nhấn Enter để mở menu.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để ẩn các tác vụ đã hoàn thành, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Hide completed tasks" (đã hoàn thành), rồi nhấn phím cách.

  • Để hiện các tác vụ đã hoàn thành ẩn, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Hiển thị các tác vụ đã hoàn thành", rồi nhấn phím cách.

  Menu này sẽ đóng lại sau khi bạn thực hiện lựa chọn.

Sắp xếp danh sách

Sắp xếp danh sách có thể giúp bạn tổ chức và tìm nhiệm vụ của bạn hiệu quả hơn.

 1. Nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Lists" (danh sách), tiếp theo là tên của danh sách hiện đang được chọn.

 2. Nhấn phím mũi tên xuống hoặc lên cho đến khi bạn nghe thấy danh sách bạn muốn sắp xếp, rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn đến được nút chỉnh sửa, rồi nhấn Enter để mở menu.

 4. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "sort" (sắp xếp), rồi nhấn phím cách.

 5. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn phím cách.

  Menu này sẽ đóng lại sau khi bạn thực hiện lựa chọn.

Chia sẻ danh sách

Bạn có thể chia sẻ danh sách của mình để cộng tác với những người khác.

 1. Nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Lists" (danh sách), tiếp theo là tên của danh sách hiện đang được chọn.

 2. Nhấn phím mũi tên xuống hoặc lên cho đến khi bạn nghe thấy danh sách mà bạn muốn chia sẻ, rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn đến được nút chia sẻ danh sách, rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn Enter để tạo liên kết chia sẻ lời mời, nhấn phím tab cho đến khi bạn đến được nút sao chép liên kết , rồi nhấn Enter.

 5. Để thoát khỏi hộp thoại và quay lại danh sách, nhấn esc.

 6. Dán liên kết vào email hoặc tin nhắn tức thời và gửi cho cộng tác viên của bạn.

Xóa danh sách

Khi bạn không còn cần danh sách bạn đã tạo, bạn có thể xóa bỏ nó.

Lưu ý: Xóa danh sách chỉ có thể cho các danh sách bạn đã tạo.

 1. Nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Lists" (danh sách), tiếp theo là tên của danh sách hiện đang được chọn.

 2. Nhấn phím mũi tên xuống hoặc lên cho đến khi bạn nghe thấy danh sách bạn muốn xóa, rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn đến được nút chỉnh sửa, rồi nhấn Enter để mở menu.

 4. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Delete List" (danh sách xóa), rồi nhấn phím cách.

 5. Để xóa danh sách, nhấn phím tab cho đến khi bạn đến được nút xóa , rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để di chuyển tác vụ giữa hoặc trong danh sách

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiện tất cả các tác vụ có ngày đến hạn trong danh sách có kế hoạch trong việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các đề xuất trong thực hiện

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng đến thực hiện

Sử dụng To Do cho iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để tạo danh sách nhiệm vụ cho một dự án cụ thể, đường thời gian hoặc thói quen. Bạn cũng có thể chỉnh sửa và chia sẻ danh sách, thay đổi thiết kế và sắp xếp các danh sách. Sau đó, bạn có thể xóa các danh sách này khi không cần nữa.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Tạo danh sách

Tạo danh sách các tác vụ bạn muốn hoàn thành, ví dụ, một ngày cụ thể hoặc dự án.

 1. Trong Làm, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Sidebar" (thanh bên). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 2. Để tạo danh sách mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "New List" (danh sách mới). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình để chọn. Một danh sách mới được tạo.

 3. Để đặt tên cho danh sách mới, hãy trượt nhanh sang phải. Bạn nghe thấy: "list title" (tiêu đề danh sách). Nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để xóa bỏ chỗ dành sẵn tên và nhập tên mới.

 4. Để thêm nhiệm vụ vào danh sách mới của bạn, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được nút thêm nhiệm vụ , rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản cho nhiệm vụ đó. Sau khi bạn đã hoàn tất, hãy trượt một ngón tay ở cạnh dưới cùng bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Return" (trả về), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nhiệm vụ được thêm vào danh sách. Lặp lại bước này cho tất cả các nhiệm vụ mà bạn muốn thêm vào danh sách.

 5. Để lưu danh sách mới, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Done Button" (nút hoàn tất). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Danh sách mới sẽ được lưu.

 6. Để thoát khỏi danh sách mới và trở về thanh bên, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar, Button" (nút thanh bên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Đổi tên danh sách

Bạn có thể đổi tên danh sách để phù hợp hơn với mục đích của mình.

Lưu ý: Danh sách đổi tên chỉ có thể cho các danh sách bạn đã tạo.

 1. Trong Làm, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Sidebar" (thanh bên). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy danh sách bạn muốn đổi tên. Để chọn danh sách, nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "danh sách tùy chọn". Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Menu Tùy chọn danh sách mở ra. Bạn nghe thấy: "đổi tên danh sách."

 4. Để đổi tên danh sách, hãy nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển tới trường tên danh sách. Sử dụng bàn phím trên màn hình để chỉnh sửa tên danh sách.

 5. Sau khi bạn đã hoàn tất việc nhập tên danh sách mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Done" (xong). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

Thay đổi chủ đề danh sách

Thay đổi chủ đề của danh sách và màu nền của nó để phù hợp với thiết kế bạn muốn.

 1. Trong Làm, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Sidebar" (thanh bên). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy danh sách có chủ đề mà bạn muốn thay đổi. Để chọn danh sách, nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "danh sách tùy chọn". Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Menu Tùy chọn danh sách mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Change Theme" (đổi chủ đề). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình để chọn. Menu Chủ đề mở ra.

 5. Để chọn màu nền, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy màu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để chọn một hình ảnh chủ đề, hãy tiếp tục trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy hình ảnh mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Sau khi chọn màu nền mới hoặc hình ảnh, để lưu và đóng menu chủ đề , trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Done" (xong). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

Hiển thị hoặc ẩn các tác vụ đã hoàn thành

Theo mặc định, các tác vụ đã hoàn thành và chưa hoàn thành được hiển thị trong danh sách của bạn. Để giúp bạn sắp xếp danh sách của mình, bạn có thể ẩn các tác vụ đã hoàn thành.

 1. Trong Làm, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Sidebar" (thanh bên). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy danh sách mà bạn muốn ẩn hoặc thay đổi các tác vụ đã hoàn thành. Để chọn danh sách, nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "danh sách tùy chọn". Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Menu Tùy chọn danh sách mở ra.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để ẩn các tác vụ đã hoàn thành, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "ẩn nhiệm vụ đã hoàn thành". Sau đó, nhấn đúp vào màn hình để chọn.

  • Để hiện các tác vụ đã hoàn thành ẩn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Hiển thị nhiệm vụ đã hoàn thành". Sau đó, nhấn đúp vào màn hình để chọn.

  Menu tùy chọn danh sách sẽ đóng lại và tiêu điểm trở về danh sách.

Sắp xếp danh sách

Sắp xếp các tác vụ trong một danh sách có thể giúp bạn tổ chức và tìm nhiệm vụ của bạn hiệu quả hơn.

 1. Trong Làm, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Sidebar" (thanh bên). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy danh sách bạn muốn sắp xếp. Để chọn danh sách, nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "danh sách tùy chọn". Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Menu Tùy chọn danh sách mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "sort" (sắp xếp). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Menu Sắp xếp mở ra.

 5. Để chọn một tùy chọn sắp xếp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

  Menu sắp xếp sẽ đóng lại và tiêu điểm trở về danh sách.

 6. Để loại bỏ sắp xếp khỏi danh sách, dẫn hướng đến và mở danh sách, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "loại bỏ sắp xếp", rồi nhấn đúp vào màn hình.

Chia sẻ danh sách

Bạn có thể chia sẻ danh sách của mình để cộng tác với những người khác.

Lưu ý: Bạn có thể chia sẻ các danh sách bạn đã tạo.

 1. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar" (thanh bên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để đi đến danh sách, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy danh sách mà bạn muốn chia sẻ, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "share List" (chia sẻ danh sách), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Copy" (sao chép), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy ứng dụng mà bạn muốn chia sẻ liên kết, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để thoát khỏi hộp thoại chia sẻ và quay lại danh sách, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Dán liên kết vào email hoặc tin nhắn tức thời và gửi cho cộng tác viên của bạn.

Xóa danh sách

Khi bạn không còn cần danh sách bạn đã tạo, bạn có thể xóa bỏ nó.

Lưu ý: Xóa danh sách chỉ có thể cho các danh sách bạn đã tạo.

 1. Trong Làm, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Sidebar" (thanh bên). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy danh sách bạn muốn xóa bỏ. Để chọn danh sách, nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "danh sách tùy chọn". Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Menu Tùy chọn danh sách mở ra.

 4. Để xóa danh sách, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Delete List" (xóa danh sách). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

 5. Cửa sổ xác nhận sẽ mở ra. Để xác nhận việc xóa, trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "xóa danh sách" nhấn đúp vào màn hình để chọn.

  Danh sách sẽ bị xóa và tiêu điểm di chuyển đến danh sách tiếp theo.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để di chuyển tác vụ giữa hoặc trong danh sách

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiện tất cả các tác vụ có ngày đến hạn trong danh sách có kế hoạch trong việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các đề xuất trong thực hiện

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng đến thực hiện

Sử dụng To Do cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Android, để tạo danh sách nhiệm vụ cho một dự án cụ thể, đường thời gian hoặc thói quen. Bạn cũng có thể thay đổi thiết kế danh sách, sắp xếp danh sách theo cách bạn muốn và chia sẻ danh sách với đồng nghiệp của mình. Sau đó, bạn có thể xóa các danh sách này khi không cần nữa.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Tạo danh sách

Tạo danh sách các tác vụ bạn muốn hoàn thành, ví dụ, một ngày cụ thể hoặc dự án.

 1. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar" (thanh bên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để tạo danh sách mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New List" (danh sách mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Danh sách chưa có tiêu đề mới được tạo và tiêu điểm di chuyển đến trường tên danh sách.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên danh sách của bạn.

 4. Trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Create List" (danh sách tạo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để thêm nhiệm vụ vào danh sách mới của bạn, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được nút thêm nhiệm vụ . Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản nhiệm vụ. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản nhiệm vụ.

  Sau khi bạn đã hoàn tất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add a Task" (Thêm tác vụ), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nhiệm vụ được thêm vào danh sách và bạn có thể nhập văn bản cho tác vụ tiếp theo của mình.

 7. Trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím.

Đổi tên danh sách

Bạn có thể đổi tên danh sách để phù hợp hơn với mục đích của mình.

Lưu ý: Danh sách đổi tên chỉ có thể cho các danh sách bạn đã tạo.

 1. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar" (thanh bên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để đi tới danh sách, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy danh sách mình muốn đổi tên, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để mở menu tùy chọn danh sách, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More Options" (tùy chọn khác), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Menu expanded" (Menu được bung rộng).

 4. Tiêu điểm nằm trong tùy chọn đổi tên danh sách . Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Tiêu điểm di chuyển tới trường tên danh sách.

 5. Sử dụng bàn phím trên màn hình để chỉnh sửa tên danh sách.

 6. Trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thay đổi chủ đề danh sách

Thay đổi chủ đề của danh sách để phù hợp với thiết kế bạn muốn.

 1. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar" (thanh bên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để đi đến danh sách, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy danh sách có chủ đề mà bạn muốn thay đổi, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More Options" (tùy chọn khác), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Menu expanded" (Menu được bung rộng).

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Change Theme" (thay đổi chủ đề), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để chọn màu nền, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy màu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để chọn một hình ảnh chủ đề, hãy tiếp tục trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy chủ đề mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng menu.

Hiển thị hoặc ẩn các tác vụ đã hoàn thành

Theo mặc định, cả tác vụ đã hoàn thành và chưa hoàn thành đều được hiển thị trong danh sách của bạn. Để giúp bạn sắp xếp danh sách của mình, bạn có thể ẩn các tác vụ đã hoàn thành.

 1. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar" (thanh bên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để đi đến danh sách, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy danh sách mà bạn muốn ẩn hoặc hiển thị các tác vụ đã hoàn thành, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More Options" (tùy chọn khác), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Menu expanded" (Menu được bung rộng).

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để ẩn các tác vụ đã hoàn thành, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Hide completed tasks" (đã hoàn thành tác vụ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để hiện các tác vụ đã hoàn thành ẩn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show tasks đã hoàn thành", rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sắp xếp danh sách

Sắp xếp danh sách có thể giúp bạn tổ chức và tìm nhiệm vụ của bạn hiệu quả hơn.

 1. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar" (thanh bên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để đi đến danh sách, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy danh sách mà bạn muốn sắp xếp, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More Options" (tùy chọn khác), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Menu expanded" (Menu được bung rộng).

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "sort" (sắp xếp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để chọn tùy chọn sắp xếp, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Sau khi chọn tùy chọn sắp xếp, menu sắp xếp sẽ đóng lại và tiêu điểm quay lại dạng xem danh sách.

 6. Để loại bỏ sắp xếp khỏi danh sách, dẫn hướng đến và mở danh sách, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Remove Remove" (loại bỏ sắp xếp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Chia sẻ danh sách

Bạn có thể chia sẻ danh sách của mình để cộng tác với những người khác.

Lưu ý: Bạn có thể chia sẻ các danh sách bạn đã tạo.

 1. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar" (thanh bên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để đi đến danh sách, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy danh sách mà bạn muốn chia sẻ, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "share List" (chia sẻ danh sách), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "gửi liên kết lời mời", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy ứng dụng mà bạn muốn chia sẻ liên kết, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Dán liên kết vào email hoặc tin nhắn tức thời và gửi cho cộng tác viên của bạn.

 7. Để thoát khỏi hộp thoại chia sẻ danh sách , hãy trượt nhanh xuống sau đó-trái.

Xóa danh sách

Khi bạn không còn cần danh sách bạn đã tạo, bạn có thể xóa bỏ nó.

Lưu ý: Xóa danh sách chỉ có thể cho các danh sách bạn đã tạo.

 1. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar" (thanh bên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để đi đến danh sách, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy danh sách bạn muốn xóa, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More Options" (tùy chọn khác), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Menu expanded" (Menu được bung rộng).

 4. Để xóa danh sách, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete list" (Xóa danh sách), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để xác nhận việc xóa, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete" (xóa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sau khi xóa danh sách, tiêu điểm sẽ trở về menu thanh bên.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để di chuyển tác vụ giữa hoặc trong danh sách

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiện tất cả các tác vụ có ngày đến hạn trong danh sách có kế hoạch trong việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các đề xuất trong thực hiện

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng đến thực hiện

Sử dụng To Do phiên bản web bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo danh sách nhiệm vụ cho một dự án cụ thể, đường thời gian hoặc thói quen. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật bằng cách sử dụng Edge và JAWS bằng Chrome, nhưng nó có thể làm việc với các trình duyệt và bộ đọc màn hình miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách sửa, chia sẻ, thay đổi thiết kế và sắp xếp các danh sách. Bạn thậm chí có thể xóa bỏ danh sách khi bạn không còn cần đến chúng.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng To Do phiên bản web với trình tường thuật, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình.

Trong chủ đề này

Tạo danh sách

Tạo danh sách yêu cầu bạn muốn hoàn thành, ví dụ, một ngày cụ thể hoặc dự án.

 1. Trong Làm, để tạo một danh sách mới, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "New List" (danh sách mới), rồi nhấn phím cách để chọn. Danh sách chưa có tiêu đề mới được tạo và tiêu điểm di chuyển đến trường tên danh sách.

 2. Nhập tên danh sách, rồi nhấn Enter. Danh sách được tạo và tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản của tác vụ đầu tiên trong danh sách.

 3. Nhập văn bản của bạn cho nhiệm vụ, rồi nhấn Enter. Nhiệm vụ được thêm vào danh sách. Lặp lại bước này cho tất cả các nhiệm vụ trong danh sách này.

Đổi tên danh sách

Bạn có thể đổi tên danh sách để phù hợp hơn với mục đích của mình.

Lưu ý: Danh sách đổi tên chỉ có thể cho các danh sách bạn đã tạo.

 1. Nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy danh sách mình muốn, rồi nhấn phím cách.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "list Options" (các tùy chọn danh sách). Nhấn Phím cách để chọn.

 3. Để đổi tên danh sách, nhấn phím tab một lần. Bạn nghe thấy: "đổi tên danh sách."

 4. Nhấn Phím cách. Tiêu điểm di chuyển tới trường tên danh sách.

 5. Nhập tên danh sách mới, rồi nhấn Enter. Tên danh sách được thay đổi.

Thay đổi chủ đề danh sách

Thay đổi màu chủ đề của danh sách để tùy chỉnh danh sách của bạn.

 1. Nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy danh sách mình muốn, rồi nhấn phím cách.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "list Options" (các tùy chọn danh sách). Nhấn Phím cách để chọn.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Change Theme Sub-menu" (menu con), rồi nhấn phím cách.

 4. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy màu chủ đề bạn muốn, rồi nhấn phím cách để chọn.

Hiển thị hoặc ẩn các tác vụ đã hoàn thành

Theo mặc định, các tác vụ đã hoàn thành và chưa hoàn thành được hiển thị trong danh sách của bạn. Để giúp bạn sắp xếp danh sách của mình, bạn có thể ẩn các tác vụ đã hoàn thành.

 1. Nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy danh sách mình muốn, rồi nhấn phím cách.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "list Options" (các tùy chọn danh sách). Nhấn Phím cách để chọn.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để ẩn các tác vụ đã hoàn thành, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Hide completed tasks" (đã hoàn thành tác vụ), rồi nhấn phím cách.

  • Để hiện nhiệm vụ đã hoàn thành ẩn, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Show tasks đã hoàn thành", rồi nhấn phím cách để chọn.

Sắp xếp danh sách

Sắp xếp danh sách có thể giúp bạn tổ chức và tìm nhiệm vụ của bạn hiệu quả hơn.

 1. Nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy danh sách mình muốn, rồi nhấn phím cách.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "sort tasks" (nhiệm vụ sắp xếp), rồi nhấn phím cách. Menu Sắp xếp mở ra.

 3. Để chọn một tùy chọn sắp xếp, nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn phím cách để chọn.

 4. Để loại bỏ sắp xếp khỏi danh sách, dẫn hướng đến và chọn danh sách bạn muốn, hãy nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Close sắp xếp đơn hàng", rồi nhấn phím cách để chọn.

Chia sẻ danh sách

Bạn có thể chia sẻ danh sách của mình để cộng tác với những người khác.

 1. Nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy danh sách mà bạn muốn chia sẻ, rồi nhấn phím cách để chọn.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "share List" (danh sách chia sẻ), rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn Enter để tạo liên kết chia sẻ lời mời, nhấn phím tab cho đến khi bạn đến được nút sao chép liên kết , rồi nhấn Enter.

 4. Để đóng hộp thoại và quay lại danh sách, nhấn esc.

 5. Dán liên kết vào email hoặc tin nhắn tức thời và gửi cho cộng tác viên của bạn.

Xóa danh sách

Khi bạn không còn cần danh sách bạn đã tạo, bạn có thể nhanh chóng xóa danh sách đó.

Lưu ý: Xóa danh sách chỉ có thể cho các danh sách bạn đã tạo.

 1. Nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy danh sách bạn muốn xóa, rồi nhấn phím cách để chọn.

 2. Nhấn phím Tab một lần. Bạn nghe thấy: "danh sách tùy chọn". Nhấn Phím cách để chọn.

 3. Để xóa danh sách, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Delete List" (danh sách xóa), rồi nhấn phím cách để chọn.

 4. Một hộp thoại xác nhận sẽ mở ra. Để xác nhận việc xóa, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Delete List" (danh sách xóa), rồi nhấn phím cách để chọn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để di chuyển tác vụ giữa hoặc trong danh sách

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiện tất cả các tác vụ có ngày đến hạn trong danh sách có kế hoạch trong việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các đề xuất trong thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng đến thực hiện

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×