Sử dụng bộ đọc màn hình để lên lịch Skype Meeting Broadcast

Sử dụng bộ đọc màn hình để lên lịch Skype Meeting Broadcast

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows dựng sẵn, để lên lịch cuộc họp hoặc sự kiện Skype Meeting Broadcast cho khán giả trực tuyến với số lượng tối đa 10.000 người dự.

Nếu bạn lên lịch cuộc họp trong Outlook và mời quá 250 người, công việc lên lịch sẽ tự động chuyển sang cổng Skype Meeting Broadcast.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, vào phần Phím tắt cho Skype for Business.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Do Skype Meeting Broadcast chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để chọn và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web, chứ không phải Skype Meeting Broadcast.

Trong chủ đề này

Đăng nhập vào cổng Skype Meeting Broadcast

Sử dụng tài khoản cơ quan hoặc trường học để đăng nhập vào cổng.

 1. Trong trình duyệt, truy cập cổng Skype Meeting Broadcast. Cửa sổ đăng nhập sẽ mở ra.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên người dùng của mình, rồi nhấn Enter.

  Lưu ý: Nếu bạn không nghe thấy tên người dùng của mình, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Use another account, link" (Sử dụng tài khoản khác, liên kết), rồi nhấn Enter. Nhập tên người dùng bạn muốn sử dụng, rồi nhấn Enter.

 3. Bạn nghe thấy: "Password, editing" (Mật khẩu, chỉnh sửa). Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

  Trang cổng Skype Meeting Broadcast sẽ mở ra.

Lên lịch cuộc họp

Chỉ định ngày và giờ, người tham gia và loại truy cập họ sẽ dùng để vào buổi truyền phát của bạn.

 1. Trong trang cổng Skype Meeting Broadcast, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New meeting button" (Nút Cuộc họp mới), rồi nhấn Enter.

  Trang Cài đặt cuộc họp sẽ mở ra.

 2. Xác định các chi tiết cuộc họp sau đây:

 3. Khi bạn xác định xong các cài đặt và chi tiết cuộc họp, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Create button" (Nút Tạo), rồi nhấn Enter.

 4. Trang tóm tắt cuộc họp sẽ mở ra. Để tìm hiểu về hướng dẫn cách gửi lời mời, tham khảo phần Gửi lời mời.

Thêm chủ đề, thời gian và thời lượng cuộc họp

Xác định chủ đề, ngày giờ và thời lượng cuộc họp của buổi truyền phát.

 1. Trong trang Cài đặt cuộc họp, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Tiêu đề cuộc họp, chỉnh sửa", rồi nhập chủ đề cho buổi truyền phát.

 2. Để thay đổi cài đặt thời gian và thời lượng cuộc họp, nhấn phím Tab. Bạn nghe thấy: "Start date, <current month>" (Ngày bắt đầu, (tháng hiện tại)).

  Bạn có thể thay đổi các cài đặt sau:

  • Tháng bắt đầu

  • Ngày bắt đầu của tháng

  • Năm bắt đầu

  • Giờ thời gian bắt đầu

  • Phút thời gian bắt đầu

  • Thời lượng cuộc họp theo tiếng

  Để điều hướng giữa các cài đặt, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên cài đặt cần chỉnh sửa.

  Để mở danh sách tùy chọn cho cài đặt, nhấn phím Alt+mũi tên Xuống. Để di chuyển trong danh sách, nhấn phím Caps Lock+mũi tên Phải cho đến khi bạn nghe thấy tên tùy chọn bạn cần. Để chọn tùy chọn, nhấn Caps Lock+Enter.

Thêm người dự cuộc họp

Bạn có thể thêm người tham gia làm thành viên nhóm sự kiện hoặc người dự.

Thêm thành viên nhóm sự kiện

Thành viên nhóm sự kiện có thể tham gia vào sự kiện với tư cách người trình bày, nhà sản xuất, nhà tổ chức hoặc người điều phối, đồng thời có thể điều khiển buổi truyền phát.

 1. Trong trang Cài đặt cuộc họp, nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy: "Email or alias of each event member, Event team, editing" (Email hoặc biệt danh của mỗi thành viên sự kiện, Nhóm sự kiện, chỉnh sửa).

 2. Nhập tên, địa chỉ email hoặc danh sách gửi thư của các thành viên nhóm sự kiện được phân tách bằng dấu phẩy.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Check names, button" (Kiểm tra tên, nút), rồi nhấn Enter.

Thêm người dự

Người dự có thể xem sự kiện trực tuyến nhưng không thể hoạt động như người trình bày hay điều khiển buổi truyền phát. Bạn có thể chỉ định quyền truy cập với các loại người dự sau đây:

 • Ẩn danh: bất kỳ ai có liên kết đến buổi truyền phát đều có thể tham gia mà không cần đăng nhập.

 • Toàn bộ công ty: bất kỳ ai thuộc công ty của bạn đều có thể tham gia cuộc họp. Yêu cầu phải đăng nhập. Loại này được chọn theo mặc định.

 • Chỉ người được mời: chỉ có người dự được đặc biệt liệt kê trong thư mời mới có thể tham gia cuộc họp. Yêu cầu phải đăng nhập.

 1. Trong trang Cài đặt cuộc họp, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Selected" (Đã chọn) theo sau bởi loại người dự đã chọn hiện tại hoặc mặc định.

 2. Để thay đổi loại người dự hiện tại, nhấn Caps Lock+ phím mũi tên Phải hoặc Trái cho đến khi bạn nghe thấy tên tùy chọn bạn cần. Để chọn tùy chọn, nhấn Caps Lock+Enter.

 3. Nếu bạn đã chọn Chỉ người được mời, hãy nhấn phím Tab. Bạn nghe thấy: "Attendees, editing, Email or alias of individual or distributing list" (Người dự, chỉnh sửa, Email hoặc biệt danh của cá nhân hoặc danh sách phân bổ).

  Nhập tên, địa chỉ email hoặc danh sách gửi thư của các thành viên nhóm sự kiện được phân tách bằng dấu phẩy. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Check names, button" (Kiểm tra tên, nút), rồi nhấn Enter.

Xác định tùy chọn ghi video

Bạn có thể tạo một bản ghi hoặc video theo yêu cầu về buổi truyền phát cho những người không thể tham dự cuộc họp hoặc muốn quay lại buổi truyền phát sau.

 1. Trong trang Cài đặt cuộc họp, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Create a video recording for download, checkbox" (Tạo bản ghi video để tải về, hộp kiểm). Trình tường thuật cũng sẽ thông báo nếu tùy chọn được chọn hoặc bỏ chọn. Để chọn, nhấn Phím cách.

 2. Nhấn phím Tab. Bạn nghe thấy: "Make video on demand available after the meeting" (Có thể tạo video theo yêu cầu sau cuộc họp). Trình tường thuật cũng sẽ thông báo nếu tùy chọn được chọn hoặc bỏ chọn. Để chọn, nhấn Phím cách.

Bật bản ghi và bản dịch

Để buổi truyền phát của bạn tới được với nhiều khán giả hơn, bạn có thể bật bản ghi của buổi truyền phát và bản dịch tự động của bản ghi. Người tham gia sau đó có thể hiển thị phụ đề chi tiết bằng ngôn ngữ đã chọn trong suốt buổi truyền phát.

Lưu ý: Một số tổ chức có thể hạn chế việc sử dụng tính năng này.

 1. Trong trang Cài đặt cuộc họp, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Enable transcription and translation for auto-generating captions" (Bật bản ghi và bản dịch để tự động tạo phụ đề). Trình tường thuật cũng sẽ thông báo nếu tùy chọn được chọn hoặc bỏ chọn. Để chọn, nhấn Phím cách.

 2. Danh sách ngôn ngữ sẽ mở ra. Nhấn phím Tab. Bạn nghe thấy: "Primary spoken language for the broadcast" (Ngôn ngữ nói chính cho nội dung truyền phát).

 3. Để thay đổi ngôn ngữ nói chính, nhấn Alt+phím mũi tên Xuống. Danh sách tùy chọn sẽ mở ra. Nhấn Caps Lock+phím mũi tên Trái hoặc Phải cho đến khi bạn nghe thấy ngôn ngữ mình muốn, rồi nhấn Caps Lock+Enter.

 4. Để xác định ngôn ngữ dịch, nhấn Caps Lock+phím mũi tên Phải cho đến khi bạn nghe thấy ngôn ngữ đầu tiên mà bạn muốn dịch sang.

 5. Để chọn ngôn ngữ, nhấn Caps Lock+phím mũi tên Trái, rồi nhấn Phím cách. Lặp lại bước này đối với tất cả các ngôn ngữ mà bạn muốn bản ghi được dịch sang.

  Lưu ý: Một cuộc họp có thể được dịch tối đa sang 6 ngôn ngữ.

Gửi lời mời

Khi bạn đã tạo xong lời mời, bạn có thể dễ dàng gửi đi từ Outlook.

 1. Trong trang tóm tắt cuộc họp, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Create Outlook invitation button" (Nút Tạo lời mời Outlook), rồi nhấn Enter.

 2. Bạn nghe thấy: "Notification text, What do you want to do with BroadcastMeetings.ics?" (Văn bản thông báo, Bạn muốn làm gì với BroadcastMeetings.ics?) Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Enter.

 3. Bạn nghe thấy: "Notification text, BroadcastMeetings.ics finished downloading" (Văn bản thông báo, BroadcastMeetings.ics đã hoàn tất tải về). Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Open button" (Nút Mở), rồi nhấn Enter. Lời mời sẽ mở trong Outlook. Tiêu điểm sẽ nằm trong phần nội dung tin nhắn.

 4. Để gửi lời mời, trong Outlook, nhấn Alt+S.

Xem thêm

Phím tắt cho Skype for Business

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Tìm hiểu cách điều hướng Skype for Business

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×