Sử dụng bộ đọc màn hình để thích và lưu thư trong nhóm Microsoft

Sử dụng bộ đọc màn hình để thích và lưu thư trong nhóm Microsoft

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Microsoft Teams bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để thích và lưu thư. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách tìm và lắng nghe các thư đã lưu.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thích và lưu một tin nhắn

 • Dẫn hướng bộ đọc màn hình
 • Dẫn hướng tiêu điểm
 • Dẫn hướng ảo
 1. Trong hộp soạn thư, nhấn Shift + Tab để đi đến thư cuối cùng trong hội thoại.

 2. Nhấn Phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy thông báo bạn muốn thích hoặc lưu.

  Mẹo: Nếu thư nằm trong một hội thoại bằng chuỗi, nhấn Enter để đi vào cuộc hội thoại. Để mở trả lời, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy số lượng trả lời, rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "All Replies bung rộng" (Tất cả trả lời). Để di chuyển tiêu điểm ra khỏi hội thoại bằng chuỗi, nhấn esc.

 3. Nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "Like" (giống). Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thích tin nhắn, nhấn Enter.

  • Để lưu thư, nhấn phím tab. Bạn nghe thấy: "More Options" (tùy chọn khác). Hãy nhấn Enter để mở menu. Bạn sẽ nghe thấy: “Save this message.” (Lưu tin nhắn này). Nhấn Enter để chọn. Bạn nghe thấy: "More Options" (tùy chọn khác).

  Lưu ý: Nếu bạn không nghe thấy "Like" sau khi nhấn Enter, nhấn phím SR + phím cách để chuyển chế độ bộ đọc màn hình và thử lại.

 4. Để trả về tiêu điểm vào thư, nhấn esc.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt. Trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo.

 1. Trong một cuộc hội thoại, nhấn H hoặc Shift + H cho đến khi bạn nghe thấy thư bạn muốn thích hoặc lưu.

  Mẹo: Nếu thư nằm trong một hội thoại bằng chuỗi, để mở trả lời, hãy nhấn H cho đến khi bạn nghe thấy số lượng trả lời, rồi nhấn Enter. Nhấn H để di chuyển giữa các thư trong chuỗi cho đến khi bạn nghe thấy mình muốn.

 2. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "thanh công cụ với 2 nút".

 3. Nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "Like" (giống). Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thích tin nhắn, nhấn Enter.

  • Để lưu thư, nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "More Options" (các tùy chọn khác), rồi nhấn Enter. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Save message" (lưu thư này), rồi nhấn Enter để chọn. Bạn nghe thấy: "More Options" (tùy chọn khác).

   Lưu ý: Nếu bạn không nghe thấy "tùy chọn khác" sau khi chọn "lưu tin nhắn này", nhấn phím SR + phím cách để chuyển đổi chế độ bộ đọc màn hình.

 4. Để trả về tiêu điểm vào thư, nhấn esc.

Tìm và đọc các tin nhắn đã lưu

 • Dẫn hướng bộ đọc màn hình
 • Dẫn hướng tiêu điểm
 • Dẫn hướng ảo
 1. Để mở menu thiết đặt , hãy nhấn Ctrl + E, rồi nhấn phím tab một lần. Bạn nghe thấy: "hồ sơ, thiết đặt ứng dụng và nhiều hơn nữa." Hãy nhấn Enter để mở menu.

 2. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "tin nhắn đã lưu", rồi nhấn Enter để chọn. Danh sách tin nhắn đã lưu của bạn mở ra với tin nhắn mới nhất ở trên đầu.

 3. Với JAWS, nhấn Ctrl + F6 liên tục cho đến khi bạn nghe thấy: "Saved List" (danh sách đã lưu). Với NVDA, nhấn Ctrl + F6 liên tục cho đến khi bạn nghe thấy: "List" (danh sách). Để duyệt danh sách các thư đã lưu, nhấn phím mũi tên xuống hoặc lên. Bộ đọc màn hình sẽ đọc thư khi bạn hạ cánh.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt. Trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo.

 1. Nhấn Ctrl + E. Bạn nghe thấy: "tìm kiếm". Nhấn Esc.

 2. Để mở menu thiết đặt , nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "hồ sơ, thiết đặt ứng dụng và nhiều hơn nữa". Hãy nhấn Enter để mở menu.

 3. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "tin nhắn đã lưu", rồi nhấn Enter để chọn. Danh sách tin nhắn đã lưu của bạn mở ra với tin nhắn mới nhất ở trên đầu.

 4. Với JAWS, nhấn Ctrl + F6 liên tục cho đến khi bạn nghe thấy: "Saved List" (danh sách đã lưu). Với NVDA, nhấn Ctrl + F6 liên tục cho đến khi bạn nghe thấy: "List" (danh sách). Để duyệt danh sách các thư đã lưu, nhấn phím mũi tên xuống hoặc lên. Bộ đọc màn hình sẽ đọc thư khi bạn hạ cánh.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để trò chuyện trong nhóm Microsoft

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm cuộc hội thoại, người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Phím tắt cho Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft các nhóm

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các nhóm Microsoft

Sử dụng VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, thích và lưu thư trong Microsoft Teams. Tìm hiểu cách tìm và lắng nghe thư đã lưu.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Thích và lưu một tin nhắn

 1. Để thích hoặc lưu thư trong một hội thoại bằng chuỗi, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy thư mình muốn.

  Lưu ý: Trong khi bạn duyệt qua lại giữa các thư mà bạn cũng sẽ nghe thấy "hồ sơ ảnh cho thành viên nhóm <>" và "tùy chọn thư".

 2. Khi ở trên thư bạn muốn, hãy trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Message options" (Tùy chọn tin nhắn). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 3. Menu tùy chọn thư sẽ mở ra và bạn nghe thấy: "Like" (giống). Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thích tin nhắn, nhấn đúp vào màn hình.

  • Để lưu thư, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Menu sẽ đóng lại và tiêu điểm di chuyển trở về cuộc hội thoại.

Tìm và đọc các tin nhắn đã lưu

 1. Trong Microsoft Teams, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "more menu" (menu Thêm), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Saved" (đã lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Một danh sách các thư đã lưu của bạn sẽ mở ra với phần mới nhất ở đầu danh sách.

 3. Để dẫn hướng xuống trong danh sách thư đã lưu, trượt nhanh sang phải. VoiceOver thông báo tin nhắn đã lưu khi bạn di chuyển.

 4. Để mở cuộc hội thoại có chứa tin nhắn đã lưu, khi tới tin nhắn, nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để trò chuyện trong nhóm Microsoft

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm một cuộc hội thoại, một người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft các nhóm

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các nhóm Microsoft

Sử dụng TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, thích và lưu thư trong Microsoft Teams. Tìm hiểu cách tìm và lắng nghe thư đã lưu.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Thích hoặc lưu tin nhắn

 1. Trong một kênh hoặc Cuộc hội thoại, để thích hoặc lưu một tin nhắn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tin nhắn bạn muốn.

 2. Khi tới tin nhắn bạn muốn, để đi đến tùy chọn tin nhắn, trượt nhanh sang phải. Bạn nghe thấy: "More Options" (tùy chọn khác). Nhấn đúp để chọn.

 3. Menu tùy chọn tin nhắn mở ra. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thích thư, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Like" (như), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để lưu thư, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Menu sẽ đóng lại và tiêu điểm di chuyển trở về kênh hoặc hội thoại.

Tìm và đọc các tin nhắn đã lưu

 1. Trong Microsoft Teams, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Open hamburger menu" (menu mở hamburger), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Saved. Trong danh sách, 2 mục, "rồi nhấn đúp vào màn hình. Danh sách các tin nhắn đã lưu của bạn mở ra với tin nhắn mới nhất ở trên đầu. Bạn sẽ nghe thấy: "Saved" (Đã lưu).

 3. Để dẫn hướng tin nhắn đã lưu, trượt nhanh sang phải. TalkBack thông báo tin nhắn đã lưu khi bạn di chuyển.

 4. Để mở cuộc hội thoại có chứa thư đã lưu, duyệt đến thư và nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để trò chuyện trong nhóm Microsoft

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm một cuộc hội thoại, một người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft các nhóm

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các nhóm Microsoft

Sử dụng bàn phím và bộ đọc màn hình để thích và lưu thư trong Microsoft Teams. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với JAWS và trình tường thuật, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách tìm và lắng nghe các thư đã lưu.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thích và lưu một tin nhắn

 • Dẫn hướng bộ đọc màn hình
 • Dẫn hướng tiêu điểm
 • Dẫn hướng ảo
 1. Trong hộp soạn thư, nhấn Shift + Tab để đi đến thư cuối cùng trong hội thoại.

 2. Nhấn Phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy thông báo bạn muốn thích hoặc lưu.

  Mẹo: Nếu thư nằm trong một hội thoại bằng chuỗi, nhấn Enter để đi vào cuộc hội thoại. Để mở trả lời, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy số lượng trả lời, rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "All Replies bung rộng" (Tất cả trả lời). Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển giữa các thư trong chuỗi cho đến khi bạn nghe thấy mình muốn. Để di chuyển tiêu điểm ra khỏi hội thoại bằng chuỗi, nhấn esc.

 3. Nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "Like" (giống). Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thích tin nhắn, nhấn Enter.

  • Để lưu thư, nhấn phím tab. Bạn nghe thấy: "More Options" (tùy chọn khác). Hãy nhấn Enter để mở menu. Bạn sẽ nghe thấy: “Save this message.” (Lưu tin nhắn này). Nhấn Enter để chọn. Bạn nghe thấy: "More Options" (tùy chọn khác).

  Lưu ý: Nếu bạn không nghe thấy "Like" sau khi nhấn Enter, nhấn phím SR + phím cách để chuyển chế độ bộ đọc màn hình và thử lại.

 4. Để trả về tiêu điểm vào thư, nhấn esc.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt, trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo và trong Trình tường thuật, đây được gọi là chế độ quét.

 1. Trong một cuộc hội thoại, nhấn H hoặc Shift + H cho đến khi bạn nghe thấy thư bạn muốn thích hoặc lưu.

  Mẹo: Nếu thư nằm trong một hội thoại bằng chuỗi, để mở trả lời, hãy nhấn H cho đến khi bạn nghe thấy số lượng trả lời, rồi nhấn Enter. Với trình tường thuật, nhấn Shift + Enter. Nhấn H để di chuyển giữa các thư trong chuỗi cho đến khi bạn nghe thấy mình muốn.

 2. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "thanh công cụ với 2 nút".

 3. Nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "Like" (giống). Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thích tin nhắn, nhấn Enter.

  • Để lưu thư, nhấn phím tab. Bạn nghe thấy: "More Options" (tùy chọn khác). Hãy nhấn Enter để mở menu. Bạn sẽ nghe thấy: “Save this message.” (Lưu tin nhắn này). Nhấn Enter để chọn.

 4. Để trả về tiêu điểm vào thư, nhấn esc.

Tìm và đọc các tin nhắn đã lưu

 • Dẫn hướng bộ đọc màn hình
 • Dẫn hướng tiêu điểm
 • Dẫn hướng ảo
 1. Để mở menu thiết đặt , hãy nhấn Ctrl + E, rồi nhấn phím tab một lần. Bạn nghe thấy: "hồ sơ, thiết đặt ứng dụng và nhiều hơn nữa." Hãy nhấn Enter để mở menu.

 2. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "tin nhắn đã lưu", rồi nhấn Enter. Một danh sách các tin nhắn đã lưu của bạn sẽ mở ra, Hiển thị thông báo mới nhất ở trên cùng.

 3. Với trình tường thuật và JAWS, nhấn Ctrl + F6 liên tục cho đến khi bạn nghe thấy: "Saved List" (danh sách đã lưu). Với NVDA, nhấn Ctrl + F6 liên tục cho đến khi bạn nghe thấy: "List" (danh sách). Để duyệt danh sách các thư đã lưu, nhấn phím mũi tên xuống hoặc lên. Bộ đọc màn hình sẽ đọc thư khi bạn hạ cánh.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt, trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo và trong Trình tường thuật, đây được gọi là chế độ quét.

 1. Nhấn Ctrl + E. Bạn nghe thấy: "tìm kiếm". Nhấn Esc.

 2. Để mở menu thiết đặt , nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "hồ sơ, thiết đặt ứng dụng và nhiều hơn nữa". Hãy nhấn Enter để mở menu.

 3. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "tin nhắn đã lưu", rồi nhấn Enter để chọn. Danh sách tin nhắn đã lưu của bạn mở ra với tin nhắn mới nhất ở trên đầu.

 4. Với trình tường thuật và JAWS, nhấn Ctrl + F6 liên tục cho đến khi bạn nghe thấy: "Saved List" (danh sách đã lưu). Với NVDA, nhấn Ctrl + F6 liên tục cho đến khi bạn nghe thấy: "List" (danh sách). Để duyệt danh sách các thư đã lưu, nhấn phím mũi tên xuống hoặc lên. Bộ đọc màn hình sẽ đọc thư khi bạn hạ cánh.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để trò chuyện trong nhóm Microsoft

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm một cuộc hội thoại, một người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft các nhóm

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các nhóm Microsoft

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×