Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email trong Outlook

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Thư Outlook với trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Windows, để thiết lập tài khoản của bạn. Bạn sẽ tìm hiểu cách thêm nhiều tài khoản để duy trì kết nối với công việc, gia đình và bạn bè.

Thư Outlook hỗ trợ hầu hết các loại dịch vụ email. Bạn có thể thêm bất kỳ tài khoản Microsoft nào sau đây: Exchange, Microsoft 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com và MSN.com. Bạn cũng có thể thêm bất cứ tài khoản bên thứ ba nào sau đây: Gmail, Yahoo! Mail, iCloud hoặc tài khoản với máy chủ POP hoặc IMAP.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

Trong chủ đề này

Thiết lập tài khoản đầu tiên của bạn

Với Trình tường thuật, bạn có thể nhanh chóng thiết lập tài khoản đầu tiên của mình trong Thư Outlook để bắt đầu. Tài khoản đầu tiên có thể là bất cứ loại tài khoản được hỗ trợ nào. Vì tất cả các tài khoản email đều khác nhau nên các hướng dẫn dưới đây sẽ cung cấp hướng dẫn chung để thiết lập tài khoản khi bạn mở Thư Outlook lần đầu.

Để biết hướng dẫn chi tiết về cách thiết lập tài khoản Microsoft làm tài khoản đầu tiên của bạn, tham khảo mục Thiết lập tài khoản Microsoft làm tài khoản đầu tiên của bạn.

 1. Mở Thư Outlook. Cửa sổ Chào mừng mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Outlook Mail window" (Cửa sổ Thư Outlook).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Get started button" (Nút Bắt đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Add account button" (Nút Thêm tài khoản).

 3. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Email and accounts window" (Cửa sổ email và tài khoản). Hộp thoại Chọn tài khoản sẽ mở ra.

 4. Cửa sổ đăng nhập cho tài khoản đã chọn sẽ mở ra và nhắc bạn nhập thông tin đăng nhập tài khoản. Quy trình đăng nhập phụ thuộc vào tài khoản bạn đã chọn.

  Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy các trường văn bản có thể chỉnh sửa cho địa chỉ email hoặc mật khẩu được yêu cầu mà có thể hoặc không thể được nhập trong cùng một cửa sổ.

 5. Trên trường văn bản, nhấn đúp vào màn hình, rồi bàn phím trên màn hình sẽ bật lên. Nhập địa chỉ email hoặc mật khẩu của bạn.

 6. Để chuyển tới bước tiếp theo có thể trong quy trình, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next button" (Nút Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Khi bạn đã hoàn tất thao tác nhập thông tin xác thực của mình, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Tùy thuộc vào tài khoản, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin, chẳng hạn như đăng nhập vào Microsoft 365 hoặc mạng của tổ chức của bạn.

 8. Sau khi thiết lập thành công, bạn sẽ nghe thấy chi tiết tài khoản và "Done button" (Nút Xong). Nhấn đúp vào màn hình.

 9. Bạn quay lại cửa sổ Chào mừng. Bạn sẽ nghe thấy: "Ready to go, button" (Nút Sẵn sàng bắt đầu). Nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển tới Hộp thư đến mới.

Thiết lập tài khoản Microsoft làm tài khoản đầu tiên của bạn

Sử dụng Trình tường thuật để dễ dàng thiết lập tài khoản Microsoft làm tài khoản đầu tiên của bạn.

 1. Mở Thư Outlook. Bạn sẽ nghe thấy: "Outlook Mail window" (Cửa sổ Thư Outlook). Cửa sổ Chào mừng mở ra.

  Lưu ý: Nếu bạn đã đăng nhập vào điện thoại chạy Windows của mình bằng tài khoản Microsoft, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Ready to go, button" (Nút Sẵn sàng bắt đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn đã thiết lập xong và tiêu điểm sẽ di chuyển thẳng đến Hộp thư đến.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Get started button" (Nút Bắt đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Add account button" (Nút Thêm tài khoản).

 3. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Email and accounts window" (Cửa sổ email và tài khoản).

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy loại tài khoản Microsoft mình muốn, ví dụ: "Outlook.com", rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Email and accounts window" (Cửa sổ email và tài khoản).

 5. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Email, phone, or Skype, editable text" (Email, điện thoại hoặc Skype, văn bản có thể chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bàn phím trên màn hình sẽ bật lên.

 6. Nhập địa chỉ email tài khoản Microsoft của bạn.

 7. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Password, editable text" (Mật khẩu, văn bản có thể chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 8. Nhập mật khẩu cho tài khoản.

 9. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in, button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 10. Bạn sẽ nghe thấy: "Next button" (Nút Tiếp). Nhấn đúp vào màn hình.

 11. Bạn nghe thấy chi tiết tài khoản rồi sau đó là "Done button" (Nút Xong). Nhấn đúp vào màn hình.

 12. Bạn sẽ nghe thấy: "Ready to go, button" (Nút Sẵn sàng bắt đầu). Nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển tới Hộp thư đến của tài khoản Microsoft.

Thêm tài khoản bổ sung sau thiết lập đầu tiên

Bạn có thể dễ dàng thêm tài khoản email bổ sung sau khi thiết lập email ban đầu. Tài khoản tiếp theo có thể là bất cứ loại tài khoản được hỗ trợ nào. Vì tất cả các tài khoản email đều khác nhau nên hướng dẫn dưới đây sẽ cung cấp hướng dẫn chung để thiết lập tài khoản email bổ sung.

Để biết hướng dẫn về cách thiết lập tài khoản Gmail sau thiết lập đầu tiên, tham khảo mục Thêm tài khoản Gmail sau thiết lập đầu tiên.

 1. Trong Hộp thư đến Thư Outlook, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options, button collapsed" (Nút Thêm tùy chọn, đã thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "More options, popup, custom" (Thêm tùy chọn, bật lên, tùy chỉnh).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Manage accounts, button" (Nút Quản lý tài khoản), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add account, button" (Nút Thêm tài khoản), rồi nhấn đúp vào màn hình. Cửa sổ Chọn tài khoản sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tài khoản mình muốn thêm, rồi nhấn đúp vào màn hình. Làm theo quy trình thiết lập tài khoản trên màn hình và hướng dẫn thiết lập chung được mô tả trong mục Thiết lập tài khoản đầu tiên từ bước 5 trở lên.

Thêm tài khoản Gmail sau thiết lập đầu tiên

 1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Google", rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Authentication page" (Trang xác thực). Cửa sổ đăng nhập Google mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Enter your email, editable text" (Nhập email của bạn, văn bản có thể chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bàn phím trên màn hình sẽ bật lên.

 3. Nhập địa chỉ Gmail của bạn.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next button" (Nút Tiếp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Password, editable text" (Mật khẩu, văn bản có thể chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bàn phím trên màn hình sẽ bật lên.

 6. Nhập mật khẩu của bạn.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in, button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 8. Bạn sẽ được nhắc cho phép Windows truy nhập email của bạn và thông tin cài đặt từ Google. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Allow, button" (Nút Cho phép), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn được nhắc về việc tên nào được dùng để gửi email, hãy nhập tên của bạn.

 9. Sau khi thiết lập thành công, bạn nghe thấy: "Done button" (Nút Xong). Nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ quay lại danh sách tài khoản.

 10. Để quay lại Hộp thư đến, trượt một ngón tay từ dưới cùng màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Navigation bar, Back button collapsed" (Thanh dẫn hướng, nút Quay lại đã thu gọn), rồi gõ đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×