We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Khớp toàn bộ ký tự ở mọi nơi trong dữ liệu của bạn

 1. Mở truy vấn trong dạng xem Thiết kế. Để thực hiện điều này, trong ngăn Dẫn hướng, dưới Truy vấn, hãy bấm chuột phải vào truy vấn đó, rồi bấm vào Dạng xem Thiết kế.

 2. Trong ô Tiêu chí bên dưới trường bạn muốn sử dụng, thêm một dấu sao vào một trong hai đầu hoặc cả hai đầu của tiêu chí. Ví dụ:

  "*chủ sở hữu*".

  "chủ sở hữu*".

  "*chủ sở hữu".

 3. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Kết quả, bấm vào Chạy. ảnh nút

Khớp ký tự trong một mẫu hình

 1. Mở truy vấn trong dạng xem Thiết kế.

 2. Trong ô Tiêu chí của trường bạn muốn sử dụng, nhập toán tử Like vào trước tiêu chí của bạn.

 3. Thay thế một hoặc nhiều ký tự trong tiêu chí bằng ký tự đại diện. Ví dụ: Like R?308021 sẽ trả về RA308021, RB308021, v.v..

 4. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Kết quả, bấm vào Chạy.

Truy xuất danh sách công ty từ A tới H

 1. Mở truy vấn trong dạng xem Thiết kế.

 2. Trong ô Tiêu chí của trường bạn muốn sử dụng, nhập Like, theo sau là một cặp dấu ngoặc kép. Ví dụ: Like "".

 3. Trong dấu ngoặc kép, thêm một cặp dấu ngoặc vuông và phạm vi ký tự bạn muốn tìm, chẳng hạn như:

  Like "[a-h]"

 4. Bạn có thể sử dụng ký tự đại diện bên ngoài dấu ngoặc vuông. Ví dụ:

  Like "[a-h]*"

Bảng ký tự đại diện

Bảng này liệt kê và mô tả các ký tự đại diện bạn có thể sử dụng trong truy vấn Access.

Ký hiệu

Mô tả

Ví dụ

*

Khớp với không hoặc nhiều ký tự. Có thể được sử dụng làm ký tự đầu hoặc cuối trong chuỗi ký tự.

wh* sẽ tìm wh, what, white và why

?

Khớp với mọi ký tự chữ cái đơn.

b?ll sẽ tìm ball, bell và bill

[ ]

Khớp với mọi ký tự đơn trong dấu ngoặc vuông.

b[ae]ll sẽ tìm ball và bell nhưng không tìm bill

!

Khớp với mọi ký tự không nằm trong dấu ngoặc vuông.

b[!ae]ll sẽ tìm bill và bull nhưng không tìm ball hoặc bell

-

Khớp với một ký tự bất kỳ trong phạm vi ký tự. Bạn phải chỉ định phạm vi theo thứ tự tăng dần (A đến Z, không phải Z đến A).

b[a-c]d sẽ tìm bad, bbd và bcd

#

Khớp với bất kỳ ký tự số duy nhất nào.

1#3 sẽ tìm 103, 113 và 123

Ví dụ về cách sử dụng ký tự đại diện

Tình huống

Ví dụ

Dữ liệu của bạn liệt kê một số người là "chủ sở hữu" và những người khác là "chủ sở hữu/người điều hành".

Like "chủ sở hữu*" hoặc
Like "*chủ sở hữu*"

Bạn muốn sử dụng ký tự đại diện với truy vấn tham số.

Like "*" & [tham số] & "*"

Ví dụ:

Like "*" & [cá] & "*"

Trả về tất cả công thức nấu ăn có chứa "cá", chẳng hạn như cá & khoai tây chiên, cá quân, v.v..

Có người đã viết sai chính tả tên khi nhập dữ liệu, chẳng hạn như "Adrian" thành "Adrien".

Like "Adri?n"

Bạn muốn tìm khách hàng có họ bắt đầu bằng chữ cái từ A tới H — dùng để gửi thư hàng loạt chẳng hạn.

Like "[a-h]*"

Bạn muốn tìm những số phần có tất cả các ký tự giống nhau, trừ số thứ hai và thứ ba.

Like "R??083930"

Bạn muốn gửi thư mời cho bữa tiệc khối đến khối 1000 trên Park Street.

Like "1### Park Street"

Cú pháp để truy xuất các ký tự đại diện từ dữ liệu của bạn

Ký tự

Cú pháp Bắt buộc

Dấu sao *

[*]

Dấu hỏi ?

[?]

Dấu thăng #

[#]

Gạch nối -

[-]

Bộ dấu ngoặc vuông mở và đóng đi cùng nhau []

[[]]

Dấu ngoặc vuông mở [

[[]

Dấu ngoặc vuông đóng ]

Không cần xử lý đặc biệt

Dấu chấm than !

Không cần xử lý đặc biệt

Hiểu rõ việc nên sử dụng bộ ký tự đại diện nào

Bộ máy cơ sở dữ liệu Access (ANSI-89) so với SQL Server (ANSI-92)

ANSI-89 mô tả cú pháp Access SQL truyền thống, là cú pháp mặc định cho cơ sở dữ liệu Access. Các ký tự đại diện này phù hợp với Microsoft Visual Basic® for Applications (VBA) chứ không phải SQL.

Sử dụng ANSI-92 khi bạn muốn cú pháp của mình tuân thủ với cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server™.

Chúng tôi khuyên bạn không nên kết hợp hai loại ký tự đại diện này trong cùng một cơ sở dữ liệu.

Ký tự đại diện để sử dụng với bộ máy cơ sở dữ liệu Access (ANSI-89)

Sử dụng các ký tự đại diện này trong truy vấn được tạo cho cơ sở dữ liệu Access.

Ký hiệu

Mô tả

Ví dụ

*

Khớp với mọi số lượng ký tự. Có thể được sử dụng làm ký tự đầu hoặc cuối trong chuỗi ký tự.

wh* sẽ tìm what, white và why

?

Khớp với mọi ký tự chữ cái đơn.

B?ll sẽ tìm ball, bell và bill

[ ]

Khớp với mọi ký tự đơn trong dấu ngoặc vuông.

B[ae]ll sẽ tìm ball và bell nhưng không tìm bill

!

Khớp với mọi ký tự không nằm trong dấu ngoặc vuông.

b[!ae]ll sẽ tìm bill và bull nhưng không tìm ball hoặc bell

-

Khớp với một ký tự bất kỳ trong phạm vi ký tự. Bạn phải chỉ định phạm vi theo thứ tự tăng dần (A đến Z, không phải Z đến A).

b[a-c]d sẽ tìm bad, bbd và bcd

#

Khớp với bất kỳ ký tự số duy nhất nào.

1#3 sẽ tìm 103, 113 và 123

Ký tự đại diện để sử dụng với SQL Server (ANSI-92)

Sử dụng các ký tự đại diện trong truy vấn đã tạo để dùng với cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server™.

Ký hiệu

Mô tả

Ví dụ

%

Khớp với mọi số lượng ký tự. Có thể được sử dụng làm ký tự đầu hoặc cuối trong chuỗi ký tự.

wh* sẽ tìm what, white và why

_

Khớp với mọi ký tự chữ cái đơn.

B?ll sẽ tìm ball, bell và bill

[ ]

Khớp với mọi ký tự đơn trong dấu ngoặc vuông.

B[ae]ll sẽ tìm ball và bell nhưng không tìm bill

^

Khớp với mọi ký tự không nằm trong dấu ngoặc vuông.

b[!ae]ll sẽ tìm bill và bull nhưng không tìm ball hoặc bell

-

Khớp với một ký tự bất kỳ trong phạm vi ký tự. Bạn phải chỉ định phạm vi theo thứ tự tăng dần (A đến Z, không phải Z đến A).

b[a-c]d sẽ tìm bad, bbd và bcd

Xem thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×