Sửa các câu lệnh SQL để tinh chỉnh kết quả truy vấn

Sửa các câu lệnh SQL để tinh chỉnh kết quả truy vấn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu truy vấn của bạn hoạt động kém hiệu quả thì việc thêm một số câu lệnh SQL cơ bản có thể giúp các kết quả của bạn đúng trọng tâm hơn. Chúng ta hãy xem một vài loại câu lệnh SQL và các mệnh đề hoặc các phần mà bạn có thể sửa để cho ra kết quả mong muốn.

Lưu ý:  Bài viết này không áp dụng cho các ứng dụng web của Access – loại cơ sở dữ liệu bạn thiết kế bằng Access và phát hành trực tuyến.

Trong bài viết này

Tạo một câu lệnh Chọn

Tùy chỉnh mệnh đề SELECT

Tùy chỉnh mệnh đề FROM

Tùy chỉnh mệnh đề WHERE

Tùy chỉnh bằng toán tử UNION

Tạo một câu lệnh Select

Một câu lệnh select của SQL có hai hoặc ba mệnh đề. Mệnh đề SELECT cho biết nơi cơ sở dữ liệu cần tìm dữ liệu để yêu cầu trả về một kết quả cụ thể.

Lưu ý: Câu lệnh SELECT luôn kết thúc bằng một dấu chấm phẩy (;) nằm ở cuối của mệnh đề cuối cùng hoặc trên một dòng đơn lẻ ở cuối của câu lệnh SQL.

Câu lệnh select sau đây yêu cầu Access lấy thông tin từ các cột Địa chỉ Email và Công ty, từ bảng Liên hệ, cụ thể là nơi nó tìm thấy “Seattle” trong cột Thành phố.

Tab đối tượng SQL hiển thị một câu lệnh SELECT

Truy vấn trên đây có ba mệnh đề: SELECT, FROM và WHERE.

1. Mệnh đề SELECT liệt kê các cột có dữ liệu bạn muốn sử dụng và có một toán tử (SELECT) theo sau là hai mã định danh (Địa chỉ Email và Công ty). Nếu một mã định danh có các khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt (chẳng hạn như "Địa chỉ Email"), hãy đặt mã định danh đó trong ngoặc vuông.

2. Mệnh đề FROM xác định bảng nguồn. Trong ví dụ này, nó có một toán tử (FROM) theo sau là một mã định danh (Liên hệ).

3. Mệnh đề WHERE là một mệnh đề tùy chọn. Ví dụ này có một toán tử (WHERE) theo sau là một biểu thức (Thành phố="Seattle").

Để biết thêm thông tin về truy vấn chọn, hãy xem mục tạo truy vấn chọn đơn giản.

Sau đây là danh sách các mệnh đề SQL thường gặp:

Mệnh đề SQL

Tính năng của chúng

Bắt buộc ?

CHỌN

Liệt kê tất cả các trường có dữ liệu đáng quan tâm.

TỪ

Liệt kê các bảng có các trường được liệt kê trong mệnh đề SELECT.

VỊ TRÍ

Chỉ rõ các tiêu chí mà trường phải đáp ứng theo từng bản ghi được đưa vào kết quả.

Không

SẮP XẾP THEO

Chỉ rõ cách sắp xếp kết quả.

Không

GROUP BY

Trong một câu lệnh SQL có các hàm tổng hợp, nó liệt kê các trường không được tóm tắt trong mệnh đề SELECT.

Chỉ khi có các trường như

ĐANG CÓ

Trong một câu lệnh SQL có các hàm tổng hợp, nó chỉ rõ các điều kiện áp dụng cho các trường được tóm tắt trong câu lệnh SELECT.

Không

Mỗi mệnh đề SQL được hình thành từ các thuật ngữ. Sau đây là danh sách một số thuật ngữ SQL thường gặp.

Thuật ngữ SQL

Định nghĩa

Ví dụ

mã định danh

Tên mà bạn dùng để xác định một đối tượng cơ sở dữ liệu, như tên cột.

[E-mail Address] và [Công ty]

toán tử

Một từ khóa đại diện cho một thao tác hoặc điều chỉnh một thao tác.

AS

hằng

Một giá trị không đổi, chẳng hạn như một số hoặc giá trị NULL.

42

biểu thức

Một sự kết hợp các mã định danh, toán tử, hằng số và hàm định trị thành một giá trị duy nhất.

>= Products.[Unit Price]

Đầu Trang

Tùy chỉnh mệnh đề SELECT

Tùy chỉnh

Ví dụ

Để chỉ xem các giá trị khác biệt.

Hãy sử dụng từ khóa DISTINCT trong mệnh đề SELECT.

Ví dụ nếu khách hàng của bạn thuộc vài văn phòng chi nhánh khác nhau và một số khách hàng có cùng số điện thoại và bạn muốn mỗi số điện thoại chỉ được liệt kê một lần thì mệnh đề SELECT của bạn sẽ như thế này:

SELECT DISTINCT [txtCustomerPhone] 

Để thay đổi cách xuất hiện của một mã định danh trong dạng xem biểu dữ liệu để dễ đọc hơn.

Sử dụng toán tử AS (Một từ khóa đại diện cho một thao tác hoặc điều chỉnh một thao tác) với một bí danh trường trong mệnh đề SELECT. Một bí danh trường là tên bạn gán cho một trường để dễ đọc kết quả hơn.

SELECT [txtCustPhone] AS [Customer Phone]

Tùy chỉnh mệnh đề FROM

Tùy chỉnh

Ví dụ

Bạn có thể sử dụng một bí danh bảng hoặc một tên khác mà bạn gán cho một bảng trong một câu lệnh select. Một bí danh bảng sẽ hữu ích nếu bảng có tên dài, nhất là khi bạn có nhiều trường trùng tên trong các bảng khác nhau.

Để chọn dữ liệu từ hai trường, cả hai được đặt tên ID, một lấy từ bảng tblCustomer và trường kia từ bảng tblOrder:

SELECT [tblCustomer].[ID], 
[tblOrder].[ID]

Sử dụng toán tử AS để xác định các biệt danh bảng trong mệnh đề FROM:

FROM [tblCustomer] AS [C], 
[tblOrder] AS [O]

Sau đó bạn có thể sử dụng các biệt danh bảng này trong mệnh đề SELECT, như sau:

SELECT [C].[ID], 
[O].[ID]

Dùng các kết nối để kết hợp các cặp bản ghi từ hai nguồn dữ liệu thành một kết quả duy nhất hoặc để cho biết có bao gồm các bản ghi từ một trong hai bảng hay không nếu không có bản ghi tương ứng trong bảng liên quan.

Nối các bảng sao cho truy vấn kết hợp các mục từ các bảng và loại trừ các mục khi không có bản ghi tương ứng trong bảng kia

Mệnh đề FROM có thể giống như thế này:

FROM [tblCustomer] 
INNER JOIN [tblOrder]
ON [tblCustomer].[CustomerID]=[tblOrder].[CustomerID]

Về việc sử dụng các liên kết

Có hai loại kết nối, nối trong và nối ngoài. Kết nối trong thường gặp hơn trong các truy vấn. Khi bạn chạy một truy vấn có một kết nối trong, kết quả chỉ hiện những mục mà ở đó có tồn tại một giá trị chung ở cả hai bảng đã kết nối.

Các kết nối ngoài cho biết liệu có chứa dữ liệu ở nơi không tồn tại giá trị chung không. Kết nối ngoài mang tính định hướng, có nghĩa là bạn có thể xác định có bao gồm tất cả bản ghi từ bảng thứ nhất đã xác định trong kết nối (được gọi là kết nối trái) không, hay bao gồm tất cả bản ghi từ bảng thứ hai trong kết nối (được gọi là kết nối phải). Một kết nối ngoài có cú pháp SQL như sau:

FROM table1 [ LEFT | RIGHT ] JOIN table2
ON table1.field1 = table2.field2

Xem thêm thông tin về việc sử dụng các kết nối trong truy vấn tại mục Kết nối bảng và truy vấn.

Đầu Trang

Tùy chỉnh mệnh đề WHERE

Mệnh đề WHERE bao gồm các tiêu chí giúp giới hạn số mục mà một truy vấn trả về. Hãy xem ví dụ về các tiêu chí truy vấn và cách hoạt động của chúng.

Một ví dụ về cách bạn có thể tùy chỉnh mệnh đề WHERE cơ bản là để giới hạn kết quả của một truy vấn; Giả sử bạn muốn tìm số điện thoại của một khách hàng và chỉ có thể nhớ họ của anh ta là Bagel. Trong ví dụ này, họ được lưu trong trường LastName, do đó cú pháp SQL sẽ là:

WHERE [LastName]='Bagel'

Sử dụng mệnh đề WHERE cũng để kết hợp các nguồn dữ liệu cho các cột có dữ liệu khớp nhưng có kiểu dữ liệu khác nhau. Việc này sẽ tiện lợi cho bạn vì bạn không thể tạo một kết nối giữa các trường có các kiểu dữ liệu khác nhau. Sử dụng một trường làm tiêu chí cho trường kia, bằng từ khóa LIKE. Ví dụ nếu bạn muốn sử dụng dữ liệu từ bảng Assets và bảng Employees, chỉ khi loại tài sản trong trường loại tài sản của bảng Assets có số 3 trong trường Số lượng của bảng Employees, mệnh đề WHERE của bạn có thể như sau:

WHERE field1 LIKE field2

Quan trọng:  Bạn không thể chỉ ra các tiêu chí cho một trường được sử dụng với một hàm tổng hợp trong một mệnh đề WHERE. Thay vào đó, bạn sử dụng mệnh đề HAVING để chỉ ra các tiêu chí cho các trường tổng hợp.

Đầu Trang

Tùy chỉnh toán tử UNION

Hãy dùng toán tử UNION khi bạn muốn xem một dạng xem kết quả kết hợp từ vài truy vấn chọn tương tự như nhau. Ví dụ nếu cơ sở dữ liệu có một bảng Products và một bảng Services và cả hai bảng đều có ba trường: ưu đãi dành riêng hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ, giá, bảo hành hoặc bảo đảm. Mặc dù bảng Products lưu giữ thông tin bảo hành và bảng Services lưu giữ thông tin bảo đảm, nhưng thông tin cơ bản là giống nhau. Bạn có thể sử dụng một truy vấn union để kết hợp ba trường này từ hai bảng đó như thế này:

SELECT name, price, warranty, exclusive_offer
FROM Products
UNION ALL
SELECT name, price, guarantee, exclusive_offer
FROM Services;

Khi bạn chạy truy vấn, dữ liệu từ mỗi tập hợp các trường tương ứng sẽ được kết hợp thành một trường kết quả. Để bao gồm bất kỳ hàng trùng nhau nào vào kết quả, hãy sử dụng toán tử ALL.

Lưu ý:  Câu lệnh Select phải có cùng số trường kết quả, theo cùng thứ tự và có cùng loại dữ liệu hoặc có các loại dữ liệu tương thích. Để thực hiện truy vấn hợp, kiểu dữ liệu Số và Văn bản là tương thích.

Để biết thêm thông tin về truy vấn Kết hợp, hãy xem mục sử dụng truy vấn kết hợp để xem một kết quả đã hợp nhất từ nhiều truy vấn.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×