SEQUENCE (Hàm SEQUENCE)

Hàm SEQUENCE cho phép bạn tạo một danh sách các số liên tiếp trong một mảng, chẳng hạn như 1, 2, 3, 4.

Trong ví dụ sau, chúng tôi đã tạo một mảng cao 4 hàng và rộng 5 cột với =SEQUENCE(4;5).

Ví dụ về hàm SEQUENCE với mảng 4 x 5

Lưu ý: Hàm này hiện sẵn dùng với người đăng ký Microsoft 365 trong kênh hàng tháng. Nó sẽ sẵn dùng để Microsoft 365 người đăng ký trong kênh nửa năm một lần bắt đầu vào tháng bảy 2020. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện các tính năng được triển khai cho người đăng ký Microsoft 365, hãy xem khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất dành cho Microsoft 365.

=SEQUENCE(hàng;[cột];[bắt đầu];[khoảng cách])

Đối số

Mô tả

hàng

Bắt buộc

Số hàng cần trả về

[cột]

Tùy chọn

Số cột cần trả về

[bắt đầu]

Tùy chọn

Số đầu tiên trong trình tự

[khoảng cách]

Tùy chọn

Số lượng cần tăng cho mỗi giá trị tiếp theo trong mảng

Lưu ý: 

  • Mọi tham đối tùy chọn bị thiếu sẽ mặc định là 1. 

  • Mảng có thể được hiểu là một hàng giá trị, một cột giá trị hoặc là sự kết hợp của các hàng và cột giá trị. Trong ví dụ ở trên, mảng cho công thức SEQUENCE của chúng tôi là dải ô C1:G4.

  • Hàm SEQUENCE sẽ trả về một mảng, mảng này sẽ tràn nếu đó là kết quả cuối cùng của công thức. Điều này có nghĩa là Excel sẽ tự động tạo dải ô mảng có kích cỡ phù hợp khi bạn nhấn ENTER. Nếu dữ liệu hỗ trợ của bạn nằm trong bảng Excel thì mảng sẽ tự động chỉnh cỡ khi bạn thêm hoặc loại bỏ dữ liệu khỏi dải ô mảng, trong trường hợp bạn đang sử dụng tham chiếu có cấu trúc. Để biết thêm chi tiết, hãy xem bài viết này về hành vi mảng bị tràn.

  • Excel cung cấp hỗ trợ có giới hạn cho mảng động giữa các sổ làm việc và kịch bản này chỉ được hỗ trợ khi cả hai sổ làm việc đều đang mở. Nếu bạn đóng sổ làm việc nguồn thì mọi công thức mảng động được liên kết sẽ trả về lỗi #REF! khi được làm mới.

Ví dụ

Nếu bạn cần tạo một tập hợp dữ liệu mẫu nhanh thì dưới đây là ví dụ sử dụng SEQUENCE với TEXT, DATE, YEARTODAY để tạo một danh sách động gồm các tháng cho hàng tiêu đề, trong đó ngày cơ sở luôn là năm hiện tại. Công thức của chúng tôi là: =TEXT(DATE(YEAR(TODAY());SEQUENCE(1;6);1);"mmm").

Sử dụng SEQUENCE với TEXT, DATE, YEAR và TODAY để tạo một danh sách động gồm các tháng cho hàng tiêu đề của chúng tôi.

Đây là ví dụ về việc lồng SEQUENCE với INTRAND để tạo một mảng gồm 5 hàng và 6 cột với một tập hợp số nguyên ngẫu nhiên tăng dần. Công thức của chúng tôi là: =SEQUENCE(5;6,INT(RAND()*100);INT(RAND()*100)).

Ví dụ về SEQUENCE được lồng với INT và RAND để tạo tập hợp dữ liệu mẫu

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng =SEQUENCE(5;1;1001;1000) để tạo danh sách tuần tự các số Mã GL trong các ví dụ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem thêm

Hàm FILTER

Hàm RANDARRAY

Hàm SORT

Hàm SORTBY

Hàm UNIQUE

Lỗi #SPILL! trong Excel

Các mảng động và hành vi mảng bị tràn

Toán tử giao nhau tiềm ẩn: @

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×