Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm SHEET trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số trang của trang tham chiếu.

Cú pháp

SHEET(value)

Cú pháp hàm SHEET có các đối số sau đây.

  • Value    Tùy chọn. Value là tên của một trang hoặc một tham chiếu mà bạn muốn tìm số trang của nó. Nếu đối số value được bỏ qua, hàm SHEET trả về số trang của trang có chứa hàm.

Chú thích

  • Hàm SHEET bao gồm tất cả các trang tính (hữu hình, ẩn, hoặc rất ẩn) cùng với tất cả các loại trang khác (macro, biểu đồ hoặc trang hộp thoại).

  • Nếu đối số value không phải là một giá trị hợp lệ, hàm SHEET trả về giá trị lỗi #REF! . Ví dụ, =SHEET(Sheet1!#REF) sẽ trả về giá trị lỗi #REF! .

  • Nếu đối số value là một tên trang không hợp lệ, hàm SHEET trả về giá trị lỗi #NA. Ví dụ =SHEET(“badSheetName”) sẽ trả về giá trị lỗi #NA.

  • Hàm SHEET không sẵn dùng trong Mô hình Đối tượng (OM) vì Mô hình Đối tượng đã bao gồm chức năng tương tự.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SHEET(QSalesByRegion)

Trả về số trang có chứa tên xác định QSalesByRegion trên Sheet2 và có phạm vi sẵn sàng cho toàn bộ sổ làm việc.

2

=SHEET(Table1)

Trả về số trang chứa bảng có tên là Table1 trên Sheet2 và có phạm vi sẵn sàng cho toàn bộ sổ làm việc.

2

=SHEET(Hi_Temps)

Trả về giá trị lỗi #NAME? vì tên xác định Hi_Temps được giới hạn trong trang tính có chứa nó, Sheet2.

#NAME?

=SHEET("Stuff")

Trả về số trang của trang tính có tên là Stuff.

3

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×