Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm STDEVPA trong Microsoft Excel.

Mô tả

Tính toán độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tập hợp được cung cấp ở dạng đối số, bao gồm văn bản và giá trị lô-gic. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình (trung độ).

Cú pháp

STDEVPA(value1, [value2], ...)

Cú pháp hàm STDEVPA có các đối số sau đây:

 • Value1, value2, ...    Value1 là bắt buộc, các giá trị tiếp theo là tùy chọn. 1 đến 255 giá trị tương ứng với một tập hợp. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng đơn hay tham chiếu tới một mảng thay thế cho các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Chú thích

 • STDEVPA giả định rằng các đối số của nó là toàn bộ tập hợp. Nếu dữ liệu của bạn đại diện cho một mẫu của tập hợp, bạn phải tính độ lệch chuẩn bằng hàm STDEVA.

 • Đối với các cỡ mẫu lớn, hàm STDEVA và STDEVPA trả về giá trị xấp xỉ bằng nhau.

 • Độ lệch chuẩn được tính toán bằng phương pháp "n".

 • Đối số có thể là: số, tên, mảng hay tham chiếu có chứa số; trình bày số dạng văn bản hoặc giá trị lô-gic, ví dụ TRUE và FALSE, trong một tham chiếu.

 • Kiểu biểu thị văn bản cho số mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được tính.

 • Đối số chứa TRUE đánh giá là 1; đối số chứa văn bản hoặc FALSE đánh giá là 0 (zero).

 • Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các giá trị trong mảng hay tham chiếu đó mới được dùng. Các giá trị văn bản và ô trống trong mảng hay tham chiếu sẽ bị bỏ qua.

 • Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

 • Nếu bạn không muốn bao gồm các giá trị lô-gic và kiểu biểu thị văn bản của số trong tham chiếu như một phần của phép tính, hãy dùng hàm STDEVP.

 • Hàm STDEVPA dùng công thức sau đây:

  Công thức

  trong đó x là trung độ mẫu AVERAGE(value1,value2,...) và n là kích thước mẫu.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Độ bền

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=STDEVPA(A3:A12)

Độ lệch chuẩn của giới hạn bền, giả sử chỉ sản xuất 10 công cụ (26,05455814)

26,05456

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×