Tên ẩn được tìm thấy

Trình kiểm tra tài liệu tìm thấy tên ẩn trong sổ làm việc của bạn. Những tên này có thể lưu trữ thông tin ẩn về các kịch bản của bộ giải. Ví dụ: khi bạn sử dụng bổ trợ bộ giải để chạy một kịch bản, nó có thể lưu trữ thông tin về các tham số tính toán và dữ liệu nhạy cảm khác như tên ẩn trong sổ làm việc của bạn.

Quan trọng: Microsoft cung cấp các ví dụ về lập trình chỉ cho hình minh họa mà không có bảo hành nào được thể hiện hoặc ngụ ý. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán hoặc thể dục cho mục đích cụ thể. Bài viết này giả định rằng bạn đã quen thuộc với ngôn ngữ lập trình được thể hiện và các công cụ được sử dụng để tạo và thủ tục gỡ lỗi. Kỹ sư hỗ trợ của Microsoft có thể giúp giải thích về các chức năng của một thủ tục cụ thể nhưng chúng sẽ không sửa đổi các ví dụ này để cung cấp thêm chức năng hoặc thủ tục dựng thêm để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.

Sự cố

Trình kiểm tra tài liệu không thể loại bỏ các tên ẩn này cho bạn.

Giải pháp được đề xuất

Chạy macro sau đây để loại bỏ tên ẩn. Macro sẽ hiển thị một hộp tin nhắn liệt kê ba mục: (1) cho biết tên đã xác định được hiển thị hoặc ẩn, (2) tên đã xác định và (3) tên gọi đó là gì (tham chiếu ô của sổ làm việc). Bạn có thể chọn hoặc không để xóa hoặc giữ tên đã xác định.

Lưu ý: Nếu bạn dùng macro này để loại bỏ tên ẩn, phần bổ trợ (chẳng hạn như Solver) hoặc macro có thể không hoạt động như mong muốn và có thể bị mất dữ liệu ẩn được liên kết với chúng. Macro này cũng ảnh hưởng đến bất kỳ tên đã xác định nào bị ẩn, không chỉ những người đã được bổ sung bởi bộ giải.

Thận trọng: Nếu tên trang tính của bạn chứa khoảng trắng, bạn có thể gặp lỗi khi tìm cách xóa tên đã xác định.

Loại bỏ tên ẩn

' Module to remove all hidden names on active workbook
  Sub Remove_Hidden_Names()

    ' Dimension variables.
    Dim xName As Variant
    Dim Result As Variant
    Dim Vis As Variant

    ' Loop once for each name in the workbook.
    For Each xName In ActiveWorkbook.Names

      'If a name is not visible (it is hidden)...
      If xName.Visible = True Then
        Vis = "Visible"
      Else
        Vis = "Hidden"
      End If

      ' ...ask whether or not to delete the name.
      Result = MsgBox(prompt:="Delete " & Vis & " Name " & _
        Chr(10) & xName.Name & "?" & Chr(10) & _
        "Which refers to: " & Chr(10) & xName.RefersTo, _
        Buttons:=vbYesNo)

      ' If the result is true, then delete the name.
      If Result = vbYes Then xName.Delete

      ' Loop to the next name.
    Next xName

  End Sub

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×