Tìm hiểu cách thu hẹp tiêu chí tìm kiếm của bạn cho kết quả tìm kiếm tốt hơn trong Outlook

Tìm hiểu cách thu hẹp tiêu chí tìm kiếm của bạn cho kết quả tìm kiếm tốt hơn trong Outlook

Bạn có thể nhập một số cụm từ vào hộp Tìm kiếm ở đầu danh sách thư Outlook. Ngoài việc tìm kiếm các từ và cụm từ khác nhau, bạn có thể sử dụng các toán tử, dấu câu và từ khóa khác nhau để thu hẹp kết quả tìm kiếm của mình.

Cách tìm kiếm cơ bản nhất là chỉ cần nhập một từ hoặc cụm từ.

LƯU ý: Outlook dùng tiền tố có tên khớp khi tìm kiếm. Do vậy, nếu bạn nhập ray vào hộp Tìm kiếm, Outlook sẽ trả về những thư có chứa ray, Ray, Raymondrays nhưng không chứa disarray hoặc tray. Ngoài ra, việc tìm kiếm xử lý số được kết nối với các từ (không có khoảng trắng giữa các từ và số) như là một phần của Word. Tìm kiếm "365" sẽ không tìm thấy thư chứa "Office365".

Thông tin cơ bản về tìm kiếm

  • Khi bạn nhập từ vào hộp Tìm kiếm, Outlook sẽ quét cả thư email và nhiều loại tệp đính kèm để tìm từ hoặc cụm từ đó. Ví dụ: nếu bạn tìm kiếm từ "project" có hoặc không có dấu nháy kép, Outlook sẽ trả về tất cả các thư có từ project, projects, projector, projecting, v.v. ở bất cứ đâu trong tên người gửi, chủ đề, nội dung thư hoặc tệp đính kèm.

  • Khi bạn nhập địa chỉ email, ví dụ: chery.parsons64@yahoo.com, Outlook sẽ trả về tất cả các thư email có chứa địa chỉ email đó ở bất cứ đâu trong chủ đề, nội dung thư hoặc nhiều loại tệp đính kèm cũng như thư từ địa chỉ email đó. Để giới hạn kết quả tìm kiếm của bạn trong các email từ một địa chỉ email, nhập from:cheryl.parsons64@yahoo.com vào hộp tìm kiếm.

Sử dụng các bộ lọc tìm kiếm tích hợp sẵn của Outlook

Outlook sẽ cung cấp cho bạn một số bộ lọc tìm kiếm tích hợp sẵn. Để sử dụng các bộ lọc tích hợp sẵn, bấm vào hộp Tìm kiếm. Dải băng Outlook sẽ thay đổi để hiển thị tab Tìm kiếm. Sử dụng bất kỳ tùy chọn nào trong số các tùy chọn ở nhóm Tinh chỉnh để tinh chỉnh kết quả tìm kiếm của bạn.

Sau khi bạn chọn hộp tìm kiếm, dải băng sẽ thay đổi.

Bảng tìm kiếm tham khảo

Bảng sau hiển thị một số ví dụ về các tìm kiếm có thể hữu ích với bạn. Ngoài các ví dụ này, bạn có thể sử dụng AND, NOT, OR, <, >, = và các toán tử khác để tinh chỉnh tìm kiếm của mình. Phải nhập toán tử bằng chữ hoa.

Hãy gõ

Để tìm điều này

bob

Các mục chứa bob, bobbinbobby, BOBBY, BoBby hoặc bất kỳ sự kết hợp nào khác giữa chữ hoa và chữ thường. Tìm kiếm Tức thì không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Điều này sẽ không tìm thấy các mục có chứa abcBOBdef hoặc 123bob.

bob moore

Các mục có chứa Bob, cùng với tất cả các biến thể được liệt kê trong hàng trước đó hoặc Moore, cùng với bất kỳ từ nào khác có chứa Moorenhưng không nhất thiết theo thứ tự đó.

bobby AND moore

Khoản mục chứa cả bobby lẫn moore, nhưng không nhất thiết theo thứ tự này. Lưu ý rằng các toán tử lô-gic như AND, NOT và OR phải viết hoa.

bobby NOT moore

Các mục chứa bobby, cùng với tất cả biến thể được liệt kê trong hàng đầu tiên của bảng nhưng không chứa moore.

bobby OR moore

Các mục chứa bobby, cùng với tất cả biến thể được liệt kê trong hàng đầu tiên của bảng, moore hoặc cả hai.

"bob"

Các mục chứa chính xác cụm từ bob và không có biến thể như bobby hoặc bobbin. Để tìm kiếm một chuỗi chính xác, bạn phải sử dụng dấu nháy kép.

from:"bobby moore"

Khoản mục được gửi từ bobby moore. Lưu ý sử dụng dấu ngoặc kép để kết quả tìm kiếm khớp với cụm từ chính xác trong dấu ngoặc kép.

Bạn cũng có thể nhập from: rồi nhập vài chữ cái đầu tiên của tên liên hệ và Outlook sẽ đề xuất danh sách liên hệ để bạn chọn.

from:"bobby moore" about:”báo cáo tình trạng”

Các mục được gửi từ bobby moore có báo cáo tình trạng xuất hiện trong dòng chủ đề, nội dung hoặc nội dung tệp đính kèm. Lưu ý sử dụng dấu nháy kép để kết quả tìm kiếm khớp với cụm từ chính xác trong dấu nháy kép.

hasattachment:yes

Các mục có tệp đính kèm. Bạn cũng có thể sử dụng hasattachment:true để có cùng kết quả.

attachments:bantrinhbay.pptx

Các mục với tệp đính kèm có tên bản trình bày.pptx hoặc tệp đính kèm có chứa bản trình bày.pptx trong nội dung.

subject:"bobby moore"

Khoản mục có chủ đề chứa cụm từ bobby moore.

cc:"bobby moore"

Các mục có tên hiển thị bobby moore trên dòng Cc.

cc:bobbymoore@contoso.com

Các mục có địa chỉ email bobbymoore@contoso.com trên dòng Cc.

bcc:bobby

Các mục có bobbyy trên dòng Bcc.

category:red

Các mục chứa tên danh mục bao gồm từ red. Ví dụ: "Red category" hoặc "Redo" hay "Redundant".

messagesize:<10 KB

Các mục có kích cỡ nhỏ hơn 10 kilobyte. Lưu ý sử dụng toán tử so sánh "nhỏ hơn" (<).

messagesize:>5 MB

Khoản mục có kích cỡ lớn hơn 5 MB. Lưu ý sử dụng toán tử so sánh "lớn hơn" (>).

received:=1/1/2016

Các mục đến vào ngày 01/01/2016. Lưu ý sử dụng toán tử so sánh "bằng" (=).

Lưu ý: hỗ trợ để xác định các ngày tùy chỉnh thông qua việc thả xuống tìm kiếm đã bung rộng từ một số bản dựng của Outlook for Windows. Người dùng vẫn có thể nhập theo cách thủ công ngày trong hộp tìm kiếm chính. Điều này đã được khắc phục trong bản dựng 16.0.12126.10000 trở lên.

received:yesterday

Các mục đến trong hôm qua. Tìm kiếm Tức thì cũng nhận ra các giá trị ngày sau:

  • Ngày tương đối:    Ví dụ: today (hôm nay), tomorrow (ngày mai), yesterday (hôm qua)

  • Ngày tương đối gồm nhiều từ:    Ví dụ: this week (tuần này), next month (tháng tới), last week (tuần trước), past month (tháng trước), coming year (năm sau)

  • Kể     <c0>Sunday, Monday ... Saturday</c0> (Chủ Nhật, Thứ Hai ... Thứ Bảy)

  • Tháng     Tháng một, tháng hai... 22

received:last week

Các mục đến trong tuần trước. Lưu ý rằng nếu bạn chạy lại truy vấn này mỗi tháng từ bây giờ bạn sẽ nhận được kết quả khác nhau vì đây là thời điểm truy vấn tương đối.

due:last week

Khoản mục được gắn cờ để theo dõi ngày đến hạn.

messagesize:tiny

Các mục có kích cỡ nhỏ hơn 10 kilobyte

messagesize:small

Các mục có kích cỡ từ 10 đến 25 kilobyte

messagesize:medium

Các mục có kích cỡ từ 25 đến 100 kilobyte

messagesize:large

Các mục có kích cỡ từ 100 đến 500 kilobyte

messagesize:verylarge

Các mục có kích cỡ từ 500 kilobyte đến 1 megabyte

followupflag:follow up

Các mục được gắn cờ bằng cờ Theo dõi.

messagesize:enormous

Khoản mục có kích cỡ lớn hơn 5 megabyte

hasflag:true

Khoản mục được gắn cờ để theo dõi.

from:bobby (received:7/1/17 OR received:8/1/17)

Các mục từ bobby đến vào ngày 07/01/2017 hoặc 08/01/2017. Lưu ý sử dụng dấu ngoặc đơn để nhóm các ngày.

đã nhận được>= 10/1/16 và nhận được<= 10/5/16

Các mục đến trong khoảng từ 01/10/2016 đến 05/10/2016. 
Lưu ý: đối với phạm vi đã nhận, không sử dụng dấu hai chấm. 

đã nhận được>10/1/16 và nhận được<10/5/16

Các mục đến sau 01/10/2016 nhưng trước 05/10/2016.
Lưu ý: đối với phạm vi đã nhận, không sử dụng dấu hai chấm. 

sent: yesterday

Trả về tất cả mục đã gửi hôm qua (bởi bất kỳ ai). Tìm kiếm này sẽ trả về các mục bạn đã gửi cho người khác và các mục người khác đã gửi cho bạn.

to:bobby

Các mục mà bạn đã gửi cho bobby khi bạn tìm kiếm trong thư mục Mục Đã gửi.

read:no

Các mục chưa đọc. Bạn cũng có thể sử dụng đã read:false để có cùng kết quả.

subject:status received:May

Khoản mục nhận được từ bất kỳ ai trong Tháng 5 (bất kỳ năm nào) có chủ đề chứa status (trạng thái).

Tìm kiếm trong Lịch

Các tìm kiếm sau đây sẽ chỉ trả về kết quả phù hợp khi được chạy từ thư mục Lịch.

Hãy nhập

Để tìm nội dung này

startdate:tuần sau subject:trạng thái

  Các mục lịch của tuần sau có chủ đề chứa trạng thái.

is:recurring

Mục lịch định kỳ.

organizer:bobby

Mục lịch mà bobby là người tổ chức.

Tìm kiếm trong Danh bạ

Các tìm kiếm sau đây sẽ chỉ trả về kết quả phù hợp khi được chạy từ thư mục Danh bạ.

Hãy nhập

Để tìm nội dung này

firstname:bobby

Liên hệ chứa bobby trong trường Tên.

lastname:moore

Liên hệ chứa moore trong trường Họ.

nickname:bobby

Liên hệ chứa bobby trong trường Biệt danh.

chức danh:physician

Liên hệ chứa physician trong trường Công việc.

businessphone:555-0100

Liên hệ chứa 555-0100 trong trường Điện thoại Cơ quan.

homephone:555-0100

Liên hệ chứa 555-0100 trong trường Điện thoại Nhà riêng.

mobilephone:555-0100

Liên hệ chứa 555-0100 trong trường Điện thoại Di động.

businessfax:555-0100

Liên hệ chứa 555-0100 trong trường Fax Cơ quan.

businessaddress:(4567 Main St., Buffalo, NY 98052)

Liên hệ chứa 4567 Main St., Buffalo, NY 98052 trong trường Địa chỉ Doanh nghiệp. Lưu ý sử dụng dấu ngoặc đơn để nhập địa chỉ.

homeaddress:(4567 Main St., Buffalo, NY 98052)

Liên hệ chứa 4567 Main St., Buffalo, NY 98052 trong trường Địa chỉ Nhà riêng. Lưu ý sử dụng dấu ngoặc đơn để nhập địa chỉ.

businesscity:buffalo

Liên hệ chứa Buffalo trong trường Thành phố Làm việc.

businesspostalcode:98052

Liên hệ chứa 98052 trong trường Mã Bưu chính Doanh nghiệp.

street:(4567 Main St)

Liên hệ chứa 4567 Main St trong trường Đường Địa chỉ Công ty. Lưu ý sử dụng dấu ngoặc đơn để nhập địa chỉ.

homestreet:(4567 Main St)

Liên hệ chứa 4567 Main St trong trường Đường Địa chỉ Nhà riêng. Lưu ý sử dụng dấu ngoặc đơn để nhập địa chỉ.

birthday:6/4/1960

Liên hệ chứa 6/4/1960 trong trường Ngày sinh.

webpage:www.contoso.com

Liên hệ chứa URL www.contoso.com trong trường Địa chỉ Trang Web.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×